AD | Marvelyne Wiels daagt ombudsman

Gevolmachtigde Minister van Curacao Marvelyne Wiels daagt Ombudsman van Curacao

Gevolmachtigde Minister van Curacao Marvelyne Wiels daagt Ombudsman van Curacao

Willemstad – Onder de aanhef ‘To whom it may concern’ is door haar advocaat bekendgemaakt dat Marvelyne Wiels (PS), de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, een kort geding heeft aangespannen tegen de ombudsman van Curaçao, Alba Martijn.

Wiels procedeert ‘in persoon’ en lijkt met de zaak, die ook tegen het Land is, te willen voorkomen dat het rapport over haar mogelijk niet-integer handelen uitkomt.

Met haar actie wijkt Wiels nogmaals af van de opstelling van haar baas premier Ivar Asjes (eveneens PS), die politiek verantwoordelijk is voor het functioneren van de Gevmin die ambtenaar is; hij reageerde immers al op de ‘Nota van voorlopige bevindingen’ van het onderzoek dat ombudsman Martijn naar de handel en wandel van Wiels heeft ingesteld.

Asjes had zijn commentaar binnen de wettelijke termijn van maximaal zes weken ingestuurd. Wiels echter nam een advocaat in de arm, die medio mei vlak voor het verstrijken van de wettelijke reactietermijn om twee weken uitstel had verzocht. Deze verlenging is eenmalig verleend.

Wiels gaat nu een stap verder en begint zelfs een rechtszaak tegen de ombudsman en het Land. Door ook het Land aan te spreken wordt mogelijk rekening gehouden met het feit dat de rechter het verzoekschrift tegen de ombudsman niet-ontvankelijk verklaart, waardoor het Land of niet verschijnt en er een verstekvonnis komt, dan wel sluit het Land zich aan bij de vorderingen van Wiels; Asjes is immers het verantwoordelijke bestuursorgaan. Het wordt sowieso een interessante zaak.

Elementaire principes van behoorlijk onderzoek zijn genegeerd, stelt Wiels’ advocaat Arjen van Rijn.

,,Door het onderzoek zijn de positie en reputatie van mevrouw Wiels als persoon en als Gevolmachtigde minister van Curaçao rechtstreeks in het geding. Het is haar gerechtvaardigde belang dat zij niet blootgesteld mag worden aan lichtvaardige verdachtmakingen.”

Een dergelijk onderzoek dient op behoorlijke en zuivere wijze plaats te vinden, vervolgt de raadsman van Marvelyne Wiels, die in beeld kwam na de moord op haar broer Helmin Wiels op 5 mei 2013 en tijdens de formatie van de ministerraad die vlak daarop volgde; haar naam zou op een wensenlijstje van Helmin hebben gestaan en zo werd zij de vertegenwoordiger van de regering van Curaçao in Nederland. Sinds haar aanstelling in juni 2013 raakte de Gevmin echter veelvuldig in opspraak.

Van Rijn wijst erop dat conform het Europese Verdrag inzake de Rechten van de Mens de beginselen van ‘equality of arms’ en ‘fair play’ behoren te worden nageleefd.

,,De ombudsman, met als kerntaak de behoorlijkheidsbeoordeling, zou bij uitstek de beginselen van behoorlijk bestuur, de beginselen van behoorlijke procesorde alsmede de fundamentele regels van bewijslevering moeten respecteren.”

Naar verwachting zullen de aangevoerde procedurele verweren ter zitting allemaal worden weerlegd door de advocaat van de ombudsman. Wiels had tot uiterlijk eind mei de gelegenheid om haar weerwoord te geven op het voorlopige rapport van Martijn. De reacties kunnen normaliter aanleiding geven tot aanpassing van de nota en/of nader onderzoek. Dit kan echter pas na ontvangst van de tweede reactie worden vastgesteld, aldus al eerder de ombudsman, die zei ernaar te streven de definitieve versie van haar rapport medio juni af te ronden.
Wiels lijkt daar een stokje voor te willen steken.

Haar advocaat: ,,Met het kort geding wil mevrouw Wiels bereiken dat haar procedurele rechten in het onderzoek worden gerespecteerd. Mevrouw Wiels is het niet eens met de handelwijze van de ombudsman in het op haar gerichte lopende onderzoek in verband met ‘beschuldigingen van de schijn van niet-integer handelen’.

Wiels: Onnodig nadeel

Naar verwachting zullen de aangevoerde procedurele verweren ter zitting allemaal worden weerlegd door de advocaat van de ombudsman. Wiels had tot uiterlijk eind mei de gelegenheid om haar weerwoord te geven op het voorlopige rapport van Martijn.

De reacties kunnen normaliter aanleiding geven tot aanpassing van de nota en/of nader onderzoek. Dit kan echter pas na ontvangst van de tweede reactie worden vastgesteld, aldus al eerder de ombudsman, die zei ernaar te streven de definitieve versie van haar rapport medio juni af te ronden. Wiels lijkt daar een stokje voor te willen steken. Haar advocaat:

,,Met het kort geding wil mevrouw Wiels bereiken dat haar procedurele rechten in het onderzoek worden gerespecteerd. Mevrouw Wiels is het niet eens met de handelwijze van de ombudsman in het op haar gerichte lopende onderzoek in verband met ‘beschuldigingen van de schijn van niet-integer handelen’.”

Wiels verzet zich volgens de raadsman niet tegen het recht van de ombudsman om een onderzoek naar haar functioneren te doen in het algemeen belang, ‘maar accepteert niet dat zij onnodig en onevenredig nadeel ondervindt door de wijze waarop de ombudsman dit onderzoek uitvoert’.

Uit de voorlopige bevindingen blijkt de ombudsman zich naar het oordeel van Wiels te baseren op verklaringen die alle afkomstig zijn van anonieme informanten.

,,Ondanks herhaald verzoek weigert de ombudsman de namen van de anonieme informanten bekend te maken en mevrouw Wiels in de gelegenheid te stellen deze informanten te (doen) horen. De ombudsman weigert ondanks herhaald verzoek eveneens om gebruik te maken van haar bevoegdheid om deze personen zelf onder ede te horen. Het horen onder ede heeft een zeer belangrijke functie als het gaat om de kwaliteit van de waarheidsvinding. Het waarheidsgehalte van de verklaringen is nu op geen enkele wijze gegarandeerd.”

Ook vraagt de Gevolmachtigde minister dat alle documenten in het onderzoeksdossier integraal aan haar bekend worden gemaakt. Advocaat Van Rijn daarover:

,,De ombudsman weigert tot dusver overlegging van een deel van de documenten, zodat geen duidelijkheid bestaat over hun precieze omvang en inhoud. Enkele van deze documenten lijken van twijfelachtige herkomst omdat privacyregels en geheimhoudingsverplichtingen lijken te zijn overtreden. De weigering van de ombudsman belemmert mevrouw Wiels rechtstreeks in haar mogelijkheid om adequaat te kunnen reageren op die documenten.”

Het kort geding is door de rechter bepaald op donderdag 18 juni. Wiels wordt juridisch bijgestaan door de advocaten Salina Helder op Curaçao en Arjen van Rijn van het Nederlandse kantoor De Clercq. Op de vraag wie de kosten betaalt van haar advocaten en van deze rechtsprocedure, antwoordt Van Rijn dat hij hierop ‘geen mededeling doet’ omdat ‘die vraag de advocaat-cliëntrelatie betreft’.

Het onderzoek van de ombudsman richt zich formeel niet op de ambtenaar Wiels, maar ‘op aan de minister van Algemene Zaken toe te rekenen gedragingen van de Gevolmachtigde minister die bij de ombudsman hebben geleid tot het vermoeden dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan ten minste de schijn van niet-integer handelen’.

Als het rapport definitief is zal het worden aangeboden aan het bestuursorgaan (premier Asjes, red.), de Gevolmachtigde minister en aan de Staten. Vervolgens zal het rapport worden geanonimiseerd en gepubliceerd op de website www.ombudsman- curacao.cw en op verzoek worden gemaild aan eventuele belangstellenden.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

3 Reacties op “AD | Marvelyne Wiels daagt ombudsman

 1. Bas van Toor

  Wel leuk dat ze beschermd wil worden tegen lichtvaardige verdachtmakingen. Zij trekt zich toch ook niets aan van de zware en bewijsbare beschuldigingen? Zij heeft narrenvrijheid. Ik ben wel benieuwd waarom…..

 2. Abraham Mossel

  Reputatie! dit viswijf heeft het gepresteerd om in 1 jaar het hele Curacrimhuis naar de kloten te helpen zo erg zelfs dat het nu al maanden leeg staat te verrotten. Deze onder één totaal onbekende boom uit gegraven Netjetnitjs heeft de Curaçaose belasting betaler miljoenen gekost en de PAIS club staat er bij en kijkt er naar. En onze psychopaat en pathologische beroeps leugenaar Gerrit de Raaf lacht in zijn vuistje, maar ook dat is waarschijnlijk voor korte duur. Het zou beter zijn om dit echt/paar straks direct door te verwijzen en op te laten nemen in de zwaar bewaakte psygiatrische inrichting Zon en Schild gevallen kamer 1 afd 36 te Amersfoort, voor dat zij de kans krijgen om hun eigen volk ( zoals zij verklaren) helemaal het ravijn in donderstralen.

 3. Natuurlijk betaalt de belastingbetaler de kosten van de ratvocaat van Fraudelyn. Deze ordinaire graaister heeft nog nooit iets uit eigen zak betaald en pakt wat ze pakken kan, van vazen tot keukens.

  Laat mijn geliefde Antilliaans Dagblad daar dadelijk op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur maar eens navraag naar doen.

  En deze ratvocaat heeft het ervover dat de reputatie van Fraudelyne in het geding is? Welke reputatie? Uitgekotst door ABN AMRO heeft ze er in het Curacaohuis in no time zo’n puinhoop van gemaakt dat ze de ombudsman helemaal niet meer nodig heeft om haar reputatie te bezoedelen.

  Het is een schande dat de politiek op Curacao Fraudelyne nog steeds gedoogd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *