27 C
Willemstad
• zaterdag 19 juni 2021 08:50

Laatste reacties

- Advertentie -

Column Casimiri | Speech GreenTown Curaçao in Amsterdam

Ir. Andrés Casimiri – Voorzitter GreenTown Curaçao – gaf zaterdag
23 augustus 2014 een indrukwekkende speech in Amsterdam.

Het Greentown team met Voorzitter Andres Casimiri (rechts)
Het Greentown Curaçao team met Voorzitter Andrés Casimiri (rechts, groene shirt)

Ik sprak al eerder in Nederland over de milieuramp die zich al jaren op Curaçao voltrekt. Met een organisatie zoals SMOC richten we ons al een tijd op een overheid die de wet met betrekking tot de bestuursrechtelijke handhaving en naleving van milieuwetgeving niet of zelden uitvoert.

Het is tijd dat wij zelf gaan doen wat overheden over de jaren niet gelukt is. Het wordt tijd dat wij samen gaan werken aan een beter, gelukkig, een met evenredig verdeelde rechten en plichten, kapitaalkrachtig en duurzaam Curaçao.

- Advertentie -

Bestuurders zullen snel moeten begrijpen dat het economisch beheer van onze natuurlijke bronnen effectief en doelmatig moet worden aangepakt in het belang van de lokale burger en niet van buitenlandse mogendheden zoals dat nu het geval is.

Ik ben hier vandaag om de troepen achter GreenTown te verzamelen. Ik ben hier vandaag om Curaçao op het pad te zetten van een effectieve participatiemaatschappij.

GreenTown is een alternatief voor een olie raffinage industrie die niet meer van onze tijd is. GreenTown geeft Curaçao weer hoop. Met GreenTown, zal Curaçao voor eens en voor altijd niet meer van een multinationaal of van een ander land afhankelijk zijn. Niet van Nederland, noch van Venezuela.

Met GreenTown kunnen we financieel op onze eigen benen staan en onze eigen toekomst bepalen. Als ik vandaag een nog grotere groep kantelaars, zoals prof Jan Rotmans ze noemt achter me krijg, dan heeft deze speciale bijeenkomst van GreenTown Curaçao haar missie bewezen en gaat het ons lukken.

Curaçao is te lang het stiefkind geweest van het Koninkrijk. Daarmee wil ik niet zeggen dat er nooit genoeg aandacht aan ons is besteed, maar op grond van kansberekening was en is het slagen om Curaç¬ao uit haar isolement te halen wel altijd erg klein geweest.

Er was en er is een ernstige vertekening en onbegrip over Curaçaose problemen aan beide zijde. De Nederlandse overheid kijkt de andere kant op omdat het een autonome aangelegenheid is van Curaçao, ondanks het feit dat door de raffinaderijvervuiling het Koninkrijk der Nederlanden nu één van de grootste vervuilers ter wereld is geworden. Curaçao van de andere kant doet alsof haar neus bloedt en zijn organisaties zoals SMOC en GreenTown liever kwijt dan rijk.

Er worden vooral vanuit de sociale media allerlei pogingen gedaan om GreenTown ongeloofwaardig te maken en de mond te snoeren. Laat me het nog eens duidelijk zeggen: GreenTown is een ALTERNATIEF voor de raffinaderij wanneer deze sluit of wegvalt. GreenTown is er om te blijven. Dat GreenTown een aantrekkelijk plan is om de wegkwijnende, afgetakelde, slecht onderhouden raffinaderij, en een niet handhavende PDVSA te vervangen kan ik me helemaal voorstellen. Het is een compliment aan het adres van al onze medewerkers, meedenkers, deskundigen, frisdenkers en toekomstige kantelaars die dit mogelijk hebben gemaakt.

GreenTown is door de beste koppen in de ontwikkelingswereld van de industriële en maritieme industrie in elkaar gezet. Onze eigen Curaçaose deskundigen, samen met Amerikanen, Nederlanders, Venezolanen, Colombiaanse en Chinese experts. Allemaal mensen die jarenlang in de business zitten. Mensen die het kunnen weten. Mensen met kennis en een lang track record.

Laat me nogmaals iedereen verzekeren, GreenTown werkt met top financiële experts, techneuten, rechtsgeleerden, bouwers, schoonmakers, ontmantelaars, architecten, investeerders en bankiers die volledig achter dit plan staan. Velen geven uren, dagen, offeren zelfs vakanties op om vrijwillig het plan helpen uit te voeren omdat het een betere wereld schept en ons een beter Curaçao geeft. Hun interesse is de interesse van onze kinderen en kleinkinderen.

Met GreenTown kunnen we onze werkeloosheid opvangen en Curaçaose professionals die terug willen keren naar hun moederland een baan bieden. Het is een masterplan om Curaçao op een duurzaam economisch pad te zetten.

Nog te veel mensen denken dat er één investeerder is die miljarden in GreenTown stopt en zodra hij zelf genoeg verdiend heeft Curaçao verlaat en met schulden achterlaat. GreenTown bestaat uit honderden kleine lokale investeerders die samen met een of twee buitenlandse beleggers er een miljardenproject van maken welk minimaal de eerstvolgende twee decennia zal omvatten.

Het GreenTown team is altijd alert om experts, nieuwe krachten en vooral jongeren aan te trekken. Nieuwe duurzame leiders moeten het straks overnemen. Ik heb mogen vaststellen dat het bestuur van de onlangs opgerichte stichting in Nederland “GreenTown Curaçao Nederland” dit ook reflecteert.

Op Curaçao hebben zich onlangs twee nieuwe leiders gemeld die nu in ons bestuur zitten. Ook is er een pro bono Human Resource expert bijgekomen. Elke positie binnen de organisatie, bezoldigd en onbezoldigd, die straks nodig zijn bij de schoonmaak en opbouw worden duidelijk in kaart gebracht. Er worden profielen aangelegd. Huidige posities komen een dag vrij.

Ook mijn positie is straks beschikbaar. Als iemand er interesse in heeft – het profiel ligt klaar. Het is onbezoldigd werk, eist lange uren werken, vroeg opstaan ivm medewerkers die in verschillende tijdzones leven en werken, ver vooruit plannen zonder een budget te hebben, je eigen koffie meenemen en maken en binnen kort tijdsbestek weten af te leveren.

Wanneer GreenTown eenmaal opgestart is zullen er genoeg banen en loopbanen worden aangeboden. Er wordt aan een banen data bank gewerkt.

GreenTown is transparant maar loopt niet met alle gegevens te koop. Er zijn personen die ons steunen maar die niet genoemd willen worden. Investeerders hebben gevraagd hun informatie even voor ons zelf te houden. Wij kunnen dat begrijpen. Ik kan iedereen de verzekering geven dat onze investeerders allemaal integere mensen en bedrijven zijn. De meesten zijn lokaal. Mensen die net zoals wij, en velen van u, in Curaçao en in de Curaçaoënaars geloven.

Op het ogenblik worden 3 gebieden door onze architecten en planmakers uitgewerkt. Deze drie gebieden liggen BUITEN het Isla terrein. In de eerste plaats om banen te creëren voor mensen die mogelijk straks hun werk verliezen, maar ook om de huidige werkloosheid op te vangen. Deze ontwikkeling wordt uitgewerkt. Het is een dynamisch plan wat betekent dat het veranderlijk is.

Als GreenTown eenmaal de ontwikkelingsrechten en het erfpachtrecht zijn gegund dan kan er een hypothecaire lening (zonder overheidsgarantie) aangevraagd worden. We kunnen deze lening of leningen het best als een paraplu financiering beschrijven. Onder die paraplu hangen dan verscheidene kleinere investeerders.

Hierdoor wordt het risico minder en de diversiteit of verscheidenheid van bedrijven groter. De Europese Financiering Bank, de EIB heeft GreenTown een Letter of Support toegekend, waarmee ze aangeven dat het project voor financiering in aanmerking komt.

Zoals we allemaal weten deed SHELL de raffinaderij in 1985 om meerdere redenen van de hand en verkocht deze aan de Nederlandse Antillen tegen het symbolische bedrag van 1 gulden. Bij de boedelscheiding van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen is Curaçao later in het bezit gekomen van de raffinaderij met de daarbij horende activa.

De verkoop van één gulden was een ‘berekenende’ manier om de milieuschade over de eerste 75 jaar af te kopen. Eerlijkheidshalve dienen we erbij te zeggen dat voor die ene gulden Curaçao meer dan een oude, afgeschreven, gebruikte raffinaderij kreeg. Emmastad, Julianadorp, Caracasbaai, Bullenbaai met de COT, alle sleep boten, later ondergebracht in Kompania di Tou Kòrsou, het Sanatorium, Asiento, Rust en Burgh en veel stukken vastgoed rondom Curaçao gingen over naar de overheid.

De uiteindelijke balans voor Curaçao, ondanks dat men blijft klagen over de verantwoordelijkheid van de vervuiler, blijkt voor Curaçao positief uit te pakken. GreenTown heeft contact gezocht met Shell executieven en blijft dat contact onderhouden. We dienen een samenwerking met Shell niet uit te sluiten.

Met het tot driemaal toe verlengde contract met de Venezolaanse staatsolie maatschappij PDVSA, heeft Curaçao 25 jaar geleden een huurder binnengehaald die op zijn Hollands gezegd “voor een dubbeltje op de eerste rij zit”, veel te weinig onderhoud aan de raffinaderij heeft gepleegd en verdeeldheid zaait door haar eigen raffinaderij personeel in vergelijk met werknemers die buiten de raffinaderij werken, of die niet direct voor de raffinaderij werken, hoger uit te betalen.

GreenTown’s grootste bezwaar blijft echter de onbillijke huur, die weliswaar $20,000,000 per jaar bedraagt, maar teruggerekend US$3.33 per m² per jaar opbrengt. Vergeleken met de huuropbrengsten van de Vrije Zone, welke pal naast de raffinaderij ligt, is het een gering, klein, minuscuul bedrag.

Huurders in de Vrije Zone betalen US$ 10.00 /m² per maand, of US$ 120 per m² per jaar. Het is al snel duidelijk dat Curaçao te kort wordt gedaan, als je de vervuilende multinationaal die $3.33 per m² per jaar betaalt en een gering aantal werknemers per m² werk biedt vergelijkt met een ‘schone’ industrie, die per m² twee keer zo veel werknemers werk biedt en de overheid $120 per m² per jaar oplevert.

De hele oppervlakte van de Isla beslaat 4,400,000 m² waarop ongeveer 1000 werknemers werken. Dat geeft een werknemer een werkplek van gemiddeld 4,400 m². In een tijd van efficiënte werkplekken creëren heet deze overmaat, “verkwisting”.

Het is tijd dat we kostbare schaarse grond aan het water doelmatig en verstandig gaan gebruiken. Curaçao is niet zo groot, dat we zoals vroeger maar land kunnen weggeven. Land moet niet alleen in een financiële waarde worden uitgedrukt maar dient ook vanuit de arbeidsmarkt bekeken en geëvalueerd te worden. 900 werknemers op een plek waar 17,000 man kunnen werken is zinloos. Het komt onze economie niet ten goede.

Met de fout die 100 jaar geleden door de koloniale raad gemaakt is, waar eerst Shell en tegenwoordig een buitenlandse mogendheid van profiteert moet voor eens en voor altijd afgerekend worden.

Waar de Curaçaose bodem gebruikt wordt dient dit in de eerste plaats het Curaçaose volk ten goede te komen. Niet buitenlandse bedrijven. De tijd is aangebroken dat Curaçaoënaars als een effectieve participatiemaatschappij de eigen vleugels uit gaan slaan en beslissen over hun eigen domein. GreenTown Curaçao biedt deze kans.

Ik ben hier niet gekomen om te beschuldigen. Dat zou volkomen nutteloos en zelfs schadelijk kunnen zijn. We kunnen ons echter niet veroorloven om niet te blijven herhalen en uit te leggen wat we samen kunnen bereiken. Daarom zet ik schijnwerpers op het hele GreenTown verhaal zodat iedereen het duidelijk kan zien en kan begrijpen.

Wij moeten gaan denken aan onze toekomst en ons niet laten verankeren aan het verleden. Er zijn nog te veel mensen die zich aan vervlogen tijden willen blijven vasthouden. Dan zijn er anderen die eerst aan hun eigen portemonnee en hun eigen politiek belang denken. Dit heeft geleid en blijft leiden tot de catastrofe waarin we terecht zijn gekomen. We dienen een duurzame WEconomy op te bouwen.

Ik ben nu al van één ding zeker. Als we nu een verkeerde beslissing nemen over de raffinaderij zullen we ontdekken dat we het van de toekomst hebben verloren, en daarom kan ik niet, en zal ik niet instemmen met de mogelijkheid dat er door de overheid een voor Curaçao verkeerde beslissing over de raffinaderij genomen wordt.

We hebben nu eenstemmig uw steun nodig. Met uw steun, en ook die van uw familie en uw vrienden thuis op Curaçao, en natuurlijk de steun van een overgroot deel van het Parlement, kunnen we beginnen. We vragen daarom leden van het Parlement om samen, ongeacht hun partijbelang, achter het GreenTown plan te gaan staan en het plan door de particuliere stichting GreenTown uit te laten voeren.

Als de overheid straks besluit hier niet aan te willen toegeven dan dienen we hierin zelf te participeren en de situatie in eigen hand te nemen. Het is absoluut noodzakelijk in de tijd waarin we nu leven, dat elke kiezer zijn plicht straks doet, en achter één leidend project gaat staan welk goed is voor het volk, in plaats van achter een leider te hollen die ons niet uit ons isolement maar in een neerwaartse spiraal meetrekt.

Ik doe hierbij een beroep op iedere Yu di Kòrsou die in Nederland woont en werkt om minstens 5 personen op Curaçao achter het GreenTown plan te scharen. Je kunt dat doen door de sociale media in te schakelen, maar ook gewoon door gesprekken te voeren met je eigen familie en vrienden thuis op Curaçao.

Ik moet er niet aan denken dat het contract met de PDVSA of een andere olie raffinaderij verlengd wordt en dat we weer jarenlang een debat moeten voeren om erop te wijzen dat meer werkplaatsen op die plek in het Schottegat gecreëerd kunnen worden, een beter perspectief biedt, meer inkomsten genereert dan wederom in olie raffinage te participeren.

De rampzalige gebeurtenis rondom een drugsbaron/diplomaat die enige weken geleden op Aruba is opgepakt heeft tot grote consternatie geleid. De hoogste autoriteit van Venezuela, de Venezolaanse President heeft gedreigd de olietoevoer naar Curaçao af te sluiten als deze onschendbare persoon niet onmiddellijk in vrijheid werd gesteld. Waar zijn we mee bezig als zulk een incident leidt tot het sluiten van de oliekraan?

Wijlen President Chavez heeft Curaçao ook al eerder bedreigd en beloofd geen investeringen te doen in de raffinaderij zolang de Amerikaanse FOL basis op Curaçaos grondgebied blijft staan. Wat er in Venezuela of met Venezuela gebeurd zou geen verschil mogen maken voor onze betrekkingen en commerciële relatie met Venezuela. We dienen daarom net als David vóór Goliath, vastberaden op eigen benen te gaan staan en ons niet van onze plek laten verdringen.

Gedurende de laatste maanden hebben we met succes een grote groep mensen achter GreenTown gekregen dank zij de GreenTown Angels. GreenTown Curaçao Nederland, onze zuster stichting staan met hun troepen op één lijn met GreenTown Curaçao. De opricht – STER, Nasha Desberada verdient hiervoor een warm applaus en een groots welkom. Zij is de kersverse voorzitter van “GreenTown Curaçao Nederland”.

Nasha heeft een legertje engelen om haar heen verzameld die de boodschap van GreenTown uitdragen. Eén van onze originele GreenTown oprichters kijkt over haar en ieders schouders mee. Niet moeilijk voor iemand die 2 meter plus lang is.

Sven vecht nog dagelijks voor milieurechten op Curaçao en voor een schone carbonvrije wereld. Hij is een voorname doeltreffende netwerker die voor ons contacten in Nederland blijft leggen. Een applausje voor deze Yu di Kòrsou Makamba is dubbel en dwars waard.

Ik heb van de week de eerste vergadering van de Nederlandse stichting GreenTown Curaçao Nederland mogen meemaken. We hebben duidelijke afspraken gemaakt. Het zijn twee stichtingen met hetzelfde doel. Voor ik het vergeet, vraag ik ook voor al onze vrijwilligers hier en op Curaçao een hartelijk applaus. Zonder jullie gaat het niet.

GreenTown schept onder de entrepreneurs binnen ons koninkrijk enorme kansen. Het inwoners aantal van Curaçao zal met GreenTown snel groeien naar een kwart miljoen, temeer omdat een groot aantal Curaçaoënaars aangegeven hebben terug te willen naar hun moederland. Buiten deze groep hebben we ook buitenlandse professionelen nodig.

GreenTown biedt straks voldoende werkgelegenheid en commerciële mogelijkheden in de duurzame, maritieme, amusement -en vertier en metallurgische industrie. We verwachten zeer grote aanvullingen op de werkgelegenheid in de nabije toekomst, en als voorbereiding op deze dringen we er bij de overheid op aan om onmiddellijk educatieve en trainingsinstellingen op te starten, te verbeteren en op te trekken.

Duizenden ongeschoolde werkloze jongeren zullen straks worden ingezet voor de schoonmaak. Deze schoonmakers zullen goed betaald moeten worden omdat het niet alleen vuil en vies werk is, maar vooral omdat werken aan -en in het water van een met olie vervuild Schottegat vanwege brandgevaar een zeker gevaar met zich meebrengt.
Mogelijkheden in de schoonmaak in al haar takken – en vertakkingen zijn ontelbaar. Voor entrepreneurs liggen hier prachtige kansen. Schoonmaak van de vervuilde oliegebieden zal jaren werk verschaffen aan een groot aantal mensen.

Zelfstandigen kunnen zich nu al gaan verdiepen en inwerken in de grote schoonmaak. Zij zullen ons land het beste dienen door hun werk zo goed mogelijk en degelijk te vervullen.

Aan de honderden die straks hun baan zullen verliezen bij de sluiting van de raffinaderij worden vele kansen geboden. Zij zijn de eerste die door kunnen schuiven naar de door GT opgezette industrie,

Ook als zelfstandige ondernemers kunnen ze door gaan. Deze hoogwaardige professionals uit de olie industrie kunnen strak zeer effectief deelnemen aan de wederopbouw van ons land. Ook kunnen ze straks in een door GreenTown opgezette academie Hoger Technisch Beroeps Onderwijs onderwijzen.

Sommige mensen lijken vergeten te zijn dat we eens een maritieme natie waren. We moeten hen eraan herinneren dat in de tijd van de aanbouw van de raffinaderij veel vissers en vele maritieme beroepen werden opgegeven om in de olie industrie te gaan werken.

We dienen oude beroepen, in een nieuw jasje, opnieuw leven in te blazen. We zien dat Curaçao het hoedenvlechten van toen aan het vervangen is met het maken van lokale souvenirs zoals Chichi’s, Bati Bleki’s en souvenirs van weggooi artikelen. De hoeden vlechters van toen zijn tegenwoordig vervangen door minderbedeelde moeders die thuis handenarbeid verrichten om hun schaarse inkomen te verhogen.

In GreenTown wordt door een groots opgezet amusement- en vertier centrum de mogelijkheid geschapen het hele jaar door, thuis uniformen, kledingsstoffen, carnavalskledij en kostuums te maken voor grote producties en het jaarlijks terugkerend carnaval en andere straat evenementen.

GreenTown heeft het volste vertrouwen hun vermogen in te zetten om een massale transitie naar duurzaamheid mogelijk te maken ondanks de lokale strijd die nu nog in een verhouding rond de 50 / 50 ligt. Om onze kansen te verhogen zal een grotere betrokkenheid van ieder van jullie, elke dag weer, worden gevraagd. Als we met zijn allen, schouder aan schouder onder dit project gaan staan, en er ook echt en terecht voor uitkomen dan krijgen we superioriteit in deze.

Als we serieus van plan zijn van Curaçao de welvarendste staat te maken in het Caribisch gebied, dan dienen we daar vandaag mee te beginnen. We dienen ieder een ambassadeur te zijn voor GreenTown. Ieder van ons dient minstens vijf mensen die op Curaçao wonen en/of werken achter GreenTown te krijgen. De politiek moet zien en begrijpen dat we een grote groep van het electoraat zijn die niet weer over veranderingen willen praten maar het willen gaan doen.

De visie is gelegd. Een plan van aanpak is ontwikkeld. GreenTown gaat door en zal zich niet uit het veld laten staan mocht PDVSA toch besluiten met raffineren door te willen gaan. Het is nu aan jullie om onze boodschap verder uit te dragen en tot een niveau te brengen dat er een nationale dialoog komt en grote groepen mee gaan participeren en met jullie mee gaan doen.

Het moet jullie lukken om zonder gratis telefoonkaartjes uit te delen, zonder beloftes te maken, zonder individuen baantjes te bieden personen over te halen met GreenTown mee te doen, die zich volledig achter GreenTown scharen en ons land helpen opbouwen.

We krijgen zeer krachtige en continue steun van velen. Tot nu toe onzichtbaar maar ze zijn er. Laat je niet verblinden door het grote overwicht van de Venezolaanse olie industrie en een klein groepje profiteurs en hun lobbyisten. Ik kijk met vertrouwen uit naar de prestaties van onze briljante jeugdigen – die de glorie van hun vader en moeder land zullen redden van verder verval. Met alles wat ze lief hebben storten zij zich in deze ongelijke strijd tegen deze multinationaal.

Onderschat de ernst van de beproeving die PDVSA voor ons in petto heeft niet. Ik blijf geloven in jullie, onze landgenoten. Jullie zullen vandaag opstaan om je net als onze dappere voorvaderen uit ons ver verleden achter één ideaal te scharen; “Vrijheid”. Vrijheid om de kettingen met de olie industrie af te gooien en om mee te doen binnen een participatie economie, waar iedereen mee van profiteert.

Ik heb gemeend bij deze gelegenheid jullie een solide fundering en gezonde praktische gronden mee te geven waarop wij GreenTown gaan bouwen. Wij hebben een onbuigzame vastberadenheid om dit project te volbrengen en door te zetten.

Er zijn groepjes mensen die zeggen: ‘Laat maar. Het lukt GreenTown niet”. Zij weten en begrijpen nog niet wat jullie wel weten en begrijpen; dat niet anderen maar wijzelf dit langzaam voor ons land gaan realiseren. Als je GreenTown vergelijkt met de olie industrie dan zal je moeten toegeven dat Curaçao net als Aruba, St. Croix en Barbados van de olietirannie af moeten en dienen over te stappen op alternatieve energie om van onze eigen natuurlijke- en economische bronnen afhankelijk te zijn.

Ik kan jullie verzekeren dat onze professionele adviseurs uit alle hoeken en diensten eensgezind adviseren dat we door moeten zetten en dat er goede en redelijke kans is op een eindoverwinning.

Laten we ons dan ook schrap zetten tegen de agressiviteit van een olie industrie die om alle verkeerde redenen zich aan Curaçao wil vasthouden, mooi spel speelt met de emoties van kerkgangers, jeugdsporters en ouden van dagen.

Laten we beginnen onze eigen verantwoordelijkheid te dragen en schaart U achter GreenTown. Laat vandaag voor ieder een van de fijnste momenten van zijn leven zijn.
Voorwaarts – Dilanti

Andrés Casimiri – Voorzitter
GreenTown Curaçao

Artikel delen

3 reacties

 1. Als grote voorstander van dit project, hoop ik dat het besef van de grote voordelen hiervan eindelijk eens gaat doordringen bij onze corruptici.
  Het kan niet anders zijn, dan dat deze groep al 25 jaar door de PDVSA gespekt wordt.
  Het gaat de politiek niet om het belang van het volk, dat mag vergiftigd worden.
  Het gaat hun om het belang van hun eigen portemonnee.
  Ik hoop en blijf hopen dat er ooit een regering komt, die de belangen van het volk gaan behartigen.
  Van Asjes hebben we dat niet te verwachten en helemaal niet van Gerrit S.

  Zoals Lu schrijft, dat Greentown het Hong Kong van onze regio zou kunnen worden, is iets om serieus te nemen.
  Maar dat kan alleen als er in de regering betrouwbare en capable figuren gaan zitten.
  Helaas zie ik dit nog niet gebeuren.

 2. Als een transitie voor alle Curacaosche werknemers, niet de Venezuelaanse, openbaar gemaakt wordt waaarin U aantoont dat er voor een ieder die nu bij de Isla werkt gewoon werk blijft behouden door het schoonmaak proces dan zal er uit deze hoek veel minder weerstand zijn. Uiteindelijk wil iedereen brood op de plank.
  Een 2de ontwikkeling uitwerken waarbij een devisen belasting ingevoerd wordt en met de Greentown het HongKong van Midden en Zuid Amerika maken, dit zal een enorme internationale boost geven en vele internationale intresse te investeren.

 3. Laatonderstaande duidelijk zijn:

  Huurders in de Vrije Zone betalen US$ 10.00 /m² per maand, of US$ 120 per m² per jaar. Het is al snel duidelijk dat Curaçao te kort wordt gedaan, als je de vervuilende multinationaal die $3.33 per m² per jaar betaalt en een gering aantal werknemers per m² werk biedt vergelijkt met een ‘schone’ industrie, die per m² twee keer zo veel werknemers werk biedt en de overheid $120 per m² per jaar oplevert.

  De hele oppervlakte van de Isla beslaat 4,400,000 m² waarop ongeveer 1000 werknemers werken. Dat geeft een werknemer een werkplek van gemiddeld 4,400 m². In een tijd van efficiënte werkplekken creëren heet deze overmaat, “verkwisting”.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Friday, June 18, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 18 juni 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NOS | Rapper Josylvio weer vrijgelaten uit cel op Curaçao, ‘reispapieren toch in orde’

De Nederlandse rapper Josylvio is na een nacht in de cel op Curaçao weer vrijgelaten. Hij was opgepakt wegens belediging en verstoring van de openbare orde. Bij aankomst...

PBC | MFK wil online goksector belasten om AOV belastingvrij te maken

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De MFK wil een apart OB-tarief introduceren van 9 procent voor de online goksector op Curaçao. Met de 270 miljoen gulden die dat op...

PBC | Politie waarschuwt botenbezitters bij Caracasbaai

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bezitters van Boten en Sea Doo’s veroorzaken volgens de politie regelmatig problemen bij Caracasbaai. Daar parkeren zij hun auto’s en trailers overal waar het...

PBC | Vier mensen positief

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Vier mensen zijn gisteren positief getest. Twee besmettingen kwamen van buiten, twee waren lokaal. In totaal werden er 1021 testen afgenomen. Een testratio derhalve...
- Advertentie -