29 C
Willemstad
• maandag 27 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Comissie van Toezicht VDC: Pers negatief

HomeMediaComissie van Toezicht VDC: Pers negatief
Pers negatief volgens VDC
Pers negatief volgens VDC

Willemstad – In 2013 heeft de Commissie van Toezicht voor de Veiligheidsdienst Curaçao (Commissie-VDC) zich voornamelijk bezig gehouden met de reorganisatie van de VDC.De belangrijkste punten van zorg waren de bezuinigingen waaraan ook de VDC is onderworpen en de berichten in de pers waarin een negatief beeld werd geschetst van het huidige hoofd van de VDC, Michael Römer.

Het jaarverslag van de commissie is onlangs aan de Staten aangeboden. Over de benoeming van het hoofd staat hierin:

,,Hoewel de commissie in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken positief had geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs als hoofd van de VDC en het definitief benoemen van Michael Römer als zijn opvolger, zijn dat ontslag en die benoeming lange tijd uitgebleven.

Met het oog op de negatieve gevolgen die het voortduren van deze onzekere situatie met zich kan brengen voor het vertrouwen in VDC (zowel intern als extern), heeft de commissie in de verslagperiode zowel bij de huidige minister van Algemene Zaken als zijn ambtsvoorganger aangedrongen op een spoedige besluitvorming.

Dit heeft ertoe geleid dat het ontslag van Gumbs, nadat de commissie omtrent het voornemen daartoe in november 2013 nogmaals positief had geadviseerd, uiteindelijk is geformaliseerd en ook de weg is geopend om Römer definitief tot zijn opvolger te benoemen.”

De commissie vond de berichtgeving in de pers, waarvan de strekking was dat de integriteit van de heer Römer niet boven twijfel was verheven, feitelijk onjuist en tendentieus.

,,Vanwege de mogelijke schade van deze uitlatingen in de pers voor het functioneren van Römer en de daarmee gepaard gaande aantasting van zijn gezag en dat van de VDC, heeft de commissie er bij de minister van Algemene Zaken op aangedrongen stelling te nemen tegen deze berichtgeving en naar buiten te brengen dat de berichtgeving in de pers omtrent de persoon van Römer onjuist is en dat er geen enkele aanleiding is om aan zijn integriteit te twijfelen.

Een en ander heeft ertoe geleid dat de minister van Algemene Zaken in maart 2013 een persbericht heeft doen uitgaan waarin onjuistheden in de berichtgeving in de pers worden rechtgezet.

Ook nadien zijn er een aantal berichten in de pers verschenen met een soortgelijke, onjuiste strekking. De commissie heeft naar aanleiding daarvan de minister van Algemene Zaken wederom gewezen op het belang dat dit onjuiste beeld wordt weggenomen”,

zo staat in het jaarverslag. Het vijf pagina’s tellende document geeft verder weinig informatie want, zo staat in de inleiding:

,,De aard van de taak van de VDC en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden brengen mee dat daarover geen uitgebreide en gedetailleerde publieke verantwoording kan worden afgelegd.

In een democratische samenleving kan een effectieve controle van de VDC en de daarvoor verantwoordelijke ministers echter niet worden gemist.

Om in die controle te voorzien in de Landsverordening VDC de Commissie van Toezicht in het leven geroepen. De Landsverordening VDC schrijft voor dat de commissie jaarlijks schriftelijk verslag doet aan de Staten, nadat de verantwoordelijke ministers daarover hun visie hebben kunnen geven.”

Geen klachten over de VDC

Er zijn in 2013 geen klachten over de VDC aan de commissie voorgelegd en ook geen bezwaarschriften ingediend waarover de commissie heeft moeten adviseren.

Uitgelegd wordt dat dit samenhangt met de omstandigheid dat in 2013 nog altijd geen uitvoering is gegeven aan de in de Landsverordening VDC neergelegde opdracht tot het ‘aanwijzen van vertrouwensfuncties voor de uitoefening waarvan een verklaring van geen bezwaar is vereist’.

,,De commissie heeft er tijdens een ontmoeting met de ambtsvoorganger van de minister van Algemene Zaken geadviseerd dat die vertrouwensfuncties op korte termijn worden aangewezen”, zo stelt de commissie.

Het behandelen van bezwaren en onderzoeken van klachten, is een van de taken van de commissie die dan een beoordeling geeft over het optreden van de VDC. Ten aanzien van de andere taken van de commissie wordt in het jaarverslag verder niets vermeld.

Zo moet de commissie gehoord worden bij besluiten die het hoofd van de VDC aangaan.

Verder moet de commissie op de hoogte zijn van het inzetten van bepaalde onderzoeksmethoden zoals bijvoorbeeld infiltranten, het openen van post, het afluisteren van telefoongesprekken en dergelijke.

Ook kan de commissie op verzoek van de minister van Algemene Zaken een onderzoek doen naar de wijze waarop de VDC in bepaalde aangelegenheden heeft opgetreden. Het kan ook zijn dat het hoofd van de VDC een opdracht krijgt die in zijn optiek in strijd is met de doelstelling van de VDC. In zo’n geval kan de commissie ingeschakeld worden die er een eindbeslissing over kan nemen.

Verder mag de commissie alle informatie voor haar taakuitoefening opvragen bij de minister van Algemene Zaken en die van Justitie, maar eventueel ook andere personen.

De commissie

De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een secretaris.

De voorzitter is een door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie aangewezen lid van de rechterlijke macht, terwijl als leden zijn aangewezen de voorzitter van de Bezwaaradviescommissie in de zin van de Landsverordening administratieve rechtspraak en de directeur van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), beiden als zodanig.

Als secretaris fungeert de griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao. In 2013 betroffen dit de voorzitters J.F. Haeck en, na 1 juni 2013, W.C.E. Winfield, de leden E.A. Vlieg (voorzitter van de Bezwaaradviescommissie) en Geomaly Martes (directeur Soab) en secretaris R.A. Trenidad.
Bron: Antilliaans Dagblad deel 1 en deel 2
Zie ook: Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties