Regering: Financieel belang bij aanstellen strandverzorgers

vacatureWILLEMSTAD — Aanvragen voor het openstellen van vacatures door het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening worden niet alleen getoetst aan de criteria voor ‘kritieke functies’, ook vindt er een financiële toets plaats.
Uit zo’n financiële toets bleek dat het voor de overheid goedkoper was om de zes strandverzorgers in dienst te nemen, vergeleken met het uitbesteden van deze werkzaamheden.

Dat staat in de Memorie van Toelichting bij de eerste suppletoire begroting die onlangs bij de Staten is ingediend.
Het College financieel toezicht (Cft) had vragen gesteld over het aannemen van deze zes medewerkers, omdat hun functie niet als ‘kritisch’ zou kunnen worden omschreven.
De regering legt uit dat er hier overigens geen sprake was van een vacature, maar van een beleidswijziging om uitbesteed werk weer in eigen beheer te gaan doen.
Ook stipte het Cft eerder aan dat er enkele kabinetsmedewerkers zijn aangesteld waarvan hun functies ook niet onder ‘kritiek’ zouden vallen.
Als reactie meldt de regering dat het hier ook niet gaat om opengestelde vacatures, maar ‘om door de ministers zelf aangedragen medewerkers, waar het vertrouwen in de desbetreffende persoon een zwaarwegend criterium is’.

Het Cft had ook enkele vragen gesteld over de gevolgen voor de begroting van het loslaten van de bouw van het nieuwe ziekenhuis op het Amstel-terrein.
Hierop antwoordt de regering dat eventuele gevolgen voor de overheidsfinanciën verwerkt zullen worden in een landsverordening tot wijziging van de begroting.
Ook stipte het Cft de reparatiewetgeving rond de basisverzekering ziektekosten (bvz) aan, die budgetneutraal dient te geschieden.
De regering antwoordt dat de meerkosten van het opnemen van tandheelkundige zorg, brillen en prothesen voor on- en mindervermogenden en 60-plussers met een inkomen van minder dan 3500 gulden per maand, gecompenseerd gaat worden door het handhaven van de receptregelvergoeding op 7 gulden, wat 2 miljoen gulden per jaar zou opleveren; een besparing op de kosten van medische specialistische zorg samen met ‘ligdagcontrole’ bij klinieken, met als effect een besparing van 2,5 miljoen gulden per jaar.
Tot slot komt daar nog de verlaging in de beheerskosten van de SVB door de fusie van de BZV en de SVB nog bij, met een jaarlijkse besparing van 2,1 miljoen gulden tot gevolg.

Tot slot geeft de regering in haar reactie op het Cft aan dat ook de operationele kosten budgetneutraal zullen worden gehouden, waardoor de prijsstijgingen als gevolg van duurdere benzine en utiliteitsproducten gecompenseerd zullen worden door ‘optimalisatie van het apparaat’.
Door intern te schuiven zullen tekorten worden opgevangen en aan het einde de ‘boventalligheid in ingekochte diensten worden beëindigd.’
Op de middellange termijn is de regering ook bezig met centrale huisvesting, waardoor ‘synergie-effecten worden behaald die de operationele kosten van de overheid verder zullen drukken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *