PB | Rijkswet met amendement Bikker c.s. door Eerste Kamer aangenomen

Andin Bikker-Aruba

Rijkswet met amendement Bikker c.s. voor prejudiciële vragen door Eerste Kamer aangenomen

Op 12 juli jl. heeft de Eerste Kamer de “Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen” goedgekeurd (zie https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34237_invoeringsrijkswet).

In die Rijkswet is tevens het amendement van Statenlid en fractieleider mr. Andin Bikker (PDR) cum suis opgenomen. Dat amendement strekt ertoe dat ook in belastingzaken uit Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius vragen aan de Hoge Raad kunnen worden gesteld door de rechter in Eerste Aanleg of het Gemeenschappelijk Hof.

Een zodanige vraag zal meestal aan de orde komen als het gaat om rechtsvragen of uitleg van een (relatief) nieuwe wet of een geval waarover nog geen vaste jurisprudentie van de Hoge Raad voorhanden is. Alzo kunnen partijen sneller duidelijkheid krijgen hoe hun zaak ervoor staat en kan een langdurige en kostbare procedure tot aan cassatie worden voorkomen.

Op 1 juli jongstleden is reeds een ander amendement van Bikker ingevoerd op grond waarvan cassatie in belastingzaken uit het Caribisch deel van het Koninkrijk mogelijk is geworden. Daartoe werd in de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius de wetgeving aangepast voor de invoering van beroep in twee instanties, eerste aanleg en hoger beroep.

De aanvaarding van de mogelijkheid van prejudiciële vragen in belastingzaken is in wezen de sluitstuk van een lang traject dat Statenlid Andin Bikker meer dan 6 jaar terug heeft gestart om de rechtsbescherming in belastingzaken te verbeteren.

Bron: Press release Andin Bikker 13 juli 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *