29 C
Willemstad
• woensdag 6 december 2023

CC | The CMC General Practitioner Post will open on January 1st, as promised

WILLEMSTAD - A long-awaited improvement in the healthcare system of Curaçao is on the horizon. Jerry Semper, chairman of the Curaçao General Practitioners Association (CHV), confirms that...

DH | Companies gather to discuss mobilisation of St. Maarten diaspora in the Netherlands

PHILIPSBURG--Representatives of numerous companies recently gathered at the Government Administration Building where Memory Group Chief Executive Officer (CEO) Geert Nab and Chief Operations Officer (COO) Mylene Van...

CN | Landsverordening op de Kansspelen klaar om aangeboden te worden

Jeffrey Noeken | CasinoNieuws Op 14 december wordt een informatiemiddag georganiseerd op Curaçao over de conceptwet Landsverordening op de Kansspelen. In de uitnodiging laat minister Silvania weten dat...

Democracy now! | Tuesday, December 5, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 5 december 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Sinterklaas wenst Curaçao een fijne pakjesavond

Sinterklaas is de afgelopen weken, en zeker de laatste dagen, druk bezig geweest en ook vanavond heeft hij nog een vol programma voor de boeg. De goedheilig man...
- Advertisement -spot_img

Opinie | De Tirannie van de onmacht

HomeAuteursOpiniesOpinie | De Tirannie van de onmacht

Met KKC Blue Factor naschrift | Opinie George Lichtveld

Opinie over moraliteit | Persbureau Curacao

Onze minister van Gezondheid Milieu en Natuur, mevr. Suzy Camelia Romer staat de laatste tijd behoorlijk onder vuur door de schijn die zij blijkbaar opgewekt heeft een naast familielid te willen bevoordelen met de gunning van lucratief projekt gefinancieerd uit de landsmiddelen. Het gebeuren rond Texperience is uitgebreid beschreven door journalist Dick Drayer, niet nodig dus om het hier nogmaals dunnetjes over te doen.

Vlak voordat dit schandaal boven water kwam verscheen in de media aantijgingen aan het adres van het bedrijf Blue Factor dat failliet is verklaard met een nog openstaande schuld van 16 miljoen aan de twee financiers t.w. Vida Nova (NAf. 10 miljoen) en de Postspaarbank (NAf. 6 miljoen). De laatstgenoemde nagenoeg failliete bank werd recentelijk met veel gebakkelei overgenomen door het Algemeen Pensioenfonds Curacao waardoor een prangende vraag op de achtergrond verdween, namelijk de vraag hoe het komt dat de miljoenenschuld van Blue Factor nooit gevorderd werd door deze financiele instellingen. Dat blijft nog steeds een raadsel. Mevr. Camelia Romer is/was aandeelhouder en president-commissaris van dit bedrijf en is naar haar zeggen tot 2014 bij het bedrijf betrokken geweest.

Maar zelfs ook nog voor het Blue Factor verhaal haalde de minister de voorpagina toen door de media uitgebreid verslag werd gedaan over haar betrokkenheid bij het projekt van de Bachelor in Policing opleiding waar haar echtgenoot Carl Camelia een centrale rol in speelt. De minister heeft zeer verontwaardigd gereageerd op het rapport van de Algemene Rekenkamer die haar deelname verwijt aan de beraadslaging en besluitvorming in de Ministerraad over dit projekt en eist rectificatie. Maar het doet er eigenlijk weinig aan toe wie in deze gelijk heeft de bewindsvrouwe of de ARC, de waarheid is dat aangetoond kan worden dat mevr. Camelia-Romer vanaf 2014 zwaar betrokken is geweest bij het entameren van dit projekt.

Allemaal niet-transparante perikelen die mede aangestuurd worden door een bewindsvrouwe die berucht is om haar imago van een door de wol geverfde- en geslepen spindokter waar zelfs doorwrochte lokale politici niet tegenop kunnen. Openlijk en ongegeneerd stoeiend met slinkse verdienmodellen ten faveure van haar clan vindt zij steeds weer haar weg tussen het tamme volk van politici die haar of niet door hebben of haar gewoon niet durven te confronteren bevreest voor haar gram of de tantrums waar ze bekend om staat. Haar aanpak is steeds hetzelfde, wanneer zij rekening houdt met een mate van ophef die over haar praktijken kan ontstaan schuift zij derden naar voren maar blijft achter de schermen de regie wel strak in handen houden.

Wij zagen dat bijvoorbeeld duidelijk gebeuren in het geval van al die sensatie rondom de gunning aan Texperience voor het projekt van de verplichte in quarantaine plaatsing. Al gauw eiste secretaris-generaal Sharlon Melfor de verantwoordelijkheid daarvoor op en gaf een uitgebreide verklaring daarover af in de AD-editie van 6 juni 2020. Het stuk is duidelijk een product van meerdere input wat de warrigheid en inconsistentie verklaart. Wat als een vergoelijkend verhaal bedoeld was is averechts uitgemond in een openlijke bekentenis van begane procedurele oneigenlijkheden, de minister moet toch echt wat doen aan het niveau van haar tekstschrijvers.

Hoe dan ook geachte lezers, wij kunnen ons druk blijven maken over een minister die verkeerd in elkaar steekt, feit is echter dat zij haar twijfelachtige praktijken alleen maar kan uitoefenen omdat haar (politieke) omgeving dat zomaar toe laat en, gewild of ongewild, haar de ruimte daartoe biedt. Het niet optreden en/of stilzwijgen door instituten en personen die net als haar over een mate van staatsmacht beschikken maakt dat de schuld voor alle door haar begane oneigenlijkheden ook bij deze personen en instituten moet worden gelegd.

De lankmoedige-, beduchte- en passieve wegkijk houding die al deze personen en instituten innemen schept ruimte voor haar tirannie en maakt hun dus daar mede verantwoordelijk voor, dat is de tirannie van de onmacht. Mevrouw Camelia-Romer kunnen wij niet veranderen, het is de aard van het beestje, zo zit zij nu eenmaal in elkaar. Triest is echter om de inertie te constateren die haar omgeving ten toon spreidt wanneer zij wederom haar oneigenlijke omgang met de maatschappij afdwingt.

Suzy Camelia-Romer en haar PIN fractie

Een schokkend voorbeeld betreft de wijze waarop de regering de omgang met het projekt voor de bouw voor het nieuwe ziekenhuis (HNO-projekt) geheel aan haar had over geleverd. Bij brief gedateerd 4 augustus 2017 heeft de stichting SONA die belast was met het beheer van het projekt, de Raad van Ministers op de hoogte willen stellen van de knelpunten die de stichting ondervond in de omgang met de minister van GMN. Om ervoor zorg te dragen dat de brief ook daadwerkelijk bij alle ministers terecht kwam en niet in haar lade verdween heb ik persoonlijk de brief bezorgd in Fort Amsterdam. Aldaar werd druk op mij uitgeoefend de stukken in handen te geven van het GMN-secretariaat hetgeen ik weigerde te doen. Het toeval wilde dat op dat moment premier Rhuggenaath aankwam die op mijn aandringen met zichtbare irritatie en weerstand de stukken voor ontvangst tekenende. Hij voelde waarschijnlijk de bui aankomen.

Wat er vervolgens gebeurd is weet ik niet, feit is dat bij brief gedateerd 8 augustus 2017 afkomstig van de premier SONA terug werd gefloten en gehouden werd voortaan alle medewerking te verlenen aan de Ministerieel Regisseur en Toezichthouder (MRT). SONA’s brandbrief werd nimmer inhoudelijk met SONA besproken. Alle zijwegen voor opschaling in geval van dispuut werden door de brief van de premier dicht getimmerd, met deze brief gaf de premier in feite te kennen dat SONA geheel overgeleverd is aan de grillen van deze minister en aan de geldingsdrang van haar altijd trouwe ‘side kick’ Stanley Betrian die toen op de nominatie stond om als MRT benoemd te worden.

Het Landsbesluit waarbij hij uiteindelijk als MRT werd aangesteld (PB 5 september 2017 no. 17/1922) verschafte hem middels een ruim scala van toegekende bevoegdheden, nagenoeg vrij spel om op elk gebied van SONA’s beheerstaak in te dringen zonder ook maar voor het minste aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Ruzie zoeken, opspelen en moeilijk doen zonder de gevolgen daarvan te dragen, zo’n job wil iedereen wel hebben vooral wanneer het rijkelijk wordt betaald. De MRT heeft het Land reeds miljoenen gekost en heeft nagenoeg geen enkele toegevoegde waarde aan het projekt gehad nu gebleken is dat het allemaal alsnog veel duurder is geworden, veel langer heeft geduurd en uiteindelijk ook behoorlijk chaotisch is verlopen. Maar goed, enkele van haar trouwe clan-leden zijn aan een goede baan geholpen en hebben daar behoorlijk aan verdiend en daar gaat het tenslotte om. De MRT-terreur die SONA moest ondergaan kon nergens aangekaart worden vanwege de de afstandelijke houding die de premier en de andere ministers innamen.

Erger nog, als klap op de vuurpijl had minister Camelia Romer een vergadering van de Staten doen orkestreren die op 12 april 2018 plaats heeft gevonden. De direktie van SONA werd voor die vergadering uitgenodigd om aan de tand te worden gevoeld over de ontwikkelingen rondom de bouw van het ziekenhuis. Het werd een schandelijke vertoning, een waar dieptepunt in de Curacaose parlementaire geschiedenis, waarbij de minister met een schreeuwerige ‘not on my watch’ pantomime de toon zette voor een van de meest beschamend verlopen zittingen van onze volksvertegenwoordiging. Een van de parlementsleden stond zelfs als een komplete idioot te zwaaien met handboeien. Schrikbarend hoe een minister een heel parlement op het verkeerde been kan zetten en volksvertegenwoordigers kan opzetten tegen het enige instituut dat naar eer en geweten het ziekenhuis-projekt zo snel- en efficiënt mogeliik tot een goed einde wilde brengen.

Voor de goedwillende direktie van SONA was dit een uiterst frustrerende ervaring. SONA danste niet naar haar pijpen en diende dus op haar plaats te worden gezet, de minister schroomde er niet voor om desnoods de hele volksvertegenwoordiging te mobiliseren en voor haar afstraffende karretje te spannen, de parlementsleden hebben nimmer door gehad waar zij eigenlijk voor misbruikt werden. Dat zij dat heeft kunnen bewerkstelligen pleit voor haar politiek manipulatief vermogen maar zegt tegelijkertijd ook veel over het kneedbare- en beïnvloedbare gemoed van onze volksvertegenwoordigers.

In een situatie waarin leiderschap ontbreekt, er geen collectieve ministeriële verantwoordelijkheid wordt erkend en een ieder beducht is voor mevrouw Camelia-Romer’s hoon en toorn kan deze ‘handige’ minister haar gang maar gaan, grijpt ze haar kansen en gijzelt zij het hele politieke platform om haar agenda’s te realiseren. Zo protesteert niemand wanneer zij openlijk afstand neemt van het hele Blue Factor gebeuren waarmee zij zich dan tegelijkertijd ook distancieert van de oninbare miljoenenschuld die dit bedrijf heeft veroorzaakt .

Niemand maakt zich ook druk wanneer zij als statenlid schaamteloos mee stemt in de Staten ten faveure van het Bachelor in Policing projekt van haar echtgenoot. Tevens staat niemand uit de regeringskringen op om het voor de Gouverneur op te nemen wanneer deze minister (in haar hoedanigheid van minister, mind you!) openlijk verkondigt dat dit instituut niet meer van deze tijd is, een uiting die zij deed puur omdat ook deze Gouverneur weigert naar haar pijpen te dansen.

En wie kan haar eigenzinnige besluit niet herinneren waarbij zij bepaalde dat artsen ouder dan 65 jaar met ingang van dit jaar geen aanbod meer krijgen om SVB-patienten te behandelen. Een besluit dat zij motiveerde met het argument dat zulks noodzakelijk is voor de verjonging en doorstroming van het artsenkorps, echter zonder uit te leggen waarom dit verjongings-proces ten goede komt van de Volksgezondheid. Volstrekte willekeur die vrijwel de hele zorgsektor op de kast joeg en voor veel maatschappelijke onrust heeft gezorgd maar geen enkele reaktie uitlokte van de regering die zich muisstil en gedeinsd op de achtergrond hield.

Ook zou men verwachten dat, nadat ik middels mijn rechtszaak tegen FCW-legal het oneigenlijke deklaratiegedrag van dit advokatenkantoor in verband met aan de overheid verleende retainerdiensten, had blootgelegd, er op zijn minst een onderzoek zou komen ter her-evaluering van deze kontrakten met dit advocatenkantoor. Niets van dat alles wat uitermate vreemd is voor een regering die vanwege de precaire financiele situatie al het mogelijke zou moeten ondernemen om kosten te drukken. Of dit onderzoek is nagelaten vanwege de omstandigheid dat het hier gaat om een advokatenkantoor waarvan de schoonbroer van de minister partner in is, laat naar zich gissen.

Wanneer BTP-direkteur Franklin Sluis de maatschappelijke verontwaarding over zijn extreme hoge salaris goed probeert te praten door te zeggen dat hij daarover niet heeft onderhandeld maar dat het hem is aangeboden, komt het bij geen enkele overheidsinstantie nochthans op om die wereldvreemde bewering te onderzoeken. Indien de heer Sluis daar niet om heeft gevraagd hoe komt het dan dat hem een salaris is aangeboden dat het dubbele bedraagt van het salaris van zijn voorganger? Komt dat zomaar uit de lucht vallen? Wie heeft dat bepaald en goedgevonden en waarom? Mevr. Camelia-Romer was toentertijd minister van VVRP wordt een onderzoek vermeden omdat alsdan niet ontkomen kan worden aan haar rol in het besluitvormingsproces?

Mevr. Camelia-Romer is een symptoom van een regering bestaande uit bewindsvoerders die niet in staat zijn om als collectiviteit op te treden waardoor zij ondermeer excessen van collega’s dulden zolang men daar zelf niet voor aangesproken meent te kunnen worden. Sowieso dus geen collectief bestuur waardoor het kabinet geen specifiek politiek signatuur draagt en dus ook niet in staat is om bestuurlijke richting te geven. Het enige wat hen verbindt is de vrees voor het uiteenvallen van het kabinet. Frenemies dus die elk bezig zijn met hun eigen agenda’s en elkaar daar ook de ruimte toe gunnen. En dit alles onder het voorzitterschap van een premier die zijn tent duidelijk niet in de hand heeft.

Die setting van ‘free for all’ is natuurlijk koren op de molen van Suzy Camelia-Romer wiens ambitie voor het ministerschap voor een aanmerkelijk deel gevoed schijnt te worden door de kansen die de funktie met zich meebrengt om verdienmodellen voor eigen doelgroep te exploiteren. Die insteek maakt haar enigszins anders dan de rest. Waarbij ik meteen wil opmerken dat het grootste kwaad en de grootste bedreiging van onze rechtsstaat niet zozeer zit in haar pogingen om haar doelen te bewerkstelligen maar veel eerder in haar inerte omgeving die de mogelijkheden daartoe open laat en haar dus de gelegenheid daartoe biedt. Dat is verontrustend.

Curacao gaat het niet redden met een dergelijke weke politieke gesteldheid. Dit wegkijken begint onderhand een gevaar op te leveren voor onze rechtsstaat. Weinig realiseren wij ons dat het profiel van onze regering niet veel verschilt met dat van de Venezolaanse regering waar ook iedereen wegkijkt en elkaar niet durft aan te spreken.

Het enige verschil met onze zuiderburen is de graad van kwaadaardigheid, waar wij minister Camelia-Romer de ruimte geven om familieleden en vrienden te bevoordelen geven de bewindvoerders in Venezuela elkaar de ruimte voor het bedrijven van keiharde criminaliteit (drugshandel, goudsmokkel en witwaspraktijken). Zover is het bij ons echter (nog) niet.

GEORGE LICHTVELD

Naschrift KKC

Blue Factor faillisementsverslagen 1, 2 en 3 plus beschikking bijkgesloten (onderaan). Voor degenen die geen zin of tijd hebben om de verslagen helemaal door te nemen, hierbij enige citaten en aan het eind een korte toelichting:

Suzy Camelia Romer – CEO blue liaison corporate finance

 

PSB Bank (hierna ook te noemen: “PSB”) heeft per 17 juli 2017 een bedrag van ANG. 5.511.419,- van de failliet te vorderen.

Stichting Vidanova Pensioenfoends (hierna ook te noemen: “Vida Nova”) heeft per 17 juli 2017 een bedrag van ANG 10.025.352,- van de failliet te vorderen.
(Verslag 2 blz 1)

Ook hoopt de curator in de komende faillissementsperiode te kunnen beoordelen of er volgens hem al dan niet sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.
(Verslag 2 blz 2)

In onderzoek doch door een schuldeiser wordt zeer kort gezegd gesteld dat gelden in strijd met contractuele bepalingen en doestellingen zijn aangewend door andere doeleinden dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld met bestuurdersaanspakelijkheid tot gevolgd.
Paulianeus handelen : In onderzoek.
(Verslag 2 blz 3)

Laatsgenoemde buitenlandse vennootschap (Omela Investments Inc) verkoopt en levert op haar beurt deze 270 aandelen A en vervolgens op 12 juli 2012 aan Blue Liaison Corporatie Finance N.V., die zoals reeds gezegd statutair directeur van de failliet is.

…bedroeg de verkoopprijs op 12 juli 2012 van deze 270 aandelen A een bedrag van ANG 1.684.797,-.

Wat hierbij opvalt – en vooralsnog zonder dat hierover een oordeel wordt gegeven door de curator – is het feit dat de voor de aankoop van deze 270 aandelen A door Blue Liaisons Corporate Finance N.V. (statutair directeur van de failliet) door de failliet – en zonder dat er enige zekerheid wordt bedongen – het bedrag van ANG 1.684.797,- wordt geleend aan Blue Liaisons Corporate Finance N.V. (haar statutair directeur). De curator kan verder ook nog niet beoordelen of de verkoopprijs d.d. 12 juli 2012 ad ANG 1.684.797,- voor deze 270 aandelen A een reële was.
(Verslag 3 blz 1)

Er zijn door de failliet leningen gegeven aan Blue Factor (Aruba) N.V. en Blue Factor (St. Maarten) B.V. Doordat de administraties van deze bedrijven niet ter inzage zijn, kan de curator niet aangeven wat er met deze leningen is gedaan. Per faillissementsdatum is de stand van de lening aan Aruba ANG 1.147.052,- en de stand van de lening aan Sint Maarten ANG 288.902,-.
(Verslag 3 blz 2)

Na een onderzoek van Adequate Financial Services N.V. is de curator van mening dat de failliet een vordering heeft op Blue Liaison Corporate Finance N.V. (statutair directeur van de failliet) van in totaal ANG 6.196.677,-. Deze vordering bestaat uit verstrekte geldleningen, rekening courant verhoudingen en verbeteringen aangebracht aan het pand gelegen aan Andromedaweg 1, dat niet aan de failliet in eigendom toebehoort doch indertijd door de failliet werd gehuurd.

Ter zake werd Blue Liaison Corporate Finance N.V. aangeschreven doch tot op heden werd generlei betaling ontvangen.
(Verslag 3 blz 3)

Zonder op de zaken te willen vooruitlopen en zonder al een juridisch oordeel te willen en kunnen geven wordt het navolgende door de curator opgemerkt.

De failliet is op of omstreeks 10 augustus 2007 een management agreement aangegaan met Blue Liaison Corporate Finance N.V. De management fee bedroeg USD 30.000,- per maand exclusief OB.
(Verslag 3 blz 4)

Volgens het Verslag – zie ook hiervoor onder 1.1 – zou er vanaf 2010 t/m 2015 een totaal verschuldigd bedrag van ANG 3.067.006,- aan management fee niet in rekening zijn gebracht aan de failliet (undeclared management fees). Deze ANG 3.067.006,- aan undeclared management fees is wel in de vorm van een rekening courant vordering door de failliet uitbetaald aan Blue Liaison Corporate Finance N.V., hetgeen in strijd zou (kunnen) zijn met de hiervoor genoemde letter of understanding.
(Verslag 3 blz 5)

…dat de van Vida Nova ontvangen gelden die bestemd waren voor factoring voor andere doeleinden zijn aangewend, hetgeen overigens ook mondeling tijdens een vergadering d.d. 7 maart 2016 en per e-mail van 9 maart 2016 van de heer Parisius (schriftelijk) wordt erkend door de directie van de failliet. Of zulks in casu ook daadwerkelijk een bestuurdersaansprakelijkheid oplevert dient volgens de curator nog nader te worden uitgezocht.
(Verslag 3 blz 6)

In de komende periode zal de curator trachten de vordering die de failliet heeft op Blue Liaison Corporate Finance N.V. –zie hiervoor onder 4 – van in totaal ANG 6.196.677,- trachten te incasseren, althans een (groot) gedeelte hiervan.
(Verslag 3 blz 7)

De faillissementsboedel is op dit moment leeg. De curator is hierbij niet is staat om zelf procedures voor de failliet te gaan voorfinancieren. Vgl. mogelijke procedure tegen Blue Liaison Corporate Finance N.V.

….De Curator kan dan ook niet zonder financiële hulp van de gezamelijke crediteuren, althans één van hen. Eén van de crediteuren – middels haar gemachtigde – heeft de curator inmiddels aangegeven, althans zo begrijpt de curator dat, dat zij bereid is om tegen nader overeen te komen voorwaarden in de kosten van e.e.a. bij te dragen.
(Verslag 3 blz 8)

Enkel en alleen uit het Verslag moge duidelijk blijken – immers er worden onder meer gelden uitgeleend, gelden geïnvesteeerd in onroerende zaken, enz. – dat de van Vida Nova ontvangen gelden die bestemd waren voor factoring voor andere doeleinden zijn aangewend,…
(Verslag 3 blz 9)

Toelichting:
De twee grootste crediteuren van Blue Factor zijn PSB Bank en Vidanova.
PSB Bank heeft per datum faillissement een bedrag van Naf. 5.511.419,= te vorderen en Vidanova Naf. 10.025.352,=.

PSB Bank toonde geen interesse in het faillissement. Vidanova zou eerst fondsen beschikbaar stellen voor nader onderzoek door curator maar heeft daar vervolgens van afgezien. Reden dat de curator geen onderzoek ingesteld naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en andere mogelijke malversaties. Het faillissement is vervolgens bij gebrek aan baten opgeheven.

Gezien de verslagen valt verre van uit te sluiten dat er binnen de bedrijfsvoering onrechtmatig gehandeld is en gelden weggesluisd zijn.

Blijkens de verslagen zijn grote bedragen aan bijvoorbeeld Blue Liaison Corporate Finance geleend zonder enige zekerheid en zonder dat deze terugbetaald zijn. Hebben er allerlei wazige transacties met in- en verkoop van aandelen plaatsgevonden en zijn er aan Blue Liaison Corporate Finance miljoenen aan ‘management fees’ betaald.

Opmerkelijk is verder dat Vidanova – die meer dan 10 miljoen van Blue Factor te vorderen heeft, waarbij mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijk – recentelijk via tussenkomst van mevr. Römer in staat gesteld is om terzake HNO een miljoenen lening aan te gaan tegen een rente van 5% terwijl als die lening via Nederland geleend zou zijn dit zeer waarschijnlijk tegen een veel lagere rente zou zijn. Niet uitgesloten is dat Vidanova mevr. Römer in de tang heeft en er daarom een goede deal met HNO heeft weten uit te slepen.

Documenten:
Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 1 20170818
Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 2 20180328
Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 3 20181030
Blue Factor/Blue Liason – Beschikking opheffing faillisement wegens gebrek aan baten

30 reacties

 1. …..”Zijn opinie in knipselkrant – een online fora voor fake news-schrijvers, verzinsels en vooral veel commentatoren achter schuilnamen –”…..

  @PIN, Uw stuk met aandacht gelezen, het las best vlot en soepel, u kunt aardig lezersvriendelijk schrijven.

  En er staan best wat krasse punten in, die ik eerlijk gezegd nog niet eerder had gehoord.

  Behalve dan het stuk over fraude bij de Bureau Post, dat is ook te lezen in het (2e) kamerstuk over fraude op de Antillen, dat in 2007 is opgesteld door , ik geloof PVV.

  Iedereen heeft recht om ( zo feitelijk mogelijk) zijn of haar kant van het verhaal te laten zien/ horen, dus ook PIN.

  De waarheid gebiedt mij tevens te zeggen dat ik schrik van de verhalen over de miljoenen verdiensten? Ik weet niet hoe genuanceerd of feitelijk dat is.

  De waarheid gebiedt mij ook te zeggen dat het stuk vooral over de persoon Lichtveld gaat, met de nodige woordspelingen (die ik PARsoonlijk soms best grappig vond). En wat minder over de punten die lichtveld heeft aangehaald over de PIN.

  Een soort Ad Hominem argumentatie strategie.
  Nu betekent een Ad Hominem redenatie niet dat de Ad Hominem ( Op de persoon) argumenten niet juist zijn.

  Argementen die op de persoon gericht zijn kunnen 100% waar zijn. Maar hebben op zich geen ontkrachtende werking op de feiten die Licht veld aangehaald heeft.

  Kan het zijn dat Lichtveld, ondanks zijn vermeende rancune, ook een aantal zaken heel erg juist heeft verwoord in zijn betoog, die de PIN ook erg geprikkeld hebben.

  Tot slot de term: fake nieuws schrijver KKC,.
  Doet u nu niet precies het zelfde waar u George Lichtveld van beticht, door deze term te bezigen voor een forum dat ook uw zaken heeft uitgezocht en pijnlijk heeft beschreven?

  Ik weet niet of de betiteling door u is ingegeven door de pijnlijke feiten of de pijnlijke emoties die deze pijnlijke feiten te weeg hebben gebracht.

  In ieder geval bedankt voor uw versie van het verhaal.

  Ook de PIN heeft recht op wederhoor.

 2. Too little, too late!! Drechi pa bosnan Tur!!!!!
  Gerrit was toch de boosdoener? Eigen schuld, dikke bult, dames en heren!! Sit on it and rotate now!!!!

  Drechi, Jouw held Gerrit is ook 1 van de boosdoenders.. Er is nooit gezegt dat hij de enige was!

 3. Ook LICHTgewichten begeven zich in het VELD van boosheid en selectief geheugenverlies

  George Lichtveld, in 2003 strafrechtelijk veroordeeld tot zes maanden onvoorwaardelijk in de Post N.V.-fraudezaak, kan zijn boosheid na 17 jaar nog steeds niet verwerken. Lichtveld is een inmiddels door zijn voormalige PARtij opzij geschoven politicus, die naar blijkt ook niet kan verkroppen dat er een einde is gekomen aan zijn hand- en spandiensten als vermeende collaborateur, toezichthouder en beheerder bij de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA). Zijn opinies gaan vooral over alle ministers, adviseurs, oud-partijgenoten en toezichthouders die bepalend zijn geweest voor het dichtdraaien van de kraan, die zorgde voor zijn riante inkomen bij de SONA tijdens de bouw van het nieuwe ziekenhuis op Curaçao en de miljoenen waarvoor de belastingbetaler moet opdraaien wegens wanbeleid van diezelfde SONA en hun medewerker George Lichtveld.

  Zijn opinie in knipselkrant – een online fora voor fake news-schrijvers, verzinsels en vooral veel commentatoren achter schuilnamen – gaat duidelijk over zijn meest recente frustratie: een Evaluatierapport, in 2016 door buitenlandse deskundigen opgesteld, waarin na gedegen onderzoek en verzameling van feiten (waaronder het horen van alle betrokkenen en dus ook SONA) Lichtveld c.s. werden ontmaskerd. Een van de conclusies van het rapport is dat SONA als eindverantwoordelijke wegens wanbeleid het veld diende te ruimen bij de uitvoering van de haar opgedragen taken bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Onder toezicht en beheer van Lichtveld heeft SONA een miljoenenverlies voor de gemeenschap van Curaçao veroorzaakt, in de vorm van meerkosten in de bouw van HNO en het niet halen van de opleverdatum. Daarbij was zeker geen sprake van een lankmoedige, beduchte of passieve wegkijkhouding, want George Lichtveld had direct belang bij het niet halen van de opleverdatum van een ziekenhuis, die allang verstreken was toen minister Camelia-Römer in 2017 als minister van GMN aantrad. Juist door deze gang van zaken besloot de regering tot het instellen van de Ministeriële Regisseur en Toezichthouder (MRT) om het aangetroffen wanbeleid te kunnen ombuigen, hetgeen tot resultaat had dat in november 2019 het Curaçao Medical Center van start ging.

  Dat George Lichtveld, veroordeelde fraudeur, een hekel heeft aan minister Camelia-Römer en zijn voormalige PARtijgenoten mag natuurlijk niemand verbazen. Camelia-Römer is snel na haar aantreden voor Lichtveld c.s. lastige vragen gaan stellen naar de jaarrekeningen en verantwoording van de belastinggelden van Curaçao, die aan hun waren toevertrouwd. Toezichthouder en beheerder Lichtveld c.s. konden in 2017 (vier jaar na start van de bouw van HNO) geen jaarrekeningen over 2013-2017 overleggen. Het verdienmodel, waarvan later bleek dat er 200 miljoen extra aan verbonden was, mocht van Lichtveld het daglicht niet zien. Lichtveld c.s. hadden liever ongestoord verder willen gaan toen eind 2017 bekend werd dat er wel miljoenencontracten met consultants waren gesloten voor de Transitiefase van Sehos naar het nieuwe ziekenhuis, maar tegelijkertijd geen enkele actie was ondernomen om dit ziekenhuis ook daadwerkelijk op te leveren. Sterker nog, de bouw lag feitelijk heel lang stil. Lichtveld c.s. hadden natuurlijk ook geen baat bij het opleveren van een ziekenhuis, dat een waarschijnlijk einde zou betekenen aan miljoenen aan jaarinkomen van verschillende “very good friends” medische specialisten.

  Kennelijk kon politicus en veroordeelde fraudeur Lichtveld op dat moment ook al geen steun meer vinden bij zijn oud-PARtijgenoten. Het HNO-wanbeleid, waarnaar hij lang aankeek en direct van profiteerde was daarvoor te evident. Meer reden om verder zijn boosheid in degelijk Nederlands te verwoorden voor? U kunt het raden: VVD-er Andre Bosman. Die heeft waarschijnlijk onvoldoende aan de integriteitsschandalen van de eigen partij VVD, die wederom in 2019 de lijst van Nederlands minst integere politieke partijen aanvoert. Dat ook “journalist” Dick Drayer met de opinie van Lichtveld aan de haal gaat, verbaast tenslotte niemand: de verDrayer zoekt heil in het opLicht(er)veld.

 4. @Florah Meye:

  Net als de vorige keer dat deze discussie gevoerd was : how about providing counter evidence instead of your rant ?

  Also some well-meant advice : don’t forget to take your crazy pills next time.

 5. De Knipselkrant is een bron van manipulatie en Verdrayeringen en Crammp verzoorzakende bullshit. George Lichtgewicht Lichtveld is een zeer gefrustreerde, mislukte, en ongelukkige man die zijn nek heeft uitgestoken om Dick Drayer te verdedigen nadat deze werd ontmaskerd. Hij is onderdeel van het netwerk van Drayer net als al deze mensen die een reactie hebben geschreven en wel via fake namen. Jullie zijn allemaal een stelletje gefrustreerde, mislukte en ongelukkige mensen. Heerlijk om achter een schuilnaam te reageren, want in het dagelijks leven zijn jullie GMO’s. Het verleden zal George weer achtervolgen. Alle info over zijn misdrijven, mis management, en zijn veroordeling zullen weer naar boven komen. De Knipselkrant zal het wel niet publiceren, zodat jullie ook op hem achter jullie schuilnamen kunnen reageren.

 6. Als je de faillissementsverslagen van de curator leest dan fronsen mijn wenkbrauwen zich vanzelf en heb ik mij menigmaal achter de oren gekrabd. Eigendomsbewijzen,bestuurder-bv’s aandelen, vorderingen en wat al niet meer die meermaals over de wereld worden verplaatst , waarbij de keuze van de “doel”- landen zo te zien weloverwogen was. Ook de hoogte van de miljoenenleningen/-schulden in verhouding tot de omzet is opmerkelijk te noemen. De verliezen liepen year over year stevig op maar de geldverschaffers deden niets? Op basis waarvan hebben zij deze exorbitante leningen eigenlijk verstrekt. Zekerheden gevraagd door de bank? Zij verliezen de leningsverstrekkers op andere wijze later gecompenseerd voor deze ….? Gelukkig heeft rechter De Kort er verstand van en heeft hij het faillissement beëindigd wegens gebrek aan baten…… Case closed. Next please!
  ps had de PSB-bank ook niet een lening verstrekt? En is PSB niet eigendom van de overheid.

 7. . Iedereen blij, behalve de belastingbetaler.
  En dat is nu precies waarvoor de voorwaarden van Nederland zijn. De ministers tonen zich slechte beheerders van de schatkist en er wordt discipline op gelegd. Nu wordt het weer afgewenteld op de burgers terwijl het grote graaien gewoon doorgaat. En dadelijk is het op en is de vraag waar gaat de komende volkswoede zich op richten?;
  Nederland
  Makamba’s
  Of regering.
  How long? Not long! Cause what you reap is what you saw

 8. “Opmerkelijk is verder dat Vidanova – die meer dan 10 miljoen van Blue Factor te vorderen heeft, waarbij mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijk – recentelijk via tussenkomst van mevr. Römer in staat gesteld is om terzake HNO een miljoenen lening aan te gaan tegen een rente van 5% terwijl als die lening via Nederland geleend zou zijn dit zeer waarschijnlijk tegen een veel lagere rente zou zijn. Niet uitgesloten is dat Vidanova mevr. Römer in de tang heeft en er daarom een goede deal met HNO heeft weten uit te slepen.”

  Na het lezen van de verslagen is wordt de situatie van de graaiende pin minister duidelijk. Dat het punt van de bestuurdersaansprakelijkheid en paulina niet verder is onderz0cht vanwege gebrek aan baten, is toch ook weer ongelooflijk. Met de HNO deal lijkt de cirkel weer rond. Iedereen blij, behalve de belastingbetaler.

 9. “De Ministerraad en/of parlement zal het op Curacao niet doen. De aanpakkers moeten van buitenaf komen.”

  Sterker ministerraad en parlement gaan dit frustreren. En dat betekent dus dat er geen verandering plaats gaat vinden tot dat deze ministerraad, parlement en alle politieke partijen, tijdelijk, het veld gaan ruimen

 10. Gisteravond en vanochtend de tijd genomen om een aantal van de colomns van George Lichtveld te lezen. Een man met een diepe kennis van de zaken die hij aan de orde stelt.
  De wijze waarop getuigt dat we te maken hebben met een man van nivo. Rest het punt van hoe verder. Het schrijven van die colomns is niet genoeg. Er moet een vervolg aan worden gegeven. Ik zou me kunnen voorstellen ze te bundelen en aan te bieden aan Bosman, Van Dam en Van Raak opdat zij vervolgens in gezamelijkheid daarover vragen stellen aan staatsecretaris Knops. Knops kan dan niet anders dan conclusies trekken die gevolgen hebben voor de wijze van hulpverlening aan Curacao. Tevens zal met terugwerkende kracht de besluitvorming rondom het nieuwe ziekenhuis en afwikkeling van Blue Factor en de rol daarin van Suzy Romer moeten worden bekeken.
  De Ministerraad en/of parlement zal het op Curacao niet doen. De aanpakkers moeten van buitenaf komen.

 11. Gerrit was de boosdoener, Dat is duidelijk.
  Het bewijst wel dat er geen partij, of parlementariër schoon is en het hele systeem een systeem van uitbuiting, nepotisme en zelf verrijking is.
  En dat er dus geen, normale, keuzes zijn voor de bevolking. Waardoor er maar 2 uitwegen zijn revolutie of buitenlands ingrijpen.

 12. Too little, too late!! Drechi pa bosnan Tur!!!!!
  Gerrit was toch de boosdoener? Eigen schuld, dikke bult, dames en heren!! Sit on it and rotate now!!!!

 13. Dat alle andere ministers en specifiek de premier later zullen zeggen zoals wij het in de geschiedenis al eerder hebben gehoord: ” Wij wisten het niet!” Ze weten het wel!!!Ze kunnen niet meer zeggen dat ze het niet weten.Het staat in de kranten,en op de internet!!! Ik hoop alleen dat Staatssecretaris Knops het wel weet en maatregelen hierover neemt.Dat kan niet langer zo verder gaan.En ik vraag mij ook af,heeft de Gouverneur geen wordt hierover te zeggen? Kan zij geen straafrechterlijk onderzoek aanvragen om met deze corruptieve praktijken te stoppen en de schuldige van de regering te verwijderen
  en deze te vervolgen om eindelijk een goed voorbeeld te geven. Het volk heeft het al zo zwaar!!!

 14. Tja, ora bo scupi na cielo, e ta cay den bo mes cara tante Suus. In zulke gevallen tante Suus (familielid bevoordelen), moet je altijd een teruggetrokken leven leiden, oftewel, op de achtergrond, leef een beetje in afzondering, toon jezelf alleen als het hard nodig is. Maar in tegenstelling hiermee tante, sta je eeuwig en altijd op de voorgrond met een gezicht van; hier ben ik, kijk goed naar mij, ik ben Suusje, Roberto, hier ben ik, vind je mij mooi, lief en aangenaam Roberto? Yes, dan gaan alle ogen zich op jou richten Suus, ze gaan jouw zaken onderzoeken. Wat voor soort koffie drink Suus? Wat voor soort rookt ze, drinkt ze rum, whisky, wijn? Hoe komt die naaste familie lid aan zoveel geld? En jawel tante, na een grondig onderzoek en het bewijs is geleverd, beginnen de boeien te rinkelen. Zie zo, opgeruimd staat netjes. En om de twee weken mag tante bezoek krijgen. Fruitmandje en koekjes meebrengen etc.etc. Ach nee, flauwe kul, ze blijft op vrije voeten, en krijgt ook nog de welbekende gouden handdruk, en krijgt weer werk bij een of andere bekende bank. Zabalabalaba.

 15. Curaçao, het land waar business doen met staatskascentjes, de voornaamste bezigheid is van Ministers.

  Curaçao, een land waar je zonder blikken of blozen als Minister kan aanblijven als je een ” Sushi” streek hebt uitgehaald.

  Curaçao, een land met de hoogste belasting tarieven en bedragen , die allemaal opgehoest om de business van de Minister te spekken.

 16. Suzy Romer en haar laffe schoothondje Aal-vin Daal, een aalgladde parasiet van de overheid, dienen te vertrekken.

  Kennedy Ruggenaath die integriteit beloofde toen we op hem stemden zou daarin het voortouw moeten nemen. Zo niet de Staten, maar die hebben we gevuld met domme dansleraren en nog dommere dj’s die nauwelijks hun eigen naam kunnen spellen.

  Helaas blijkt Kennedy Ruggenaath een schaap in wolfskleren te zijn, Alexandra Rosaria (PAIS) 2.0 (zie ook de benoeming van mafiameid Stella van Rijn, buurvrouw van Ruggenaath op Julianadorp) als voorzitster van de commissie Integriteit).

 17. Curacao is zogenaamd een democratisch eiland maar realiteit wijst uit dat het meer in gemeen heeft met een dictatoriaal regime.

  De hele regering doet mee aan corruptie en als gevolg is er absoluut geen sprake meer van verantwoordingen afleggen voor het illegaal handelen.

  Ze zitten immers allemaal in het zelfde bootje. None of them are going to rock their comfortable corrupted boat, because if someone does : all of them will take the fall.

  Daarom zijn ze zo fel tegenover financiele steun onder voorwaarden vanuit Nederland. Dictators don’t like to be dictated upon.

 18. @John Bash. Ik denk dat ze haar hand deze keer te ver in het holletje heeft gestoken. Haar masker is afgevallen, toen ze snel haar hand uit het holletje wilde trekken.

  Ze heeft idd op een geslepen manier iedereen in de tang.
  Waar ligt dat aan?

  Ik ben trouwens benieuwd hoe Suzy op het ingezonden stuk van George Lichtveld gaat reageren?

  Zal ze met net zo’n flauw flutstuk aanzetten als bij Dick Drayer? Met allemaal naampjes en persoonlijke verwijten? Zonder ook maar een tegen argument?

  Zitten ze allemaal met hun tengels in de kleverige strooppot? Waardoor zelfs Rhuggenaath chantabel is?

  Zijn ze verbaal te zwak om Suzy tegengas te geven en op haar plaats te zetten?

  Een combinatie?

 19. Afhankelijk heid
  Is gebaseerd op trust.
  En intelligentie.
  Ze overspeelde dat.
  En die boys willen geen aandacht.
  Beter regel het slimmer.

 20. @Knoek-koe. De ongekroonde koningin is zo slim geweest om te zorgen dat bijna iedere partij van haar afhankelijk is. Een andere reden kan ik nog niet bedenken. Maar eens zal ze haar hand overspelen en valt ze als een baksteen naar beneden met medeneming van getrouwen.

 21. Weer een picture flash gevoelige politicus.
  Maar ik moet toegeven. De beste tot nu toe.
  c’est le ton qui fait la musique.
  Ding is pak kans. Lees vervolging kans.
  Ruby dear.. Ziet zichzelf sterk.
  Dan moet je je afvragen waardoor.
  Wat heeft ze dat er geen vervolging komt en voor Schotte wel.
  Als nl echt wil is het over hier.
  Dus waarom niet.
  Wat zijn de belangen.
  Bankiers rule the world.

 22. Het is altijd zo, dat de rotte appel in de mand de anderen aansteekt.
  Het is helaas niet zo dat de gezonde appelen de rotte appel weer “heel” maakt…

 23. …..”Wat opvalt en uiterst irriteert is dat we NIETS, maar dan ook nul komma nul, van deze regering / staten horen over dit asociale gedrag van de pin minister”….

  Dñomdat @Pelican, we een “mucha mandá ” van een Premier hebben.

  En een PIN van een Minister, de “Shon” is van deze “Mucha Mandá”.

  Gisbertha is de “Bomba” die meehelpt en kracht zet als de PIN van een zichzelf “volksdienende ” Minister noemende medeburger, de duimschroeven aandraait.

  De slaven dat zijn de belastingbetalende burgers.
  Die elke keer de prijs moeten betalen als Suzy, Gijsbertha op rooftocht gaan en helaas hoort ook Rhuggenaath bij die rovers, als hij zo muisstil blijft.

  Knops is de “abolitionist”, die paal en perk wil stellen en deze rovers praktijken voor eens en altijd wil afschaffen..

 24. Wat opvalt en uiterst irriteert is dat we NIETS, maar dan ook nul komma nul, van deze regering / staten horen over dit asociale gedrag van de pin minister. Deze mensen zijn toch niet blind? Lezen toch ook kranten? Worden toch geinformeerd door adviseurs? Waarom geen persberichten, acties? Struisvogel politiek. Het is zoals dhr Lichtveld terecht signaleert, het massale wegkijken wat deze samenleving zeer duur komt te staan. Geen leiders, geen visie, heel veel egoisme, en een gijzelende angst die regeert (waar zou dat toch vandaan komen, die angst). En dat in een tijd waar mensen letterlijk liggen te creperen. Schande.

 25. Vanochtend hoorde ik deze minister nog bij de Dwight, en zij had enkel en alleen tegen Monk en Amparo.

  Mijn verbazing hierin was, niks over bijvoorbeeld Dicky D.

  Derhalve zit ik thans met mijn riemen vast hoe zij richting dit ingezonden stuk zal gaan reageren.

  Gaat het weer naamsverdraaing worden of gewoon inhoudelijk reactie op gegeven?

  Met zulke stukken denkt men: zij doet eer aan haar naam Sushi Römer.

 26. ….”Dat zij dat heeft kunnen bewerkstelligen pleit voor haar politiek manipulatief vermogen maar zegt tegelijkertijd ook veel over het kneedbare- en beinvloedbare gemoed van onze volksvertegenwoordigers.”…..

  Het zegt ook iets over het kneedbare en beinvloedbare gemoed van onszelf. Dat deze vrouw nog in Gorti zit of binnenkomt is een teken van die kneedbaarheid.

  Er zouden allang duizenden (of zelfs honderden zou al genoeg zijn) mensen met spandoeken voor het Fort moeten staan om deze vleesgeworden corrupte ziel te wijzen op het feit dat dit anno 2020 niet meer kan…

 27. …..”Weinig realiseren wij ons dat het profiel van onze regering niet veel verschilt met dat van de Venezolaanse regering waar ook iedereen wegkijkt en elkaar niet durft aan te spreken.”……

  En waarom durft men elkaar niet aan te spreken?
  Omdat ze allemaal vuile handen hebben, en Suzy dan iedereen meetrekt.

  Dat is de enige reden die plausibel lijkt.

  Ze doen mee, want het is lucrstief.
  Prijs is wel dat je nooit kritiek mag hebben, of je gaat eraan..

 28. ….”Blue Factor dat failliet is verklaard met een nog openstaande schuld van 16 miljoen aan de twee financiers t.w. Vida Nova (NAf. 10 miljoen) en de Postspaarbank (NAf. 6 miljoen)”….

  Heeft veel weg van het Ctex gebeuren.
  Suzy is een schandalige burger, politicus, en Minister.

  Goed dat dit steeds meer media aandacht krijgt.

  Dit is waarom Knops moet ingrijpen, wij doen het zelf niet.
  Parlement is te dom óf te corrupt.

  Rest van de coalitie doet of mee, of wordt mondsnoerend bejegend.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties