Ombudsman bijt terug

Alba Martijn bijt terug inzake VDC kwestie

Alba Martijn bijt terug inzake VDC kwestie ‘Premier tornt aan onafhankelijke status’

Willemstad – In een brief aan ministerpresident Gerrit Schotte bijt Ombudsman Alba Martijn fel van zich af.

Zo wijst Martijn de premier erop dat zijn verzoek om een schriftelijk verslag indruist tegen de onafhankelijke status van de Ombudsman. Bovendien noemt Martijn de eerder ontvangen brief van Schotte ‘tendentieus’.

Eind februari lekte een conceptverslag van de Ombudsman uit. Dit verslag betrof een klacht van een netwerkbeheerder bij de Veiligheidsdienst (VDC) tegen diezelfde dienst.

Op 5 maart is er over dit uitlekken van geheime informatie telefonisch contact geweest tussen premier Gerrit Schotte en Ombudsman Alba Martijn. Daarin verzocht de premier om uitleg omtrent het onderzoek dat naar aanleiding van de klacht zou zijn gehouden.

,,Ik heb u daarbij geïnformeerd dat er geen onderzoek werd verricht dat betrekking heeft op de VDC en evenmin een rapport daarover werd aangeboden aan de Gouverneur”, zo schrijft Martijn in haar brief aan premier Schotte, die dateert van 7 maart.

In het telefoongesprek wilde Schotte vervolgens uitleg over het uitgelekte verslag waarover verschillende media, waaronder ook deze krant, schreven. De Ombudsman heeft die uitleg gegeven, zo schrijft zij in haar brief aan Schotte.

,,Vervolgens heeft u gemeend mij te kunnen opdragen een schriftelijk verslag hieromtrent aan u uit te brengen. Voor de goede gang van zaken heb ik u verzocht uw taakopdracht schriftelijk vast te leggen. Dit verzoek is kennelijk bij u verkeerd gevallen. De door u geuite uitspraken die daarna volgden, zijn u bekend. Reden waarom ik mij thans van beschouwingen in dat opzicht ontslagen acht”, aldus Martijn.

Duidelijk is dat er een felle woordenwisseling heeft plaatsgevonden tijdens het telefoongesprek tussen de premier en de Ombudsman. Uit de brief valt op te maken dat premier Schotte en Ombudsman Alba Martijn het niet eens zijn over de taakomschrijving die aan de functie van Ombudsman verbonden is.

Zo schrijft Martijn: ,,Anders dan u meent is het orgaan ‘de Ombudsman’ staatsrechtelijk een College van Staat en valt onder de werkingssfeer van de Landsverordening Ombudsman. De Ombudsman van Curaçao is in de uitoefening van haar taak een van de overheid onafhankelijke ambtsdrager.”

Martijn vervolgt in haar brief aan de premier:

,,Dit houdt in dat de opdracht, zoals door u op 5 maart 2012 werd voorgestaan, afbreuk doet aan de onafhankelijke status van de Ombudsman indien en voor zover deze opdracht als zodanig wordt uitgevoerd door de Ombudsman. Het zal dus in de lijn der verwachtingen zijn, dat de onafhankelijkheid van dit College van Staat alsdan aan banden zal zijn.

Ik ga er van uit dat uw stellingname van 5 maart 2012 op een staatsrechtelijk misverstand berustte en dat het nimmer uw bedoeling had kunnen zijn om als minister-president doelbewust artikel 71 van de Staatsregeling van Curaçao juncto de onderhavige Landsverordening Ombudsman buiten toepassing te laten.”

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *