30 C
Willemstad
• maandag 23 mei 2022 19:13

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Liquiditeitsprobleem opgelost

Na financiële steun Nederland resteert enkel 2 miljoen tekort

Willemstad – De Curaçaose overheid sluit het jaar 2021 af met een liquiditeitstekort van slechts 2 miljoen gulden, schrijft Financiënminister Javier Silvania (MFK), waarmee hij aangeeft dat het liquiditeitsprobleem feitelijk is opgelost.

Het dreigende liquiditeitstekort per 31 december aanstaande is als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat komt door de 76 miljoen gulden financiële steun van Nederland, waarmee de Rijksministerraad (RMR) afgelopen vrijdag instemde. Maar ook, aldus Silvania, doordat de belastingopbrengsten hoger zijn – als gevolg van de inspanningen om de compliance op te schroeven – en door een beheerst uitgavenpatroon van de regering-Pisas.

- Advertentie -

Maar, hoe zat het dan met de aanvankelijk veel hogere inschatting van de liquiditeitsbehoefte? Het Land Curaçao heeft op 26 augustus 2021 een verzoek voor liquiditeitssteun van 323,7 miljoen ingediend voor het vierde kwartaal 2021, maakt Silvania nu bekend.

In een persbericht van zijn ministerie van 21 september wordt nog melding gemaakt van een (kennelijk aangepast) verzoekbedrag van 203 miljoen, terwijl toen al bekend was dat het College financieel toezicht (Cft) voor slechts 76 miljoen had geadviseerd; wat het uiteindelijk ook werd. Gegoochel met cijfers en getallen? Financiën legt uit hoe het zit: het Cft heeft de liquiditeitsbehoefte voor het vierde kwartaal 2021 vastgesteld op basis van de door de Curaçaose regering op 26 augustus aangeleverde liquiditeitsprognose voor het jaar 2021. Hierin waren de realisatiecijfers tot en met juli 2021 verwerkt.

Het Land Curaçao heeft op die dag een verzoek voor liquiditeitssteun van de genoemde 323,7 miljoen ingediend voor de laatste drie maanden van het jaar. Echter, op 26 augustus waren de volgende feiten en omstandigheden bekend. Ten eerste was over de toekenning van de 92,5 miljoen, betreffende het tweede deel van de zesde tranche (van in totaal 168 miljoen), nog niet besloten.

,,Het besluit over de toekenning van dit bedrag is pas op 31 augustus 2021 genomen, waarna dit bedrag op de bankrekening van het Land Curaçao is gestort – in de eerste week van september 2021”, aldus Financiën. ,,Hierdoor was dit bedrag ten tijde van het liquiditeitsverzoek op 26 augustus nog niet in het liquiditeitssaldo verwerkt.”

Dat gaat er dus af. Op de tweede plaats is op basis van de op 26 augustus bekende cijfers inzake het SVBSchommelfonds een aanvullende ‘Landsbijdrage’ van 88 miljoen opgenomen in de liquiditeitsprognose van het vierde kwartaal 2021. ,,Na 26 augustus zijn de geactualiseerde cijfers 2021 van Sociale Verzekeringsbank SVB inzake het Schommelfonds ontvangen”, licht het ministerie toe. Het Schommelfonds zal naar de huidige verwachting van de SVB niet negatief worden per ultimo 2021.

De SVB verwacht zelfs een positief saldo in het Schommelfonds per ultimo dit jaar van 21 miljoen. Financiën: ,,Met het Cft is afgesproken dat de Schommelfondsproblematiek in de komende periode verder zal worden besproken.” Maar er was méér aan de hand waardoor het allemaal gunstiger uitpakte dan in eerste instantie, eind augustus, ingeschat. ,,Naast de bovengenoemde twee punten heeft over de periode augustus-september 2021 een positievere liquiditeitsmutatie plaatsgevonden dan aanvankelijk geprognosticeerd, namelijk 39 miljoen positiever.”

Dit is volgens minister Silvania te danken aan hogere belastinginkomsten, ‘als gevolg van onder andere de compliance- werkzaamheden’, en wat de bewindsman noemt ‘een beheerst uitgavenpatroon’ van zijn regering. Rekening houdend met bovengenoemde twee punten – de ontvangst van het tweede deel van de zesde tranche én een positief saldo Schommelfonds – alsmede de positieve tendens zoals blijkt uit de werkelijke cijfers van augustus en september 2021, is de liquiditeitsbehoefte voor het vierde kwartaal 2021 ‘opnieuw geprognosticeerd’.

De geactualiseerde liquiditeitsbehoefte komt nu uit op 78,1 miljoen. ,,Dit bedrag komt nagenoeg overeen met de door het Cft geadviseerde 76 miljoen en is met het Cft gedeeld”, aldus Silvania. De werkelijke liquiditeitsmutaties met betrekking tot het vierde kwartaal 2021 zullen in de komende periode met het college worden besproken ter bepaling van een eventuele liquiditeitsbehoefte voor het eerste kwartaal 2022.

,,Volledigheidshalve het volgende”, stelt het ministerie van Silvania: ,,Hoewel Curaçao zich nog in een diepe crisis bevindt die zich vertaalt in grote liquiditeitstekorten die urgent moeten worden aangevuld, zijn er wel belangrijke resultaten behaald die de vooruitzichten positief beïnvloeden.”

Dit blijkt volgens Financiën uit het feit dat begin juni 2021 de liquiditeitsbehoefte voor heel 2021 op 536 miljoen was geprognosticeerd, terwijl dit bedrag momenteel tot 246 miljoen (168 miljoen plus 78 miljoen) is verlaagd. ,,Zoals gemeld is dit te danken aan hogere belastinginkomsten en een beheerst uitgavenpatroon.”

203 Miljoen

Ondanks de uitvoerige uitleg van minister Silvania, blijkt er ruimte te zitten in de aanvankelijke liquiditeitsvraag en het bedrag waarover eerst het Cft positief adviseerde en waarmee afgelopen vrijdag de RMR instemde. Volgens een persbericht van 21 september was 203 verzocht (terwijl uiteindelijk 76 miljoen werd verstrekt). Maar, in die 203 zat onder meer ook nog 20 miljoen om aan leveranciers en andere crediteuren van de overheid te voldoen.

Ook nog 2 miljoen om kritische functies in de gezondheidszorg in verband met de pandemie in te vullen. Voorts 2 miljoen om het Landspakket uit te kunnen voeren (in een interview gaf de bewindsman aan dat dit te maken had met de Hervormingscommissie onder aanvoering van voorzitter Caryl Monte). En 29 miljoen om investeringen te kunnen plegen in de openbare infrastructuur.

Dit jaar 244 miljoen van Nederland

Curaçao heeft wat betreft het jaar 2021 al een bedrag van 168 miljoen gulden van Nederland aan liquiditeitssteun ontvangen. Dat was tot en met september 2021. Voor het vierde kwartaal van het jaar heeft de Rijksministerraad (RMR) afgelopen vrijdag 29 oktober positief beslist over de toekenning van 76 miljoen. ,,Dit is het gevolg van het feit dat de regering van Curaçao, bijgestaan door haar Hervormingscommissie, voldaan heeft aan de volgende voorwaarden.”

En dan volgt een opsomming:

• Het aanleveren van een plan van aanpak voor de beheersmaatregelen met betrekking tot het SVB-Schommelfonds. ,,Het Cft heeft aangegeven dat het ingeleverde plan van aanpak van voldoende kwaliteit is”, aldus minister Silvania. Het voormelde houdt in dat een correcte en stipte uitvoering ertoe zal leiden dat het Schommelfonds gedurende 2022 en 2023 in evenwicht kan worden gehouden zonder aanvullende storting vanuit de Landskas;

• Het vaststellen van de plannen van aanpak voor de hervorming van de Belastingdienst en het belastingstelsel. Met de betrokken Nederlandse entiteiten – de Tijdelijks Werkorganisatie (TWO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Financiën – is ‘overeenstemming bereikt’ over de inhoud en implementatie van deze plannen;

• Het aanleveren van een plan van aanpak voor het terugdringen van de verliezen van het Curaçao Medical Center (CMC). Een geactualiseerde versie van voormeld plan zal begin november 2021 met de TWO worden besproken en dient uiterlijk 15 november 2021 gereed te zijn;

• Het vaststellen van de vierde Uitvoeringsagenda voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2021; en

• Het inhoudelijk in lijn brengen van de (concept-)wetgeving met betrekking tot de maximering van de inkomens van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector met de eerdere besluiten van de RMR.

Bron: Antilliaans Dagblad van 2 november 2021

- Advertentie -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

AV | Europees parlement stemt in met minimumtarief vennootschapsbelasting

Het Europees Parlement is in meerderheid voor de invoering van een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting. Het beoogde minimale belastingtarief is onderdeel van een akkoord...

Column Youp | Sussende Wiske

Wiske Rutte. Lieve stripfiguur. Met zijn Nokia zonder geheugen. Soort zoekt soort. Na drie lettergrepen moest hij zijn telefoon om het uur opschonen. Hoe? Schudden. Keihard schudden....

Trouw | Curaçao wacht al jaren: eerherstel voor vrijheidsstrijder Tula gaat traag in Den Haag. ‘Klap in ons gezicht’

Lodewijk Dros De Curaçaoënaar Gilbert Bacilio ijvert voor eerherstel voor Tula, de leider van de neergeslagen slavenopstand in 1795 op Curaçao. De Nederlandse regering werkt daar nog niet...

Investico | Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

Romy van der Burgh en Linda van der Pol ‘De heer Remmelink? Elfde verdieping,’ zegt de receptiemedewerker van een grote zorgflat in Rotterdam. Vóór het gebouw op het...

Nu.cw | Honden sterilisatieproject krijgen hartjes tattoo

De honden die gesteriliseerd of gecastreerd zijn bij het sterilisatieproject van Rescue Paws Curacao (RPC) en Feed Friends Foundation (FFF) krijgen een hartje in het oor getatoeëerd....

PB | The Aruba International Regatta, slated for August 20th & 21st

Aruba’s most important life-partner is the ocean around us. Ask yourself: When was the last time you went to the beach? Swimming? Snorkeling? Sailing? Visitors pay fortunes...
- Advertentie -
- Advertentie -