28 C
Willemstad
• dinsdag 22 juni 2021 10:36

Laatste reacties

- Advertentie -

Opinie | Een bloot eigendom is een dood eigendom

 Opinie Marguérite Nahar
Een BLOOT eigendom staat gelijk aan een DOOD eigendom

De diepzeehaven Bullenbaai is enkele jaren geleden door internationale experts geschat op meer dan een MILJARD US dollars | Bea Moedt

Een ieder die in de loop der jaren een terrein van de overheid in erfpacht heeft verkregen en daarop een huis heeft gebouwd, weet dat hij eigenaar van dat huis is, zelfs ondanks het feit dat het huis niet als gebouwd zijnde op eigendomsterrein in de openbare registers bij het Kadaster te boek gesteld staat.

Elke erfpachter is de facto eigenaar van het in erfpacht gegeven vastgoed, want de zakenrechtelijke gevolgen van een erfpachtrecht zijn dwingendrechtelijk verankerd in het BW. Bij de vestiging van het erfpachtrecht worden in feite de meest cruciale eigenaarsrechten overgedragen aan de erfpachter door de erfpachtverlener, die aanvankelijk vol eigenaar was, maar daardoor bloot eigenaar wordt.

- Advertentie -

Met name de beheers- en beschikkingsbevoegdheid worden aan de erfpachter overgedragen. Alsook het genot van de zaak, dus de erfpachter mag zijn huis verkopen, verhuren (en de huuropbrengst ten eigen bate incasseren), bezwaren met hypotheek om een lening te verkrijgen.

Het is ook niet mogelijk de zakenrechtelijke rechtsgevolgen weg te poetsen met contractuele bedingen, want bij contractbeding kan het dwingend recht niet terzijde gesteld worden, dat is een onwrikbaar juridisch gegeven. De verlener van het erfpachtrecht blijft dus over met de lege huls van het bloot eigendom dat gelijk staat aan een dood eigendom, want hij heeft zijn eigenaarsrechten overgedragen aan de erfpachter.

In contractenrechtelijke zin valt er nog wel iets te regelen tussen de erfpachter en de verlener van het erfpachtrecht, bijvoorbeeld over de duur, de hoogte van de canon, ook bijvoorbeeld ontbindende voorwaarden bij niet-tijdig aanvangen van (eventuele) bedrijfsactiviteit waartoe het recht was aangevraagd en expliciet met dat doel was verleend.

In beginsel behoudt echter de erfpachtverlener een bloot eigendom dat praktisch gelijk staat aan een dood eigendom. In het BW staat het zo omschreven in Boek 5, titel 7, artikel 85: “Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken”.

En voorts in Artikel 5:89 BW van Curaçao “De erfpachter heeft het genot van de zaak als ware hij eigenaar” en dat is maar goed ook, want dit verschaft de nodige rechtsbescherming en rechtszekerheid aan al die mensen die hun huis gebouwd hebben op erfpachtgrond.

Ditzelfde geldt ook ten aanzien van de CORC groep, met dien verstande dat hier sprake is van een privaatrechtelijke rechtspersoon (een vennootschap) met uitsluitend private aandeelhouders die het genot (dat zijn onder andere de daaruit voortvloeiende financiële opbrengsten), alsook de beheers- en beschikkingsrechten overnemen van een overheids-N.V., in casu RdK,

RdK is ingevolge haar statutaire doelomschrijving als vol eigenaar belast is met het beheer en de exploitatie van het vastgoed, dat wil zeggen van het terrein plus de opstallen, dat zijn de raffinaderij en de oil terminal plus de aangrenzende waterkavel. 
Die waterkavel belichaamd de diepzeehaven met de aldaar bestaande havenfaciliteiten, de pieren, aanlegsteigers, pompinstallaties, pijpleidingen en alle overige onder- en bovengrondse infrastructuur.

De diepzeehaven Bullenbaai is enkele jaren geleden door internationale experts geschat op meer dan een MILJARD USdollars. Niet als marktwaarde, maar bij wijze van intrinsieke waarde als zijnde een natuurlijke hulpbron van Curaçao met uit die haven voortvloeiende mogelijkheid van ontwikkeling tot transitohaven en daardoor het behalen van economische groei voor Curaçao.

En die diepzeehaven krijgt(?) de CORC groep dus zomaar middels een erfpachtrecht in de schoot geworpen, zonder dat de CORC groep in het verleden ooit één cent heeft geïnvesteerd in de totstandkoming van die havenfaciliteiten.

Men kan zich afvragen (althans ik vraag het mezelf af) hoe zodanige bestuursdaad van een directeur van een overheids-N.V. te rijmen valt met artikel 8, lid 3 van Boek 2 BW dat letterlijk luidt: “Bij de vervulling van zijn taak, richt het bestuur zich naar het belang van de rechtspersoon, en voor zover daarvan sprake is, de met deze verbonden onderneming”.

In aanmerking nemende dat RdK (1) ondernemingsactiviteiten uitoefent; (2) volledig eigendom is van het Land Curaçao, dat 100% aandeelhouder is; (3) als materiële activa op haar balans de raffinaderij en de oil terminal plus aangrenzende waterkavel in beheer en exploitatie heeft, vraag ik me af hoe het belang van RdK gediend kan zijn met de overdracht van juist die beheers- en exploitatiebevoegdheid van de enige waardevolle materiële activa op haar balans (behoudens uiteraard een noodlijdende dochteronderneming CRU).

Aangezien het Land 100% aandeelhouder van RdK is, betekent dit dat ook het Land de eigenaar is van de materiële activa en dat de tenaamstelling in de openbare registers ten name van RdK niet impliceert dat hier geen sprake is van domaniale gronden.

En dit brengt met zich mee dat voor een dergelijke erfpachtverlening door een overheids-N.V. diverse grondslagen vereist zijn om die erfpachtverlening te rechtvaardigen. Zo is niet alleen een ministeriële beschikking krachtens artikel 19, lid 2 van de statuten van RdK van toepassing, maar ook de artikelen 22, 23 en 92 van de Staatsregeling, alsook artikel 8, lid 1 van de Landsverordening Beheer Domaniale gronden, waaruit blijkt dat ook de Gouverneur een dikke vinger in de pap heeft.

En alsof dit alles nog niet voldoende waarborgen verschaft tegen lichtvaardige besluitvorming op het bestuursniveau van RdK, staat ook de nog niet opgehelderde vraag open of de Klesch Groep inmiddels haar claim voortvloeiend uit de koop/verkoopovereenkomst van deze zelfde materiële activa van RdK voor de symbolische prijs van USD.1,00 (één USD) heeft ingetrokken.

In het kader van de nodige transparantie behoort RdK het publiek daarover in te lichten, nu het rechtshandelingen betreft die verband houden met publieke eigendommen van het Land, dus van de bevolking.

Marguérite Nahar

Artikel delen

2 reacties

  1. Dus: CORC leent geld bij China met de haven en terreinen als onderpand, CORC betaalt de lening niet af, China eist onderpand op. Kassa!!

  2. Er is nooit transparantie rond de Isla geweest. Al niet toen het werd overgenomen van Shell en wat PdvsA daar heeft gedaan.

    Nu ook elke keer met die piraten is er nooit transparantie geweest. Lijkt erop dat het weer voor niets zal worden verkocht.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | Tax-holiday Curaçao eerder afgegeven

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Minister van Financiën Javier Silvania wijzigt tijdelijk de Tax-holiday regels voor investeerders. Daarmee moet het aantrekkelijker worden om naar Curaçao te komen en te...

Trouw | Belastingadviseurs melden duizenden mogelijke zaken van belastingontwijking

Dirk Waterval Multinationals en hun belastingadviseurs en notarissen hebben begin dit jaar ruim 4500 meldingen gedaan van hun eigen betrokkenheid bij mogelijke belastingontwijking. Sinds januari van dit jaar...

ParadiseFM | “Verwachte inkomsten uit nieuwe gokbelasting niet realistisch”

De inkomsten uit het belasten van de Curaçaose gokindustrie zijn niet realistisch en onvoldoende onderbouwd. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De krant beschikt over een advies van...

ParadiseFM | Amerikaanse basis heeft nieuwe commandant

De Amerikaanse Forward Operating Locations op Curaçao heeft een nieuwe bevelhebber in de persoon van Donald Morris. Hij verving vorige week John McCoy die tijdens een ceremonie...

ParadiseFM | Walvis- en dolfijnonderzoek gaande in Cariben

Er is al 3 maanden een uitgebreide walvis- en dolfijnonderzoek gaande in de Cariben. Zo schrijft de Amigoe. Het project wordt onder andere door het Wereld Natuur...

ParadiseFM | Curaçao opnieuw door IOC afgewezen

Curaçao is opnieuw afgewezen door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Door die beslissing loopt het eiland alweer een kans mis om een olympische status te krijgen. Door...
- Advertentie -