26 C
Willemstad
• woensdag 1 februari 2023

NOS | Bezoek Oranjes aan Aruba: warm ontvangst met cadeautjes

De koning, koningin Máxima en de prinses van Oranje zijn vandaag aangekomen op Aruba. Het was voor het drietal dag vier van de rondreis door het Caribisch...

AD | Aruba verwelkomt prinses Amalia, Willem-Alexander en Máxima

Na een dag rust staan er weer een hoop activiteiten op de planning voor prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het gezelschap komt maandagochtend lokale...

Democracy now! | Monday, January 30, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

Extra | Journaal 30 januari 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Godett wil Cicely van der Dijs vrij krijgen door oproep aan de koning

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Anthony Godett spant zich in om Cicely van der Dijs vrij te krijgen. Hij doet een oproep aan koning Willem Alexander om gratie te...

PBC | Thierry Baudet spreekt vanavond op Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Thierry Baudet is op Curaçao. Vanavond spreekt hij in de Papagayo Beach Club over de visie van de partij voor Caribisch Nederland, zo twittert...

PBC | Bonaire: Wie gekozen wil worden om daarna voor de Eerste Kamer te stemmen, moet zich vandaag geregistreerd hebben

Persbureau Curacao KRALENDIJK – Vandaag kunnen de namen van de mensen die zich kandidaat stellen voor de eilandraadsverkiezingen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden ingeleverd, zij vormen drie...
- Advertentie -

Opinie | Bevoegdheden Huishoudelijke commissie Staten onder de loep

Opinie door: dr. Willem A. Cecilia | ex griffier eilandsraad openbaar lichaam Bonaire

Opinie door: dr. Willem A. Cecilia | ex griffier eilandsraad openbaar lichaam Bonaire

Met belangstelling heb ik de discussies gevolgd aangaande de perikelen rondom de bevoegdheid van de Huishoudelijke commissie van de Staten van Curaçao, en of deze commissie voornoemd daadwerkelijk bevoegd is het overige personeel van de Staten uitgezonderd de griffier en substituut-griffiers, aan te stellen.

Ook op Bonaire zijn er commissies ingesteld waaronder een huishoudelijke commissie en een werkgeverscommissie, waarbij de terechte vraag gesteld moet worden op grond waarvan deze commissies zich bevoegdheden toe eigenen.

Ik heb het aangevraagde advies niet onder ogen gezien maar conform wat in de pers is verschenen is het de Huishoudelijke Commissie van de Staten van Curaçao die met de benoeming van het overige personeel is belast. Volgens de opstellers van het advies moet de zinssnede ‘vanwege’ naar hun mening worden geïnterpreteerd als dat de bevoegdheid gedelegeerd kan worden (en gedelegeerd is).

Het vorenstaande wordt gedistilleerd uit het feit artikel 1, lid 1 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht Staten voorschrijft dat de commissie voor huishoudelijke aangelegenheden van de Staten, wat betreft het overige personeel van de griffie ‘het bevoegde gezag’ is. Het advies concludeert derhalve dat de bevoegdheid gedelegeerd is aan de Huishoudelijke Commissie van de Staten, die deze bevoegdheid namens de Staten uitvoert.

Een legitieme vraag blijft echter onbeantwoord en dat is welke bevoegdheden zijn er daadwerkelijk door de Staten van Curaçao aan deze commissie gedelegeerd en of deze commissie bevoegd is tot privaatrechtelijke besluiten. Als we de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) op naslaan wordt onder delegatie het volgende verstaan: ‘het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent’ (artikel 10:13 Awb).

Bij delegatie is sprake van het overdragen van een bestaande bevoegdheid. Door het delegeren van bevoegdheden worden verstrekkende veranderingen aangebracht in de bevoegdheidstoedeling en -uitoefening zoals die door de wetgever bij attributie zijn geregeld. Het ligt dan ook voor de hand dat delegatie niet zo maar is toegestaan en dat de wetgever hier ook iets te zeggen heeft. In artikel 10:15 Awb staat daarom dat delegatie alleen mogelijk is indien daarin bij wettelijk voorschrift is voorzien. Dit geldt ook voor sub delegatie.

Ingevolge artikel 62 van de Staatsregeling van Curaçao stelt de Staten hun Reglement van Orde vast (RvO). Middels deze RvO kunnen commissies worden ingesteld die besluiten van de Staten van Curaçao kunnen voorbereiden en met de minister kunnen overleggen (art. 24, 45 en 46 RvO Staten) en er zijn ‘overige commissies’ (art. 47) in het bijzonder de Huishoudelijke commissie. Er is echter ook een ander soort commissie en dat is een bestuurscommissie. Een bestuurscommissie is een commissies waaraan bevoegdheden van de Staten kunnen worden overgedragen.

Dat de Huishoudelijke Commissie een bestuurscommissie is kan niet van het RvO worden afgeleid. Artikel 2 lid 2 onder b van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht Staten schrijft wel voor dat de Huishoudelijke Commissie ‘het bevoegde gezag’ is voor wat betreft het overige personeel van de griffie van de Staten en tevens staat ook vast dat de Staten van Curaçao haar bevoegdheid kan delegeren voor wat betreft benoeming of aanstelling van overige personeel van de griffie.

Kortheidshalve en om verdere verwarring en onzekerheid te voorkomen adviseer ik de Staten van Curaçao de volgende wijzigingen aan te brengen in het reglement van orde.

1. Introduceer een nieuw artikel genummerd 24-a met de volgende tekst:

De Staten kunnen bestuurscommissies instellen die bevoegdheden uitoefenen die hun door de Staten zijn overgedragen. Zij regelen daarbij de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze, daaronder begrepen de wijze waarop zij inzage hebben in de stukken waaromtrent door een bestuurscommissie geheimhouding is opgelegd.

2. Artikel 47 kan als volgt worden gewijzigd:

Lid 1: Ingevolge artikel 24-a is er een Huishoudelijke Commissie. Deze wordt bij aanvang van elk zittingsjaar samengeteld.

Lid 2: Blijft intact.

Nieuwe lid 3: De Huishoudelijke Commissie oefent namens de Staten de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet aan de Staten zijn toegekend, tenzij dit Reglement anders bepaalt of het de wetgevende of controlerende taken en bevoegdheden van de Staten betreft.

Nieuwe lid 4: De Huishoudelijke Commissie is bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Staten te besluiten.

Nieuwe lid 5: De Huishoudelijke Commissie is bevoegd aan de Voorzitter mandaat en machtiging te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de in de vorige leden bedoelde taken en bevoegdheden. Hierbij kunnen nadere regels worden gesteld.

Bron: Persbureau Curacao

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. Het is zeer goed onderbouwd, maar wel een schande dat dhr Cicilia uit Bonaire,het Parlement van Curacao hun werk doet en hun zegt wat ze moeten doen. Inmiddels moet het Parlement van Curacao dat al lang weten en ingevoerd hebben.

  2. Ik zou willen dat opinies altijd zo goed juridisch onderbouwd worden in plaats van het gebruikelijke in het wilde weg schieten

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -