28 C
Willemstad
• dinsdag 21 september 2021 05:01

Laatste reacties

- Advertentie -

KRR | Curaçao vraagt Nederland om expertise voor op orde krijgen overheidsfinanciën

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Raymond Knops | Nico van der Ven

Den Haag – De regering van Curaçao heeft de hulp van Nederland ingeroepen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Vanwege een dreigend financieel tekort hangt een aanwijzing van de Rijksministerraad in de lucht. Het verzoek uit Willemstad expertise beschikbaar te stellen is gehonoreerd, zo meldde staatssecretaris Raymond Knops woensdagavond in het tweede deel van het debat over de begroting Koninkrijksrelaties/BES-fonds.

De bewindsman noemde de financiële situatie van Curaçao zorgwekkend, maar voegde er aan toe dat de regering in Willemstad van goede wil is. Zijn zorgen om de financiën van Aruba zijn niet minder groot, maar de samenwerking met het Kabinet Wever-Croes kwalificeerde hij als ‘goed’. Desondanks verlopen de onderhandelingen over het verlengen van het dit jaar aflopende financieel toezicht kennelijk zo moeizaam dat er ondanks herhaaldelijk aandringen van het College financieel toezicht nog altijd geen akkoord is.

- Advertentie -

Uit de reactie van Knops op kritische vragen over de kwaliteit van het bestuur op Bonaire kan worden opgemaakt dat het Bestuursakkoord dat hij voor het einde van het jaar wil sluiten over meer gaat dan alleen een prioriteitenprogramma waarover tot nu toe werd gesproken. Daarin gaan, als het aan de bewindsman ligt, ook afspraken worden vastgelegd over goed bestuur. Expliciet verwees hij naar politieke benoemingen bij de overheidsnv’s en -stichtingen. Hij bevestigde nog maar eens dat er 9,5 miljoen euro voor projecten op Bonaire klaarligt, maar dat die pas worden vrijgegeven als er sprake is van goed bestuur.

Slecht te spreken is Knops ook over de regering van Sint Maarten die al tijden de rechtshandhaving verwaarloost door er onvoldoende geld voor te reserveren in de begroting. Met de gehele Kamer ergert de bewindsman zich er aan dat de regering in Philipsburg weinig doet om de onhoudbare situatie in de gevangenis aan te pakken. Maar een aanwijzing lijkt er niet in te zitten. De suggestie van André Bosman (VVD) om premier Leona Marlin-Romeo in de Rijksministerraad op het matje te roepen wees de bewindsman van de hand. Hij bleef erop hameren dat het om een landsaangelegenheid van het autonome land Sint Maarten gaat.

Overigens stuurt Nederland de rekening van de schadevergoeding die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan maffiabaas Francesco Corallo heeft toegekend voor zijn inhumane opsluiting in een Sint Maartense politiecel (5.000 euro plus 5.500 euro proceskosten) door naar Philipsburg, zo deelde de staatssecretaris mee.

De eigen landsverantwoordelijkheid geldt wat Knops betreft ook voor de opvang van de toestroom van Venezolanen. Nederland is bereid tot het leveren van deskundige bijstand (hetgeen ook gebeurt), maar wijst verantwoordelijkheid voor de vermeende schending van mensenrechten categorisch van de hand. De 132.000 euro die Den Haag heeft toegezegd aan Curaçao voor detentiecapaciteit ten behoeve van uit te zetten Venezolanen is nog niet overgemaakt omdat er vooralsnog een ‘plan’ ontbreekt.

- Advertisement -

Aan het slot van het tam verlopen debat werden tien moties ingediend waarover dinsdag wordt gestemd. Hieronder een overzicht:

De tien moties

Motie Machiel de Graaf (PVV)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op basis van het VN-Handvest sprake is van rechtsongelijkheid tussen Nederland en de andere landen binnen het Koninkrijk; overwegende dat Nederland dezelfde rechten verdient als Curaçao, Aruba en Sint Maarten; overwegende dat Nederland aan zijn plichten als voormalig kolonisator van de andere landen in het Koninkrijk ondertussen ruimschoots heeft voldaan; verzoekt de regering de belangen van de bevolking van Nederland te dienen en zorg te dragen voor een vertrek van de andere landen uit ons Koninkrijk, en gaat over tot de orde van de dag.

Knops ontraadt de motie waarvan vast staat dat deze dinsdag wordt weggestemd.

Motie André Bosman (VVD), mede namens CDA, CU, SGP, SP, D66, PvdA, DENK en PVV

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat landbouw op Bonaire maar niet van de grond wil komen; constaterende dat er wel 8 miljoen dollar beschikbaar was voor de LVV maar waar cijfers en resultaten niet zijn terug te vinden; overwegende dat landbouw een essentiële factor is voor het creëren van betaalbaar en gezond voedsel en gelijktijdig zorgt voor werk; verzoekt de staatssecretaris om het op orde brengen van de LVV en de landbouw op Bonaire als prioriteit mee te nemen in het bestuursakkoord en in overleg te treden met de ministeries van Financiën en LNV om de effectiviteit van de (dienst) landbouw in de afgelopen jaren op Bonaire te betrekken bij het voorgenomen interdepartementaal beleidsonderzoek, en gaat over tot de orde van de dag.

Knops laat het oordeel over aan de Kamer. De motie kan op Kamerbrede steun rekenen.

Motie 1 Nevin Özütok (GroenLinks), mede namens de ChristenUnie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de mogelijkheid om levenloos geboren kinderen op te nemen in de Basisadministratie Personen het belang van registratie voor de ouders erkent en kan bijdragen aan het verlichten van het verdriet; verzoekt de regering om ten aanzien van Caribisch Nederland te inventariseren of een vergelijkbare aanpassing door de bestuurscolleges gewenst is en, zo ja, te voorzien in een dergelijke aanpassing van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba en om ten aanzien van de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in goed onderling overleg een dergelijke aanpassing in overweging te geven, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Knops nam de motie over waardoor deze niet meer in stemming hoeft te worden gebracht.

Motie 2 Nevin Özütok (GroenLinks), mede namens de PvdA

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering vorig jaar is verzocht om inspanningen te leveren om de positie van kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren; constaterende dat op dit moment daarvoor binnen de begroting geen (specifieke) middelen zijn gereserveerd; verzoekt de regering om de komende drie jaar, naast de beschikbare middelen bij vakdepartementen, jaarlijks 1 miljoen euro te reserveren op de begroting Koninkrijksrelaties voor het versterken van de coördinerende positie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het thema jeugdbeleid en kinderbescherming en voor de capaciteitsopbouw van het openbaar lichaam en lokale organisaties, technische assistentie, kinderrechteneducatie en participatie, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Knops ontraadt de motie. De regeringspartijen zullen er daarom waarschijnlijk tegen stemmen.

Motie Ronald van Raak (SP), mede namens de VVD

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de First Salute op 16 november 1776 vanaf Fort Oranje op Sint Eustatius Nederland de eerste natie was die de Verenigde Staten erkende; van mening dat 250 jaar betrekkingen tussen onze landen op een gepaste wijze gevierd zou moeten worden, ook met inachtneming van de duistere kanten van ons gedeelde verleden; verzoekt de regering samen met Sint Eustatius en de Verenigde Staten voorbereidingen te treffen voor een viering op 16 november 2026 op Fort Oranje, liefst in aanwezigheid van onze beide staatshoofden, en gaat over tot de orde van de dag.

Knops laat het oordeel aan de Kamer die er voor zal stemmen.

Motie Antje Diertens (D66), mede namens CDA, SGP, VVD, CU, GroenLinks, SP, DENK en PvdA

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sinds 10-10-10 vanuit de Rijksoverheid het coördinatievraagstuk ten aanzien van Caribisch Nederland niet altijd adequaat is ingevuld; constaterende dat vanuit de departementale verantwoordelijkheden meerdere bewindspersonen verantwoordelijk zijn voor Caribisch Nederland; constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat het ministerie van BZK een sterkere coördinerende taak krijgt inclusief bijbehorend budget; constaterende dat er een voorlichtingsaanvraag betreffende de bestaande vormgeving van de verhouding tussen Europees en Caribisch Nederland en de coördinerende rol van BZK bij de Raad van State ligt; overwegende dat de uitkomsten alsmede het verzoek van deze voorlichtingsaanvraag eind 2018 aan de Kamer worden aangeboden; overwegende dat een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties zorgt voor een betere afstemming op het gebied van projecten en investeringen alsmede wet- en regelgeving, en daarmee voor meer effect zorgt voor de burgers van Caribisch Nederland; verzoekt de regering de voorlichting van de Raad van State na het uitkomen zo snel mogelijk van een kabinetsreactie te voorzien en aan te bieden aan de Kamer, zodat geen tijd verloren gaat met het aanbrengen van verbeteringen in de coördinerende rol, en gaat over tot de orde van de dag.

Knops laat het oordeel aan de Kamer die de motie dinsdag zal aannemen.

Motie Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), mede namens VVD, CDA, SGP en D66

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het beleid om de positie van kinderen en de rechten van kinderen op Bonaire, Sint- ustatius en Saba te verbeteren blijvend verankerd dient te worden in de openbare lichamen en bij lokale organisaties door technische assistentie beschikbaar te stellen en aan capaciteitsopbouw te doen; overwegende dat de middelen waarin voor dit doel voorzien werd door het amendement-Van Laar/Segers nog niet ten volle tot besteding zijn gekomen waardoor projecten nog doorlopen; verzoekt de regering de Kamer voor de zomer van 2019 te informeren over de voortgang daarvan; verzoekt de regering voorts om in geval van uitputting van dit budget in 2019 zich in te spannen om alternatieve financiering voor projecten te zoeken die bijdragen aan het verbeteren van de positie en rechten van kinderen op de eilanden en de Kamer hierover te informeren; verzoekt de regering tevens zorg te dragen voor een versterkte coördinatie tussen de betrokken departementen BZK, VWS, SZW en JenV en de openbare lichamen op het terrein van jeugdzorg en kinderbescherming in Caribisch Nederland, en gaat over tot de orde van de dag.

Knops laat het oordeel aan de Kamer die er voor zal stemmen.

Motie Roelof Bisschop (SGP)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het rapport van de voortgangscommissie voor Sint Maarten een beeld schetst van erbarmelijke omstandigheden binnen de gevangenis en grote risico’s voor de veiligheid in dit land; constaterende dat binnenkort 60 gedetineerden extra terugkeren naar onbewoonbare cellen op Sint Maarten, wat de onderzoekscommissie een rampscenario noemt; van mening dat zulke omstandigheden in een land van ons Koninkrijk niet geaccepteerd kunnen worden; verzoekt de regering om alles in het werk te stellen om in samenspraak met de regering van Sint Maarten tot een spoedige oplossing van deze problemen te komen en tevens voor langere tijd celcapaciteit in Nederland ter beschikking te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.

Om elk schijn te voorkomen dat gedacht zou kunnen worden dat Nederland zich mede-verantwoordelijk voelt ontraadt Knops de motie.

Motie 1 Tunahan Kuzu (DENK)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een jaar na de allesvernietigende orkaan Irma volgens de Algemene Rekenkamer slechts ongeveer 10% van de door Nederland toegezegde 550 miljoen euro via het Trustfund van de Wereldbank is besteed; van mening dat de belangen van de getroffen bewoners van Sint Maarten voorop moeten staan; roept de staatssecretaris op om te bezien hoe de wederopbouw van Sint-Maarten kan worden versneld, en gaat over tot de orde van de dag.

Knops ziet de motie als een aanmoediging, maar ontraadt deze toch.

Motie 2 Tunahan Kuzu (DENK)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken erop wijst dat mensenrechtenverdragen die door (en dus voor) het Koninkrijk der Nederlanden zijn ondertekend, in de praktijk alleen gelden in Europees Nederland; overwegende dat hierdoor binnen het Koninkrijk een tweedeling in mensenrechten dreigt, waardoor volgens de AIV ook de internationale geloofwaardigheid van het Nederlandse mensenrechtenbeleid onder druk komt te staan; verzoekt de regering in goed en respectvol overleg met Caribisch Nederland voor alle landen van het Koninkrijk de standaardstappenplannen op te stellen die nodig zijn voor de uitvoering van ieder (mensenrechten)verdrag, en gaat over tot de orde van de dag.

Op verzoek van Knops hield Kuzu deze motie aan in afwachting van de kabinetsreactie op het rapport van de AIV.

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

- Advertisement -

Artikel delen

11 reacties

 1. Om te beginnen alle familieleden en vriendjes van de ministers en statenleden weer ontslaan en dan hebben we ongeveer 20 extra per jaar over.

 2. sjoempie schrijft: Hoe kan je nu je broek ophouden van toeristen dollars en er een heel land van besturen??

  Ik schrijf: best mee eens. Wij moeten weer leven onze offshore blazen.
  Niches zoeken. Medisch toerisme. pensionado’s uit nederland en regio aantrekken. LNG terminal. Etc

  Er zijn mogelijkheden.

 3. Stomste beslissing ooit , die autonomie van tien tien tien.Hoe kan je nu je broek ophouden van toeristen dollars en er een heel land van besturen??Gaat zich nu aftekenen het uur der waarheid.

 4. Phew…….
  Ben lang gebukt gegaan onder de “veronderstelling” dat ik de grootste en enige vazal, meeloper en troll van de Maffia club van Gerrit de Raaf was….
  Het doet me deugd dat ons aller heer Mossel in zijn oneindig grote kennis van zaken en wijsheid ook andere KKC scribenten onder de “Clan van Gerrit” heeft geschaard….
  Ik slaap nu beter, en eet weer een boterham meer dan normaal……
  Dank voor deze opsteker heer Mossel.

 5. “Curaçao vraagt Nederland om expertise voor op orde krijgen overheidsfinanciën”. Volgens mij hoeft Curacao Nederland niet op hulp te vragen. God heeft ons allang de oplossing gegeven, “Gij zult niet stelen”.

 6. Curaçao vraagt Nederland om expertise voor op orde krijgen overheidsfinanciën.

  Ik geef hier mijn expertise. Gratis.
  Verlaag alle ambtenaren salarissen conform de levensstsndasrd vsn Curacao.
  Dus bijvoorbeeld maximum ang 4.000 voor een ambtenaar met vele dienstjaren . En bijvoorbeeld ang 5.500 voor een topambtenaar. Met een leuke bonus als hij/zij goed presteert.

  Dat zal Cur een heeeeel eind helpen.
  Nogmaals wij leven op een eiland met amper 150.000 mesen en produceren weinig. Hebben geen grondstoffen.
  Dus laten wij onze levensstandaard conform onze mogelijkheden aapassen.

 7. Wat een sukkels, hoe lang moet het duren voordat al die wannabe zakkenvullende nepbestuurders toegeven dat ze het helemaal niet zelf kunnen, het welzijn van de bevolking ze totaal niets kan schelen, en ze er alleen maar op uit zijn om hun vriendjes en familie aan geld te helpen?

 8. @ Curacrim, Independiente, De grootste vazal en troll van de maffia club van Gerrit de Raaf en meeloper als marionet aan de touwtjes hangende van de maffia leider Corallo & Gebr De Santos, heeft gesproken.

 9. Tegen welke prijs het uitknijpen van de lokale bevolking, alweer! Want zo moeilijk is niet om moeilijke beslissingen zelf te nemen, om de financiën op orde te krijgen? Daarvoor zijn Nederlandse expertise niet relevant en zo overbodig of moet ik zeggen doorzichtig, dus toch een aanwijzing uit Nederland maar onder de mom dat de Curaçaose overheid het zelf heeft aangevraagd. Wel flauw en nog gisteren zogenaamd de autonomie vieren en over meer zelfredzaamheid hebben. Ik wist niet dat PAR, MAN en PIN samen nu een filiaal van de VVD is geworden? Dit is gewoon Curaçao op het Nederlandse bordje zetten om opgegeten te weten…… heel triest en boven alles teleurstellend.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 20 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | BnnVara blijft bij stelling over salaris bankdirecteur Curaçao

Met filmpje BnnVara houdt vast aan de stelling dat de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 460.000 euro per jaar verdient, ook al...

Column Youp | Stank voor Ank

Afgelopen week liep ik te duimen dat ons land niet bij een oorlog betrokken zou raken. Ik was bang dat we met onze minister van Defensie niet...

Volkskrant | Bij de demonstratie in Washington: ‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is’

Nick de Jager Uit angst voor een tweede January 6 wemelt het nu van de politiemensen voor het Capitool in Washington. Daar betuigen demonstranten hun steun aan degenen...

NDH | BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao

Op Curaçao is commotie ontstaan over het salaris van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) na een uitzending van het Nederlandse...

ParadiseFM | Werkloosheid gaat stijgen volgens IMF

De werkloosheid gaat stijgen tot 24,3% volgens het IMF. Volgens de regering zijn de cijfers te vergelijken met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint...
- Advertentie -