Interim-directeur Gaming Control Board benoemd

WILLEMSTAD — Gino Campbell is voor een periode van zes maanden benoemd in de functie van interim-directeur van de Gaming Control Board (GCB). Dat maakte minister José Jardim van Financiën vandaag bekend.

Campbell heeft specifieke opdrachten gekregen. Hij moet de statuten van de GCB aanpassen aan de Code voor Corporate Governance en profielen maken voor alle functies binnen de directie. Verder wordt van Campbell verwacht dat hij het beleid van de casinosector verder uitwerkt en ontwikkelt.
Tot slot wordt de nieuwe interim-directeur belast met het opstellen van een opleidingsprogramma voor het personeel van GCB.

De regering schaart zich achter de benoeming van Campbell en acht hem geschikt om leiding te geven aan GCB.
Voor wat betreft de bezwaren die de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (STBNO) naar voren heeft gebracht, laat Jardim weten dat die niets te maken hadden met de persoon Campbell, maar met de gevolgde procedure.

Advies STBNO
In het advies van 4 maart dat de STBNO uitbracht over deze voorgestelde benoeming werd bezwaar gemaakt tegen onder andere het ontbreken van een open sollicitatie, omdat ‘dan deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid en transparantie en derhalve niet in overeenstemming is met de Verordening en de Code’.
Voorts maakt de STBNO bezwaar, verwijzende naar het advies dat de STBNO al eerder uitbracht over de benoeming van een interim-directeur voor RdK, tegen het ontbreken van een profielschets voor die functie hetgeen een transparante procedure in de weg staat.

De STBNO stelt in haar advies enkele voorwaarden, die nu door de regering als opdracht zijn meegegeven aan Campbell.
In het advies staat: ‘Gezien het spoedeisend karakter om in het belang van de GCB onmiddellijk te voorzien in de leiding van de stichting, waarbij sprake is van een tussentijdse voorziening, hebben wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de voordracht van de heer G.S. Campbell als interim-directeur van de GCB, mits zorg wordt gedragen voor het vaststellen door de Raad van Ministers van de profielschets voor de functie van directeur van de GCB alsook de procedureregels voor de benoeming van directeuren bij de stichting’.

Verder moet aan de profielschets een assessment-onderzoek worden gekoppeld, dat door een extern bureau wordt uitgevoerd, en moet er op korte termijn een openbare werving- en selectieprocedure starten voor het aantrekken van een nieuwe directeur voor de GCB.
Aan deze laatste procedure zou dan ook de net benoemde Campbell kunnen deelnemen.

De STBNO stelt tot slot dat wanneer aan de gestelde voorwaarden niet is voldaan dit eerst moet gebeuren, alvorens tot de benoeming van betrokkene wordt overgegaan.
De bezwaren zijn overigens niet gericht tegen de kandidaat, maar tegen de gevolgde procedure en het ontbreken van een profielschets.
Dat stelt de STBNO expliciet in haar advies.

De opdrachten die interim-directeur Campbell nu heeft meegekregen van de regering zijn er onder andere op gericht de voorwaarden te scheppen, zodat de werving- en selectieprocedure en daarmee de aanstelling van een nieuwe directeur wel volgens de Code voor Corporate Governance verlopen.
En daarmee voldoet Jardim aan het nadrukkelijke advies van STBNO die in elk geval in te vullen, wanneer besloten wordt van het advies van de STBNO af te wijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *