Ingezonden | Zijn de resoluties van Habitat III bestendig tegen massabedreigingen (6)?

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Sharnon Isenia aan het woord.

Het orkaanseizoen voor het Caribisch gebied begint 1 juni en duurt tot en met 30 november. Het is de periode dat de meeste orkanen ontstaan. In deze periode vormen zich lagedrukgebieden met slecht weer en harde wind.

Omdat op Curacao een tropische storm al tot grote schade kan leiden, moet men zich niet alleen voorbereiden op orkanen, maar ook op tropische stormen. Welke maatregelen kunnen getroffen worden? Hierbij wordt gedacht aan het orkaanbestendig bouwen van belangrijke bouwwerken en voorzieningen met een nationaal strategisch belang voor het land. Te weten voor de nieuwbouw van een ziekenhuis of een nieuwe raffinaderij. Denkt aan een zorgvuldige locatiekeuzebepaling van deze bouwwerken, waar risicoreductie op grond van bereken- de scenario’s voor mogelijke schade, afkomstig van natuurlijke en door de mens gemaakte rampen, kan worden gerealiseerd.

De resoluties van Habitat III van 2016 gaan veel verder dan een evacuatieplan.

Ze spreken over de toepassing van ‘resilient zoning’ als strategie om veerkrachtiger gebieden en samenlevingen te creëren, die beter bestand zijn tegen massabedreigingen. Door bevordering van milieu- vriendelijk afvalbeheer; het ontwikkelen van duurzame, hernieuwbare en betaalbare energie, energie—efficiënte gebouwen en constructiemodus; het bevorderen van energiebesparende en efficiënte gebouwen en constructiemodus; de ontwikkeling van duurzame en veerkrachtige gebouwen; holistische en data-geïnformeerde systemen gebaseerd op ramprisico—reductie en management op alle niveaus om kwetsbaarheden en risico’s te verminderen, met name in risicogevoelige gebieden voor natuurlijke en door de mens gemaakte rampen en conflicten; veerkracht opbouwen en de uitstoot van broeikasgassen en klimaat kwetsbaarheid te verminderen.

‘Resilienoe’ is een preventiebeleid gericht op het veerkrachtiger maken van habitatten. Concreet, het beschermen van gebieden, samenlevingen en leefsystemen tegen abrupte verstoringen en massabedreigingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten van extra voedselvoorziening voorraden.

Een ‘resilience’ beleid is gericht op het voorkomen van voedselschaarste, bijvoorbeeld als gevolg van lange periodes van droogte. Er dient een ‘back—up’ plan voorhanden te zijn. Sterker nog, er dienen vooraf structureel preventieve maatregelen getroffen te worden, die voorzien in de beschikbaarheid van voldoende voedselvoorraden.

Desbetreffende leefsystemen zijn divers. Ze kunnen ruimtelijk, maat- schappelijk of sociaal-economisch van aard zijn. Maar ze kunnen ook anders zijn. Denk aan het versterken van cybersecurity tegen het hacken van digitale computersystemen. Elke lidstaat zal zijn eigen prioriteit, ‘resilienoe’ planning en beleid moeten opstellen.

De mogelijke effecten van ‘resilient zoning’ zijn gericht op het mitigeren en/of minimaliseren (‘damage control’) van mogelijke toekomstige effecten van een mogelijke calamiteit, die massale dimensies kan aan- nemen. De neveneffecten van klimaatveranderingen op de lange termijn zijn concrete problemen. Te weten de stijging van de zeewaterspiegel van oceanen. Een ‘resilience zoning’ betreft niet alleen het opstellen van een strategisch beleidsplan, maar het treffen van structurele maatregelen in anticipatie op het optreden van mogelijke negatieve gevolgen.

Het belang van ‘resilience’ wordt onderkend in de resoluties van habitat III. De doelstellingen van ‘resilient zoning’ staan in achttien resoluties beschreven (nummers 63 t/m 80). ‘Resilience’ kan op diverse gebieden en in diverse sectoren worden gehanteerd. In diverse urbane en rurale gebieden worden reeds maatregelen getroffen, zoals: geplande urbanisatie, toepassing van verdichting in woon- en werkgebieden, ontwikkeling van leefgebieden met een grotere diversiteit en mix aan functies, realisatie van infrastructurele voorzieningen en er worden orkaanbestendige gebouwen neergezet. De toenemende complexiteit van samenlevingen vraagt om een vooruitziende blik en aanpak van sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen.

Vanuit een breder perspectief betreft de toepassing van ‘resilienoe’ als strategie: het vergroten van weerbaarheid van systemen en infrastructuur tegen abrupte verstoringen en massabedreigingen (bijvoorbeeld overstromingen, aardbevingen en dergelijke) die een samenleving totaal kunnen ontwrichten bij gebrek aan voorbedachte planning en anticipatievermogen.

Sharnon Isenia,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *