27.8 C
Willemstad
• dinsdag 28 november 2023

Extra | Journaal 27 november 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | El Capitan shooters in Pointe Blanche after extradition from the United States

El Capitan shooters in Pointe Blanche after extradition from the United States PHILIPSBURG—Dante Ottley and Stevevanus Richardson, known as the El Capitan shooters, and as fugitives after...

NTR | Ambulans Deseo vervult laatste wensen: ‘Nog één keer op de pontjesbrug’

Eva Breukink Een laatste ritje over het eiland, nog een keer op de pontjesbrug staan of weer even thuis in je eigen bed liggen.   Dankzij stichting Ambulans Deseo...

PBC | Wapen uitgeleend aan moordenaar Boechi: 12 maanden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De rechtbank in Willemstad heeft de 45-jarige D. Gabriel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden wegens wapenbezit. Het betreffende wapen zou gebruikt zijn...

PBC | Lichte stijging kamerbezetting en hotelinkomsten op Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De toeristische sector op Curaçao heeft in oktober 2023 een positieve trend laten zien met een lichte stijging in het aantal toeristen dat een...

PBC | HAL Holding verruilt Curaçao voor Rotterdam

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Belegger HAL Holding is van plan zijn hoofdkantoor van Curaçao naar Rotterdam te verhuizen. De grootaandeelhouder van Coolblue en eigenaar van bedrijven als Boskalis,...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Cosmetische graafwerkzaamheden op de vuilstortplaats Parkietenbos

HomeAuteursIngezondenIngezonden | Cosmetische graafwerkzaamheden op de vuilstortplaats Parkietenbos
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Anouk Balentina aan het woord.

Graafwerkzaamheden Afvalberg Parkietenbos is vragen om meer gezondheidsrisico’s door vrijkomen van asbest en andere giftige stoffen.

Foto Anouk Balentina

In een artikel van de internetkrant 24ora.com op 5 november 2020 stond dat Serlimar begonnen was om de afvalberg of vuilstortplaats of dump Parkietenbos te verlagen om deze daardoor beter toegankelijk te maken om werkzaamheden te verrichten en dat dit afgraven, volgens de Minister-President, slechts “cosmetisch van aard is en de urgente aandacht krijgt.”

Dit bericht heeft onder de buurtbewoners van het Parkietenbos tot veel bezorgdheid en onrust geleid. In een rapport van de Panamerican Health Organisation (PAHO) uit 2018 wordt namelijk aanbevolen om onmiddellijke tot sluiting van de vuilstortplaats Parkietenbos over te gaan omdat deze een acuut gevaar vormt voor de gezondheid van het Serlimar personeel, de omwonenden en de bezoekers.

Deze afvaldump is namelijk een ernstig verontreinigde afvalstortplaats waar vele jaren lang ongecontroleerd van alles is gedumpt, waaronder ook asbest, radioactief materiaal en andere voor de gezondheid gevaarlijke en giftige stoffen. Laten we even stilstaan bij asbest, ook wel de sluipende of stille moordenaar genoemd.

Vroeger werden de meeste huizen op Aruba voorzien van asbestdaken, die na verbouwing of afbraak als bouwafval op de vuilstortplaats Parkietenbos terecht kwam. Asbest is kankerverwekkend. Als mensen de vezels inademen blijven deze plakken aan het longvlies. Pas na verloop van tijd, soms dertig tot veertig jaar, ontstaat er kanker. Er is helaas geen behandeling tegen asbestose. Als de vezels eenmaal in het lichaam zitten is er niets meer aan te doen. De prognose bij longvlieskanker is erg slecht. Zelfs met behandeling overleeft een doorsnee patiënt maar een jaar.

Het is om die reden dat men wereldwijd gestopt is met het gebruik van asbest. Naar aanleiding van enkele spraakmakende vonnissen van de Hoge Raad zijn er wereldwijd en ook binnen het Koninkrijk der Nederlanden strenge regels en voorschriften vastgesteld voor wat betreft het verwerken, deponeren en gebruik van asbest. Het is nog niet zo lang geleden dat er een speciale container is geplaatst om asbest in te deponeren op de vuilstortplaats Parkietenbos waarmee aangetoond wordt dat de overheid zich terdege bewust is van het gevaar van asbest.

Echter niet moet worden vergeten dat de bodem vóór het plaatsen van de asbest-container en waarschijnlijk al vanaf de opening van de vuilstortplaats sterk verontreinigd is met vrijelijk en ongecontroleerd deponeren van asbest (en andere schadelijke en giftige stoffen). Bovendien, algemeen bekend is ook dat tot de dag van vandaag voortdurend ongecontroleerd wordt gedeponeerd op de vuilstortplaats Parkietenbos, waarbij absoluut niet uitgesloten is dat de grond verder vervuild is met schadelijke en giftige stoffen, waaronder asbest.

Foto Anouk Balentina

En nu gaat Serlimar over tot afgraven en egaliseren van de berg afval om voor ons vage redenen. Het is onbekend of er een hindervergunning is verkregen voor het afgraven. En of aan de vergunning voorwaarden zijn verbonden om op een wijze te werk te gaan opdat de gezondheid van de mensen die daaromheen wonen en werken, maar ook de werklieden van Serlimar zelf, gewaarborgd blijft.

Tekenend is wel dat het zogenaamde gezondheidsonderzoek, zoals de Minister van Volksgezondheid diverse maal heeft aangekondigd, nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Dus eerst worden werkzaamheden verricht om vervolgens, hopelijk, daarna een gezondheidsonderzoek te verrichten. Dat is wel het paard achter de wagen spannen.

Het is ook niet duidelijk wat de bedoeling van dit cosmetische plan is en of het zo noodzakelijk en urgent is. Dit gezien het feit dat het PAHO-rapport juist aangaf om de vuilnisstort te sluiten gezien de gevaarlijke situatie. Het is ook niet bekend of er al een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op de vuilstortplaats Parkietenbos om de omvang en het risico van de asbestverontreiniging en andere schadelijke stoffen te bepalen.

Daarnaast zijn aanvullende metingen van de buitenlucht of het binnenmilieu vereist. Met resultaten van luchtmetingen kan aan bewoners een duidelijk beeld worden gegeven wat de mogelijke blootstelling en risico’s voor hun gezondheid zijn.

Hoe dan ook, het uitgangspunt zal altijd moeten zijn dat blootstelling aan toxische, radioactieve of kankerverwekkende stoffen, zoals asbest, moet worden voorkomen. Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van de (dreigende) verontreiniging en de directe gevolgen daarvan. Sanering betekent niet automatisch het verwijderen van de vervuilde grond.

In veel gevallen is het voldoende om bijvoorbeeld een isolatielaag aan te brengen. Deze laag voorkomt dat men in contact komt met de verontreinigde grond. Daarnaast wordt bij het saneren van verontreinigde bodem vaak een rustperiode gehanteerd waarbij niets met de grond gedaan mag worden.

Noodzaak versus veiligheid en gezondheid

De vraag die niet beantwoord wordt is waarom gekozen is voor een cosmetisch plan om te gaan (af)graven in plaats van de veiligheid en gezondheid van buurtbewoners te garanderen door conform het PAHO-rapport de vuilstortplaats Parkietenbos te sluiten; wat wil men bereiken met een cosmetisch plan? Het is onbekend of er een gezondheidsplan en veiligheidsplan aanwezig is, nu gekozen is voor het cosmetische plan om de giftige berg te verlagen.

Zoals bekend hebben de buurtbewoners al jaren last van de rook en stank van de vuilstortplaats Parkietenbos. Ze hebben inmiddels ook last van trillingen veroorzaakt door de werkzaamheden, stof (ppm-deeltjes) die de kwaliteit van het leven aantasten en zoals bekend, het leven zelfs doen verkorten. Daarnaast grenst de asbesthoudende berg direct aan zee, mangroven en de beschermde rif-eilanden. Het afgraven kan met zich meebrengen dat schadelijke en toxische stoffen in zee zullen belanden hetgeen funest is voor de vissen en de mangrovevegetatie aldaar.

Foto Anouk Balentina

Er is thans continu brand in bodemlagen die elk moment kan uitslaan, soms gepaard met hevige explosies zoals recentelijk nog het geval is geweest. Dat omwonenden en buurtbewoners al vele jaren onderworpen zijn aan hinder en overlast van de dump en dat de rechter in kort geding hierover een mild oordeel heeft geveld, geeft Serlimar c.q. de overheid geen recht om daarmee onveranderd verder door te gaan.

Daarnaast is ook bekend dat de locatie van de vuilstortplaats Parkietenbos, amper 637 meter gelegen van het internationale vliegveld van Aruba Reina Beatrix, in strijd is met de internationale luchtvaartrichtlijnen van de International Civil Aviation Organisation (ICAO), een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties en de veiligheid van het vliegverkeer in gedrang kan brengen. Het is nog maar een kwestie van tijd of ICAO gaat moeilijke vragen en eisen stellen, als ze dat al niet hebben gedaan.

Sluiting, afdekking en rustperiode

De PAHO heeft in haar 2018 rapport over de dump van Aruba reeds gesproken over de onmiddellijke sluiting ervan. Maar ook de Natuur- en Milieubeleidsnota 2018-2021 van de Directie Natuur en Milieu, het rapport van de Workgroup Solid Waste Management 2018, het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan 2019 Aruba geven aan dat op korte termijn een nieuwe locatie voor afvalverwerking moet worden aangewezen en geopend.

Buurtbewoners hopen geïnformeerd te worden wat de reden is van de cosmetische plannen, met name nu dat Serlimar recent “directeurloos” is, baat de situatie enorme zorgen. Als een geprivatiseerde overheidsinstelling van de overheid gelden ook de algemene beginselen van openbaar bestuur. Op dit moment verkeren de buurtbewoners nog in het ongewisse. Maar ook de directie van het vliegveld zou bezorgd moeten zijn, de natuurorganisaties die zich inspannen voor de bescherming van de mangroves en de zee, de vissers, ja, de hele bevolking van Aruba.

In het kader van rechtszekerheid moet iedereen weten of er een bodem- en gezondheidsonderzoek is of wordt ingesteld. En dat daarbij beantwoord wordt of het inderdaad noodzakelijk is de asbesthoudende en giftige bodem af te gaan graven en welke preventieve maatregelen reeds genomen zijn om iedereen, maar vooral de medewerkers van Serlimar en de omwonenden te beschermen.

Het feit dat men nog steeds doorgaat met dumpen bij Parkietenbos i.p.v. sluiting ervan, de plaatsing van een verbrandingsoven (incinerator) aldaar en de thans cosmetische afgravingen van de afvalberg geven sterk de indruk van voorbereidingen voor verder gebruik van het Parkietenbos als afvalstortplaats. Dat moet voorkomen worden.

De enige goede maatregel die Serlimar c.q. de overheid nu kan doen is aan te kondigen wanneer de vuilstortplaats zal worden gesloten, deze vervolgens af te dekken met een dikke laag diabaas en de plek de komende jaren volledig met rust te laten.

Anouk Balentina,
Aruba

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties