31 C
Willemstad
• donderdag 18 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Arubaanse regering weigert zich aan te passen aan de financiële realiteit

HomeLandenArubaIngezonden | Arubaanse regering weigert zich aan te passen aan de financiële...
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Maria Magdalena Edwinaaan het woord.

Aan de Koninkrijksministerraad
Zijne Excellentie de Minister-president van Nederland, tevens Minister van Algemene Zaken en Voorzitter Koninkrijksministerraad,
de heer M. Rutte
D.t.k.v. Zijne Excellentie de Staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De heer R. Knops
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Oranjestad, 8 Mei 2020

Mevr. Mr. M.M.E. Henriquez, European Master’s Degree in Human Rights and Democratization
Savaneta 109-D
Aruba
Tel: 00-297-5847263
Cell: 00-297-5608935

Betreft: Arubaanse regering weigert zich aan te passen aan de precaire, financiële realiteit. Begroting 2020 DOW zonder aanpassingen ten aanzien van de financiële gevolgen van de Coronaviruscrisis goedgekeurd. Slotwoord over de perikelen rond de renovatie van het Arubahuis voor 9 miljoen gulden.

 

Zijne Excellenties,

Op 1 Mei 2020 heeft ondergetekende U via twee mailbrieven op de hoogte gebracht dat het Parlement van Aruba in haar vergadering van 30.4.2020 de begroting 2020 van de Dienst Openbare Werken1 heeft goedgekeurd met daarin de renovatie van het Arubahuis voor 9 miljoen gulden. Tijdens het debat in het Parlement spraken de leden ing. Mike de Meza (AVP); Edgard Vrolijk (MEP) en Ricardo Croes (RED) zich fel tegen de vernieuwing van het Arubahuis voor 9 miljoen op het moment dat Aruba zich in een financiële crisis bevindt.

Het debat in het Parlement werd via de televisie uitgezonden en er circuleren in de media videos van de interventies van de eerdergenoemde Parlementsleden tijdens de vergadering. De Minister voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu (ROIM), drs. Marisol Lopez-Tromp werd in de media geïnterviewd en zij ontkende de beslissing omtrent de verbouwing van het Arubahuis niet, stellende dat de regering van Aruba degene is wie bepaalt welke projecten door de DOW dienen te worden uitgevoerd.

Nadat er heftige commotie onder de Arubaanse bevolking is ontstaan over de vernieuwing van het Arubahuis voor 9 miljoen gulden op een moment dat er Arubaanse burgers zonder werk; zonder inkomen en zonder voedsel zitten door de Coronaviruscrisis, spraken de burgers schande over de prioriteit van het Kabinet Evelyn Wever-Croes. Minister-President van Aruba, Evelyn Wever-Croes en Minister Marisol Lopez-Tromp snelden zich op diezelfde avond om het bericht te ontkennen, stellende dat de renovatie van het Arubahuis voor 9 miljoen nooit in de begroting van DOW 2020 was geïncorporeerd, terwijl de videos van het debat in het Parlement een ander verhaal vertellen; dit komt neer op “gaslightning”: de regering vraagt de burgers om de beelden, die zij hebben gezien niet te geloven.

Uit eigen onderzoek bij het Parlement van Aruba is gebleken dat de renovatie van het Arubahuis voor 9 miljoen niet in de begroting 2020 van DOW voorkomt, maar wel op een lijst van reeds geplande projecten voor 2020 onder de post Organisatie & Planning van de begroting van de DOW.2 Het budget 2020 van DOW werd op 30.4.2020 goedgekeurd zonder melding te maken van uitzonderingen; dit houdt in dat de renovatie van het Arubahuis voor 9 miljoen wel degelijk werd goedgekeurd, ondanks het negatief advies van de Raad van Advies d.d. 22.3.2020, RV 27-20 3, waarin wordt geadviseerd om de begroting 2020 van DOW niet aan het Parlement voor te dragen, aangezien er in dit budget geen rekening is gehouden met de precaire, financiële situatie van Aruba na de Coronaviruscrisis.

Wanneer men de begroting 2020 van de DOW nader bestudeert, dan kan men niet anders concluderen dat de regering van Aruba absoluut niet bewust is van het feit dat Aruba zich thans in een ernstige, financieel-economische crisis bevindt en dat de prioriteiten van het Kabinet Evelyn Wever-Croes totaal misplaatst zijn. De begroting 2020 van de DOW werd opgesteld vóór de Coronaviruscrisis, maar de Arubaanse regering is van mening dat zij dit budget niet hoeft aan te passen aan de financiële crisis waarin Aruba zich thans bevindt, ondanks het feit dat er momenteel honderden gezinnen zich in leven moeten houden middels de voedselpakketten van Fundacion pa nos Comunidad en Cede Aruba.

Serlimar heeft liquiditeitsproblemen en gaat over tot het ontslaan van het personeel middenin de Coronaviruscrisis.

Vanaf 2017-2019 heeft ex-Minister Otmar Oduber zich meester gemaakt van de overheidsgelden van Serlimar en hij gebruikte deze financiële middelen naar eigen goeddunken. In 2019 verliet Otmar Oduber de politieke arena, zo liet hij iedereen weten. Inmiddels struint hij de galerijen van Cocolishi af en speelt hij in de coulissen de facto de baas over de Ministers van het Kabinet Evelyn Wever-Croes.

In 2019 verklaarde Minister-President, Evelyn Wever-Croes dat er geen vuilverbrandingsoven zal worden gekocht, maar achter de schermen heeft Otmar Oduber wel op kosten van Serlimar een kleine incinerator zonder de nodige onderdelen aangeschaft; de financiële middelen bestemd voor Serlimar werden over de balk gegooid; thans staat de incinerator te roesten te Parkietenbos. Inmiddels kampt Serlimar met ernstige liquiditeitsproblemen en is nu overgegaan tot het ontslaan van haar personeel middenin de pandemie; het is duidelijk dat deze werkloze arbeiders elders geen baan zullen vinden, terwijl de miljonair, Otmar Oduber heen kan gaan zonder dat er iemand hem een strobreed in de weg legt.

Aruba na de Coronavirus: economie zal haar glans weer terugkrijgen. Het bestuur op Aruba weigert zich aan te passen aan de financiële realiteit.

De economie van Aruba is ingestort door de Coronavirus. Het bedrijfsleven zal Aruba weer opbouwen na de Coronaviruscrisis: het zakenleven is daadkrachtig en veerkrachtig genoeg en tesamen met de inzet van de hardwerkende Arubaan zal het land in de nabije toekomst weer een glorieuze toekomst tegemoet zien. De hotelsector zal langzaamaan weer overeind komen, aangezien de Amerikaanse toeristen staan te popelen om Aruba weer binnen te mogen. Het lijdt geen twijfel dat de economie van Aruba op termijn haar glans weer terug zal krijgen.

Echter, het is de stand van het bestuur van Aruba waar menigeen zich zorgen over maakt en er is alle reden hiertoe. De Arubaanse regering schijnt zich niet te realiseren, dat de manier waarop het eiland in de afgelopen 34 jaar na de Status Aparte is geregeerd, niet langer houdbaar is: de politieke corruptie; het nepotisme; de illegale verrijking van politici met de overheidsgelden kunnen niet in stand blijven; er dienen grote veranderingen te komen in de wijze, waarop Aruba dient te worden bestuurd.

Minister-president van Aruba, Evelyn Wever-Croes en het voltallig Kabinet wensen zich echter niet aan te passen aan de nieuwe realiteit op Aruba, stellende dat hetgeen gedurende de afgelopen 34 jaar verkeerd is gegroeid niet per direct kan worden gewijzigd. Minister-president, Evelyn Wever-Croes doelt hier op het verzoek van de vakbonden om de ex-Ministers, die reeds 4 pensioenen genieten en thans als adviseurs een hoog inkomen verdienen naar huis te sturen; de coördinatoren, veelal familieleden en vrienden, die 25% aan toelagen verdienen boven hun riante inkomens te ontslaan of in ieder geval deze 25% aan toelagen te bevriezen; om de bevriende advocaten en familieleden, werkzaam als consulenten en directeuren van de Stichtingen, die onder de goederen en diensten van de directies en diensten ressorteren te korten op hun inkomens of naar huis te sturen en ze peinst er niet over om de luxueuze dienstauto’s in te leveren, terwijl de NGO’s op Aruba, die zich het lot van de personen, die door de Coronaviruscrisis hun werk; hun inkomen en hun voedselzekerheid kwijt zijn geraakt door middel van een radiothon geld moeten inzamelen voor de voedselpakketten.

Ach, denkt Minister-president, Evelyn Wever-Croes: Nederland zal uiteindelijk toch toestemming geven aan Aruba om op de financiële markten 1,3 miljoen gulden te lenen; derhalve hoeft zij geen inspanning te verrichten door te korten op de begrotingen van de diensten en directies op Aruba, zoals blijkt uit de begroting van 2020 van DOW en de negatieve raadgeving van de Raad van Advies hierover, die volledig werd genegeerd. Hoe het verder moet met het bestuur op Aruba, daar zal de Koninkrijksregering zich erover moeten buigen en uitspreken.

Als Advocate voor de Mensenrechten kan ondergetekende slechts aangeven dat de situatie ter plekke niet deugt. Dat er zolang de corruptie en het nepotisme op Aruba, welke schendingen van de mensenrechten inhouden niet daadkrachtig worden aangepakt, Aruba geen progressie zal kennen, aangezien de overheidsgelden in de zakken van de politici belanden en niet ten gunste komen van het Arubaanse Volk.

Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
Mw. Mr. Maria Magdalena Edwina

1 Begroting DOW 2020 + Bijlagen
2 Idem
3 RvA 27-2- p. 1+ 2 tav de Begroting DOW 2020

2 reacties

  1. Het is tijd geworden om de regering van Aruba naar huis te sturen punt!!!!
    Het is tijd dat Nederland moet ingrijpen en de autonomie van Aruba terug te draaien hoe het was voor 1986!!!!
    Aruba moet een gemeente van Nederland worden onder een nieuwe regering van kandidaten vanuit DEN HAAG.!!!!
    Geen enkele Arubaan meer in de nieuwe regering van ARUBA!!!
    Einde brengen!!!!

  2. Het doel hiervan is blijkbaar de rechters een leidraad te verschaffen door precedenten te beschrijven of “vroegere” beslissingen te wijzigen om te laten zien wat er in “toekomstige” gevallen gedaan moest worden. Maar dit houdt ook niet in het hele terrein van de wet te bestrijken. Elk van de bepalingen kan beginnen met de formule: Indien iemand zus en zo doet. Omdat het betrekking heeft op specifieke gevallen, in plaats van gedragsregels op te stellen, wordt daarin alleen uiteengezet welk vonnis bij een bepaalde toedracht van een zaak geveld zou moeten worden. Men made law, men break law. Dus een door de mens gemaakte wet kan ten alle tijde verbroken/vernietigd worden als het niet de verwachte resultaten levert. Hij is hoofdzakelijk gebaseerd op reeds bestaande wetten en gaat slechts op bijzonderheden in om bepaalde moeilijke situaties te behandelen. Duidelijk laat Evelyn-Wever bla bla ook zien dat zij Nederland bagatelliseert. FOUT Evelyn. Nederland is niet meer hét Nederland van vroeger die alles over zich heen laat komen zonder om te kijken. Haar (Ned.) ogen zijn nu open gegaan doordat andere (ei)landen misbruik van haar goedheid maken, zoals Curacao zelf met haar gretige geldzuchtige regering. De kat uit de boom wordt dus eerst gekeken voordat Nederland beslissingen neemt waarvan zij (Ned.) later spijt van zal krijgen. Aruba heeft zelfbestuur in binnenlandse aangelegenheden sinds 1953. Nederland mag en kan niets zeggen. Alleen de regeringen van deze eilanden genieten van alle luxe met Nederlands geld. Het volk heeft het voor het nakijken, ze krijgt nada. So, Evelyn, STATUS Aparte houdt dus in: Ieder voor zich, God voor ons allen. Weet je Evelyn…….pssssst, een geheimpje; de regering van Corsow had het na 30 mei 1969 altijd over ONafhankelijkheid van Nederland, maar nu praat nobody meer erover. Ook niet de Goddett’jes, de Cova’tjes, de Nita’tjes etc.etc. Ze slapen allemaal….zzzzzzzzpfffffff zzzzpfffff

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties