Groei economie aanjagen door publiek-private samenwerking’

Paul Hoetjes van het Nederlandse ministerie van Economische ZakenWILLEMSTAD — Omdat de overheidsfinanciën erg precair zijn, is het zaak om de economie buiten de begroting om aan te jagen. Dit is mogelijk door middel van samenwerking met het bedrijfsleven, en gefinancierd door institutionele beleggers. Dat meldt Mike Willem, directeur van aannemersvereniging AAV.

Volgens Willem is zijn bezuinigingen op de overheidsuitgaven en belastingverhogingen wel de meest voor de hand liggende methoden om tekorten terug te dringen, maar is de beste methode toch het realiseren van economische groei.
Hij haalt nog eens aan dat de invoering van het maatregelenpakket van de regering om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen, ook gepaard zou gaan met de implementatie van een economisch stimuleringspakket, een pakket van overheidsprojecten dat de effecten van de maatregelen zou moeten mitigeren.

“De combinatie hiervan zou in een best-case scenario een negatieve groei van 2,2 procent voor 2013 met zich meebrengen.
Ondertussen zijn veel maatregelen ingevoerd, maar het stimuleringspakket helaas nog niet.
Het hoeft dan ook geen betoog dat de negatieve groei anders zal uitpakken en wel groter zal zijn.
Daarnaast staat de oplopende werkloosheid.
Voor de invoering van de maatregelen telde ons land ruwweg zo’n 6000 werklozen.
Met de negatieve groei van 2,2 procent zouden nog zo’n 1500 personen hun baan verliezen.
Daar word je uiteraard niet vrolijk van.”

Infrastructuur
In publiek-private partnerships moet volgens hem de infrastructuur worden aangepakt:

“Die is verouderd en werkt remmend op economische groei.
Investeringen in wegen en straatmeubilair, het riolerings- en afwateringssysteem, dammen, waterzuiveringsinstallaties, openbare verlichting, openbare parken, pleinen en plantsoenen, openbare stranden, havens en kades, wijkinfrastructuur en sociale woningbouw, openbare sport- en ontspanningsfaciliteiten, scholen, gevangenissen.”

Dit moet dan in samenwerking met bedrijven, oftewel in een ‘PPS’ (publiek-private samenwerking) uitgevoerd worden, en kan het best gefinancierd worden door institutionele beleggers mits er een acceptabel rendement en goede garanties tegenover staan.

“Niet alleen zou dit interessant zijn voor de institutionele beleggers, gezien de weinige alternatieven om een acceptabel rendement elders te behalen, maar ook gezien het maatschappelijk belang van een grote inhaalslag.
Voordeel voor de overheid is dat er geen sprake zal zijn van grote incidentele uitgaven aan de voorkant, dat nemen de institutionele beleggers voor hun rekening, maar van constante lage kosten, uitgesmeerd over een lange periode. Dit geeft de overheid meer duidelijkheid en zicht op de begroting waarbij tegelijkertijd risico’s tot een minimum kunnen worden beperkt.
Het is belangrijk dat bij dergelijke PPS-constructies het bedrijfsleven niet alleen nodig is voor de financiering, maar ook voor de know-how die binnen de overheid in onvoldoende mate aanwezig is”

, aldus Willem.

De AAV-directeur argumenteert dat hiermee de economische groei weer kan worden aangejaagd.

“Die groei is weer goed voor de schatkist en maakt het gemakkelijker om op termijn meer ruimte op de begroting te scheppen om hiermee de lastendruk te verlagen.
Naar mate deze lastendruk daalt en de productiviteit stijgt, is er een reële kans dat de vraag uit de private sector weer aantrekt.
We hoeven ons dan ook geen zorgen te maken.
Curaçao verbetert hierdoor op termijn zijn concurrentiepositie en kan tegelijk scoren met goed renderende investeringen waarmee de groei wordt aangejaagd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *