31 C
Willemstad
• vrijdag 14 juni 2024

Democracy now! | Thursday, June 13, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 13 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

Aruba voert een opmerkelijk lijstje aan van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR: per hoofd van de bevolking huisvest het eiland de meeste vluchtelingen ter wereld. Eén op de vijf...

Telegraaf | Dit zijn alle ministers in het nieuwe kabinet-Schoof

Den Haag - De invulling van het nieuwe kabinet-Schoof wordt steeds duidelijker. Oud-Kamerlid Reinette Klever wordt door de PVV naar voren geschoven als minister voor Buitenlandse handel...

ParadiseFM | Colombia voert extreem zware beveiliging door voor VN-top

Colombia gaat rond de twaalfduizend militairen en politieagenten inzetten om de veiligheid te garanderen tijdens een top van de Verenigde Naties die van 21 oktober tot 1...

ParadiseFM | Muzikant op Sint Maarten doodgeschoten

Op Sint Maarten is een man doodgeschoten. Het incident vond plaats op Guana Bay Road rond kwart over negen dinsdagvond bij de ingang van het sociale woningproject...
- Advertisement -spot_img

GevMin is ambtenaar

HomeNieuwsGevMin is ambtenaar

Willemstad – ,,De persoon die als Gevolmachtigde minister (GevMin) in Den Haag wordt aangesteld, is formeel gezien géén minister maar een rijksambtenaar.” Zo stelt mr. Frank Hanze, deskundige op het gebied van staatsrecht.

,,Dit is ook te lezen in de staatsregeling, artikel 38, waarbij er melding wordt gemaakt van functies die de Gevolmachtigde minister niet kan uitoefenen.”

Een Gevolmachtigde minister kan geen minister zijn, noch optreden als vervanger van de gouverneur, zo legt Hanze uit.

,,Hij kan ook geen lid zijn van de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en ook geen Ombudsman zijn.”

Volgens Hanze is de benaming van de functie van Gevolmachtigde minister verwarrend.

,, Op grond van de benaming zou je denken dat het om een minister gaat, maar dat is niet het geval.”

Na de jaarwisseling werd er onder andere op Facebook gemeld dat Roy Pieters, voormalig voorzitter van Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), geen Gevolmachtigde minister kan worden omdat hij geen ingezetene is van het land Curaçao.
Naar Hanze’s oordeel hoeft een Gevolmachtigde minister niet hieraan te voldoen, hij is immers een bijzondere ambtenaar en géén minister.

,,Artikel 9, tweede lid van het Statuut, vermeldt dat de Gevolmachtigde minister voordat hij officieel in functie treedt de eed van trouw bij de Koningin of bij de Gouverneur aflegt. De eedsformule voor een Gevolmachtigde minister is vastgelegd in een Algemene Maatregel van Rijksbestuur, terwijl de gelofte van de ministers in Fòrti geregeld is in een Landsbesluit.’’

De vertegenwoordiger van de lokale regering in Den Haag is een rijksambtenaar die door Curaçao wordt betaald, zo merkt Hanze op. In het verleden is het wel vaker gebeurd dat een Gevolmachtigde minister bij de koningin de eed van trouw aflegde.

,,Colá Debrot was een tijd directeur van het Kabinet van de Antilliaanse regering in Den Haag. Hij is voor een korte periode ook Gevolmachtigde minister geweest. Hij woonde toen al in Nederland en heeft bij de koningin trouw gezworen.”

Er zou in het verleden, nog vóór de tijd van Gevolmachtigde minister Edsel Jesurun, ook een andere vertegenwoordiger van de Nederlands- Antilliaanse regering in Den Haag zijn geweest die ook bij de koningin de gelofte van trouw aflegde.
Naar Hanze’s mening zijn er geen belemmeringen voor Roy Pieters om Curaçao in Den Haag te gaan vertegenwoordigen.
Onlangs deden geruchten de ronde dat Pieters mogelijk geen Gevolmachtigde minister kan worden omdat hij zich in het verleden als doctorandus had voorgedaan terwijl hij dat nog niet was. Maar dat zou volgens Hanze geen beletsel moeten zijn.

,,Zelfs al zou het waar zijn, dan nog is er geen wet die hem verbiedt om die functie te bekleden.”

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

 1. Ik kijk er anders tegen aan als de heer Hanze:

  Als we eerst kijken naar het Statuut dan zegt dit in artikel 7:

  De raad van ministers van het Koninkrijk is samengesteld uit de door de Koning benoemde ministers en de door de regering van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten benoemde Gevolmachtigde Minister.

  De Gevolmatigde minister is dus wel een minister, namelijk in de raad van ministers van het Koninkrijk!

  Vervolgens staat er in artikel 8:
  1. De Gevolmachtigde Ministers handelen namens de regeringen van hun land, die hen benoemen en ontslaan.
  Zij moeten de staat van Nederlander bezitten.
  2. De regering van het betrokken land bepaalt wie de Gevolmachtigde Minister bij belet of ontstentenis vervangt.
  Hetgeen in dit Statuut is bepaald voor de Gevolmachtigde Minister, is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot zijn plaatsvervanger.

  en vervolgens in artikel 9 en 10:

  Artikel 9
  1.
  De Gevolmachtigde Minister legt, alvorens zijn betrekking te aanvaarden, in handen van de Gouverneur een eed of belofte van trouw aan de Koning en het Statuut af. Het formulier voor de eed of belofte wordt vastgesteld bij algemene maatregel van rijksbestuur.
  2.
  In Nederland vertoevende, legt de Gevolmachtigde Minister de eed of belofte af in handen van de Koning.

  Artikel 10
  1.
  De Gevolmachtigde Minister neemt deel aan het overleg in de vergaderingen van de raad van ministers en van de vaste colleges en bijzondere commissies uit de raad over aangelegenheden van het Koninkrijk, welke het betrokken land raken.

  2.
  De regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn ieder gerechtigd – indien een bepaald onderwerp haar daartoe aanleiding geeft – naast de Gevolmachtigde Minister tevens een minister met raadgevende stem te doen deelnemen aan het in het vorig lid bedoelde overleg.

  Vervolgens gaan we naar de Staatsregeling van Curaçao, aangezien we daar dus zouden moeten vinden het vervolg op het gestelde in artikel 7 namelijk de benoeming van de Gevolmachtigde minister door de regering van Curaçao.

  In artikel 37 word de Gevolmachtigd minister voor het eerst genoemd:
  De bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de
  ministers en de gevolmachtigde minister worden bij landsverordening geregeld.

  Vervolgens staat er in artikel 38
  1. De gevolmachtigde minister kan niet tegelijk zijn:
  a. Gouverneur;
  b. vervanger van de Gouverneur;
  c. lid van de Raad van Advies;
  d. lid van de Algemene Rekenkamer;
  e. Ombudsman;
  f. minister;
  g. lid van de Staten;
  h. lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij het Hof van Justitie;
  i. ambtenaar in actieve dienst.
  2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid onder 9 kan een
  gevolmachtigde minister, tot lid van de Staten gekozen, ten hoogste drie
  maanden na zijn toelating als lid het ambt van gevolmachtigde minister en het
  lidmaatschap van de Staten verenigen.
  3. De gevolmachtigde minister wordt, indien hij op Curaçao aanwezig is, in de
  gelegenheid gesteld de beraadslagingen van de ministerraad ten aanzien van
  onderwerpen, welke tot zijn bemoeienis behoren, bij te wonen. Hij heeft alsdan
  een raadgevende stem.

  Er staat dus eigenlijk niets over de procedure van de benoeming door de Curaçaose regering.

  Wat staat er voor vereiste aan een minister en een statenlid:

  Artikel 30
  1. Om minister te kunnen zijn is vereist dat men ingezetene van Curaçao is, de
  Nederlandse nationaliteit bezit en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

  Artikel 44
  Om lid van de Staten te kunnen zijn is vereist dat men ingezetene van Curaçao
  is, de Nederlandse nationaliteit bezit, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en
  niet is uitgesloten van het kiesrecht.

  Mijn conclusie is dat men vergeten is dit vereiste ook te plaatsen bij de Gevolmachtigd minister.
  De sfeer van de Staatsregeling gaat duidelijk uit van het gegeven dat voor al deze functie’s een ingezetenschap van Curaçao vereist is.
  Voor een Gevolmachtigd minister is geen vereiste vastgelegd dat hij/zij ingezetene van Nederland behoort te zijn gedurende zijn functie.
  In het verleden heeft men gekozen voor Nederland en als hoogste baas van het Curaçaohuis in Nederland.

  In artikel 6 van de Staatsrgeling staat het volgende:
  ledere in Curaçao woonachtige Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van
  algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze
  organen te worden verkozen, behoudens bij landsverordening gestelde
  beperkingen en uitzonderingen.

  In mijn ogen had men een landsverordening moeten maken voor de Gevolmachtigd minister als uitzondering.
  Dus de Gevolmachtigd minister mag kiezen en zich kiesbaar stellen als statenlid!

  Aangezien de Gevolmachtigd minister niet duidelijk vermeld is in de Staatsregeling kan je verdedigen dat hij wel of niet ingezetene moet zijn!

  Mijn eigen intepretatie zou zijn: hij/zij moet net als een minister en een statenlid ingezetene zijn van Curaçao.
  Als je dit vrij zou laten dan kan ook theoretisch binnen de huidige regel iedere Europese Nederlander woonachtigd in Nederland en nooit ingezetene van Curaçao is geweest benoemd worden tot Gevolmachtigd minister van Curaçao.

  Mijn voorstel is dan ook aanpassen van de Staatsregeling, deze moet toch op allerlei andere punten aangepast worden.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties