Geen garantie voor studenten Saba

Jet Bussemaker

Jet Bussemaker

 

The Bottom/Willemstad – Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan geen garantie gegeven dat het probleem van Sabaanse studenten in Nederland structureel wordt opgelost.

Door het aanbieden van extra lesuren Nederlands probeert ze er voor te zorgen dat de studenten van de Boven-windse Eilanden meer aansluiting vinden bij vervolgopleidingen in Europees Nederland.
Dat blijkt uit het antwoord van de minister op Kamervragen die Roelof van Laar en Tanja Jadnanansing van de Partij van de Arbeid eerder stelden aan de minister.
Zij wilden onder andere van de minister weten of het klopt dat het merendeel van de studenten die op Saba basis- en voortgezet onderwijs hebben gevolgd, bij vervolgopleidingen in Europees Nederland in problemen komen.
De oorsprong daarvan zou mogelijk te vinden zijn, volgens het PvdA-duo, in de beperkte kennis van de Nederlandse taal.

Bussemaker: ,,Het kan niet worden opgemaakt dat het merendeel van de Sabaanse studenten bij studie in Nederland in de problemen komt.
Wel ondervinden studenten uit Saba, evenals studenten uit de rest van Caribisch Nederland en uit de overzeese landen in het Koninkrijk, aansluitingsproblemen in Nederland.
Het feit dat het Nederlands voor de meeste van deze studenten niet de moedertaal is en de taalvaardigheid in de Nederlandse taal daardoor minder is, kan hier zeker ook een rol spelen.
Verder is het algemeen bekend dat Sabaanse studenten ook te maken kunnen krijgen met aanpassingsproblemen als gevolg van de Nederlandse cultuur (gewoonte), het klimaat, het ver verwijderd zijn van familie en simpelweg de stap van een eilandgemeenschap naar het ‘grote’ Nederland.”

Daarom is er extra begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van extra lesuren Nederlands.

Toch zegt de minister hierover: ,,Ik kan op dit moment echter niet garanderen dat het probleem dan structureel wordt opgelost. Alles hangt per individuele kandidaat nauw samen met zijn of haar beheersing van het Nederlands en de studiekeuze in Nederland.”

Bussemaker benadrukt dat het voorbereiden van studenten voor een vervolgopleiding buiten het eigen eiland strikt genomen niet behoort tot de uitvoering van de Wet Studiefinanciering BES. Deze wet richt zich op het toekennen van de studiefinanciering.
Aan de studenten die in het buitenland willen gaan studeren wordt op het eiland zelf een voorbereidingsprogramma van een week aangeboden.
Tijdens de decanenconferentie Caribisch Nederland – die in augustus 2014 wordt gehouden – zal worden besproken of en op welke wijze dit programma kan worden uitgebreid.
Sinds de invoering van de Wet Studiefinanciering BES (studiejaar 2011-2012) is het aantal studenten dat met een opstarttoelage in Nederland is gaan studeren gedaald.
Het aantal studenten dat met studiefinanciering BES in de VS is gaan studeren is gestegen.

Naschrift

2 Studenten ingeschreven

Volgens de gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben in het studiejaar 2011-2012, het jaar waarin de Wet Studiefinanciering BES in werking is getreden, tien studenten een opstarttoelage ontvangen om in Nederland te gaan studeren.
Daarvan hebben drie studenten de opleiding inmiddels gestaakt (er is geen diploma behaald) en staat de rest nog ingeschreven.
In het studiejaar 2012-2013 hebben negen studenten een opstarttoelage ontvangen, daarvan hebben twee studenten de opleiding inmiddels gestaakt (zonder diploma) en staat de rest nog ingeschreven.
In het studiejaar 2013-2014 hebben twee studenten een opstarttoelage ontvangen.
Beide studenten staan nog ingeschreven.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *