31 C
Willemstad
• vrijdag 17 mei 2024 13:41

DCLP | Toespraak Hofpresident installaties mrs. Van Suilen, Verheijen, Soffers, Jansen en Verhoeven

From left: Vice President of the Court in Aruba Jaap Sap and President of the Joint Court of Justice Eunice Saleh with newly installed judges Jack Verhoeven, Selma Verheijen, Marion Soffers, Jane Jansen and Arno van Suilen.

WILLEMSTAD – Heden vonden de installatiezittingen plaats op het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. U kunt hier de toespraak lezen die President van het Hof, mr. Eunice Saleh, bij deze gelegenheid hield.

Toespraak president van het Hof, mr. Eunice Saleh, ten behoeve van installatie van mrs. Van Suilen, Verheijen, Soffers, Jansen en Verhoeven

In de eerste plaats mr. Van Suilen, aan mijn linkerhand gezeten. Hij is geboren op 22 september 1969. Mr. Van Suilen heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Nadat hij zijn loopbaan begon als fiscalist bij Loyens en Loeff en vervolgens als docent belastingrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, werd hij in 2000 gerechtsauditeur bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. In 2003 is hij benoemd tot rechter in de rechtbank Arnhem en vanaf 2009 is hij raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Sinds april 2018 is hij lid van het Gemeenschappelijk Hof, met als standplaats Aruba. Mr. Van Suilen heeft door de jaren heen verschillende nevenwerkzaamheden verricht op het gebied van het fiscaal recht. Ook heeft hij een aantal boeken en publicaties op zijn naam staan. Degenen die met mr. Van Suilen hebben samengewerkt hebben o.a. het volgende over hem gezegd: gedreven en werklustig, zeer gedegen voorbereiding waarbij hij de fiscale problematiek uitputtend doorgrondt, zijn analyses zijn scherp en trefzeker, de wijze waarop hij deze weet te verwoorden is verhelderend en bewonderenswaardig.

Mr. Van Suilen doet bestuurszaken in Aruba en belastingzaken in alle landen.

Ik stel vervolgens aan u voor mr. Verheijen, Selma, naast mr. Van Suilen gezeten. Mr. Verheijen is op 5 april 1973 geboren in Leiden. Haar rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden rondde zij af in 1998. Van 1999-2001 was zij senior gerechtsecretaris van de Vreemdelingenkamer bij de rechtbank Den Haag. In 2001 begon zij aan haar opleiding tot rechter en van 2005 tot 2011 was zij rechter bij de rechtbank Den Haag in de afdelingen civiel en bestuursrecht. Van 2011 tot 2016 werkte zij als rechter op Curaçao, waar zij in eerste aanleg en in hoger beroep civiele zaken en strafzaken heeft gedaan. Haar terugkeer naar Nederland was maar van korte duur. In 2018 besloot mr. Verheijen weer de oversteek te maken, ditmaal naar Aruba.

Een bijzondere collega, heel toegankelijk, een vraagbaak voor velen, analytisch opvallend sterk, dat is wat collega’s over haar zeggen. Ik kan daar aan toevoegen: een allround rechter en daarmee een grote aanwinst voor het Hof, en een vrolijke collega, wiens lach altijd op grote afstand hoorbaar is.

Mr. Verheijen is sinds augustus 2018 voornamelijk werkzaam als strafrechter en doet daarnaast ook civiele zaken.

Aan mijn rechterhand zit mr. Marion Soffers. Mr. Soffers is op 22 februari 1966 geboren in Monster. Zij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na twee jaar als juridisch medewerker afdeling Vluchtelingen bij Amnesty International te hebben gewerkt, is ze bedrijfsjurist en advocaat geweest. In oktober 2005 werd zij benoemd tot rechter bij de rechtbank Rotterdam en van april 2008 tot oktober 2018 was zij rechter bij de rechtbank Den Haag. Zij is werkzaam geweest in het strafrecht en personen en familierecht en vanaf 2012 in het bestuursrecht. De overstap naar Aruba is niet haar eerste buitenlandervaring. Van 1994 – 1997 was mr. Soffers als medewerkster Kenya Human Right Commission woonachtig in Nairobi, Kenia. Een leuke, hardwerkende intelligente vrouw, die zeer sterk in haar schoenen staat. Schrijft heldere uitspraken, weet van aanpakken en is vakbekwaam. Dat is over mr. Soffers gezegd door collega’s.

Mr. Soffers is sinds oktober 2018 in Aruba werkzaam in het bestuursrecht, strafrecht en personen en familierecht.

Naast mr. Soffers zit weer een oude bekende, mr. Jack Verhoeven. Mr. Verhoeven is geboren op 24 juli 1965. Zijn studie Nederlands recht heeft hij in 1989 afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen is hij twee jaar student-assistent geweest bij de vakgroep rechtsgeschiedenis. Vervolgens was hij 8 jaar advocaat in Den Haag en Zwijndrecht. Gedurende die periode heeft hij ook gedoceerd, onder andere als universitair hoofddocent bij de vakgroepen Algemene rechtswetenschappen en Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mr. Verhoeven begon zijn rechterlijke carierre in 2002 als gerechtsauditeur bij de rechtbank Utrecht. Na een onderbreking van twee jaar, gedurende welke hij hoogleraar rechtsgeschiedenis was aan de juridische faculteit Utrecht, werd hij in 2007 rechter in de rechtbank Maastricht. De eerste overstap naar het Hof maakte hij in 2010. Van 2010-2015 was mr. Verhoeven rechter bij het Gerecht in eerste aanleg in Aruba, vanaf 2012 was hij hier tevens vicepresident.

Na vervolgens drie jaar als raadsheer bij het Gerechtshof Den Bosch te hebben gewerkt, besloot hij nogmaals te solliciteren op een vacature in Aruba. Ook mr. Verhoeven heeft een aantal publicaties op zijn naam staan.

Mr. Verhoeven wordt door zijn collega’s beschreven als een meer dan productieve rechter, eerlijk en uitgesproken, goede analytische vaardigheden en in staat elke zaak tot een goed en snel einde te brengen, zijn vonnissen zijn bondig en kristalhelder, hij heeft hart voor de inhoud en de maatschappelijke relevantie van ons werk. Mr. Verhoeven is in januari in Aruba begonnen en zal voornamelijk civiele zaken behandelen.

Tot slot, last but not least, stel ik aan u voor mr. Jane Jansen. Mr. Jansen is op 4 mei 1970 geboren in Aruba. Zij heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden waar zij in 1993 in het Fiscaal recht afstudeerde. Van 1995 tot 2007 was zij in verschillende functies werkzaam bij de belastingdienst Aruba.

Na vervolgens drie jaar bij Ernst & Young Tax advisers als Senior Tax Manager te hebben gewerkt begon mr. Jansen bij het Hof Den Haag als schrijfjurist, team Belastingrecht. Van oktober 2014 tot juni 2015 heeft zij als kwartiermaker bij ons Hof de invoering van de belastingrechtspraak in twee instanties begeleid.
Enige maanden later begon zij aan haar opleiding tot rechter, welke zij vorig jaar heeft afgerond. Mr. Jansen is omschreven als evenwichtig, rustig, straalt vertrouwen uit, heel collegiaal, klankbord voor fiscaal inhoudelijke zaken.
Mr. Jansen bedient de belastingrechtspraak in eerste aanleg in alle vestigingen van het Hof. Ook zal zij werkzaam zijn in het algemeen bestuursrecht. Met de benoeming en installatie van mr. Jansen heeft het Hof weer een stap gezet op de weg van Caribisering.

Het Hof mag trots zijn op deze vijf nieuwe collega’s, allen uitstekende rechters en een aanwinst voor het Hof. Arno, Selma, Marion, Jane en Jack, nogmaals bon bini bij het Hof. Ik wens jullie veel succes toe in je nieuwe functie en ik hoop dat jullie zullen genieten van de jaren in Aruba. Ook de familieleden, masha pabien.

Dames en heren,
Het zal, na de introductie van twee belastingrechters, voor u geen verrassing zijn dat ik het vandaag ga hebben over de vernieuwing van de belastingsrechtspraak en de daarbij behorende organisatie van de belastinggriffie in Aruba.
Sinds 30 april 2016 is in alle landen van het Koninkrijk hoger beroep in belastingzaken mogelijk. Per die datum heeft Sint Maarten als laatste van de landen de wetgeving ingevoerd die dit mogelijk maakt. Dat was eerder al gebeurd in Aruba, op de BES eilanden en in Curaçao.

Vóór de invoering van de nieuwe wetgeving moest de belastingplichtige als hij het niet eens was met een beslissing van de Inspecteur, beroep indienen bij de Raad van Beroep in Belastingzaken. Tegen de beslissing van de Raad van Beroep stond geen hoger beroep open. Dit werd als onwenselijk ervaren omdat het indruiste tegen het principe dat het mogelijk moet zijn om tegen een beslissing van een rechter hoger beroep in te stellen. Een belangrijke impuls voor de invoering van het hoger beroep in belastingzaken was het door de Tweede Kamer aanvaarde amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker (destijds Statenlid van Aruba), nu Minister van Justitie, op een wetsvoorstel waarin diverse Rijkswetten werden aangepast. Dit amendement bevatte nieuwe artikelen met de strekking dat in alle belastingzaken beroep in cassatie mogelijk zou worden. Maar dat kon pas worden ingevoerd als er in alle Caribische landen en de BES hoger beroep in belastingzaken mogelijk zou zijn.

Sinds de nieuwe wetgeving kan de belastingplichtige tegen beslissingen van de Inspecteur beroep indienen bij het Gerecht in eerste aanleg. Voor partijen staat vervolgens hoger beroep open bij het Hof, dat uit drie raadsheren bestaat, een lid van het Gemeenschappelijk Hof als voorzitter en twee belastingraadsheren uit Nederland, die als plaatsvervangend lid bij het Hof zijn benoemd. Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie in te dienen bij de Hoge Raad. Dit maakt de rechtsbescherming in belastingzaken compleet.

Aruba was in meerdere opzichten de voorloper in dit proces. Per 1 januari 2015 is hier als eerst de tweede feitelijke rechtsinstantie in belastingzaken ingevoerd. Om die reden is in Aruba de belastingrechtspraak in eerste aanleg gecentraliseerd. De belastingrechter heeft hier zijn standplaats en de belastinggriffie en juridische ondersteuning van het Hof zijn hier gevestigd. In 2014 is om dit te realiseren een project opgezet, onder begeleiding van een Arubaanse kwartiermaker, niemand minder dan Jane Jansen. Zij is hiervoor vanuit een Nederlands Hof overgekomen met als doel het opzetten van een belastinggriffie die voorbereid is op de invoering van de belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Een andere doelstelling was het invoeren van een nieuwe werkwijze met frequente zittingen om de voorraad belastingzaken op een aanvaardbaar niveau te brengen en te houden. Vermeldenswaard is ook dat het belastingrecht het eerste rechtsgebied is waarin digitaal wordt geprocedeerd.

Per 1 augustus 2015 begon in Aruba een belastingrechter in eerste aanleg die voor een aantal jaar uit Nederland werd aangetrokken om de organisatie van de belastingrechtspraak inhoud te geven. Per 1 januari 2019 heeft het Hof met mr. Jansen een permanente belastingrechter.

De Gerechten in eerste aanleg doen in belastingzaken ongeveer 500 uitspraken per jaar. Het Hof heeft in 2017 en 2018 gemiddeld 120 uitspraken per jaar gedaan. Inmiddels is in 12 zaken beroep in cassatie aangetekend. De Hoge Raad heeft in 4 zaken arrest gewezen. De gemiddelde doorlooptijd van belastingzaken in eerste aanleg bedraagt tussen de 120 en 220 dagen.

De nieuwe werkwijze, met een belastinggriffie en juridische ondersteuning in Aruba voor het hele Hof, heeft grote voordelen opgeleverd. Hogere flexibiliteit, professionaliteit, betere aanspreekpunten voor procederende partijen en weggewerkte achterstanden. De lijn die het Hof in belastingzaken heeft uitgezet wordt als toekomstbestendig gezien en is het waard om nader onderzocht te worden voor toepassing op andere rechtsterreinen.

Dames en heren, tot zover over de belastingrechtspraak.

Nog een korte opmerking over het Burgerlijk Wetboek. En dat naar aanleiding van een artikel op het Caribisch netwerk dat onlangs mijn aandacht trok. Het artikel had als titel: Al tien jaar geen nieuw burgerlijk wetboek Aruba vanwege partnerschap gelijke sexe. Het nieuw Burgerlijk Wetboek Aruba is inmiddels wel wet geworden – ook het arbeidsrecht is gecodificeerd. Helaas is het nog niet ingevoerd, vanwege de discussie over het geregistreerd partnerschap. Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling om vandaag op deze discussie in te gaan. Wel om te benadrukken dat vertraging in de invoering van het Burgerlijk Wetboek met zich brengt dat ook onderwerpen als het nieuwe namenrecht, de herziening van het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, een nieuwe regeling van schenking en de aanvulling van de regeling van koop op zich laten wachten.

Tot slot: het Hof viert op 1 mei a.s. zijn 150-jarig bestaan. Daar zal op 2 mei in alle vestigingen van het Hof bij worden stil gestaan. En op 3 mei zal dit worden gevierd met een symposium en aansluitend een receptie op Curacao, waar uiteraard collega’s en genodigden van alle landen bij aanwezig zullen zijn.
Maar mei is nog ver weg, en vandaag al hebben we met de installatie van vijf rechters in Aruba aanleiding tot een viering.

Danki pa e atencion y un felis atardi.

Bron: DutchCaribbeanLegalPortal

1 reactie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties