31 C
Willemstad
• dinsdag 16 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AVC | Ennia is vooral een herkenbaar governance probleem

HomeLandenArubaAVC | Ennia is vooral een herkenbaar governance probleem

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Persbureau Curacao

Ennia gaat procederen tegen haar eigen baas, Hushan Ansary. De Iraans-Amerikaanse miljardair zou de verzekeringsmaatschappij hebben leeggezogen. Door het handelen en nalaten van Ansary en andere functionarissen is Ennia in grote financiële problemen geraakt. In 2016, tien jaar nadat Ansary Ennia overnam – en vrijwel gelijk begonnen zou zijn met graaien – greep die Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten pas in en stelde Ennia onder curatele.

In de bodemprocedure die de verzekeraar nu entameert en die volgende week begint bij het Gerecht in Eerste Aanleg, eist de maatschappij 700 miljoen gulden schadeloosstelling. Maar de exacte omvang van de door Ansary en zijn mensen berokkende schade is volgens het huidige Ennia management en de Centrale Bank, niet volledig vast te stellen, mede door de (bewust) gebrekkige vastlegging van besluiten en van de rechten en plichten van Ennia in de jaren van Ansary.

Rechtstaat

Het is hier niet de plaats om het lijvige document van ruim 200 pagina’s – opgesteld door de advocaten van Ennia/Centrale Bank – in zijn geheel te bespreken. Het stuk is hier te downloaden en zelf te lezen.

Wat ik eruit wil lichten is het feit dat zorgvuldig opgebouwde checks en balances, de corporate governance, niets waard blijken te zijn als de wettelijk aangewezen handhavers in die governance hun taak ernstig verwaarlozen. Trouwens ook in de 200 pagina’s die ik heb doorgenomen, wordt niet elke actor vermeld.

Het fenomeen – niet handhaven op checks en balances – heb ik de afgelopen tien jaar op Curaçao meermalen gezien. Governance issues in politiek en bestuur, waar ministers naar eigen goeddunken en niet gehinderd door hun ambtenaren en juristen – tegen comptabiliteitswetgeving in – geld over de balk smijten: wie daarover meer wil weten moet de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer er maar eens op naslaan. Die begrijpt ook meteen waarom Nederland in de coronacrisis een eigen entiteit wil en niet weer een zak met geld gaat sturen, tien jaar na dato.

Ik heb er al uitvoerig over gepubliceerd, over het grote graaien. En nu dus ook in het bedrijfsleven en weer met geld van anderen. Wat wij op Curaçao niet lijken te beseffen is dat deze issues het hart van onze rechtstaat en onze autonomie raken.

Tegenspraak

Het management van Ennia voor de curatelestelling kon blijkbaar geen tegenwicht bieden aan de besluiten van Ansary, zo valt op te maken uit het verzoekschrift van de advocaten van het huidige Ennia -onder gezag van de Centrale Bank. Ook de raad van commissarissen van Ennia Caribe Holding – die Ansary zelf voorzat – volgde zonder tegenspraak zijn koers. Dat Ansary geen kritiek duldde en hij ‘loyaliteit’ aan zijn beleid van doorslaggevend belang achtte, blijkt onder meer uit de door toenmalig Ennia-directeur Gijsbert van Doorn opgestelde notulen van een overleg van 18 januari 2011 tussen Ansary en het bestuur van Ennia:

,,In de eerste twee uren van de meeting deelde de heer Ansary bij het gerecht in Eerste Aanleg met ons zijn visie over het aansturingmodel. In zijn optiek is de directie van Ennia middle management in zijn onderneming. Hij was dan ook zeer verbolgen over het feit dat de directie besluiten had genomen. Het was ontoelaatbaar dat het management besluiten neemt. Het management werd geacht uit te voeren, cashflow-prognoses te maken e.d. Daarnaast heeft de heer Ansary een inkijkje gegeven in de waarden die hij van belang vindt in zijn onderneming. Het gaat de heer Ansary om loyaliteit, vertrouwen en competentie. Waarbij loyaliteit en vertrouwen veruit het belangrijkste zijn. Want, zo voegde hij daaraan toe, competentie kan worden vervangen. Desnoods plaatste hij degene onder ons op onze stoel, betaalde die vijf maal zo veel en dan was dat probleem opgelost.

Op kritische opmerkingen tegen het gevoerde beleggingsbeleid van Ansary kwam steevast, en kort gezegd, de ferme boodschap terug dat hij het binnen Ennia voor het zeggen had en tegenspraak niet werd geduld.

Ansary was aldus binnen Ennia de centrale figuur die volledige controle wenste uit te oefenen over het beleid van Ennia. Hij was betrokken bij kleine dagelijkse beslissingen, maar dreef ook de allocatie van de investeringen van Ennia. Het management van de verschillende entiteiten binnen Ennia zag hij slechts als de uitvoerders van zijn (investerings)strategie.

Ansary’s sleutelpositie blijkt duidelijk uit de vele formele (conflicterende) functies die hij voor Ennia vervulde, maar ook uit de wijze waarop het dagelijkse besluitvormingsproces binnen Ennia verliep.

Aangezien Ansary volledige controle wenste over de dagelijkse gang van zaken binnen Ennia, beheerste hij ook beslissingen op operationeel niveau, zoals hierboven al gemeld. Zo oefende Ansary invloed uit op het al dan niet verrichten van uitkeringen op claims onder schadeverzekeringen en op de hoogte van verzekeringspremies op Sint Maarten. Ansary wenste hierbij geen eigen inbreng van het management van de Ennia entiteiten, de stakeholders van Ennia of externe experts (zoals accountants).

A-typisch, een voorbeeld

Op 8 juli 2010 uit Herman Couperus, de interne actuaris van de Verzekeraars, die zich vanuit zijn functie richt op het waarborgen dat de Verzekeraars in de toekomst aan haar verplichtingen jegens polishouders zullen kunnen voldoen, in een e-mail aan het bestuur van Ennia zijn zorgen over de gang van zaken bij de levensverzekeringstak van Ennia (ECL). Hij wijst onder meer op de rol die de bestuurders van de Investment Group binnen Ennia spelen en uit kritiek op hun beleidsbeslissingen. Couperus eist dat er zal worden geïnvesteerd in beleggingen die gangbaar zijn voor levensverzekeraars, daar dat al enige tijd niet meer gebeurt.

Couperus zegt dat de structuur van aansturing van Ennia Leven diffuus is. Eén bestuurder is niet eens directielid en heeft net als een twee bestuurder geen ervaring in het (levens)verzekeringsbedrijf. “En zij hebben reeds aantoonbaar beleidsmaatregelen genomen die bijzonder a-typisch zijn voor een (levens)verzekeraar.”

De zorg die Couperus beschrijft wordt gedeeld door de bestuurders van de Verzekeraars en er wordt besloten om maatregelen te nemen, middels een bestuursbeluit. Kort na de formele vastlegging daarvan, worden de bestuurders van Ennia ontboden bij Ansary. Tijdens het overleg op 18 januari 2011 in New York, waarin Ansary een urenlange tirade afsteekt, maakt Ansary duidelijk dat hij zélf de beleggingsbeslissingen van Ennia neemt en dat het bestuur van Ennia daarin geen enkele rol speelt.

Waar aan de waarschuwing van Couperus in eerste instantie gevolg leek te worden gegeven, veranderde na de grove interventie van Ansary uiteindelijk niets.

De Paus – een voorbeeld

Op 11 november 2016 stuurt Robert de Paus, die net als lid van de raad van commissarissen van de Ennia Holding is aangetreden, een e-mail aan Ansary waarin hij een inkijk geeft in de gang van zaken bij Ennia en alle problemen die op dat moment spelen.

“It is not a pleasure or an honor to be part of this all. It is a daily headache and it is very damaging for my reputation. (…). We are having whistleblowers, major issues with all the supervising Central Banks, rulings by the Central Banks, major issues with the external auditor, very unhappy local management that is spending a lot of time fighting all these issues instead of being busy doing business and making money. It is a disgrace and of course there is absolutely no one else but ourselves to blame for this very embarrassing situation.”

In een overleg tussen de Centrale Bank, Gilbert Martina (bestuurder van Ennia) en De Paus van 16 november 2016 geeft De Paus aan dat hij erg is geschrokken van de stand van zaken bij Ennia, “vooral van de stand van zaken bij de beleggingen van Ennia. Er hebben vreemde beleggingen plaatsgevonden, Ansary laat mensen dingen doen die ze niet willen.” Hij vraagt zich af hoe dit mogelijk is en hij vraagt zich af waarom Ansary niet is tegengehouden door het bestuur en de Raad van Commissarissen.”

Slechts enkele dagen na de e-mail aan Ansary en het gesprek met de Centrale Bank wordt het De Paus duidelijk dat de situatie bij Ennia niet zal verbeteren en dient hij zijn ontslag in.

Ook Gilbert Martina, die al vanaf 2003 betrokken is bij Ennia en KPMG als controlerend accountant hebben meerdere malen hun zorgen over de gang van zaken bij Ennia geuit. Maar telkens volgt er geen reactie.

Te klein?

De 200 pagina’s zijn een aaneenrijging van corporate governance issues. Corporate Governance is de kunst om de organisatie te sturen en te controleren door de behoeften van de verschillende stakeholders in evenwicht te brengen. Dit houdt vaak in dat belangenconflicten tussen de verschillende belanghebbenden moeten worden opgelost en dat ervoor moet worden gezorgd dat de organisatie goed wordt beheerd, wat inhoudt dat de processen, procedures en het beleid worden geïmplementeerd volgens de principes van transparantie en verantwoording.

Telkens wanneer men spreekt over corporate governance, moet in gedachten worden gehouden dat de organisaties plichten en verantwoordelijkheden hebben jegens hun aandeelhouders en belanghebbenden en dat ze daarom moeten worden bestuurd in overeenstemming met de wet en rekening houdend met de belangen van de belanghebbenden en aandeelhouders.

In 2016, tien jaar nadat het graaien begon, greep de Centrale Bank pas in. Dat is rijkelijk laat. Maar niet alleen de toezichthouder valt dit te verwijten, ook de Raad van Commissarissen, de juridische adviseurs en accountants hebben tien jaar liggen slapen, de andere kant op gekeken of in het slechts geval: meegedaan.

Veel van deze mensen worden niet genoemd in de 200 pagina’s van Ennia’s advocaten. En dat is verontrustend. Die leden van de Raad van Commissarissen, juridische adviseurs en accountants zijn immers nog steeds actief en in business op Curaçao. Ze worden door het nieuwe Ennia en de Centrale Bank niet aangesproken op hun twijfelachtige rol, die er voor zorgde dat Ansary volledig vrij spel kreeg.

Of is ons eiland gewoon te klein?

—————

Gebruikte bronnen

Bron: Curacao.nu

11 reacties

 1. Het is mooi en prachtig dat de Ennia/CBCS een aantal personen ter verantwoording roept en ik hoop dat dit goed afloopt voor de talrijke Ennia polishouders/pensioentrekkers.
  Maar weer valt op dat zeer selectief te werk wordt gegaan waarom worden niet alle commissarissen en “adviseurs” de Saleh, Gomes Casseres, Elias, Mendes de Gouvea en vooral top “adviser” Etienne Eis er niet bij betrokken.
  Eis had een maandsalaris van ca Ang 20.000 met representatiekosten,jaarlijkse bonus gerieflijk kantoor met Audi Q 7 ter beschikking ca 8 jaar lang. Heeft trouwens mee gewerkt dat Ansary BDC en later Ennia kon overnemen.
  Op basis van Ansary’ s reputatie had dit nooit mogen gebeuren, was reeds zeer discutabel.
  Ook de accountants die jarenlang goedkeurings verklaring af gaven terwijl men degelijk wist ndat de cijfers zowel van Ennia als Banco di Caribe een grote farce waren.
  Toezicht door toezichthouder heeft niet GEFAALD maar wel degelijk MEEGEWERKT met deze praktijken.

 2. “Ik heb er al uitvoerig over gepubliceerd, over het grote graaien. En nu dus ook in het bedrijfsleven en weer met geld van anderen. Wat wij op Curaçao niet lijken te beseffen is dat deze issues het hart van onze rechtstaat en onze autonomie raken.”
  Ik denk we op weg zijn om een forum van gelijkgestemden te worden wat ik betreur. Ik vind het jammer dat er een deling op het eiland is waar, in hoofdzaak blank, het graaien als oorzaak ziet van de puinhoop, letterlijk en figuurlijk. En, in hoofdzaak zwart, dat dit hun “cultureel recht” vinden. De impasse die, mede daardoor, ontstaat zorgt er voor dat de tweedeling wit/zwart blijft. Maar wit heeft de minderheid en daarom zal er niets veranderen.
  De vraag is hoe kunnen we uitleggen dat het graaien destructief is zonder dat het “belerend” overkomt en de andere kant in de verdediging schiet?
  Op het moment dat de andere kant in verdedig mode gaat, gaan alle logica en reden overboord en overheerst onvrede en onderbuikgevoel. Waar de elite mee speelt en de basis is van hun machtspositie. Dit forum is een wezenlijk onderdeel van de tweespalt en daarmee legt het forum de fundatie voor de status quo waar iedere keer de zelfde groep van profiteert. Hoe harder er hier, terecht of onterecht, geageerd wordt hoe belerend er dit overkomt, hoe meer er in de verdediging wordt gegaan.
  Niet door de (elite) mensen waar tegen geageerd wordt, maar door de menigte, die zich daardoor aangesproken voelt.
  En daardoor gaat de boodschap verloren, zijn het de macamba die met het vingertje om hoog eigenwijs komen vertellen hoe het moet en kunnen de graaiers blijven graaien.

 3. Knoek-koe
  Je bent zoals altijd weer geweldig geïnformeerd. Heel informatief al die verbanden te lezen, thx!
  Een corrupte bende blijft het, dus NL hou vast aan de CHE, plz.

 4. Ojo: ……”Marina & Saleh, op de hoogte van alles wat fout was waarom worden deze lokalen niet keihard aabgepakt.”….

  @Ojo, omdat ze bij de elite horen!
  Maar misschien vergis ik me!

  Eunice Saleh, president van het Hof, dochter Saleh?
  Gilbert Martina, neef van Strphen Martina.
  Stephen Martina wordt niet vervolgd, zaak geseponeerd, wordt Minister? ?

  Emily De Jong El Hage, licht de boel op met een lucratieve lease deal voor Dure Ministerautos bij haar neef, en laat Eunice Saleh nou toevallig getrouwd zijn met een neef van Mè de Jongh El Hage?

  Het kan puur toeval en speculatie zijn, maar onze rechters, OMMers, en Ministers krijgen steeds meer de schijn van belangenverstrengeling tegen zich.

  Als ik morgen een boete krijg betaal ik hem niet! Want waarom wordt de wet “a pie de la letra” op mij toegepast? Maar niet op onze hooggestuderde Elite die dit eiland miljoenen/ miljardennkosten….in de persoon van J. SALEH, Capella, Mè de Jong El Hage, Stephen Martina, Ettiene Ys, Tromp en de zijnen…? Etc etc

 5. @Just saying! het is een grote incest kliek van elkaar gunsten verlenende vriendjes. En iedereen/ heel veel doen eraan mee!!!

  Dit eiland is te klein om autonoom aan zelfreiniging te doen.

  Laat CHE gauw komen, het is het beste voor voor de eenvoudige burger, waar onze Martinas, Soberanos en Ministers voor pretenderen op te komen, maar ondertussen beroven..

  De Register Accountants, Juristen , medici en good governance consultants zijn ook je staatskasrovers, oplichters en bedriegers….en meegraaiers

  Niemand heeft meer ethos of moraal! Zeker niet die RA’s die de boel belazeren, zie ENNIA, GIRO, Zie witwasonderbroekenzaak, zie BZV, maar ook die vreemdgangers van Snipweg en BDO.

  De paar die er nog zijn kun je op een hand tellen

  Breek me de bek niet open over deze hypocriete schoften,

  Één stond bij zijn collegas bekend als verklikker bij zijn vorige big 5 kantoor.

  Dus achter de rug om van zijn collegas waarmee hij borrelde bij de partner klikken over diezelfde RA collegas waar hij na het fietsen mee borrelde, en met een collega vreemd ging waar hij ook de vuile was buiten hing. O die collega is nu partner
  Nee het is niet alls goud wat er blinkt daar….

 6. Vreemd dat Gilbert Martina hier positief wordt beschreven. Na 2012, vertrek van Doorn is Martina samen met zijn buddy Palm gewoon nog jaren doorgegaan met dubieuze beleggingen, betalingen aan derden zonder tegenprestatie, dikke bonussen binnen harken (vakantiehuis gekocht daarvan). Gelijk aan rol van Jaime Saleh, op de hoogte van alles wat fout was waarom worden deze lokalen niet keihard aabgepakt. Alle bonussen en betalinge die ze hebben ontvangen terugvorderen, beslag op eigendommen etc.

 7. Sterk stuk van Dick Drayer.

  Wat mij betreft noemt hij in een volgend stuk meek namen.

  Zoals die van de KPMG-ers Ralph Palm en Victor Bergisch RA.

  Ralph Palm stond bij KPMG al bekend als een notoire hoerenloper en deed dat bij Ennia nog eens dubbel.

  Victor Bergisch gaf bij KPMG goedkeurende verklaringen bij de fantasiejaarrekeningen van Ennia, maar moest daar weg na een tuchtrechtelijke veroordeling voor grove fouten gemaakt bij werkzaamheden voor, jawel, een verzekeringskantoor.

  Ansary, Palm en Ys waren echter so tevreden met Bergisch, geen enkele andere RA wilde aftekenen op de Sprookjes van Andersen eh… Ansary, dat ze hem als accountant wilden behouden.

  Het niet door enige integriteit geremde Baker Tilly, voorheen Paus & Vesseur, haalde daarom Bergisch gretig binnen, met het oog op de mega Ennia audit fee.

  Baker Tilly, waar Terry Hernandez CPA (Stephen Capella CPA zou daarna in diens voetsporen treden) alles wat los en vast zat bij elkaar fraudeerde maar Baker Tilly weigerde hem daarvoor te vervolgen waardoor Terry Hernandez elders zijn criminele praktijken kon voortzetten.

 8. Ys is een van de grootste graaiers van Curaçao.
  Belangenverstrengeling alom!
  Alles waar deze man met zijn groep aankomt gaat kapot.
  Hoe is het mogelijk dat hij voorzitter van de RvC van de CBCS is terwijl hij ook adviseur van Ansary was….

 9. Ondanks dat Ansary van Iraanse afkomst is heeft hij de typische Amerikaanse mentaliteit mbt verzekeringen (liefst niets nauwelijks iets uitkeren) en regels aan hun laars lappen, dus Ya waarom ze ENNIA, behalve de beloofde topsalarissen, aan Amerikanen hebben verkocht is raadselachtig, dit was te voorspellen!
  Dat heb je als er waardeloos toezicht is en mensen hun werk niet goed doen!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties