26 C
Willemstad
• zaterdag 24 februari 2024

Extra | Journaal 23 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NTR | Curaçao bouwt extra windmolens, ‘straks 70 procent schone energie’

Oscar van Dam Welk land binnen ons Koninkrijk draait als eerste op 70 procent groene energie? Curaçao belooft die strijd te gaan winnen in 2030. Zes ministers en verschillende...

CC | HNO Committee not in line with Public Prosecutor’s report

WILLEMSTAD - The parliamentary inquiry committee Hospital Nobo Otrobanda does not align with the decision to file a report with the Public Prosecutor. Yesterday, it was announced...

DH | Governor receives first 19 of hundreds of National Decrees for justice workers

PHILIPSBURG--Caretaker Minister of Justice Anna Richardson sent out a press release on Thursday, an hour before midnight, stating that the Cabinet of Governor Ajamu Baly had confirmed...

AntilliaansDagblad | Arts Aida ontmoet hulpdiensten Sint Maarten

Philipsburg - Het management van Carnival Cruises organiseerde onlangs een rondleiding op het cruiseschip Aida uit Duitsland voor leden van de hulpdiensten van Sint Maarten. Stefan Luhrs, een...

AntilliaansDagblad | Geen dengue op Aruba

Oranjestad - Het Amerikaanse consulaat op Curaçao maakt er ten onrechte melding van dat er een uitbraak van dengue is op Aruba. Directie Volksgezondheid (DVG) bestrijdt dat...
- Advertisement -spot_img

Column Van Aller – De Vries | Zware structurele gezond- en milieuschade in Aruba en Curaçao

HomeLandenArubaColumn Van Aller – De Vries | Zware structurele gezond- en milieuschade...

©2017 Renée van Aller en John de Vries

De raffinaderij op Curacao braakt structureel giftige stoffen uit

Door grond- en watervervuiling en langdurige dumping van gevaarlijke stoffen door de opeenvolgende raffinaderijen is onherstelbare schade aan bewoners en milieu veroorzaakt op Curaçao en Aruba. Dit geldt ook voor (il)legale vuilopslagplaatsen en verbrandingen op Curaçao en Aruba. Met de uitspraak van de Hoge Raad over de NAM is een afdoend juridisch perspectief beschikbaar om deze illegale praktijken en verdere aantasting van gezondheid en milieu te voorkomen. Met de juiste strategie.

Op 1 maart 2017 deed de rechtbank Noord Nederland in Assen een opzienbarende uitspraak. (ECLI:NL:RBNNE:2017:715). Rechtspraak.nl vatte het als volgt samen. “De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet aan een deel van de inwoners van het Groningenveld de immateriële schade vergoeden, zo oordeelt de rechtbank Noord-Nederland.

De NAM is aansprakelijk voor de door inwoners van het Groningenveld geleden en/of nog te lijden immateriële schade, als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning.

De 127 eisers vorderen een zogenoemde verklaring voor recht, die inhoudt dat de NAM en de Staat hoofdelijk aansprakelijk zijn voor door eisers geleden immateriële schade als gevolg van de aardbevingen. Volgens eisers is door de aardbevingen het woongenot aangetast en is er in een aantal gevallen sprake van geestelijk lijden. Ze vragen om een financiële vergoeding van de immateriële schade.

Recht ongestoord woongenot
De rechtbank oordeelt dat voor het deel van het Groningenveld, waar regelmatig aardbevingen worden gevoeld en schade wordt geleden, gesproken kan worden van een situatie waarin door de NAM een ernstige inbreuk wordt gemaakt op een fundamenteel persoonlijkheidsrecht, het recht op een ongestoord woongenot. Ook zonder dat er sprake is van geestelijk letsel leidt dit tot aantasting in de persoon, bij degenen die daardoor persoonlijk gevoelens van angst, zorg en psychisch onbehagen ervaren. Velen zijn bang voor hun veiligheid, ervaren spanningen en worden in hun dagelijks leven met de gevolgen van de aardbevingen geconfronteerd. Deze overlast overschrijdt gezien de aard, de ernst en de duur daarvan de grenzen van hetgeen eisers in het maatschappelijk verkeer als ‘gewone’ hinder hebben te accepteren en vormt een inbreuk op hun eigendomsrechten en op hun recht op ongestoord woongenot.

De rechtbank oordeelt dat de NAM, die deze onrechtmatige overlast heeft veroorzaakt, aansprakelijk is voor de schade die eisers daardoor lijden. Daarnaast is de NAM aansprakelijk voor materiële schade als gevolg van gederfd woongenot. In een vervolgprocedure (een zogenaamde schadestaatprocedure) zal per eiser de hoogte van een eventuele schadevergoeding worden bepaald.

Een van de vele protestacties van ‘Stop Isla now’ | Persbureau Curacao

Onrechtmatig handelen Staat
In navolging van de uitspraak van de Raad van State van 18 november 2015 concludeert de rechtbank, dat de minister gehouden was om na de aardbeving in Huizinge de gasproductie met het oog op de veiligheidsrisico’s voor inwoners in het Groningenveld zoveel mogelijk te beperken. De Staat heeft dat niet gedaan, ondanks het feit dat hij was geadviseerd dat wél te doen. De Staat heeft niet kunnen uitleggen dat en waarom een verdere reductie van de winning gelet op de leveringszekerheid niet mogelijk was. De rechtbank oordeelt dan ook dat de Staat onzorgvuldig heeft gehandeld in de periode van januari 2013 tot en met december 2015. Eisers hebben echter niet onderbouwd dat zij geen schade zouden hebben geleden wanneer de Staat wel tot verdere reductie was overgegaan, zodat niet gezegd kan worden dat de schade die de eisers noemen het gevolg van dit onzorgvuldig handelen is. De rechtbank oordeelt daarom dat de Staat niet aansprakelijk is voor die schade en wijst die overige vorderingen van eisers tegen de Staat af.”

Waarom het ‘groene’ Aruba kiest voor heropening van een stokoude en zwaar vervuilende olieraffinaderij blijft vooralsnog een raadsel

Ramp en redding
Met deze uitspraak in de hand kan wellicht ook de schade door luchtvervuiling, grondvervuiling en watervervuiling van de raffinaderij in Aruba en Curaçao worden aangepakt? Er is aantoonbaar gezondheidsschade en aantasting van het woongenot. Het Land Aruba is eigenaar van de raffinaderij, hoe de eigendomsverhoudingen in Curaçao zijn is onhelder. De overheid heeft de milieuwetgeving die er is niet gehandhaafd en heeft nagelaten de eigen inwoners te beschermen. De Staat kan naast de eigenaar van de raffinaderij mede aansprakelijk worden gesteld, menen wij. Als de zaak goed wordt voorbereid kan het leiden tot milieuwetgeving en een aanzienlijk schadevergoeding. Er zou dan wel een collectieve rechtszaak moeten worden aangespannen.

Conclusie
Het is de moeite waard om het te proberen. Een verklaring voor recht zie onder 3, dat zowel de raffinaderij als het land onrechtmatig en gevaarzettend hebben gehandeld. De rechten van de inwoners zijn ernstig benadeeld, willens en wetens. Misschien een gemeenschappelijke procedure in Aruba en Curaçao?
“III. voor recht verklaart dat de aardbevingen als gevolg van de gaswinning van NAM een inbreuk vormen ex artikel 6:162 BW op het persoonlijkheidsrecht, namelijk het recht op een ongestoord woongenot, van eisers, althans van een aantal door de rechtbank te bepalen eisers;
IV. voor recht verklaart dat de inbreuk door NAM en/of de Staat op het persoonlijkheidsrecht van eisers, althans van een door de rechtbank te bepalen aantal eisers, namelijk het recht op een ongestoord woongenot, kan worden aangemerkt als aantasting in de persoon op andere wijze in de zin van artikel 6:106 lid 1 sub b BW;
V. voor recht verklaart dat NAM en de Staat hoofdelijk aansprakelijk zijn, althans dat NAM of de Staat aansprakelijk is voor de door de eisers, althans een door de rechtbank te bepalen aantal eisers geleden en/of nog te lijden immateriële schade ex artikel 6:106 BW en NAM en/of de Staat hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van die schade aan eisers, althans aan een door de rechtbank te bepalen aantal eisers, nader op te maken bij staat, en te vereffenen volgens de wet, althans tot een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag aan schadevergoeding;
VI. voor recht verklaart dat eisers, althans een door de rechtbank nader te bepalen aantal eisers, vermogensschade lijden in de zin van het gemis van het onstoffelijk voordeel, te weten het ongestoorde woongenot, als gevolg van de aardbevingen door gaswinning van NAM;
VII. voor recht verklaart dat NAM en de Staat hoofdelijk aansprakelijk zijn, althans dat NAM of de Staat aansprakelijk is voor de door de eisers, althans een door de rechtbank te bepalen aantal eisers, geleden en/of nog te lijden vermogensschade bestaande uit de gemis van het onstoffelijk voordeel, te weten het ongestoorde woongenot, en NAM en/of de Staat hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van die schade aan eisers, althans aan een door de rechtbank te bepalen aantal eisers, nader op te maken bij staat, en te vereffenen volgens de wet, althans tot een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag aan schadevergoeding;
VIII. NAM en/of de Staat hoofdelijk veroordeelt tot betaling van de door eisers gemaakte buitengerechtelijke kosten, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen gedeelte daarvan;
IX. NAM en/of de Staat hoofdelijk veroordeelt in de kosten van deze procedure.”

Wie durft?

Renée van Aller en John de Vries
Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2017

6 reacties

 1. Ik onderbouw de beantwoording. Uitstel is nog geen afstel. Jullie hebben de goede weg ingeslagen, en het is slechts een kwestie van tijd dat de bodemprocedures worden behandeld.
  Jammer dat uiteindelijk niet de besluitnemers uit het heden en verleden persoonlijk zullen opdraaien, maar de landen Aruba en Curaçao. Ook de geleden schade aan gezondheid, voortijdige dood, en verstoring van het woongenot, worden door schadevergoedingen niet rechtgezet. Maar uiteindelijk, daar heb ik vertrouwen in, kunnen we de toekomst van de eilanden en hun bevolking, onze kinderen, bepalen door onze protesten en rechtsgang die we nu inslaan.
  Ik steun daarom van harte de wegen die worden ingeslagen door Clean Air Everywhere, SMOC, Stop Isla Now, en zovele andere organisaties. Zij vertegenwoordigen de burger, niet de politiek (i.e. tevens een uiting van het gevoel dat de politiek de burger niet vertegenwoordigd).

 2. Dit schitterend onderbouwde artikel geeft de weg naar schadevergoeding met de paplepel in. Men hoeft alleen maar te slikken.
  Maar schadevergoeding is nog geen oplossing voor de voortdurende aantasting van de gezondheid van de mensen die leven onder de vervuilende en vervuilde uitstoot van raffinaderij PDVSA dat kennelijk geld over heeft voor een reis van Curaçaose journalisten naar China. Waarschijnlijk gaan deze journalisten de smogvorming in Peking bestuderen en komen ze terug met het verhaal dat het op Curaçao nogal meevalt.

 3. Dat ontslaat de overheid niet om ook nu de wettelijke regels te handhaven. Het is toch te gek dat in een rechtsstaat burgers moet eisen dat de wet gehandhaafd wordt? Als er doden vallen door de vervuiling is er ook sprake van doodslag , of poging tot moord als de overheid en de raffinaderij wisten of behoorden te weten dat grond, water-; en luchtvervuiling te voorkomen ernstige gezondheidsklachten veroorzaakten en wellicht mede een vroegtijdig overlijden tot gevolg had. Beide instanties moeten worden aangesproken. Is de rechterlijke macht overbelast omdat het OM niet snel genoeg de noodzakelijke gegevens aanlevert? Of zijn er teveel zaken? Als er een teveel aan zaken is, zijn die dan crimineel of burgerrechtelijk van aard? Is het dan misschien zinvol meer rechters aan te stellen?

 4. In de door Clean Air Everywhere aangespannen bodemprocedure wordt nadrukkelijk de mogelijkheid open gehouden om schadevergoeding te eisen als gevolg van het niet handhaven van de milieuvervuiling. Maar eerst de bodemprocedure waarin wordt geeist dat de overheid op Curaçao handhaaft; behandeling daarvan is minimaal 3 maanden uitgesteld als gevolg het overbelast raken van de rechterlijke macht op Curaçao

 5. Met de juiste aanpak, collectieve acties en degelijke dossiervorming, moet het zeker lukken. Net zo als in Aruba en Curaçao (raffinaderijen en regeringen) ontkenden in Nederland, ministers, de overheid (KAMP en de NAM), dat er gevaar was voor bewoners die woonden boven het gaswinningsgebied. De Curaçaose actievoerders hebben al veel bereikt en deden prima aan dossiervorming. Zo zijn er ook een aantal organisaties in Aruba. Maar men moet bij het begin beginnen, alles onderbouwen en motiveren en het recht en de wet goed kennen. Niks geen bodemloze juridische put. U onderbouwt noch motiveert uw stelling. Kan dat nog? Renée van Alle&John de Vries

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties