Column Kunneman | Impasse?

Juridische column mr. Frank Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Nederland heeft de Caribische landen in het Koninkrijk op 6 juli 2020 een concept-Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit aangeboden. Deze wet heeft tot doel de Caribische landen in de huidige crisissituatie te ondersteunen en om nieuwe projecten te bevorderen. De grondslag voor de wet is artikel 38 lid 2 van het Statuut. Artikel 38 Statuut maakt de totstandkoming van een rijkswet over landsaangelegenheden van de Caribische landen mogelijk op voorwaarde dat de betrokken landen het eens zijn over vorm en inhoud ervan (een zogenaamde ‘consensus-rijkswet’). 

Die wederzijdse instemming is belangrijk omdat een Rijkswet zelfs de lokale constituties overstijgt.

De voorgestelde wet bevat een overheveling van belangrijke bestuurlijke en sanctionerende bevoegdheden naar een Nederlandse entiteit, een Zelfstandig Bestuursorgaan. De beoogde entiteit wordt door de Nederlandse minister buiten de Caribische parlementen om gecontroleerd. Er is in de wet nauwelijks sprake van rechtsbescherming tegen beslissingen van de entiteit.

Om deze en andere redenen kunnen de Caribische landen niet zonder meer akkoord gaan met de vorm en inhoud van de voorgestelde wet. Immers, zij verwelkomen de aangeboden hulp, maar dit voorstel tast onnodig en vergaand hun autonomie aan. Er is tussen de landen dus (nog) geen consensus over de wet zoals vereist door het Statuut.

De staatssecretaris van BZK heeft begin juli 2020, direct bij de aanbieding van de wet, schriftelijk aangekondigd de noodsteun aan de Caribische landen per direct te zullen beëindigen als deze landen niet per omgaande akkoord gaan met de inhoud van de voorgestelde wet. Zijn motto is daarbij: ‘in autonomie kun je niet wonen!’ De landen beseffen dat terdege. Toch aarzelen zij om, zoals de Nederlandse regering wenst, ‘te tekenen bij het kruisje’.

De voorgestelde ingrepen zijn daarvoor te fundamenteel. Dat is ook bevestigd in een spoedadvies door de (onafhankelijke) Curaçaose Raad van Advies. De landen zouden daarom graag zien dat ook de Nederlandse Raad van State over de wet, inclusief de totstandkomingsgeschiedenis een spoedvoorlichting geeft. Een dergelijke onafhankelijke en inhoudelijke beoordeling kan iedereen helpen om vorm en inhoud van de wet evenwichtiger te maken.

De Nederlandse regering weigert vooralsnog een dergelijke spoedvoorlichting te vragen. Er zou volgens de staatssecretaris geen tijd zijn te verliezen. Dat is een drogreden. Er is geen enkele reden waarom niet alvast een begin kan worden gemaakt met het verstrekken van de derde tranche liquiditeitssteun gedurende de luttele weken die met de totstandkoming van de gevraagde voorlichting gemoeid zijn.

Als de financiële steun in augustus 2020 wordt gestaakt, dan is het zeer waarschijnlijk dat de economieën van de Caribische landen al in september 2020 volledig instorten. Daarbij ontstaan allerlei onomkeerbare sociale en economische problemen. In het kader van de zogenaamde waarborgfunctie van het Statuut (artikel 43 lid 2 Statuut) kan Nederland dan niet anders dan overgaan tot het uitvaardigen van een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (artikel 51 lid 1 Statuut).

Het bestuur van de Caribische landen wordt dan door Den Haag overgenomen. Dat lijkt noch in het belang van Nederland noch in het belang van de Caribische landen. Immers, het is inmiddels vaak genoeg gebleken dat deze landen vanuit een oogpunt van efficiëntie en doelmatigheid niet volledig vanuit Den Haag zijn te besturen, te minder als voldoende lokaal draagvlak ontbreekt. Het op voorhand al ontbreken van draagvlak dient als een ernstige waarschuwing te gelden voor het falen van deze door Nederland bedachte aanpak.

Het zou daarom van wijsheid getuigen om alvast te beginnen met het overmaken van een deel van de derde tranche liquiditeitssteun in afwachting van een spoedvoorlichting door de Raad van State. Die kan een rationale grondslag vormen voor de noodzakelijke consensus en de uiteindelijke volledige medewerking aan de uitvoering van het maatregelenpakket.

Als de Nederlandse regering dit niet wil, zou de Tweede Kamer zelfstandig een dergelijke spoedvoorlichting kunnen vragen.

Prof. dr. F.B.M. Kunneman is senior partner bij advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne en hoogleraar Corporate Governance aan de UoC. Hij leidt het team dat adviseert over corporate governance. Hij schrijft en doceert al decennia over dit onderwerp.

Naschrift KKC

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted. Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

2 Reacties op “Column Kunneman | Impasse?

 1. Curacao revisited

  door wie wordt deze man betaald?

  wel raar dat je van deze man helemaal niets hoorde tijdens de corona crisis en dat hij nu opeens weer actief is – even gewacht totdat de storm was overgewaaid?

 2. “Er is geen enkele reden waarom niet alvast een begin kan worden gemaakt met het verstrekken van de derde tranche liquiditeitssteun gedurende de luttele weken die met de totstandkoming van de gevraagde voorlichting gemoeid zijn.”

  Hier moet je wel “hoog geleerd” en onpeilbaar dom voor zijn. Er is ook geen enkele reden om een aannemer niet vooruit te betalen zonder een stuitende overeenkomst wanneer hij met zijn werk gaat beginnen.
  Er is ook geen reden de garage te betalen voordat je je auto er naartoe brengt. Enzovoort.
  De stukjes van deze meneer moeten in de botica verkocht worden als kuur tegen constipatie. Als hier mee de stoelgang niet op gang komt. Word het, waarschijnlijk wel tijd voor een stoma. Maar voor je gaat is er geen reden om al niet de eigen bijdrage te betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *