26 C
Willemstad
• donderdag 24 juni 2021 02:24

Laatste reacties

- Advertentie -

Column Hessels | Een falend waarborgsysteem

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Een falend waarborgsysteem

Vanaf het begin van de status aparte in 1986 tot het eind van 2017 vormden politieke patronage, een deficiënt financieel beheer en dubieuze projecten belangrijke karakteristieken van het Arubaans bestuur. Dit heeft Aruba onnodig miljarden florins gekost. Dat werd grotendeels gefinancierd door leningen (=schuldvorming) en bezuinigingen in belangrijke overheidsdepartementen. Als zodanig was er structureel sprake van ondeugdelijk bestuur. De vraag is hoe dit gedurende ruim 30 jaar vrijwel ongestoord heeft kunnen plaatsvinden.

Want…Aruba heeft, als Koninkrijkspartner, een waarborgsysteem dat ervoor moet zorgen dat (machts)misbruik en geldverspilling niet/nauwelijks plaats kunnen vinden.

- Advertentie -

Een prachtig systeem…in theorie!

Onze democratische rechtstaat is gebaseerd op de Trias Politica met daarin de ‘wetgevende’ (parlement), de uitvoerende (regering) en de rechterlijke macht. Geen van deze drie pilaren is machtiger dan de andere. Daardoor bestaat een evenwicht waarin misbruik door welke pilaar dan ook wordt voorkomen.
Dit systeem is voor elk beleidsterrein verder uitgewerkt. Om te voorkomen dat onderweg misbruik wordt gemaakt van bevoegdheden, zijn overal controlesystemen ingebouwd: de ‘checks & balances’. Zo wordt op financieel gebied het beleid bepaald aan de hand van het regeerprogramma.

Om die in de praktijk uit te voeren worden de beleidsvoornemens uitgewerkt in de begroting. De begroting moet binnen een bepaalde wettelijk vastgestelde termijn worden ingediend. Het wordt allereerst kritisch bekeken door de Raad van Advies op haar juridische, financiële en sociaaleconomische implicaties vóór het ter discussie en uiteindelijke goedkeuring naar het parlement gaat.

Gedurende het jaar controleert de Centrale Accountantsdienst (CAD) of alle inkomsten en uitgaven per departement verlopen volgens de bepalingen zoals die onder meer in de Comptabiliteitsverordening zijn vastgelegd. Na afloop van het begrotingsjaar controleert de Algemene Rekenkamer (ARA) in hoeverre de uitvoering van de begrotingsafspraken door de regering rechtmatig en doelmatig is geweest. Zij legt haar bevindingen neer in haar Jaarrekening en speelt die door naar het parlement. Deze controleert op haar beurt of de regering haar goedgekeurde begrotingsintenties is nagekomen. Bij afwijkingen wordt de betrokken minister ter verantwoording geroepen.

Gezien de complexheid van het algemeen beleid en om beleidsgevolgen op langere termijn in te schatten en/of bij te sturen, ontvangt de regering adviezen van belangrijke instanties als de SER, de Centrale Bank, het IMF, enzovoort. Deze verwerkt zij, waar nodig, in haar beleid. Daarnaast voorziet het Statuut in de garantie dat dit systeem als integraal onderdeel van deugdelijk bestuur naar behoren functioneert (art. 43.2). Met zo’n systeem kan er dus weinig misgaan.

En toch zit Aruba zwaar in de puree. Hoe kan dat nou?

Een falend systeem…in de praktijk!

De realiteit is echter heel anders. Vanaf de status aparte faalt dit systeem van ‘checks & balances’ volledig. Zo overtreden regeringen jaarlijks wettelijke bepalingen van de Staatsregeling voor wat betreft moment en/of wijze van indiening van de begroting. Er wordt praktisch nooit rekening gehouden met adviezen van de SER, de Centrale Bank, het IMF en andere adviserende instanties.

De op- en aanmerkingen van de Raad van Advies worden in de regel zowel door de regering als het parlement genegeerd. De controlerende instanties zijn al decennialang, ondanks jaarlijkse smeekbeden, chronisch onderbemand zodat zij hun controlerende werkzaamheden zoals wettelijk voorgeschreven zeer onvoldoende kunnen uitvoeren.

Daardoor heeft het Arubaanse parlement sinds 1986 nog nooit een door de accountant goedgekeurde jaarrekening ontvangen en heeft er dus ook nooit een zinvolle behandeling van enige jaarrekening door het parlement plaatsgevonden. Begrotingen konden daardoor ook nooit gecontroleerd worden op hun realisme en ministers konden nooit ter verantwoording worden geroepen wegens falend beleid.

En dat er sprake was van chronisch falend beleid, blijkt uit elk (onderzoeks)rapport dat ooit is geproduceerd door enige instantie. Ondanks dit (opzettelijk!?) chronisch falen met enorme financiële gevolgen, heeft de Koninkrijksregering decennialang nagelaten hier corrigerend in op te treden.
De belangrijkste beleidskenmerken op een rijtje

Indien we de belangrijkste beleidskenmerken van de afgelopen 30 jaar – die sterk negatieve gevolgen hebben gehad voor de financiële en socio-economische gezondheid van Aruba – op een rijtje zetten, dan zien we een ernstig beeld. Het gaat onder meer om:

  1. Structurele overtreding van wettelijke bepalingen (bijv. van de Staatsregeling en de Comptabiliteitswet) door de regering.
  2. Structureel aanbieden van onrealistische begrotingen hetgeen op bewuste misleiding wijst.
  3. Structureel legitimeren van wetsovertredingen en onrealistische begrotingen door het Parlement.
  4. Structureel negeren van ernstige waarschuwingen van officiële overheidsinstanties met betrekking tot het personeelsbeleid, het financieel beheer en het financieel en socio-economisch beleid.
  5. Structureel negeren van de financiële gevolgen van toegepast beleid (bijv. t.a.v. SVB en AZV).
  6. Structureel negeren van belangrijke adviezen om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren hetgeen betekent dat er bewust is gekozen voor ondeugdelijk bestuur.
  7. Structureel gebrek aan transparantie (bijv. t.a.v. partijfinanciering).
  8. Structureel gebrek aan verantwoording (bijv. op basis van jaarrekeningen).
  9. Structureel beleid van manipulatie van informatie en intimidatie (cultuur van de angst).
  10. Algemeen gevolg: structureel negeren van het welzijn van de gemeenschap. Dat gaat tegen de belofte in die bestuurders voor de Gouverneur afleggen, te weten dat zij uitsluitend in het belang van de hele Arubaanse gemeenschap zullen werken.

Een falende democratische rechtstaat
Hoe is dit alles mogelijk? Simpelweg omdat de belangrijkste aandacht van veel politici meestal uitgaat naar het persoonlijk en partijbelang. Dat brengt ons automatisch op het belangrijkste probleem van ons bestuur over de laatste 30 jaar, namelijk een groot gebrek aan integriteit. Dat wordt ook duidelijk bij lezing van het Rapport ‘Veiligheid en Integriteit van Aruba’ van de Arubaanse Veiligheidsdienst.

Maar ook van het rapport van onderzoeksjournalist Tom Blickman over de drugsmaffia in Aruba en het rapport ‘Een kwestie van mentaliteit’ van de Waarheidscommissie, alsmede van bijna alle rapporten van de ARA. Uit dit alles blijkt duidelijk dat de ‘werkzaamheden’ van onze politici er feitelijk toe hebben geleid dat het systeem van de checks & balances en daarmee ook de balans binnen de Trias Politica volledig verstoord is.

Daarmee is ook de fundering van de democratische rechtstaat ernstig aangetast.

Bron: DeugdelijkBestuurAruba

After being personally confronted with corruption, Armand Hessels started investigating the way government ‘was doing business’. It resulted that there was a huge gap between the ideals and the reality of governance. More investigation and analysis led to the insight that the paradise-like situation for politicians Aruba were close to idealistic. As president of the Aruban foundation for good governance, he contributed in the making of detailed reports about the quality of personnel policy, financial administration, transparency, the functioning of Parliament and integrity during the last 30 years.

He is convinced that ‘traditional politics’ is seriously affecting the financial, economic and social health of Aruba. Therefor there is a great need for fundamental change. That can only be done if the Aruban citizens realize the negative consequences of ‘traditional politics’ and demand good governance. This should be done in a positive and organized way, involving as many stakeholders as possible. In the end, good governance is everybody’s responsibility!

Auteur Armand Hessels is van Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba. SDBA werkt aan een bewustwordingsproces van de Arubaanse gemeenschap, namelijk de noodzaak het eiland te besturen volgens de principes van deugdelijk bestuur. Met dit bewustwordingsproces hoopt SDBA te bereiken dat er vanuit de gemeenschap hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. www.deugdelijkbestuuraruba.org. Lees meer…

 

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | IMF: Curaçao ontkomt niet aan COHO

Persbureau Curacao Opnieuw benadrukt het Internationaal Monetaire Fonds, IMF dat de afspraken met Nederland een ‘window of opportunity’ bieden. Een akkoord met Nederland om de nodige steun in...

Democracy now! | Wednesday, June 23, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 23 juni 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Bon Bini: Judeska in da House nu ook op Curaçao te zien

De film Bon Bini: Judeska in da House is nu ook op Curaçao te zien. De film zou vorig jaar al in première gaan, maar door de...

Nu.cw | Hoekstra: ABN Amro bepaalt zelf wie haar klant is of blijft

De ABN Amro-klanten in het Caribisch deel van het Koninkrijk lijken niet veel steun te hoeven verwachten van de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Een bank...

DolfijnFM | Raymond Gradus wil ook verschuiving belasting betalen

Raymond Gradus vindt dat de overheid van Curaçao de loonkosten in de publieke sector beter moet beheersen. Ook kan er flink bezuinigd worden op de huisvestingskosten van...
- Advertentie -