CFT | Cft-Jaarverslag 2016: Begrotingsnormen gehaald ondanks economische stagnatie

2017 05 01 – Cft Jaarverslag 2016 Curacao by Black Lion on Scribd

Cft: “Ondanks de economische tegenwind is het de drie landen en openbaar lichamen gelukt om de normen van het financieel toezicht in 2016 te realiseren.”

Willemstad – Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn er in 2016 in geslaagd om aan de normen van het financieel toezicht te voldoen, ook al zat de economie tegen. Ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba waren in 2016 succesvol om de begrotingen minimaal sluitend te krijgen. Voor alle landen en openbare lichamen blijven er echter nog genoeg uitdagingen op het terrein van overheidsfinanciën, vooral ten aanzien van de duurzame houdbaarheid en het financieel beheer. Deze onderwerpen komen in het Cft-Jaarverslag over 2016 uitgebreid aan de orde.
Toezicht ten tijde van economisch tegenwind
In 2016 heeft het College financieel toezicht voor het eerst een volledige jaarcyclus van begrotingsvoorbereiding, uitvoering en verantwoording doorlopen in zijn advisering aan alle landen en openbaar lichamen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, sinds ook Aruba in 2015 financieel toezicht instelde. Door een minder gunstig economisch klimaat, met achterblijvende economische groei en deflatie, was het lastig om de begrote belastingontvangsten te realiseren.

Begrotingsnormen gehaald
Ondanks de economische tegenwind is het de drie landen en openbaar lichamen gelukt om de normen van het financieel toezicht in 2016 te realiseren. Curaçao en Sint Maarten wisten begrotingsoverschotten op de gewone dienst te bereiken, terwijl Aruba een begrotingstekort van 2,0% bbp realiseerde, conform de norm. Bonaire en Saba hebben het jaar met een sluitende begroting afgesloten, terwijl Sint Eustatius een overschot realiseerde, waarmee eerder opgelopen tekorten grotendeels werden gecompenseerd.

Duurzame overheidsfinanciën
Voor duurzaam houdbare overheidsfinanciën zijn sluitende begrotingen niet altijd afdoende. Voor Aruba en Sint Maarten geldt dat de begrotingsresultaten sterk samenhingen met incidentele ontvangsten. Voor met name Aruba is het van belang een pad in te zetten naar verduurzaming van de overheidsfinanciën, aangezien de schuldquote door het begrotingstekort in 2016 en een dalend bbp verder opliep naar 86% bbp. Voor Curaçao en Sint Maarten ligt de schuldquote op 42% respectievelijk 33%. Voor duurzame overheidsfinanciën kan de introductie in de nationale wetgeving van een schuldquotenorm van 40%, conform een advies van het IMF, een belangrijke bijdrage leveren.

Schulddynamiek
Door het financieel toezicht kunnen Curaçao en Sint Maarten tegen zeer gunstige rentetarieven lenen. Het financiële voordeel hiervan bedraagt jaarlijks 1,5% bbp. Voor Aruba zijn de rentetarieven inmiddels gedaald en de spread die Aruba moet betalen op de internationale kapitaalmarkten daalde met 1,5% sinds de instelling van financieel toezicht. Niettemin vormen de rentelasten met 17% van de inkomsten een te zware last voor de begroting. Als gevolg van lage economische groei, lage inflatie en de relatief hoge rentestand, is Aruba onderhevig aan een perverse ‘schulddynamiek’. Deze drie factoren zorgen ervoor dat primaire begrotingsoverschotten niet voldoende zijn om de schuldquote binnen afzienbare termijn te verlagen. Hogere economische groei en lagere rentelasten zijn noodzakelijk om de vicieuze cirkel te doorbreken. In het Jaarverslag is een apart hoofdstuk opgenomen waarin aandacht wordt besteed hoe duurzame overheidsfinanciën te bereiken.

Financieel beheer blijft verbeterpunt
Bij de versterking van het financieel beheer wordt nog onvoldoende vooruitgang geboekt. Jaarrekeningen worden te laat vastgesteld en accountants zijn op basis van de verstrekte informatie niet in staat om goedkeurende verklaringen af te geven. Voor Curaçao is de doelstelling om in 2018 een getrouwheidsverklaring van de accountant te verkrijgen, terwijl voor Sint Maarten en Aruba de deadline op 2020 is gesteld. Daarna kan worden toegewerkt naar goedkeurende rechtmatigheidsverklaringen van de accountant. Versterking van de belastingdienst is in alle landen geboden teneinde de compliance bij de belastingbetaling te verbeteren.

Overheidsentiteiten
In 2016 heeft het College financieel toezicht ook aandacht besteed aan diverse overheidsentiteiten, waar de overheid aandeelhouder van is. Een gezonde financiële positie van overheidsentiteiten is immers van belang voor duurzame overheidsfinanciën en het monitoren van de deze entiteiten vormt onderdeel van goed financieel beheer. Corporate governance, waaronder een transparant dividendbeleid, moet nog beter vorm krijgen in alle landen.

Goede samenwerking
Age Bakker: “Het College kijkt terug op een jaar waarin in goede samenwerking met de landen en de openbare lichamen betekenisvolle stappen zijn gezet naar verduurzaming van de overheidsfinanciën.” De Staten spelen een belangrijke rol bij de verantwoording over het gevoerde beleid en de overheidsfinanciën. Zij worden daarbij ondersteund door de gedegen adviezen van de raden van advies en de algemene rekenkamers. Voor het jaar 2017 staan de landen en openbare lichamen wederom voor grote uitdagingen. In samenwerking met de Colleges zal er gewerkt worden aan het voldoen van de begrotingsnormen, een verbetering van het financieel beheer en hervormingen die leiden naar houdbare overheidsfinanciën op de lange termijn.

Bron: Persbericht CFT

2 Reacties op “CFT | Cft-Jaarverslag 2016: Begrotingsnormen gehaald ondanks economische stagnatie

  1. Hosanna bij het afscheid van de heer A. Bakker ?
    Ik lees overal dat in ieder geval op Aruba de financiële situatie meer dan dramatisch is. ( Ned. weigert o.m. Aruba leningen onder haar vleugels , tegen lagere rente, toe te staan).
    Belastinginning is op de autonome landen abominabel en ik heb het vermoeden dat “men” dat wel zo wil houden.
    Als je toch ziet hoeveel geld in donkere, onbekende, of bewust stil gehouden krochten verdwijnt dan hebben we nog een hele lange weg te gaan.
    Maar ja, je kunt na zoveel jaar zware inspanningen, dat wel !, ook weer niet afscheid nemen met de mededeling dat men maar weinig is opgeschoten.

  2. Goed te lezen, dank Black Lion. Dit geeft de burger weer moed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *