Camelia voorzitter rijkswetcommissie

Glenn CameliaWillemstad – Glenn Camelia is bij landsbesluit aangewezen als de voorzitter van de ‘Commissie voorevaluatie rijkswetten’. Eugene Morillo is de secretaris en Theo Caris is aangesteld als lid.

Advertentie

Het gaat hier nog niet om de commissie die ook echt de evaluatie uitvoert, maar om een commissie die tot taak heeft met voorstellen te komen van criteria en thema’s voor de evaluatie van de vier rijkswetten en, zo staat in het landsbesluit: ‘in het bijzonder ook betreffende de beëindiging van de in die rijkswetten neergelegde samenwerking’. In een nadere uitleg bij het landsbesluit wordt hierop doorgegaan:

,,De commissie zal ook onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om de werking van de rijkswetten te beëindigen, aangezien de evaluatie ook tot beëindiging van de rijkswetten kan leiden. Voor Curaçao zal de nodige duidelijkheid met betrekking tot beëindiging van doorslaggevend belang zijn.”

Ook moet de commissie komen met adviezen over de inrichting van de evaluatie en met een voorevaluatierapport ten behoeve van de inbreng van specifiek Curaçao. Verder moet de commissie een voorstel doen voor de samenstelling van de gezamenlijke evaluatiecommissies.
De commissie moet rapporteren over deze verschillende taken aan de minister van Algemene Zaken en de minister van Justitie. In 2013 zijn de advieskosten van deze commissie begroot op ruim 110.000 gulden. Overigens wordt de commissie nog uitgebreid met een vierde lid dat door de minister van Justitie wordt aangewezen. Daarnaast kan de commissie in overleg met de voorzitter worden aangevuld met een persoon of personen afkomstig uit de organisaties die door de vier rijkswetten worden bestreken.
Op 10 oktober 2010, bij de staatkundige ontmanteling, zijn de rijkswetten van kracht geworden.
In de wetten is een samenwerking neergelegd tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op het gebied van rechtspraak, rechtshandhaving en de kwaliteit van de rechtshandhavingsketen.
In elke rijkswet is geregeld dat de ministers van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk binnen vijf jaar na de inwerkingtreding ervan, aan de vertegenwoordigende lichamen van de landen een evaluatieverslag zenden over de doeltreffendheid en de effecten van de betreffende rijkswet in de praktijk.

NASCHRIFT

Rijkswet financiën nog niet

De commissie gaat zich voornamelijk toeleggen op de evaluatie van vier rijkswetten en zal de Rijkswet financiën niet direct meenemen. De Rijkswet financiën is namelijk volgens de toelichting in het landsbesluit al vrij gedetailleerd in deze rijkswet zelf geregeld. ,,Toch zal de regering overwegen deze zelfde commissie ook met de voorbereiding van de evaluatie van de Rijkswet financiën te belasten”, zo eindigt de toelichting. De vier rijkswetten waarop de commissie in eerste instantie evaluatievoorbereidingen treft zijn de Rijkswetten Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Openbaar Ministeries, politie en Raad voor de Rechtshandhaving. De Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie is de enige rijkswet waarbij ook een samenwerkingsverband is met Aruba.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *