Bijzondere relatie Wernet en agente reden voor twijfel

marlon-Wernet-1

Bijzondere relatie Wernet en agente reden voor twijfel

WILLEMSTAD — De Commissie van Onderzoek onder leiding van jurist Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Römer heeft in het eindrapport over korpschef Marlon Wernet geconcludeerd dat er genoeg redenen zijn om aan zijn integriteit te twijfelen.

Een van de redenen is zijn ‘bijzondere relatie’ met de politieagente C., die banden heeft met een zware crimineel. Wernet heeft C. desondanks voor plaatsing bij het Recherche Samenwerkingsteam (RST) voorgedragen. Dat blijkt uit het geanonimiseerde eindrapport dat de Amigoe in bezit heeft.

Dit feit werd eerder ook opgenomen in het vonnis van de zaak die Wernet heeft aangespannen tegen minister van Justitie Nelson Navarro (lees regering), waarin de achternaam van de vrouw wel voorkomt.

Nadat het RST zijn bezwaren over de voordracht van C. schriftelijk kenbaar had gemaakt, volgde een e-mail-discussie waarbij de korpschef in heftige bewoordingen liet weten het daar niet mee eens te zijn, zo blijkt uit het rapport. Wernet was van mening dat het RST moest bewijzen dat de betrokken persoon niet integer zou zijn.

Dit ondanks het feit dat de bezwaren tegen de plaatsing van C. bij het RST voornamelijk van RST-agenten van het Korps Politie Curaçao (KPC) afkomstig zijn, zoals van het vestigingshoofd van het RST, tevens divisiehoofd bij het KPC, maar ook van andere agenten, aldus de commissie.

De zaak tussen Wernet en het vestigingshoofd RST liep hoog op. De commissie is van oordeel dat het bezwaar van het RST voor Wernet reeds genoeg had moeten zijn om van de voordracht van de kandidaat af te zien.

Hiermee wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord waarover de commissie zich moest buigen:

Heeft Wernet medewerkers, aan wier integriteit in redelijkheid kan worden getwijfeld, dan wel die een risico vormen bij opsporingsonderzoeken, voorgedragen of naar voren geschoven om bij dienstonderdelen die zeer gevoelig zijn tewerk te worden gesteld.

De commissie heeft bij het beantwoorden van deze vraag rekening gehouden met de verklaringen van Wernet zelf en van geïnterviewden en met schriftelijke bescheiden van Wernet en anderen. “Er is een 65-tal interviewsessies met diverse functionarissen en andere personen gehouden. Onder meer is de korpschef op 29 januari 2014, 21 maart 2014 en laatstelijk op 5 juni 2014 uitvoerig geïnterviewd”, merkt de commissie tevens op in het rapport.


Integriteit agent
e

Uit meerdere verklaringen, die ten overstaan van de commissie zijn afgelegd, blijkt dat er al jaren geruchten zijn van diverse aard over integriteitschending door de betrokken medewerkster. Zo zou C. betrokken zijn geweest bij drie onderzoeken. Het eerste geval betrof de zaak van een tante van haar, die veroordeeld is en verwikkeld was in een zaak van een zware crimineel die aan de VS is uitgeleverd. De commissie heeft in die zaak geverifieerd dat de betrokken medewerker op een tap voorkwam. Ook heeft de commissie de beschikking gekregen over de processen-verbaal, waaruit blijkt dat de betrokken persoon ‘op de lijn voorkwam’ en in vriendschappelijke bewoordingen met een zware crimineel sprak. Het gaat hier om tapverslagen opgenomen in een strafdossier van het jaar 2004, waaruit blijkt dat C. naar James ‘Matador’ vraagt en ook zeer vriendelijk met hem omgaat. De betrokken Matador is een crimineel die uitgeleverd is aan de Verenigde Staten.

 

Het tweede geval betrof haar ex-echtgenoot die politieagent was en als dader terzake van criminele activiteiten is veroordeeld. Het derde geval betreft een incident met een collega van de Landelijke Beveiligingsdienst (LBD), waarbij C. de handboeien van haar broer heeft losgemaakt. Hiernaar heeft Bureau Interne Zaken (BIZ) onderzoek gedaan, waarna aan C. een disciplinaire straf is opgelegd.

Wernet gaf aan bekend te zijn met deze drie onderzoeken, maar liet ook weten dat C. in verband met die onderzoeken nooit aangemerkt werd als verdachte. Van andere zaken of geruchten daarover heeft Wernet, aldus zijn verklaring, geen weet. Wernet heeft verder gesteld geen weet te hebben gehad van het bestaan van tapverslagen.

Verder gaan er binnen het korps ook veel geruchten omtrent de voorkeursbehandeling die C. van Wernet zou genieten, en verklaringen dat Wernet haar meerdere malen, zonder toestemming van haar eigen chefs, vrijstelling van dienst heeft verleend.

Volgens de commissie is het niet waarschijnlijk dat Wernet niet op de hoogte was van de vele geruchten over integriteitschending van C.. Hij gaf zelf aan zich met alle zaken binnen het korps te bemoeien en alle politieposten te bezoeken.

Het is de commissie voorts gebleken dat de agente tussen januari 2011 en 27 april 2012 maandelijks een geldelijke vergoeding voor haar werkzaamheden bij Vaersenbaai bv, c.q. bij Kokomo Beach, heeft ontvangen. “De korpschef heeft hier echter niet onmiddellijk, en ook later niet, tegen opgetreden of hiertegen laten optreden”, merkt de commissie op.

Ook is de vraag aan de orde gekomen of Wernet in zijn besluitvorming mee had moeten wegen dat er binnen het korps over geroddeld werd dat hij een bijzondere relatie met C. onderhield, die sinds 2003 zijn medebestuurslid was bij de politiesportvereniging (PSV). Meerdere leden van het korps hebben Wernet hiernaar gevraagd en hij heeft steeds geantwoord dat die geruchten niet waar zijn. Volgens Wernet is een liefdesrelatie geïnsinueerd door een of twee heren, waarvan de namen niet bekend zijn.

Alleen al het feit dat Wernet bekend was met die roddels, had voldoende reden moeten zijn (om zelfs maar de schijn van bevoordeling te vermijden) zich bij het bezwaar van het RST neer te leggen, aldus de commissie. “De korpschef heeft derhalve met zijn aandringen op de uitzending van C. naar het RST aangetoond niet volkomen betrouwbaar te zijn en niet professioneel tewerk te gaan.”

Bron: Amigoe

Zie ook: Dossier: Helmin Wiels – Moord

2 Reacties op “Bijzondere relatie Wernet en agente reden voor twijfel

  1. Hoeveel rechtzaken gaan er volgen? Hoeveel gaat ook dit de gemeenschap weer kosten?

  2. Bugs bunny

    Als we iedereen op het eiland naar huis zouden sturen met een “bijzondere relatie”, dan kunnen we de tent wel dicht gooien in dit konijnenhok.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *