27 C
Willemstad
• zondag 9 mei 2021 06:34

NOS | Premier Rutte: Europese covid-reispas misschien pas in augustus

Sander van Hoorn De covid-pas, de QR-code waarmee Europeanen deze zomer makkelijker op reis moeten kunnen in de EU, is er misschien pas in augustus. Dat heeft premier...

Extra | Aubert Wiels: E motibu real di asesinato di Helmin Wiels un dia lo sali na kla

WILLEMSTAD. – Ayera despues di 8 aña ainda famianan no a haña trankilidat pa por sera e kaso di asesinato di Helmin Wiels. Esaki pa e echo...

ParadiseFM | D66: ‘Zo snel mogelijk vaccinatiecertificaat voor Caribische delen koninkrijk’

D66 wil zo snel mogelijk een digitaal groen certificaat voor gevaccineerden in de Caribische delen van koninkrijk. Dat blijkt uit Kamervragen van partijleden Jorien Wuite en Jan...

PBC | Ook VBC roert zich om strenge coronamaatregelen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Het draagvlak voor de coronamaatregelen van de Curaçaose regering brokkelt verder af. Na Chata roert ook de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao zich. Die wil af...

PBC | Zes mensen positief, opnieuw laag besmettingsratio

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Vandaag testten zes mensen positief op Corona op een totaal van 636 afgenomen PCR-testen. Dat geeft een testratio van net geen 1 procent. Deze...

DH | Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaAvC | Waarom het OM Schotte en Jamaloodin niet vervolgt voor landverraad

AvC | Waarom het OM Schotte en Jamaloodin niet vervolgt voor landverraad

Update: aangifte met bijlages | Door Dick Drayer

Schram: reactie op aangifte 'landverraad' Schotte in mei | Persbureau Curacao
PG besluit op aangifte ‘landverraad’ Veiligheidsdienst VDC | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie gaat Gerrit Schotte en George Jamaloodin niet vervolgen wegens landverraad. Dertig bezorgde burgers deden aangifte. Onder meer ook tegen de Veiligheidsdienst.

Die zou strafbare feiten hebben gepleegd nadat het hoofd van de VDC, Edsel Gumps door Schotte opzij was gezet in 2010. Maar het OM zegt dat een deel van feiten die daarin worden genoemd al in onderzoek is geweest. Een ander deel van de feiten is momenteel nog in onderzoek bij de Landsrecherche Curacao. Wat zijn de overwegingen van het OM?

Allereerst zegt het Openbaar Ministerie dat de handtekeningen en ID-nummers van de dertig zonder onderzoek niet duidelijk maken om wie het gaat. En, voegt procureur-generaal Guus Schram daaraan toe: ‘De bevoegdheid om onderzoek naar uw identiteit te doen, ontbreekt.’ Hij vindt het overigens ook niet gewenst dat er spaarzame opsporingscapaciteit voor zo’n doel zou worden ingezet. Gevolg is dat het OM niet kan vaststellen dat een of meerdere van de dertig, rechtstreeks belanghebbende is in relatie tot de mogelijk strafbare feiten in de aangifte. En dat brengt mee dat het OM aan de dertig voorlopig niet veel diepgang kan geven aan de informatie over de aangifte en de afwegingen die het OM heeft gemaakt om de twee MFK-politici niet te vervolgen.

Optelsom
De werkzaamheden van de Veiligheidsdienst, anders dan bijvoorbeeld de opsporingsdiensten, vallen niet onder het gezag van het OM. ‘De aangifte kan daarom alleen maar worden bekeken vanuit de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde’, zegt de procureur-generaal. ‘Het controleren van andere overheidsdiensten dan wel bestuurders valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Die kan zijn bevoegdheden daarom hier niet inzetten.

Ook ziet Schram dat de aangifte feitelijk een optelsom is van gebeurtenissen waaruit de dertig -alles tezamen en in onderling verband bezien – de conclusie trekken dat er wel sprake moet zijn van strafbare feiten gepleegd door een of meer personen. ‘Maar’, zo vervolgt Schram, ‘Het Openbaar Ministerie dient de veronderstelde strafbare feiten steeds separaat te beoordelen en komt niet toe aan een optelsom.’

‘Bovendien’, zo stelt de procureur-generaal, ‘laten de gebeurtenissen zich niet één op één vertalen in een verdenking van een concreet strafbaar feit zoals bedoeld in artikel 47 van het Wetboek van Strafvordering. En dat komt weer omdat een deel van de argumenten onderbouwd worden door krantenartikelen en meningen die daarin verwoord worden. En die kunnen op zichzelf onvoldoende verdenking creëren’, aldus Schram.

Hoofdthema’s
De aangifte van de dertig bezorgde burgers is verwoord in 46 gebeurtenissen, die volgens het OM, in chronologische volgorde terug te brengen zijn in een aantal hoofdthema’s:

 • Mogelijke onregelmatigheden aangaande benoemingen, schorsingen en screening van personeel van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)
 • Het mogelijk plegen van valsheid in geschrifte door mevrouw Dindial door het verkeerd informeren van de Minister.
 • Het mogelijk schenden, dan wel het opdracht geven tot het schenden van ambtsgeheimen in relatie tot de informatie bestanden van de VDC. Het mogelijk lekken van het bewuste ‘screeningsmemo’
 • Het mogelijk lekken van data aan derden zoals de Colombianen en Forensic Services Caribbean
 • De aangifte van dhr. St Jago van 21 december 2010 en de aanvullende aangifte
 • De aangifte en nadere aangifte van dhr. Winklaar.

Ad 1. Mogelijke onregelmatigheden aangaande benoemingen, schorsingen en screening van personeel van de VDC

De Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao schrijft voor hoe benoemingen, schorsingen en ontslagen van het Hoofd van de Veiligheidsdienst en het personeel dienen te geschieden. Het niet handelen conform de bepalingen levert geen strafbaar feit op uit het Wetboek van Strafrecht en valt dus buiten het bereik van het OM, aldus Schram.

ex-Interim Hoofd VDC Lisa Dindial | Persbureau Curacao
ex-Interim Hoofd VDC Lisa Dindial | Persbureau Curacao

Ad 2. Het mogelijk plegen van valsheid in geschrifte door mw. Dindial
Interim hoofd van de VDC, Lisa Dindial zou volgens de groep van dertig de minister verkeerd hebben geïnformeerd. Strafrechtelijk vertaald in valsheid in geschrifte door Dindial. Dat is niet persé juist en daarom is er geen verdenking van een strafbaar feit. Ook een feitenonderzoek door de Landsrecherche gaat een verdenking van een strafbaar feit opleveren, denkt Schram. En er is al 6 jaar verstreken.

Ad 3. Het mogelijk schenden, dan wel opdracht geven tot het schenden van ambtsgeheimen

Het digitaal ter beschikking stellen van data aan de dhr. Schotte leidt niet automatisch tot de veronderstelling dat het staatsgeheim wordt geschonden. Immers, niet alle bij de VDC geregistreerde gegevens zouden zonder meer vallen onder de term ‘staatsgeheim’, zoals bedoeld in artikel 104 WvSr oud (artikel 2:8 WvSr nieuw). Schram sluit niet uit dat bij een integrale ter beschikkingstelling van de databank ook staatsgeheimen ter beschikking gesteld worden, maar dat wordt volgens hem niet onderbouwd door feiten en omstandigheden.

Schram voegt daaraan toe dat uit de aangifte opgemaakt kan worden dat de data niet ter beschikking zijn gesteld, ‘Er is immers geen digitale toegang tot de databank verstrekt. De facto heeft de door u genoemde schending van geheimen, afgezien van de vraag of het staatsgeheimen zijn, derhalve niet plaatsgevonden.’

In de aangifte stellen de dertig dat dhr. Schotte opdracht zou hebben laten geven om data ter beschikking te stellen. ‘Als dat zo zou zijn, dan rijst de vraag in hoeverre dhr. Schotte destijds niet gerechtigd was om over die gegevens te beschikken.’ Schram stelt: ‘Dhr. Schotte was destijds de Minister van Algemene Zaken.

Artikel 3 lid 3 van de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao
stelt “het Hoofd informeert de ministers (in casu de Minister van Algemene Zaken en de Minister van Justitie) bij voortduring over de uitkomsten van de werkzaamheden van de Dienst en stelt dezen in kennis van al hetgeen voor hen in de uitoefening van hun functie van belang is.”‘ Of dat wenselijk is wil Schram niet zeggen, dat is volgens hem ter beoordeling van de Commissie van Toezicht op de Veiligheidsdienst.

‘Al met al onvoldoende aanleiding om nader onderzoek te doen instellen naar de overtreding van artikel 104c lid 1 onder 2 WvSr oud, (artikel 2:11 lid 1 onder b WvSr nieuw). Daarvoor ontbreekt de onderbouwing van de gestelde feiten’, zegt Schram.

Ad 4. Het mogelijk lekken van het memo
De Landsrecherche Curaçao voert momenteel onder het gezag van het Openbaar Ministerie twee strafrechtelijke onderzoeken uit. Eén naar het mogelijk lekken van een schriftelijke versie van het memo en één naar het lekken van een digitale versie van het memo. Over lopende onderzoeken worden door het Openbaar Ministerie geen mededelingen gedaan. ‘Pas als die zijn afgerond kan daarover nader worden gecommuniceerd’, aldus Schram.

Ad 5. Het mogelijk lekken van data aan derden

Benno van Leeuwen van Forensic Services Caribbean | Persbureau Curacao
Benno van Leeuwen van Forensic Services Caribbean | Persbureau Curacao

Op verschillende punten in de aangifte staat vermeld als mogelijk strafbaar feit het onbevoegd geven van informatie dan wel data aan derden zoals Colombianen of dhr. Van Leeuwen van Forensic Services Caribbean. Maar Forensic Services Caribbean is volgens het OM door VDC benaderd om een lek intern te onderzoeken. ‘Daaruit is niet gebleken dat aan Forensic Services Caribbean onbevoegd informatie is gegeven’, concludeert Schram. ‘Dat er informatie is verstrekt aan Colombianen blijkt enkel uit de mededelingen van dhr. Winklaar. Er zijn geen feiten of omstandigheden die deze mededeling ondersteunen of aannemelijk maken.’

Door de Commissie van Toezicht is onderzoek gedaan naar aanleiding van diverse berichten in de media. De voorzitter van de Commissie van Toezicht heeft hierover bericht door middel van een persbericht. Voor nadere informatie dan wel voor het doen van een melding over het buiten zijn bevoegdheid en taken optreden van de VDC verwijst de procureur-generaal daarom naar de voorzitter van de Commissie van Toezicht.

Ad 6. De aangifte van dhr. St Iago van 21 december 2010
De genoemde feiten met betrekking tot de aangifte van dhr. St Jago zijn volgens Schram onderzocht door de Landsrecherche Curaçao en beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De bevindingen hebben niet geleid tot enige strafrechtelijke vervolging. Op 17 maart 2011 is geconcludeerd dat er geen aanleiding is om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Schram wil om privacy redenen geen nadere gegevens verstrekken.

Ad 7. De aangifte en nadere aangifte van dhr. Winklaar
Dhr. Winklaar heeft in 2011 en in 2012 aangifte gedaan. Door de Landsrecherche Curaçao is een feitenonderzoek verricht naar die aangiften. ‘Bij de beoordeling van de bevindingen is ook gekeken naar de “dwang” aspecten van de aangiften. Dhr. Winklaar heeft bij de Landsrecherche Curaçao de gestelde dwang en bedreiging niet herhaald. Uit het Landsrechercheonderzoek is naar voren gekomen dat,de door Winklaar gestelde feiten niet kunnen worden bevestigd en dat er geen verdenking is ontstaan van een strafbaar feit. Daarom was er geen basis voor het nader instellen van een strafrechtelijk onderzoek’, aldus Schram.

Dhr. Winklaar is als rechtstreeks betrokkene gewezen op zijn recht ex artikel 15 Wetboek van Strafvordering om een klacht wegens niet vervolging in te dienen bij het Hof van Justitie. Dat is niet gebeurd.

George Jamaloodin (l) en Gerrit Schotte (r)
George Jamaloodin (l) en Gerrit Schotte (r)

Landverraad

De aangifte van de groep van dertig eindigt met de conclusie dat duidelijk is dat de heren Schotte en Jamaloodin zich aan landverraad hebben schuldig gemaakt. Deze conclusie deelt Schram niet. ‘Een relatie tussen de door u genoemde gebeurtenissen en dhr. Jamaloodin vloeit niet voort uit de aangifte.’

Het Openbaar Ministerie hecht aan een goed functionerende Veiligheidsdienst, besluit Schram. ‘Die heeft als belangrijke taak het beschermen van de democratische rechtsorde van het land. Veiligheidsdiensten beschikken over vergaande bevoegdheden om hun taak te vervullen. Vanwege het
gevoelige karakter van de werkzaamheden van de Veiligheidsdienst is een controlerend systeem bepaald. Dit is wettelijk verankerd in de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao. De controle op het functioneren van de Veiligheidsdienst is, volgens Schram, een verantwoordelijkheid van de Commissie van Toezicht en het parlement van Curaçao. ‘Voor zover u van mening bent dat de Veiligheidsdienst niet behoorlijk functioneert of gefunctioneerd heeft, dient u uw zorgen primair te richten tot de controlerende instanties.’

Schram erkent dat daar waar mogelijk strafbare feiten gepleegd zijn, er een taak ligt voor het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen. ‘En dat wordt dan ook gedaan op punten die hierboven zijn besproken’, zegt Schram. ‘Die lopen nog of hebben niet tot een bewijsbaar strafbaar feit geleid.’

-0-0-0-
Download hier de originele aangifte van de ‘Groep van Dertig

Bron: AchterkantVanCuracao

Naschrift KKC

2016 Xx Xx – Aangifte Landverraad Veiligheidsdienst Curacao VDC

2016 02 26 – Aangifte Landverraad Veiligheidsdienst Curacao VDC-bijlages

2016 06 10 – Besluit OM Op Aangifte Landverraad Binnen Veiligheidsdienst Curacao (VDC) by Black Lion on Scribd

Dit artikel is geplaatst in

10 reacties

 1. precies…..ook daar zijn ze te lui om goed werk te leveren.
  Het OM deugd weer eens niet….
  alles in het voordeel van dit soort maffia politici

 2. OM mag op Eigen besluit ook onderzoek doen en mensen vervolgen. Zegt al genoeg dat er 30 burgers de aanklacht moisten indienen bij het OM..

 3. Misschien kunnen ze deze wet er op toepassen.

  Artikel 145c

  Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden wordt gestraft:

  a.

  hij die beschikking heeft over een voorwerp waarop, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, gegevens zijn vastgelegd die door wederrechtelijk aftappen van gegevensverkeer zijn verkregen;
  b.

  hij die gegevens die hij door wederrechtelijk aftappen van gegevensverkeer heeft verkregen of die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, ten gevolge van zulk aftappen te zijner kennis zijn gekomen, opzettelijk aan een ander bekend maakt;
  c.

  hij die een voorwerp als bedoeld in onderdeel a opzettelijk ter beschikking stelt van een ander.

  Artikel 146

  Deelneming aan eene organisatie, die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.

  Deelneming aan een andere bij algemeene verordening verboden organisatie wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

  Ten aanzien der oprichters of bestuurders kunnen deze straffen met een derde worden verhoogd.

 4. precies….
  het OM hoort zijn werk gewoon goed te doen.
  of de maffia daar de baas is, zou kunnen, want ze komen met dit slappe zooitje steeds goed weg.

 5. Landverraad is als je tegen een regering was, volgens een paar staten leden en Minister dan kom je op een lijstje.

  lees maar even mee:Landverrader
  minister Monk. Deze heeft naar aanleiding van het rapport Rosenmoller gezegd dat een ieder die met hem heeft gesproken, moet worden gezien als ‘een landverrader’. En hij voegde daaraan toe dat die mensen de doodstraf niet meer kunnen krijgen, want die is helaas afgeschaft.

 6. De bezem moet door het OM.

  Sinds ze weigerden Schotte te vervolgen voor zijn moord in het verkeer vermoed ik dat de mafia bij het OM de baas is.

 7. Slap excuus.. We doen niets want we weten niet wie de 30 burgers zijn en we zijn niet bevoegd om na te gaan wie dat zijn.. dus wie is wel bevoegd? Daarna is bij landverraad het land direct betrekken dus de hele bevolking!
  Ik denk dat we het OM maar kunnen opdoeken..

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties