AntilliaansDagblad | ‘Breng pensioenen gezagsdragers CN onder bij PCN’

Rapport legt financiële risico’s bloot van huidige regeling gezagsdragers CN

Kralendijk – Uit een rapport van pensioenadviseur Montae & Partners wordt duidelijk dat de huidige pensioenregeling voor (politieke) gezagsdragers in Caribisch Nederland (CN) niet langer houdbaar is. Er zijn te veel financiële risico’s voor de openbare lichamen.

Het advies dat in het rapport gegeven wordt is om de pensioenregeling, net als die van andere ambtenaren, onder te brengen bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)). Het rapport is opgesteld in opdracht van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) en is door dit college aangeboden aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De pensioenen die voortvloeien uit de aanspraken die gezaghebbers, eilandgedeputeerden en leden van de Eilandsraad van de openbare lichamen op grond van dit besluit hebben, komen op dit moment ten laste van de begroting van de openbare lichamen. Door de uitvoering van de regeling bij het openbaar lichaam te laten moet er een voorziening voor de pensioenaanspraken getroffen worden.

De pensioenregeling is vergelijkbaar met de Europees Nederlandse (EN) situatie met één groot verschil. Een gemeente in EN kan er, in tegenstelling tot de openbare lichamen, wél voor kiezen om de regeling onder te brengen bij een pensioenfonds óf een verzekeraar. De Tweede Kamer heeft de regering in een motie verzocht een voorstel te doen voor een pensioenstelsel op basis van kapitaaldekking c.q. fondsfinanciering voor alle politieke ambtsdragers op nationaal, provinciaal, gemeentelijk en waterschap-niveau. Het kabinet heeft gezegd dit voorstel in grote lijnen over te nemen maar dit gaat alleen voor EN gelden.

Er worden in het rapport van de Montae &Partners vijf risico’s genoemd rond de uitvoering van de pensioenregeling: de wijze van financiering, voortijdig overlijden van de deelnemer, langer leven van de deelnemer, de uitvoerbaarheid en communicatie en het feit dat modernisering van de regeling achter blijft.

Wanneer de rekenrente met een half procent daalt moet de voorziening met tien procent stijgen en als blijkt dat mensen langer leven moet er een steeds hogere voorziening getroffen worden waardoor de kosten toenemen. Maar ook als een deelnemer vroegtijdig komt te overlijden kan dit tot hogere kosten leiden dan is voorzien. Dit is het geval wanneer er nabestaandenpensioen moet worden uitgekeerd aan een relatief jonge partner.

Door de pensioenregeling onder te brengen bij PCN zal de informatievoorziening verbeteren omdat bij de openbare lichamen de benodigde expertise niet of in onvoldoende mate aanwezig is. Dit geldt ook voor de modernisering van de regeling.

In het rapport wordt het advies gegeven de pensioenen voortaan onder te brengen bij PCN. Overgang van een financiering via de begroting van de openbare lichamen naar een fonds gefinancierde pensioenregeling kan echter grote financiële impact hebben. Als alle openbare lichamen de pensioenen op grondslagen van PCN begroot hebben en hiervoor ook het vermogen beschikbaar hebben dan lijkt een overstap financieel eenvoudig.

Mochten er echter financieringsverschillen zijn dan zou volgens het rapport gekozen kunnen worden om alvast de toekomstige opbouw bij een pensioenfonds onder te brengen. De rechten uit het verleden kunnen stapsgewijs ingekocht worden of kunnen door middel van financiering door de staat plaatsvinden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AntilliaansDagblad | ‘Breng pensioenen gezagsdragers CN onder bij PCN’

  1. Reginaldo Carolina

    Is het PCN nu wel (ondertussen) voldoende gekapitaliseeerd om inkortingen in de uitkeringen te mitigeren? Denk aan voormalige APC (Curacao) deelnemers waarvan de pensioen uitkering is ingekort zijn omdat de initiele kapitaal injectie door de Nederlandse staat nog niet is gedaan. Dit ondanks een volledige storting van de premies tijdens hun actieve “werkleven”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *