28 C
Willemstad
• donderdag 18 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Schuldeisers Nederlandse Antillen melden zich nog steeds aan

HomeMediaAmigoe | Schuldeisers Nederlandse Antillen melden zich nog steeds aan
Schuldeisers Nederlandse Antillen melden zich nog steeds aan
Schuldeisers Nederlandse Antillen melden zich nog steeds aan

WILLEMSTAD — Ondanks het feit dat er tot nu toe tweemaal een oproep in de media is gedaan om vorderingen voor 10 oktober 2010 en voor november 2012 in te dienen melden zich nog steeds schuldeisers, ruim vier jaar na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen.

Om die reden is er in de boedelbalans een paragraaf ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ opgenomen en heeft de Vereffeningscommissie besloten om daartoe in de balans een post ‘Onvoorzien’ op te nemen van 50 miljoen gulden die naar de in het concept-eindrapport van de Commissie Inventarisatie en Waardering Boedel land Nederlandse Antillen vastgestelde verdeelsleutel is toebedeeld aan de drie landen Curaçao, Nederland en St. Maarten.

Uit deze post kunnen nagekomen schulden en de door de rechtsopvolgende entiteiten te erkennen claims alsnog worden afgedaan, schrijft de Vereffeningscommissie in haar eindrapport dat onlangs is aangeboden aan de drie ministers van Financiën van Curaçao, Nederland en St. Maarten. De Vereffeningscommissie is aangeschreven door de Sociale Verzekeringsbank, het Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (Apna) en het Bureau Ziektekostenvoorziening (BZV). Deze instellingen hebben miljoenenclaims ingediend betreffende niet-afgedragen premies en niet-uitgevoerde betalingen voor de schommelfondsen.

In 2011 is de Vereffeningcommissie van start gegaan om te adviseren over de toedeling van activa en passiva uit de boedel van het per 10 oktober 2010 opgeheven land Nederlandse Antillen. De commissie adviseert de ministers van Financiën van Curaçao en St. Maarten en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verdeling tussen Curaçao, St. Maarten en Nederland.

Begin januari 2015 is het rapport van de commissie aangeboden aan de drie rechtsopvolgers van het land Nederlandse Antillen. De landen zullen nu hun standpunt ten aanzien van het rapport kunnen bepalen. Er wordt naar gestreefd dat Nederland, Curaçao en St. Maarten in het voorjaar van 2015 het rapport bespreken en vervolgstappen ten aanzien van de feitelijke vereffening bepalen.

De Vereffeningscommissie heeft op basis van de boedelbalans een voorstel gedaan voor de toedeling van de economische waardes van de activa en passiva naar Curaçao, St. Maarten en Nederland, de drie rechtsopvolgende landen na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. De ontmanteling heeft eveneens consequenties voor instellingen als het Algemeen Pensioenfonds, Sociale Verzekeringsbank, Bureau Ziektekostenvoorziening en de Bank van de Nederlandse Antillen.

De Vereffeningscommissie heeft, na een vraag van de Stuurgroep Boedelscheiding Apna, besloten dat er geen verrekening van mogelijke goodwill tussen de pensioenfondsen APC (Curaçao), PCN (Caribisch Nederland) en APS (St. Maarten) hoeft plaats te vinden. De drie ministers van Financiën van Curaçao, Nederland en St. Maarten hebben hun goedkeuring hieraan gegeven zodat de definitieve toedeling van het vermogen van het voormalige Apna aan APC, PCN en APS kan worden afgerond. De definitieve splitsing en toedeling van de door de SVB beheerde fondsen is nog niet afgerond. Voor wat betreft het AVBZ-fonds is deze splitsing op ambtelijk niveau voorbereid maar zijn de definitieve splitsing en toedeling nog niet gerealiseerd.

Voor de vaststelling en toetreding van het vermogen van de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) heeft politieke besluitvorming plaatsgevonden. Aangezien de BNA is voortgezet als Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft geen daadwerkelijke splitsing van het vermogen plaatsgevonden. In de politieke besluitvorming is wel overeengekomen dat Nederland een deel van het vermogen zal verkrijgen, aangezien de taken van de BNA op het grondgebied van Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn overgenomen door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten Nederland. Daartoe heeft in juni 2013 een overboeking plaatsgevonden naar de huisbankier van de Staat der Nederlanden van bijna 39 miljoen euro.

De Postspaarbank, de Universiteit van de Nederlandse Antillen, de Landsloterij en het Bureau Intellectuele Eigendommen zijn onverdeeld toebedeeld aan het land Curaçao. Met betrekking tot het Bureau Telecommunicatie en Post heeft de Vereffeningscommissie geconstateerd dat er verschillende interpretaties zijn van de vordering die BT&P heeft op St. Maarten. Volgens de gecertificeerde jaarrekening per 9 oktober 2010 van BT&P staat een vordering open op het land St. Maarten van 16 miljoen gulden. De taken van dit bureau zijn echter vooruitlopend op de ontmanteling per 10 oktober 2010 eerder in 2010 overgedragen naar het eilandgebied St. Maarten. De invordering van de concessie en vergunningenrechten vanaf het moment van de overdracht van taken heeft al dan niet door het op St. Maarten opgerichte bureau plaatsgevonden. De Vereffeningscommissie adviseert om dit dossier in het kader van de politieke besluitvorming nogmaals grondig te doen onderzoeken.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties