28 C
Willemstad
• dinsdag 5 december 2023

Extra | Journaal 4 december 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Antilles-Guyane patrol vessel seizes 3.5-ton cocaine haul

MARIGOT--Patrol vessel La Combattante from Marine Nationale seized 3.5 tons of cocaine from a fishing vessel southeast of Barbados on November 28. After confirming the location of the...

AntilliaansDagblad | Overheid belooft prijzen in de gaten te houden

Kralendijk - Directie Toezicht en Handhaving (T&H) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) kondigt aan prijscontroles te gaan uitvoeren op het basismandje, bekend als Bon Kompra Plus. F16...

AntilliaansDagblad | Aruba eigen mededingingsautoriteit

Oranjestad - In een statig pand in de binnenstad van Oranjestad is de Aruba Fair Trade Authority (Afta) geopend. Aruba heeft daarmee een eigen mededingingsautoriteit. Bij de opening...

AntilliaansDagblad | Parkeerbeheer bijna rond

Parkeerbeheer in zicht | Minister VVRP: Onderhandeling nieuw contract in eindfase Willemstad - Het parkeerbeheer is bijna rond en de onderhandelingen zijn in de eindfase. Dat antwoordt de...

AntilliaansDagblad | ‘Hoofdpijn’ in de wijk Rio Canario

Naast illegale boomkap nu ook een snack begonnen Willemstad - De buurtbewoners van de Menegrandeweg in de wijk Rio Canario houden hoofdpijn vanwege de acties van Melly Bergland,...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Regering op verkeerde been gezet door VVRP

HomeEconomieBouw en vastgoedsectorAmigoe | Regering op verkeerde been gezet door VVRP
Regering op verkeerde been gezet door VVRP
Regering op verkeerde been gezet door VVRP inzake OOstpunt

WILLEMSTAD — Een jaar geleden werd door het VVRP-ministerie aan de RvM de ‘nieuwe bestemmingskaart Oostpunt’ gepresenteerd, teneinde zich een oordeel te kunnen vormen over de plannen inzake de ontwikkeling van Oostpunt.

Die kaart werd gepresenteerd als zijnde ‘een nieuwe bestemmingskaart’, ofwel een aangepaste versie aan de hand van behandeling van de ‘zienswijzen’ (bezwaren van stichtingen en particulieren tegen de ontwikkelingsplannen), echter het blijkt een oude, ongewijzigde, kaart uit mei 2011 te betreffen.

Aangezien het ‘landgedeelte’ van de bewuste bestemmingskaart geheel ongewijzigd is, en de Raad van Ministers een presentatie kreeg onder het voorwendsel dat het een aangepaste versie betrof waarin de bezwaren waren meegenomen, lijkt er sprake te zijn van misleiding. De RvM kreeg medio september 2014 een technische presentatie van het zogenoemde ‘Beslissingsdocument’, waarin de overheid een standpunt inneemt inzake de mogelijke bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt, nadat twee weken eerder de ontwerp-Landsverordening Oostpunt was gepresenteerd en wat toen omschreven werd als de ‘gecorrigeerde bestemmingskaart’ van het gebied, dat een tiende van het totaaloppervlak van Curaçao bestrijkt.

De presentatie aan de RvM werd toen verzorgd door de toenmalige interim-directeur van de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Op uitnodiging van het ministerie kreeg de Amigoe ook een presentatie, die door de bewuste interim-directeur als ‘dezelfde als die aan de RvM’ werd omschreven. Op 2 september 2014 werd van deze presentatie door het VVRP-ministerie dan ook in de Amigoe uitvoerig verslag gedaan in het artikel ‘Nieuwe bestemmingskaart voor herziening gronden Oostpunt’.

Over de ‘nieuwe bestemmingskaart’ werd toen gesteld dat in deze ‘gecorrigeerde kaart, de adviezen van de vijfkoppige ‘Commissie Oostpunt’ waren opgenomen’. Zoals bekend was deze commissie – gevormd door overheidsexperts en daarvoor aangetrokken consultancy-experts – er door de overheid mee belast om zich over de door verschillende stichtingen/organisaties ingediende bezwaren te buigen en advies uit te brengen.

De bezwaren werden, op verzoek van de overheid, door belangengroeperingen ingediend. Aangezien de bewuste kaart al in mei 2011 in het KPMG-rapport de ‘Economic Impact Study Oostpunt’ (EIS) met ongewijzigde zoning op land opduikt, en de overheid pas in 2013 de partijen die een bezwaar hadden ingediend heeft gehoord, is het onmogelijk dat de adviezen van de Commissie Oostpunt hierin zijn meegenomen.

Aangezien de RvM in september 2014 akkoord gaf voor het Beslissingsdocument, liggen de gerelateerde stukken zoals de concept-Landsverordening voor de wijziging van de bestemming van deze gronden en de bestemmingskaart nu voor verder advies bij de Sociaal-Economische Raad (SER) en zal deze nog naar de Raad van Advies worden gestuurd, alvorens het geheel voor goedkeuring naar het parlement wordt gestuurd.

Overigens zouden het onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran en PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje vorig jaar met verbazing reageren op de goedkeuring van het Beslissingsdocument door de RvM.

De Statenleden verklaarden medio september 2014 tegenover de Amigoe ‘dat de accordering door de RvM had plaatsgevonden zonder dat de partijleiders van de coalitie daarover hadden beraadslaagd’.

“De PS-fractie weet ook niet wat het Beslisdocument precies inhoudt, daar moet meer informatie over komen. Wij willen dan ook eerst een presentatie van experts, die ook de mogelijke impact van de ontwikkelingen op de natuur uiteen kunnen zetten. Wat wij hebben opgevangen is dat de minister (oud-minister Balborda, red) op basis van uitzondering, dus uitsluitend voor Oostpunt, de bestemming wil wijzigen. Alleen al deze aanpak lijkt ons niet geijkt. Dus voor Oostpunt wel een uitzondering in de wetgeving maken, en voor andere plekken niet. De PS wil sowieso een debat aangaan over het bestaande EOP”,

aldus de eerdere reactie hieromtrent van Cijntje. Hij stelde ook samen met zijn collega PS-parlementariërs een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten te zullen aanvragen.

“De concept-Landsverordening zal natuurlijk in de Staten belanden, waarbij we dus eerst duidelijkheid over de impact op de natuur willen krijgen. Overigens zitten wij wat dit onderwerp betreft ook op één lijn met onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, en zal de aanvraag voor een openbare vergadering dan ook waarschijnlijk in afstemming plaatsvinden.”

De bestemmingskaart betreft een kaart die de overheid als ‘Zoning Plan’ (vlekkenkaart) heeft laten vervaardigen door consultants Ted Wolff van Wolff Landscape Architecture en Eric Schwarz van Langan Engineering & Environmental Services. Naar aanleiding van de eerste publieke presentatie/hoorzitting gegeven door de overheid op 30 oktober 2012, met als doel om de mogelijke bestemmingswijzing van Oostpunt in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) bekend te maken, kwam naar voren dat een mogelijke impact van de beoogde ontwikkelingen van Oostpunt langs de kust met betrekking tot de zee- en zeespiegelstijging/klimaatverandering, stormen en het koraalrif, buiten beschouwing was gelaten.

Een opmerkelijk feit omdat, zoals bekend is uit de omvangrijkste koraalstudie ooit in het Caribisch gebied uitgevoerd, het rif van Oostpunt van bijzondere waarde is, aangezien dit als een van de drie best bewaarde riffen in het Caribisch gebied wordt aangemerkt.

Duurzaam zeebeheer

Zoals eerder gemeld, heeft minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur (PS), thans ook premier, de afgelopen week bij de Verenigde Naties in New York gesproken over verschillende projecten op Curaçao ten behoeve van kustwaterbescherming en duurzame ontwikkeling op het gebied van oceaanbeleid. Hij noemde daarbij de overeenkomst van de overheid met de filantropische instelling het Waitt Institute en het ‘Blue Halo’-project op Curaçao, de inspanningen van de onderzoekers van Carmabi en die van de onderzoekers van de Amerikaanse Smithsonian Institution binnen het Deep Reef Observation Project (DROP) met de Curasub.

Zoals bekend kwam de overeenkomst met de filantropische instelling – die kosteloos de expertise zal leveren om tot een duurzaam beheer van de natuurlijke onderwaterbronnen te komen – tot stand onder bemiddeling van Statenlid Sulvaran.

Laatstgenoemde heeft er samen met Statenlid Cijntje voor gezorgd dat het Latijns-Amerikaans parlement, ‘Parlatino’, de kaderwetgeving ‘Ley Marco’ – door wetenschappelijk directeur van Carmabi Mark Vermeij en Carmabi-juristen geformuleerd – ter collectieve bescherming van de koraalriffen, mangroven en zeegrasgebieden, in mei van dit jaar unaniem heeft aangenomen.

De oorspronkelijke bestemmingskaart uit 2011, die zoals nu blijkt nog steeds wordt gehanteerd ondanks de geuite bezwaren door milieu- en andere stichtingen en particulieren, is opgemaakt aan de hand van twee veldstudies. De voornoemde consultants hebben een veldstudie van vijf en een van tien dagen gehouden. Zij stelden aan de hand hiervan ‘onder andere een milieu/ecologische evaluatie te hebben gedaan van de aanwezige natuurgebieden en diersoorten’.

Het beleid van de overheid lijkt zichzelf tegen te spreken, aangezien de huidige inspanningen van de overheid ernaar uitgaan om duurzaam beheer van de zee en wetenschappelijk onderzoek op het eiland te promoten. Dit aangezien door de consultants in 2012 werd aangegeven dat zij slechts als taak hadden meekregen zich op de opmaak van een zoning-plan – aan land – te richten.

Vandaar dat de mogelijke impact van bouwontwikkelingen langs de kust vrijwel buiten beschouwing bleef. Ondertussen liggen de stukken, met de oude ongewijzigde bestemmingskaart, klaar voor advies door de voorgenoemde adviesorganen.

De voornoemde ROP-interim-directeur, die de presentaties aan de RvM gaf en een trekkersrol leek te vervullen inzake de formulering van het Beslissingsdocument, is – zoals uitvoerig door deze krant belicht – door een incident met een vrouwelijke collega op kantoor in april naar huis gestuurd.

Aangezien het ministerie geen uitspraken doet over individuele gevallen van ambtenaren, is het onduidelijk of deze interim-directeur nog in dienst is bij het ministerie. De presentaties voor de RvM waren immers door hem gegeven ter aanbieding van het Beslissingsdocument, waarin de koers van de overheid inzake de ontwikkeling van de gronden van Oostpunt diende te worden vastgelegd. Naar aanleiding van deze presentaties kwam dus ook het RvM-akkoord.

Adviezen

In het verleden zijn er herhaaldelijk vragen gesteld door de organisaties die een bezwaar hebben ingediend, in hoeverre de adviezen van de ‘Commissie Oostpunt’ überhaupt in beschouwing zijn genomen bij de totstandkoming van het Beslissingsdocument. Zoals bekend worden de eigenaren van Oostpunt, de erven Maal, al jarenlang vertegenwoordigd door advocaat Robert Blaauw van HBN Law.

Behalve dat hij de familie Maal vertegenwoordigt om tot ontwikkeling van Oostpunt over te mogen gaan, heeft hij vanaf de schikking tussen de overheid en de familie Maal, op 25 augustus 2010, geheel conform de afspraken met de overheid ook deel uitgemaakt van de zogenoemde ‘projectcommissie’. Deze commissie wordt gevormd door zowel een vertegenwoordiging van overheidsexperts als een vertegenwoordiging van de familie.

Uit het Beslissingsdocument blijkt namelijk dat de VVRP-minister zich inzake de herziening van de bestemming van Oostpunt heeft laten adviseren door HBN Law, de ‘projectcommissie’ en de ‘commissie Oostpunt’.

Gelijkheidsbeginsel

In het kader van de lopende rechtszaken omtrent Oostpunt – acht in totaal – is er ook herhaaldelijk naar het gelijkheidsbeginsel verwezen, namelijk in hoeverre alle belanghebbende partijen op gelijke wijze inzage hebben gekregen in de relevante documentatie met betrekking tot het onderwerp.

Zo valt uit een passage van de VVRP-minister in het ‘Beslissingsdocument’ op te maken dat de opinie van HBN Law mee wordt genomen in de ‘beschouwing van de VVRP-minister’ en dat met betrekking tot de gehanteerde ‘zienswijze-procedure’ en de inspraakmogelijkheden van de belanghebbenden/burgers daarop, ook advies is ontvangen van WJZ.

Deze dienst valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Algemene Zaken en heet voluit Uitvoeringsorganisatie Wetgeving en Juridische Zaken (UO WJZ). Uit een rapport van overheidsaccountantsbureau Soab van 18 oktober 2012 blijkt tevens dat HBN Law een contract had lopen bij zowel het VVRP-ministerie als deze uitvoeringsorganisatie.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties