31 C
Willemstad
• zondag 19 mei 2024

Extra | Journaal 17 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 15, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Jeugdinrichting geeft uitvoering aan taken ondanks beperkingen

HomeMediaAmigoe | Jeugdinrichting geeft uitvoering aan taken ondanks beperkingen
Jeugdinrichting geeft uitvoering aan taken ondanks beperkingen
Jeugdinrichting geeft uitvoering aan taken ondanks beperkingen

WILLEMSTAD — De Raad voor de Rechtshandhaving (RvR, de raad) heeft een inspectieonderzoek verricht naar de organisatie van de Justitiële Jeugd Inrichting (voormalig GOG) en de wijze waarop de taken worden uitgevoerd.

De raad concludeert dat, ondanks beperkingen, de JJIC als bevoegde en aangewezen instantie conform de wet uitvoering gaf aan de rechterlijke maatregelen van ondertoezichtstelling (OTS), plaatsing in een inrichting voor jongeren (PIJ) en jeugddetentie ten aanzien van minderjarigen.

De doelstelling van de JJIC is verankerd in het regeerprogramma Curaçao 2013 – 2016. De doelstelling is echter uitsluitend gericht op de behandeling van jeugdige gedetineerden, oftewel de jongeren waaraan jeugddetentie of een PIJ-maatregel wordt opgelegd. Er wordt geen rekening gehouden met jongeren die onder de civielrechtelijke maatregel van ondertoezichtstelling vallen.

Voor wat betreft het wettelijk kader voor de werkzaamheden van de JJIC concludeert de raad dat dit kader grotendeels aanwezig is. De overheid was ten tijde van het onderzoek bezig om diverse ontbrekende regelingen betreffende de taken en verplichtingen verbonden aan de inrichting en uitvoering van werkzaamheden van de justitiële jeugdinrichting af te ronden.

De organisatiestructuur van de JJIC was ten tijde van het onderzoek conform de oude organisatie van de GOG. Daarnaast was er een masterplan JJIC, dat wel door de minister van Justitie was goedgekeurd, maar nog niet door de Raad van Ministers. Met het vaststellen van het masterplan kan de JJIC gericht invulling geven aan de organisatie en de daarbij behorende gekwalificeerde staf en personeel werven.


Masterplan

De RvR heeft bevonden dat de activiteiten volgens het masterplan JJIC 2014 nog niet geïmplementeerd werden, aangezien die activiteiten pas zouden geschieden na voltooiing van de nog te bouwen gesloten en halfopen afdeling. De in het jaarplan JJIC 2014 uitgewerkte doelstellingen en de daarbij geformuleerde concrete activiteiten werden uitgevoerd, maar niet op het vereiste professionele niveau vanwege tekort aan voldoende opgeleid personeel en tekort aan infrastructuur en middelen.

Het oude gebouwencomplex verkeerde ten tijde van het onderzoek in slechte fysieke staat en was toe aan een grondige opknapbeurt. Ten tijde van het onderzoek was de JJIC bezig met de bouwwerkzaamheden zoals beschreven in het masterplan JJIC. Het was evident dat de gesloten afdeling daarbij veel aandacht kreeg, en de verbouwing en inrichting van de bestaande paviljoenen en de overige gebouwen voor de halfopen afdeling niet. De RvR is van mening dat de fysieke inrichting van de JJIC als een geheel dient te worden gezien, waarbij de gesloten afdeling en de halfopen afdeling elkaar complementeren en aanvullen en de jongeren van de gesloten afdeling naar de halfopen afdeling kunnen overgaan in het traject van socialisatie en herintegratie in de samenleving.

De gesloten afdeling beschikte over een beperkte opvangcapaciteit en was niet ingericht om de jongeren een volledige interne behandeling te laten ondergaan. Daardoor kon aan de jongeren geen volwaardig pakket van interventies worden aangeboden. Aan de jongeren in de halfopen afdeling kon vanwege de verouderde infrastructuur van het complex en het tekort aan personeel een beperkt aanbod van interventies worden aangeboden. De RvR komt tot de conclusie dat de geconstateerde tekortkomingen met betrekking tot activiteiten, behandelingen en interventies een ernstige bedreiging vormen voor de continuïteit van de activiteiten van de JJIC en de daaraan verbonden nazorg.


Scholin
g

Voor wat betreft de scholing concludeert de raad dat de JJIC, ondanks de beperkte mogelijkheden, in samenwerking met de Dienst Openbare Scholen en het Rooms-Katholiek Schoolbestuur conform planning onderwijs aan de jongeren bood. De raad acht het van essentieel belang dat, mede in het kader van de internationale rechten van het kind, op korte termijn de nodige aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor voorbereidend onderwijs voor de jongeren opgenomen in de gesloten afdeling.

De raad spreekt zijn waardering uit voor de grote mate van betrokkenheid en inzet van de JJIC-hulpverleners. De RvR komt tot de conclusie dat door de JJIC conform planning invulling wordt gegeven aan het beschreven traject van advisering ten behoeve van de kinderzittingen en het traject van evaluatie-overleg met de jeugdofficier. Tijdens de inspectie is ook vast komen te staan dat de werkzaamheden van de medewerkers van de JJIC tevens werden bemoeilijkt door het ontbreken van structurele bijscholings- en opleidingsmogelijkheden. De raad concludeert dat, ondanks de genoemde beperkingen, de JJIC als bevoegde en aangewezen instantie conform de wet uitvoering gaf aan de rechterlijke maatregelen van OTS, PIJ en jeugddetentie ten aanzien van minderjarigen.

Het eindrapport is inmiddels aan minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) aangeboden. In artikel 31 van de Rijkswet is bepaald dat de raad het rapport zes weken nadat het aan de minister is aangeboden, openbaar kan maken. Deze termijn is verstreken en bijgevolg is het rapport in overeenstemming met de vigerende regeling gepubliceerd. Het volledige rapport is digitaal beschikbaar op de website www.raadrechtshandhaving.com.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties