Amigoe | Carmabi in gelijk gesteld door hof

Oostpunt

Oostpunt

WILLEMSTAD — De overheid moet inzage geven in de stukken die tot de concept-bestemmingswijziging van Oostpunt hebben geleid. Stichting Carmabi, die zich bezighoudt met natuureducatie, onderzoek en natuurbeheer, had hiertoe een LOB-verzoek ingediend, en kreeg op 8 oktober 2015 gelijk van de rechter, waarop de overheid alsnog de stukken niet wilde openbaren.

Het VVRP-ministerie ging zelfs in hoger beroep waarin vandaag Carmabi door het hof in het gelijk werd gesteld.

De rechter geeft het VVRP-ministerie nu twee weken de tijd om de door Carmabi opgevraagde stukken openbaar te maken, op straffe van een dwangsom van 2000 gulden per dag, met een maximum van 60.000 gulden.

Carmabi-advocate Sandra In ’t Veld: “We zijn natuurlijk heel erg blij met deze uitspraak. Onze verwachting was al dat de bestuursrechter de VVRP-minister tot openheid en transparantie zou dwingen. Wij hopen dan ook dat de gevraagde stukken nu zo snel mogelijk geleverd zullen worden. De overheid moet transparant zijn en kan zich niet verschuilen achter het feit dat er een wetgevingsproces gaande is. VVRP heeft namelijk onterecht aangevoerd dat, omdat de minister met wetopmaak (totstandkoming van een ontwerp-Landsverordening, red.) in dezen bezig is, dit niet onder de bestuursrechter zou vallen. Vanuit dit oogpunt levert het vonnis dan ook interessante jurisprudentie op.” Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is door het Hof ook veroordeeld in de proceskosten van 1400 gulden.

Zoals in het verleden meermaals belicht, heeft Carmabi een beroep op de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB) gedaan, wat tot op heden geen resultaat opleverde. De stichting wil inzage in alle relevante stukken die bij de totstandkoming van de ontwerp-Landsverordening voor bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt zijn gebruikt.

Aan de uitspraak van vandaag ging heel wat vooraf, zo blijkt uit het vonnis waarin het procesverloop als volgt uiteen wordt gezet: “Carmabi heeft op 4 september 2014 verzocht om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de ontwikkeling van Oostpunt; De minister heeft zich bij beschikking op 8 juni onbevoegd verklaard op dat verzoek te beslissen; Bij uitspraak van 8 oktober 2015 heeft het Gerecht het door Carmabi daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, en heeft bepaald dat de minister binnen vier weken een beschikking (antwoord, red.) geeft op het verzoek; De minister ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.”

Toen de minister in beroep ging, diende Carmabi opnieuw een verweerschrift in. De minister zou vervolgens op 9 december 2015 het verzoek van Carmabi om inzage in de documenten ‘niet-ontvankelijk’ verklaren, waarbij het verzoek van de stichting grotendeels werd afgewezen. Carmabi vraagt om inzage van in totaal 27 documenten (waarvan kennelijk één stuk dubbel vermeld staat), waaronder: “Het beslisdocument waarin de overheid een standpunt inneemt inzake de bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt met daarbij behorende bijlagen; Het advies van de commissie Oostpunt ten aanzien van de ingediende zienswijzen (de bezwaarschriften van verschillende organisaties, stichtingen en particulieren die tegen de plannen van de overheid zijn ingediend, red.); Het advies van de projectcommissie en overige adviezen, rapporten en documenten die door de overheid vervaardigd en gebruikt zijn om de concept-Landsverordening inclusief de gecorrigeerde bestemmingskaart op te stellen.”

Zoals uitvoerig door de Amigoe belicht, heeft het VVRP-ministerie aan de Raad van Ministers in 2013 een ‘gecorrigeerde bestemmingskaart Oostpunt’ gepresenteerd. Deze kaart werd als zijnde ‘een nieuwe bestemmingskaart’, ofwel een aangepaste versie aan de hand van behandeling van de ‘zienswijzen’ (bezwaren van stichtingen en particulieren tegen de ontwikkelingsplannen) gepresenteerd. Dit bleek echter een oude, ongewijzigde kaart uit mei 2011 te betreffen. In het verleden zijn er ook door de organisaties die een bezwaar hebben ingediend herhaaldelijk vragen gesteld, in hoeverre de adviezen van de ‘Commissie Oostpunt’ überhaupt in beschouwing zijn genomen bij de totstandkoming van het beslisdocument. Deze commissie – gevormd door overheidsexperts en daarvoor aangetrokken consultancy-experts – was door de overheid ingeschakeld om zich over de ingediende bezwaren te buigen en daar advies over uit te brengen.

Uit het beslisdocument blijkt namelijk dat de VVRP-minister zich inzake de herziening van de bestemming van Oostpunt heeft laten adviseren door HBN Law, de ‘projectcommissie’ en de ‘commissie Oostpunt’. De projectcommissie wordt gevormd door zowel een vertegenwoordiging van overheidsexperts als een vertegenwoordiging van de familie Maal, de eigenaar van Oostpunt. In het kader van de nog lopende rechtszaken omtrent Oostpunt – nu nog zeven in totaal –, waarvan Carmabi nu nog één heeft lopen, is er herhaaldelijk naar het gelijkheidsbeginsel verwezen, namelijk in hoeverre alle belanghebbende partijen op gelijke wijze inzage hebben gekregen in de relevante documentatie met betrekking tot het onderwerp.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *