Amigoe | Carmabi-directeur: Bestuur telt nu 7 leden

Carmabi-directeur: Bestuur telt nu 7 leden

Carmabi-directeur: Bestuur telt nu 7 leden

WILLEMSTAD — De benoemingen binnen het bestuur van Carmabi, dat nu zeven leden telt waarvan er vier door de overheid benoemd zijn, zijn volgens Carmabi-directeur Paul Stokkermans ‘geheel conform de wet en de statuten van de stichting verlopen’.

“Als directeur heb ik geen zeggenschap of stemrecht binnen het bestuur, maar ik heb het proces van de benoemingen nauwlettend gevolgd en ervoor gewaakt dat Carmabi zich aan de wet houdt. Een SBTNO-advies (overheidsadviseur inzake corporate governance, red.) was in dezen niet nodig en overigens worden de statuten door hen onjuist geïnterpreteerd”, aldus Stokkermans.

De Amigoe meldde gisteren dat er sprake was van een coup binnen Carmabi door de regering. Stokkermans: “Ik ben heel erg blij dat we nu weer een bestuur hebben, aangezien er slechts twee leden over waren. Een bestuursloze stichting kan immers tot chaos leiden. Om een voorbeeld te noemen, ik heb slechts beperkte tekenbevoegdheid en ben voor akkoord van het bestuur afhankelijk. Als we te lang zonder bestuur hadden gezeten had dit de dagelijkse gang van zaken bijzonder nadelig kunnen beïnvloeden. Het bestuur heeft in het verre verleden een clausule in de statuten ingebouwd dat wanneer er sprake is van een daling van leden onder het vereiste minimum van vijf, er conform artikel 5A lid 1 leden benoemd kunnen worden, ook door de overheid.”

Het bewuste artikel luidt: “Wanneer door het ontstaan van vacatures het totaal aantal bestuursleden is gedaald tot onder artikel 4, sublid 1 vereiste minimum (vijf leden) zal daarin door de overblijvende bestuursleden casu quo het overblijvende bestuurslid en/of de regering van Curaçao binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) moeten worden voorzien door de benoeming van één of meer opvolger(s), in de overige gevallen zijn de bestuursleden of lid en/of de regering van Curaçao bevoegd in een vacature te voorzien.”

Stokkermans benadrukt dat, in tegenstelling tot wat SBTNO concludeert, ‘in dit artikel nergens staat dat de overheid slechts één lid mag benoemen’. “Dus de interpretatie van SBTNO klopt niet. Overigens had men eigenlijk ook geen SBTNO-advies hoeven vragen, aangezien wij vooralsnog geen overheidsstichting zijn. Feitelijk is Carmabi, aangezien er overheidsubsidie wordt ontvangen en er door de overheid één bestuurslid wordt benoemd, wel een overheidsstichting”, aldus Stokkermans.

In artikel 4 staat onder meer: “De bestuursleden worden door het bestuur benoemd, met dien verstande echter dat één bestuurslid benoemd wordt door de regering van Curaçao.”

Voldongen

Zoals gisteren gemeld, heeft SBTNO in een advies aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Siegfried Victorina (PS), gesteld ‘zwaarwegende bezwaren’ te hebben tegen het voornemen van het Land om tot benoemingen binnen het bestuur over te gaan. Waar de overheidsadviseur inzake corporate governance nog van een voornemen spreekt in het advies, blijkt nu dat er door de overheid in totaal vier bestuursleden benoemd zijn, inclusief het reeds eerder benoemde lid dat nog zitting nam in het bestuur, het voormalig interim-diensthoofd van LVV, Kenneth Heidweiller.

Volgens het SBTNO-advies was er sprake van een ‘impasse’ tussen de twee overgebleven leden binnen het bestuur. Behalve Heidweiller maakte op het moment dat aan SBTNO om advies werd gevraagd, slechts nog Edwin ‘Makambi’ Flameling deel uit van het bestuur. De advocaten van Flameling hebben aangegeven naar de rechter te zullen stappen omdat de regering binnen het Carmabi-bestuur een coup heeft gepleegd. Flameling erkent de benoemingen niet omdat ook hij zich – net zoals SBTNO – op het standpunt stelt dat deze niet conform de statuten zijn verlopen

Aangezien de overheidsadviseur in het advies ook een brief aanhaalt van 31 maart 2016, waarin ‘de bestuursvoorzitter’ (Heidweiller) de GMN-minister verzoekt om hem te machtigen om namens het Land tot benoemingen over te gaan, stelt Stokkermans in reactie: “Ook dit klopt niet, en zeker niet in die periode, de heer Heidweiller was geen bestuursvoorzitter. Hij is inmiddels wel vicevoorzitter.”


Onafhankelijkheid

Reeds drie verschillende premiers hebben Carmabi aangeschreven om deze statuten als overheidsstichting over te nemen. Op de stelling dat Carmabi als overheidsstichting haar onafhankelijkheid verliest inzake wetenschappelijk onderzoek, stelt Stokkermans: “Men hoeft het niet zo zwart te zien, geheel autonoom of niet. Daar bestaan gradaties in. Men hoeft immers de modelstatuten van de Landsverordening niet geheel over te nemen. Men kan aanpassingen verrichten. Zo kan men bijvoorbeeld een bepaalde vorm van autonomie inbouwen om bijvoorbeeld ook in de toekomst een rechtszaak aan te kunnen spannen, zoals Carmabi nu ook rechtszaken (tegen het Land, red.) voert in de kwestie Oostpunt.”

Hij benadrukt verder er een groot voorstander van te zijn dat Carmabi een overheidsstichting wordt. “Gezien het ontstaan – de stichting werd oorspronkelijk door de overheid in 1955 opgericht en toen met vier bestuursleden bemand – zou dit heel logisch zijn. Aangezien 70 procent van onze inkomsten zowel direct als indirect aan de overheid gerelateerd zijn en de overheid de belangrijkste samenwerkingspartner is, zeg ik volmondig ‘ja’. We werken graag met de overheid samen binnen de reeds bestaande, goede en nauwe relatie”, aldus Stokkermans.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Carmabi-directeur: Bestuur telt nu 7 leden

  1. Als ik die Stokkermans zo hoor dan heeft de coup al veel eerder plaats gevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *