NOS | Kruisgesprek NOS over vliegveld Sint Maarten

Verslaggever Jurgen van den Berg vanochtend op NPO radio 1 in gesprek met NOS correspondent Dick Drayer over het stopzetten van coronasteun door Knops op Sint-Maarten. Nederland en...

Column Youp | Popster op Urk

Is die Haga nog bij elkaar? Of is zijn kompaan Smolders inmiddels ook al voor zichzelf begonnen? En had Thierry nou wel of geen corona? En was...

Column Kunneman | Bijl

Juridische column mr. Frank Kunneman Een boete van meer dan een half miljard euro is niet meer extreem hoog als een bank zijn compliance onvoldoende op orde heeft....

Column Hessels | Van red tape naar red carpet

Door Armand Hessels Ruim 25 jaar geleden uitte de directeur van een belangrijke overheidsentiteit tegen mij zijn frustratie over de enorme bureaucratie die investeerders moesten ondergaan om nieuwe...

Column Den Cayente | Say his name

Column Arien Rasmijn De openbare bijeenkomst eerder deze week waarin uitleg werd gegeven over het forensisch rapport over Refineria di Aruba was, zoals te verwachten viel, boven alles...

PBC | Kan iemand op het strand Fort Amsterdam even corrigeren?

Redactioneel Commentaar | Dick Drayer De stranden van Curaçao zijn sinds vandaag weer toegankelijk voor het publiek. Dat waren ze eigenlijk al vanaf het begin van de Coronacrisis,...
- Advertisement -spot_img

AD | Vragen bij Schoolveiligheidswet

HomeMediaAD | Vragen bij Schoolveiligheidswet

Vragen bij Schoolveiligheidswet

Willemstad – Er ligt een Landsverordening schoolveiligheidsplan op tafel waarin vastgesteld wordt dat scholen voor voortgezet onderwijs, maar ook funderend onderwijs, een eigen schoolveiligheidsplan moeten opstellen.

Maar volgens de Raad van Advies (RvA) is niet duidelijk in hoeverre de uitvoerders binnen het onderwijs bij de uitvoering en wetgeving betrokken zijn.

Daarnaast moeten de veiligheidsplannen bekostigd worden uit de eigen schoolbudgetten, wat een onzekere factor is voor de realisatie van de plannen. Daar komt bij dat niet inzichtelijk is gemaakt met welke kosten zoal rekening moet worden gehouden. Er mist überhaupt een financieel plaatje bij de landsverordening. Die bijvoorbeeld ook een extra taak toebedeelt aan de onderwijsinspectie, wat financiële gevolgen heeft voor de onderwijsbegroting. De RvA merkt verder op dat het wetsvoorstel inhoudelijke onduidelijkheden kent. Zo moeten er bijvoorbeeld incidenten geregistreerd worden waarbij sprake is van het oplopen van lichamelijk letsel of van grove pesterijen. Er wordt echter niet duidelijk aangeven wat hieronder verstaan wordt. Ook is soms niet helemaal duidelijk of het gaat om de veiligheid van de gebouwen of om andere veiligheidsaspecten.

Ten aanzien van de onduidelijke financiële gevolgen merkt de Raad van Advies (RvA) op dat er geen inzicht bestaat in de omvang van de kosten per school en de totale kosten. Dit komt omdat de schoolveiligheidsplannen, waarvoor de initiatiefnemers pleiten, nog opgesteld moeten worden door de scholen. Uit de financiële paragraaf van de landsverordening blijkt dat de kosten van het veiligheidsplan uit de beschikbare begroting moeten komen van de scholen zelf, want het schoolveiligheidsplan maakt onderdeel uit van de noodzakelijke leerlingenzorg waarvoor scholen verantwoordelijk zijn. Om die reden zou er geen aparte voorziening voor wat betreft de bekostiging van het schoolveiligheidsplan voor scholen van het funderend onderwijs nodig zijn.

Maar, zo stelt de RvA vast, onder leerlingenzorg valt niet automatisch de schoolveiligheid. ,,Het kan zijn dat er inderdaad raakvlakken zijn, doch meent de raad dat uit het initiatiefontwerp valt af te leiden dat het schoolveiligheidsplan meer is dan alleen de zorg voor leerlingen”, aldus de raad.

Het is volgens de RvA onzeker of de kosten – uitgaande van een veiligheidsplan dat aan bepaalde vereisten dient te voldoen – daadwerkelijk binnen de begroting zullen kunnen passen. ,,Volgens de raad bestaat de kans dat deze scholen bij de overschrijding van hun begroting een beroep op de overheid of hun schoolbesturen zullen doen voor budgetverhoging”, aldus het advies. De raad vervolgt met te stellen dat er nadere analyses gedaan moeten worden, bijvoorbeeld door voor een bepaalde school een (pilot)veiligheidsplan op te stellen en de uitvoeringskosten ervan te ramen. Op deze manier kunnen de kosten zoals van de (initiatief)landsverordening gekwantificeerd worden, zo wordt gesuggereerd.

Daar komt bij dat in de landsverordening een extra taak weggelegd wordt voor de onderwijsinspectie, die toezicht moet houden op de uitoefening van de veiligheidsplannen en jaarlijks moet rapporteren over de veiligheidstoestand op deze scholen. De RvA stelt dat er geen financiële middelen tegenover staan en dat dit ook inhoudt dat er extra taken bij komen waarvoor ook de beschikbare capaciteit moet zijn.

Uitvoerders niet betrokken

De Raad van Advies (RvA) adviseert de uitvoerders in het onderwijs meer te betrekken bij de uitvoering van de Landsverordening schoolveiligheidsplan. In een onlangs naar de Staten gestuurd advies staat: ,,Hoewel de Landsverordening voortgezet onderwijs en het Landsbesluit adviesprocedure voortgezet onderwijs niet daartoe verplichten, acht de raad betrokkenheid van degenen die de (initiatief)landsverordening moeten uitvoeren van groot belang.

De raad adviseert, met het oog op het bovenstaande, in de Memorie van toelichting aan te tonen dat er voldoende draagvlak bij de uitvoerders bestaat en dat er voldoende rekening wordt gehouden met door hen ingebrachte bezwaren die mogelijk in de praktijk bestaan.”

Als het om het funderend onderwijs gaat, dan adviseert de raad om advies in te winnen bij de Onderwijsraad voor funderend onderwijs. De taak van deze raad is de Onderwijsminister te adviseren bij voorgenomen wijzigingen van de Landsverordening schoolveiligheidsplan. De RvA stelt echter vast dat een en ander voor deze onderwijsraad nog niet geregeld is.

De RvA mist ook een breder kader van de wet en stelt: ,,De initiatiefontwerplandsverordening beoogt regels te stellen ten aanzien van de veiligheid op scholen voor funderend onderwijs en scholen voor het voortgezet onderwijs. Uit de Memorie van toelichting blijkt niet of de initiatiefnemers bij het opstellen van het onderhavige initiatiefontwerp rekening hebben gehouden met een eventueel breder veiligheidskader waarbinnen dit initiatiefontwerp moet passen en of zij daarover met de regering overleg hebben gevoerd.” Er wordt dan ook aanbevolen om hierover overleg te voeren met de regering.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties