31 C
Willemstad
• zondag 16 juni 2024

NRC | Tandeloos pensionadobankje

Begreep ik nou dat de van aanranding en verkrachting verdachte knuffelmarokkaan in de pauze van zijn rechtszaak gezellig stond te koffieleuten met jongens en meisjes uit de...

NTR | Archell Thompson: ‘Verboden te huilen’ doorbreekt stigma rond emoties

Kim Hendriksen Archell Thompson staat deze week in het DNA Storytellers Café in Rotterdam met zijn nieuwste storytelling voorstelling, ‘Verboden te Huilen’. Met zijn nieuwe voorstelling wil hij een...

PBC | Centrale Bank wil hogere topsalarissen voor eigen bestuur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wil dat de regering afwijkt van de huidige wettelijke...

PBC | Regering Curaçao bedankt Rose Mary Allen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft antropologe Rose Mary Allen bedankt voor haar intensieve werk om het cultureel erfgoed van Curaçao in het licht te...

NOS | Derde verdachte opgepakt op Curaçao na moord op marechaussee

De politie van Curaçao heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de moord op een Nederlandse marechaussee, eind vorige maand. Het gaat om een 26-jarige bewoner van het...

ParadiseFM | Nederlander aangehouden in Colombia die wordt beschouwd als brein criminele drugsorganisatie

In Colombia is een Nederlander aangehouden die wordt beschouwd als het brein van een criminele drugsorganisatie. Dat meldt De Telegraaf. De man wordt verdacht van grootschalige handel...
- Advertisement -spot_img

AD | Tromp verliest ook bij Hof van CBCS

HomeMediaAD | Tromp verliest ook bij Hof van CBCS
Ex-CBCS directeur Emsley Tromp en zijn advcaat Mirto Murray | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Oud-president Emsley Tromp van de Centrale Bank CBCS heeft ook in hoger beroep aan het kortste eind getrokken in een rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever.

,,Het principaal hoger beroep faalt”, oordeelt het Hof en bevestigt daarmee de bestreden beschikking in eerste aanleg.

De uitspraak is van deze week. In reactie hierop laat zijn advocaat, Mirto Murray, aan het Antilliaans Dagblad weten:

,,Tromp stelt beroep in cassatie in, aangezien hij zich niet kan vinden in de gronden die het Hof gehanteerd heeft voor afwijzing van zijn vorderingen.” En: ,,De uitspraak doet géén recht aan het feit dat Tromp volledig is vrijgesproken van de aantijgingen aan zijn adres.”

Het Hof overweegt onder meer het volgende: Na het ontslag van Tromp als president – dat naar in dit geding moet worden aangenomen terecht is gegeven, ‘ook al in Tromp inmiddels definitief vrijgesproken’ – had de overeenkomst zoals die met Tromp was aangegaan haar zin verloren.

,,Van CBCS kon niet worden gevergd dat zij deze dure overeenkomst zou laten voortduren door – zoals Tromp voorstaat – om te zien naar andere werkzaamheden, zodat Tromp zijn arbeidsverhouding kon uitdienen met – zoals Tromp wil – behoud van zijn volledige salaris als president.”

Tromp, momenteel 59 jaar, is op 1 oktober 1985 bij de toenmalige Centrale Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) in dienst getreden en vervulde vanaf 25 augustus 1991 de functie van president-directeur, laatstelijk tegen een salaris van 59.915 gulden per maand, exclusief emolumenten. Zo meldt de beschikking.
Het Hof: ,,Het gaat hier om een uit de publieke middelen te bekostigen riante bezoldiging die in de loop der jaren is uitgedijd tot een omvang die door velen in en buiten Curaçao – gelet op het gewicht van de functie en de staat van de overheidsfinanciën – als exorbitant wordt ervaren.”

,,In dat salaris zal het aan de functie van president inherente afbreukrisico zijn verdisconteerd,” vervolgt de beschikking van de drie rechters, ,,zodat veilig kan worden aangenomen dat Tromp in de 32 jaar die zijn dienstverband heeft geduurd, waarvan 25 jaar als president, voldoende voorzieningen heeft kunnen treffen voor het geval hij vóór zijn pensioen zou worden ontslagen en – zo stelt Tromp althans – in Curaçao niet meer aan een passende baan zal weten te komen.”

Het Hof ook: ,,De opzegging tegen 1 november 2017 met een vergoeding van vier maanden salaris is dan niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid, ook al was Tromp op dat moment arbeidsongeschikt en kon hij bogen op 32 dienstjaren.”
Het Gemeenschappelijk Hof verenigt zich met de eerder door het Gerecht gegeven motivering en neemt deze over. Ook met betrekking tot het geschilpunt over de eindejaarsuitkering krijgt de oud-president geen gelijk van het Hof. Deze zou volgens Tromp moeten bestaan uit een eenmalige uitkering van 69.011 gulden en gratificatie van 423.694 gulden; samen 492.705 gulden (bijna 5 ton).

,,De grondslag en de strekking van deze extra uitkering van bijna 70 procent van het toch al forse salaris van Tromp zijn duister gebleven”, oordelen de drie Hofrechters. Er zijn enkele besluiten overgelegd, maar daaruit blijkt niet dat en waarom een vaste jaarlijkse uitkering van deze omvang verschuldigd zou zijn. Niet ter discussie staat echter dat deze eindejaarsuitkeringen eerder wel zijn betaald.

,,Ook als met Tromp wordt aangenomen dat het geen prestatie- en/of loyaliteitsbonus betreft maar een vast onderdeel van de bezoldiging, is het niet onredelijk te noemen dat CBCS de uitkering onderhevig heeft geacht aan de voorwaarde dat deze uitkering niet verschuldigd is – ook niet pro rata – in het geval Tromp aan het einde van het jaar niet meer bij CBCS werkzaam was en hij dat jaar bijna niet had gewerkt. Dat is ook bij een reguliere dertiende maand niet ongebruikelijk.”

Tromp heeft volgens het Hof geen bewijs aangeboden van omstandigheden die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden.

Onderzoek OM begin van einde

In augustus 2018 ging ex-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Emsley Tromp, in beroep tegen de beschikking in eerste aanleg van juli dat jaar. Het begon allemaal echter twee jaar daarvoor al; op 10 augustus 2016, toen het Openbaar Ministerie (OM) bekendmaakte dat Tromp ‘in de privésfeer’ als verdachte was aangemerkt in een strafrechtelijk fraudeonderzoek en dat op die datum een huiszoeking had plaatsgevonden bij de woning van Tromp.

De volgende dag heeft Tromp aan de minister van Financiën van Curaçao meegedeeld 30 dagen met verlof te gaan en per die datum secretaris-directeur Jerry Hasselmeyer aangewezen als zijn waarnemer. Eind augustus kondigt de minister van Financiën op dat moment, José Jardim, een veiligheidsonderzoek aan. Tromp verzoekt bijzondere vrijstelling van dienst.

Op 6 oktober vindt huiszoeking plaats in het gebouw van de CBCS, waarbij een aantal goederen van Tromp in beslag wordt genomen. Medio januari 2017 bezoekt Tromp Arbo Consult en wordt met ingang van 1 januari tot medio maart arbeidsongeschikt verklaard. In die periode weigeren de ministers van Algemene Zaken van Curaçao en Sint Maarten naar aanleiding van de resultaten van het veiligheidsonderzoek Tromp een verklaring van geen bezwaar af te geven.

De weigering is gegrond op het tegen Tromp ingestelde strafrechtelijke onderzoek naar belastingfraude en witwassen. Hij stelt hiertegen bezwaar in.

Op 30 augustus 2017 is Tromp weer bij de CBCS verschenen. De volgende dag heeft hij zich weer ziekgemeld. Daarna heeft hij geen werkzaamheden meer verricht voor de Centrale Bank.

Bij brief van 2 september hebben de ministers van Financiën Tromp kenbaar gemaakt dat zij voornemens zijn hem als president tussentijds te ontslaan, omdat gelet op de jegens hem ingestelde strafrechtelijke vervolging en het door het OM aangekondigde mogelijke nadere strafrechtelijke vervolging hij, ongeacht de omstandigheid dat de financiële malversaties in de privésfeer zouden zijn gepleegd, niet in zijn functie kan worden gehandhaafd.

Tegen het ontslagvoornemen maakt Tromp bezwaar, maar tegen de ontslagbesluiten in oktober 2017 heeft hij geen rechtsmiddelen aangewend. Bij vonnis van 17 november 2017 heeft het gerecht Tromp vrijgesproken van strafbare feiten waarvan hij werd verdacht. Het OM heeft daartegen vergeefs hoger beroep ingesteld; ook in hoger beroep is Tromp vrijgesproken.

Eind december heeft zijn advocaat CBCS gesommeerd om onmiddellijk tot betaling van zijn salaris en eindejaarsuitkering over te gaan. De CBCS reageert niet. Tromp spant een kort geding aan, maar het gerecht wijst de vordering af.

In januari 2018 heeft Tromp aan CBCS gesteld dat de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is en dat hij aanspraak maakt op wedertewerkstelling en voorts – voorwaardelijk – schadeloosstelling. In de procedure stelt Tromp dat zijn arbeidsovereenkomst niet door de werking van de landsbesluiten van medio oktober – tussentijds ontslag als president – is beëindigd.

Naast eindejaarsuitkering en gratificatie wil hij onder meer van CBCS betaling van 82.005 dollar verschuldigde pensioenpremie aan zijn Stichting ET Pensioenen en ook voortzetting van zijn premievrije ziektekostenvoorziening tot aan zijn dood. Het gerecht wijst de vorderingen af. Dat is juli 2018.

In een afzonderlijke zaak wijst het gerecht ook het voorwaardelijke ontbindingsverzoek van CBCS toe en de arbeidsovereenkomst tussen Tromp en CBCS met ingang van 13 juli 2018, zonder toekenning van een vergoeding aan Tromp. Tegen die beslissing heeft Tromp geen hoger beroep ingesteld, zodat vaststaat dat de overeenkomst in elk geval per 13 juli 2018 een einde heeft genomen.

Het Hof komt tot de conclusie dat de (arbeids)overeenkomst van Tromp met diens ontslag als president per 17 oktober 2017 is geëindigd en dat de verzoeken van Tromp ‘niet toewijsbaar’ zijn. Die conclusie wordt overigens niet anders wanneer toch met Tromp zou worden aangenomen dat het Directiereglement na 2003 niet meer op de arbeidsverhouding tussen partijen van toepassing was.

De door Tromp bestreden beschikking van het gerecht wordt deze week bevestigd door het Hof. Zoals gezegd stelt advocaat Murray namens Tromp beroep in cassatie in. CBCS werd in deze vertegenwoordigd door advocaat Mayesi Hammoud.

Bron: Antilliaans dagblad

8 reacties

 1. CV Emsley Deonicio Tromp
  Willemstad
  Geboorte plaats
  Curacao 9 oktober 1959

  Econoom + bankier
  President-directeur CBCS
  1991 tot 2017

  Economie studie in Puerto Rico
  Pennsylvania State University
  Cum laude gepromoveerd

  Eerste baan: Shell op Curaçao.
  1985 in dienst bij Centrale Bank
  1991 Vimy Servage opgevolgd als president-directeur
  2009 officier in Orde van Oranje-Nassau.

  Mei 2011 conflict tussen Tromp en Gerrit S.
  Gerrit S. beschuldigt Tromp van:
  Bedreiging
  Verstrekken ongedekte lening 3 miljoen
  kledingzaak vriendin Tromp
  Waarvan 300K Euro naar pensioen Tromp

  Tromp ook beschuldigd:
  verstrekken lening zonder medeweten RvC aan:
  Havenbedrijf SXM
  Aqualectra.

  31 mei 2011 Staten Curaçao neemt motie aan
  Algemene Rekenkamer onderzoekt beleid Tromp.
  In opspraak vanwege privéfinanciën.
  Tromp juichte donderzoek toe,
  Tromp wil van blaam gezuiverd worden.
  Het Openbaar Ministerie ziet geen aanleiding
  om Tromp te vervolgen voor bedreiging.

  Commissie-Rosenmöller onderzoekt situatie Curaçao
  Concludeerde dat ” integriteit publieke functionarissen
  het functioneren van overheidsinstituties
  in Curaçao in opspraak is gebracht”.
  Zowel premier Schotte
  als president-directeur Tromp
  had niet via media beschuldigingen mogen uiten.
  Commissie doet geen uitspraak corruptie Tromp .
  2012 RvC CBCS besluit Tromp te onderzoeken.
  5 van 7 RvC leden wantrouwen Tromp.
  Tromp blijft toch in functie

  2012 Tromp in opspraak ivm banden John Deuss
  van First Curaçao International Bank (FCIB)
  FCIB onderwerp strafzaak Nederland.
  Tromp ook banden met Hushang Ansary
  die ENNIA uitholde onder zijn toezicht.
  en in 2016 in financiële problemen kwam.

  2016 OM onderzoekt privéfinanciën Tromp.
  juni 2016 Financieele Dagblad publiceert artikel dat
  IMF van mening was
  dat de ongebruikelijk grote leningen
  van de CBCS aan:
  het havenbedrijf SXM
  en Aqualectra
  onrechtmatig waren,
  Centrale Bank mag alleen aan banken lenen
  niet aan andere bedrijven.

  Ook werd vastgoedtransactie Tromp
  appartement Miami in twijfel getrokken.

  aug 2016 huiszoeking Tromp, die daarop vakantie nam.
  11 aug 2016 Tromp non-actief
  17 okt 2017 Tromp ontslagen als president-directeur van de CBCS.
  12 juli 2018 Rechter bepaalt dat de opzegging rechtsgeldig was.

  Zaak belastingontduiking
  Rechter oordeelt datTromp onvoorzichtig is geweest,
  Rechter acht niet bewezen
  dat Tromp opzettelijk belasting ontdoken heeft
  Volgens justitie gaf hij tussen 2006 en 2014
  opzettelijk niet alle inkomsten door
  aan belastingdienst
  waardoor schatkist Curaçao
  2,7 miljoen euro aan inkomsten miste!

  Tromp eist:
  a. Eindejaarsuitkering Naf 69.011 en gratificatie van 423.694 gulden;
  samen 492.705 gulden (bijna 5 ton).

  b. Dat zijn arbeidsverhouding na ontslag volledig wordt uitgediend
  met behoud van zijn volledige salaris (Naf 2.000.000? ) als president.

  Rechter wijst beide exorbitante eisen af.

 2. Trompje
  Het is mooi geweest
  Tijd van Komen is gegaan &
  Tijd van gaan is gekomen
  25 jaar heb je de troon gesierd
  En je positie volop en abundant gevierd
  Je persoonlijke schatkistje heb je zeer goed gevuld
  Terwijl je de kritiek van niemand duldt
  Met een peperdure penthouses in Miami
  En wonende in een supermooie villa
  Gaf je op de koop toe ook nog eens aan nicht Zus Ersilia
  Een topbaan als directrice finacial stability
  Tijd van gaan is gekomen
  Tijd van komen is gegaan
  Laat nou eens een keer wat voor een ander staan!

 3. ,,De uitspraak doet géén recht aan het feit dat Tromp volledig is vrijgesproken van de aantijgingen aan zijn adres.”

  Stoere advocaat zinnetjes. Echter vrijspraak betekent niet dat iemand niet schuldig is!

 4. Vuile rat.

  Hoe lang is positie van de nicht van deze nicht, Zus de Lannooy, nog houdbaar?

  Benoemd zonder vacature, zonder sollicitatieprocedures en in de hoogste salarisschaal. Mocht meteen na aanstelling twee jaar vakantie gaan vieren in Nederland, met behoud van salaris.

  Jardim en Lasten deden er niets aan om deze wantoestand te corrigeren.

  En vooralsnog kijkt ook de integriteit predikende Bob Traa de andere kant op en tekent nog gewoon iedere maand de absurde salaris cheque van Zus.

 5. Een basis salaris van Naf 60.000 p.m
  Aangevuld tot Naf 2.000.000 p.j ( emolumenten)

  Declareert daarboven zijn aqualectrarekeningen.
  Rommelt fiskaal met zijn pensioenfonds.

  Eist doodleuk dat zijn arbeidsverhouding na zijn ontslag volledig uitgediend wordt met behoud van zijn exorbitante presidents salaris tot aan pensioengerechtigde leeftijd?

  Allemaal betaald uit publieke middelen?

  Over privileges gesproken!

  Dat krijg je als 25 jaar lang dezelfde bank president aanhoudt met een poppenkast RvC.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties