32 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het homohuwelijk?

Podcast Mogen binnenkort ook op Aruba mensen van het gelijke geslacht trouwen? Vandaag stemt het Arubaanse parlement daar opnieuw over. En dat wordt spannend, want gelijke rechten voor...

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Ophef over salaris CBCS-president

HomeMediaAD | Ophef over salaris CBCS-president
De RvC reageerde nog niet op de publicaties, ondanks dat president-commissaris Etienne Ys hiertoe wel werd uitgenodigd. | Persbureau Curacao

Willemstad – De voormalige interim-president Bob Traa van de Centrale Bank CBCS en vermoedelijk ook kandidaat-president Richard Doornbosch kregen/krijgen netto bijna 45.000 gulden per maand. Dat is het salaris plus overige arbeidsvoorwaarden. Dit ligt ruim boven de zogenaamde ‘Rhuggenaath-norm’, waar de laatste tijd zoveel om te doen is.

Die norm is echter niet van toepassing op de Centrale Bank. De genoemde beloning omgezet in een brutobedrag ligt echter zelfs boven de bezoldiging van de president van De Nederlandsche Bank (DNB).

Zowel Traa, die in december vroegtijdig afscheid nam, als de toekomstige president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) werd een zogeheten ‘expatregeling’ aangeboden. Het voordeel van de expatriateregeling is dat de werkgever een overeengekomen nettoloon niet hoeft te bruteren. Een nettosalaris moet echter nog altijd wel maatschappelijk kunnen worden verantwoord. De raad van commissarissen (RvC), die dit heeft aangeboden, wijst naar verluidt op het nettobedrag van maandelijks circa 33.500 zónder onkostenvergoedingen, waaronder schoolkosten (International School) die in werkelijkheid zelfs hoger zouden zijn.

In het geval van Traa en waarschijnlijk ook Doornbosch komt er bovenop de bijna 45.000 netto per maand ook vakantiegeld (van ongeveer een maand salaris) plus een prestatiebonus (van één of mogelijk twee maanden). De 45.000 gulden netto maandelijks zou méér zijn dan wat de overige twee CBCS-directeuren samen aan bezoldiging ontvangen.

De hoogte van de salarissen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector is momenteel onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie. Dit houdt verband met de coronacrisis, die een enorme impact heeft op zowel de private sector als de overheid. Maar ook door de harde condities die de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops verbindt aan het verstrekken van liquiditeitssteun aan Curaçao.

Zo eist Nederland ‘maximering’ van de arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector. Het moet wat Knops betreft maximaal 130 procent zijn van het nieuwe genormeerde salaris van de minister-president van het land, inclusief een gelijke maximering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. ,,Dit besluit, te weten de Rhuggenaath-norm, is door de regering reeds genomen en afgekondigd”, antwoordde het kabinet op Curaçao onlangs.

De Ministeriële Beschikking van 13 mei 2020 ter vaststelling van een kader om de personeelslasten van overheid gelieerde entiteiten te optimaliseren, stelt dat het hoogste inkomen niet meer bedraagt dan 290.000 gulden bruto. Tot het inkomen worden gerekend de bezoldiging, de vakantie-uitkering, kerstuitkeringen, (prestatie)bonussen, toelagen en toeslagen, en elke andere beloning, in geld en natura, onder welke benaming dan ook.

Bij een expatregeling is het fiscaal anders, zoals ten aanzien van de loonbelasting en andere belastingheffingen en komen werknemerslasten voor rekening van de werkgever. Het is lastig ‘appels met peren te vergelijken’, maar 45.000 netto zou onder normale omstandigheden uitkomen op 90.000 tot 95.000 bruto per maand. Dat is ruim een miljoen op jaarbasis, nog zónder de vakantie- en bonusgelden meegerekend. In verband met de expatstructuur zijn bij 45.000 netto de loonkosten voor CBCS een stuk lager, namelijk circa 65.000-70.000 gulden per maand (zo’n acht ton per jaar), nog exclusief de overige uitkeringen.

Bovenstaande beloning is wat de raad van commissarissen (RvC) eerder Traa en nu ook Doornbosch hebben aangeboden.

,,De expatriate-regeling is een fiscale regeling die als doel heeft het aantrekken van deskundige werknemers uit het buitenland niet te ontmoedigen”, meldt de website van de Belastingdienst van Curaçao. ,,In de expatriate-regeling zijn bepalingen opgenomen voor de berekening van de verschuldigde loonbelasting en de belastingheffing van specifiek genoemde kostenvergoedingen.”

De expat-regeling is onder voorwaarden van toepassing op uit het buitenland aangetrokken werknemers, die over een specifieke deskundigheid beschikken die niet of in beperkte mate beschikbaar is op de lokale arbeidsmarkt. De huidige regeling is vastgelegd in een Ministeriële Beschikking van december 1998 en naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van Beroep voor Belastingzaken in 2009 aangepast.

Er is echter verontwaardiging ontstaan over de hoogte van het nettosalaris van oud-president Traa en naar alle waarschijnlijkheid dus ook dat van Doornbosch, die volgende maand bij de CBCS aan de slag zou gaan, overigens nadat de screening goed is verlopen. De krant Nobo berichtte erover en ook TV Direct besteedde er aandacht aan, meer in algemene termen. De RvC reageerde nog niet op de publicaties, ondanks dat president-commissaris Etienne Ys hiertoe wel werd uitgenodigd.

De RvC zou zich erop beroepen binnen de grenzen van het Reglement Arbeidsvoorwaarden voor de Raad van Bestuur (RvB) te blijven. Uitgedrukt in brutobedragen ligt het maandbedrag voor de president op zo’n 41.000 gulden. Daar komen dan allerlei vergoedingen bij, zoals pensioen en premie ziektekosten, maar ook beveiliging, autotoelage, benzine, telefoon en representatie.

Een nettowaarde van bijna 45.000, de vergoedingen meegerekend, zou hiervan afwijken, gezien de kosten van 65.000-70.000 voor de CBCS, die zonder expat-regeling zou uitkomen op 90.000-95.000 per maand. In de beloning zitten overigens ook vergoeding schoolkosten en vliegtickets.

De aanstelling van eerder Traa en de kandidaatstelling van Doornbosch is gebeurd in afstemming met De Nederlandsche Bank (DNB). Dat was al eerder gebeurd, maar bleek medio vorig maand ook een eis van Knops: ,,Benoeming, in afstemming met DNB, op korte termijn van een voorzitter die voldoet aan eisen inzake geschiktheid en betrouwbaarheid.” De regering van Curaçao liet daarop weten: ,,De DNB is door de voorzitter van de RvC van de CBCS reeds geïnformeerd over de geselecteerde kandidaat.”

De benoeming van de drie directieleden van de CBCS, de raad van bestuur (RvB), is in principe voor acht jaar, met de mogelijkheid van een nieuwe termijn van acht jaar. In het geval van Doornbosch zou het gaan om vijf jaar. De expat-regeling geldt in beginsel voor een periode van vijf jaar, ongeacht de duur waarvoor de werkvergunning is afgegeven, aldus de Belastingdienst. De expatriate-regeling kan eenmalig worden verlengd met maximaal vijf jaar, indien de werkgever vóór het verstrijken van de eerste vijf jaar aannemelijk maakt dat het – in verband met schaarste van de specifieke deskundigheid op de lokale arbeidsmarkt – noodzakelijk is het dienstverband van de desbetreffende werknemer te verlengen.

Voor Traa en Doornbosch gaat/ging het dus om circa 45.000 netto per maand, inclusief vergoedingen, plus nog vakantiegeld en bonus(sen). Dat is omgezet in een normale regeling ruim een miljoen per jaar.

President DNB krijgt 810.000

Ter vergelijking: DNB-president Klaas Knot heeft een salaris van 405.00 euro (810.000 gulden bruto). De president van de Duitse Bundesbank zou een beloning van 420.000 euro (840.000 gulden) krijgen.

Destijds werd in verband met voormalig CBCS-president Emsley Tromp gesteld dat hij de bestbetaalde Centrale Bank-president was van het Koninkrijk en ook daarbuiten. Tromp trad op 1 oktober 1985 bij de toenmalige Centrale Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) in dienst en vervulde vanaf eind augustus 1991 de functie van president-directeur, laatstelijk tegen een salaris van 59.915 gulden bruto per maand, exclusief emolumenten en zonder eindejaarsuitkering en gratificatie. Zo bleek uit een vonnis tegen zijn voormalige werkgever.

Expat-regeling

Om voor de expatriate-regeling in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan. De werknemer dient:

 • – direct voorafgaand aan zijn tewerkstelling op Curaçao gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vijf jaar in het buitenland te hebben gewoond;
 • – een studie te hebben afgerond op hoger beroeps- of wetenschappelijk niveau en over ten minste vijf jaar relevante werkervaring te beschikken;
 • – een beloning te genieten van zijn werkgever van ten minste 150.000 per jaar;
 • – over specifieke deskundigheid te beschikken die niet of in beperkte mate beschikbaar is op de lokale arbeidsmarkt. Indien de werknemer een werkvergunning kan overleggen waaruit blijkt dat hij toestemming heeft om een bepaalde functie op Curaçao uit te oefenen, wordt aangenomen dat een dergelijke persoon schaars is op de lokale arbeidsmarkt.

De regeling biedt fiscale voordelen: het grootste voordeel van de regeling is dat de werkgever een overeengekomen nettoloon niet hoeft te bruteren. Om een medewerker een netto-beloning van 150.000 per jaar te geven is 46.866 (tarief 2010 voor een alleenstaande zonder kinderen) loonbelasting verschuldigd. Indien gebruteerd zou moeten worden bedraagt de belasting 89.269. Een aantal vergoedingen wordt niet in de belastingheffing betrokken.

De vrijgestelde bedragen zijn:

 • – beloningen in natura voor zover die gezamenlijk niet meer dan 15.000 per jaar bedragen;
 • – vergoedingen ter dekking van kosten gemaakt ten behoeve van scholen op Curaçao alsmede gelijkwaardige onderwijsinstellingen in het buitenland, met dien verstande dat per kind maximaal 25.000 gulden per kalenderjaar buiten de belastingheffing wordt gehouden;
 • – vergoedingen ter dekking van reiskosten verbonden aan uitzending en repatriëring van de werknemer en diens gezin tot maximaal 4.000 voor een alleenstaande, 8.000 voor een echtpaar en 12.000 voor een echtpaar met kinderen;
 • – vergoedingen ter dekking van hotelkosten gedurende maximaal twee maanden na de aankomst van de werknemer op Curaçao met dien verstande dat de vergoedingen niet hoger zijn dan 10.000 voor een alleenstaande, 15.000 voor een echtpaar en 21.000 voor een echtpaar met kinderen;
 • – vergoedingen ter dekking van herinrichtingskosten bij vestiging op Curaçao tot een maximum van twee maanden loon met dien verstande dat het bedrag van 12.000 niet wordt overschreden;
 • – vergoedingen ter dekking van kosten verbonden met de huur van een vervoermiddel bij aankomst van de werknemer op Curaçao gedurende maximaal twee maanden, met dien verstande dat de vergoedingen niet meer bedragen dan 2.700 per maand.

Bron: belastingdienst.cw

Bron: Antilliaans Dagblad

14 reacties

 1. Hahahaha het kan toch niet waar zijn. Iemand gaat meer verdienen dan Tromp!! Maar goed het is dit keer een makamba!! Lang leve het feest!

 2. @ Martin, helaas is men op Curacao ziende blind en horende doof. Haast niemand vraagt zich af waarom op een eiland met net 150000 inwoners, er zoveel banken zijn. Haast niemand vraagt zich af waarom de centrale bank zo een peperduur gebouw is met een beveiliging waar zelfs het Pentagon uit respect zijn pet voor af doet. Het volk wordt al jaren zoet gehouden met kruimeltjes van Toerisme is onze belangrijke bron van inkomen, terwijl de elite en Black Jetset zich enorm verrijken met de miljarden die dagelijks de revue passeren. Voor de schone schijn is er een belastingkantoor waar bijna niemand zijn belastingaangifte doet. OB etc verdwijnt in de zakken van de winkeliers en bijna niemand betaald zijn belasting (wegen etc.). Toch wordt in de publieke sector miljoenen rondgedeeld. Rar ra ra waar komt dat geld vandaan?

 3. Onze ernstig zieke en redelijk corrupte centrale bank. Wie het peperdure gebouw ziet (in een armoedige wijk) en het bling bling wagenpark op de parkeerplaats (het lijkt wel een autoshow) in ons vrijwel failliete Land, weet genoeg; hier klopt iets niet, dit stinkt, it sucks. Met dank aan Elmsly Tromp en zijn vele companen; hoe je mee kan helpen een Land ten onder te laten gaan. Moge de schuldigen belanden in de Hel en degenen die de problemen gaan aanpakken in de Hemel. Amén.

 4. Niks aan de hand mensen doorlopen graag. Het valt allemaal binnen de kaders van de wet. Hetzelfde als dat ik met een eind hout iemand net niet dood mep. Kan ik ook tegen de rechter zeggen “ja maar meneer de rechter ik heb hem keurig binnen de kaders van dood en leven geslagen, dus mij treft geen blaam”. Men moet trouwens niet verbaasd opkijken als de minister salarissen substantieel omhoog gaan vooral die van Billenaath. Men moet namelijk voldoen aan het maximum die Knops heeft gesteld aan hun vriendjes dus zullen ze precies 130 % onder de hoge beloningsgraad gaan zitten. En u weet het he mensen, volgend jaar weer PAR/PIN en MAN stemmen want anders komt de MAFFIA op Curacao en pikkeboef Schotte uit de gevangenis. Dan zijn we aan de goden overgeleverd en is er corruptie. Gelukkig is dat gevaar nu afgewend.

 5. @CR:
  De reputatieschade die Reintje door CR-types wordt aangepraat op KKC, mag dan dus…. Lekker subjectief van je,:omdat CR VINDT dat Reintje nooit elders dat geld kan krijgen, mag hij best minder dan een Makamba verdienen. Lekkere jongen ben jij.
  Enne, waar blijft de Rugge-norm? Ik hoor daar geen hond over praten…. ook door CR niet.
  Vreemde “zoals de wind waait, waait mijn jasje” mentaliteit CR.

 6. @Drechi pa bosnan Tur: wat ik zeg dat iedereen met een goede reputatie in het buitenland zich wel 2 keer zal bedenken om op Curacao ergens een directie functie op zich te nemen. Het reputatie risico is enorm, lange tenen en overal politiek. Bob Traa is een mooi voorbeeld van iemand die graag wilde aanpakken maar binnen de kortste keren het werk onmogelijk is gemaakt: lijkt mij geen prettige ambassadeur voor andere buitenlandse toppers.
  Reinald Curiel gaat, net zoals onze andere toppers, nergens ter wereld de baan vinden die hij nu heeft: dan kan je hem best minder betalen.

 7. @CR:
  Typisch CR weer… Het is een Makamba, en dan mag het. Is het Reintje Curiel, dan mag het niet….
  Make up your friggin’ mind CR… Grow Up. Chupadores United. Bah…..

 8. 45000 gulden per maand netto is niet zo veel als je bedenkt dat je een zekere baan bij een gerespecteerde instelling op geeft voor een onzekere, zwaar politieke baan bij een instelling als CBCS die heel slecht is aangeschreven. Bob Traa heeft 6 maanden geprobeerd om er iets van te maken en heeft toen opgegeven. Onze lokale toppers zijn maar wat al te graag in dienst bij CBCS vanwege de lage prestatie eisen, korte werkdagen en vele congressen, maar vanuit een buitenlands perspectief is werken als CBCS uitermate risico vol en ben je net zoals Bob Traa al weer na 6 maanden vertrokken.

 9. De corruptie gaat dus gewoon door, de mazen in de wet zijn weer eens levensgroot. Hadden we van deze struikrovers eigenlijk anders verwacht ? Knops, kom maar weer in !

 10. ….”Maak ook de salarissen bekend van Tromp, Hasselmeyer en Romero Alsmede de bovenste laag van de managers .Maar dan wat ze betaald hebben gekregen dus salaris plus de bonussen die ze elkaar steeds toespeelde.Dan kom je op inkomsten die exorbitant en schofterig zijn”…..

  @Shon fefe, het gaat er misschien zelfs over heen..het zal er iig niet ver vandaan zitten met bonussen etc……
  Ze hebben 20 – 30 jaar feest gevierd, zonder functioneel RvC toezicht, Een RvC die klitte met de RvB..
  En vergeet idd de laag daar vlak onder niet, die ook graag aanschoof aan smultafel…en niets zei..
  En idd : neem de

 11. Maak ook de salarissen bekend van Tromp, Hasselmeyer en Romero Alsmede de bovenste laag van de managers .Maar dan wat ze betaald hebben gekregen dus salaris plus de bonussen die ze elkaar steeds toespeelde.Dan kom je op inkomsten die exorbitant en schofterig zijn .Je kunt nu ook constateren dat de raad van bestuur van de CBCS duidelijk niet in staat is om te onderhandelen daar ze het zicht op de realiteit al lang kwijt zijn.Onder leiding van Etienne Ys heeft de RVC blijkbaar de salarissen van de bovengenoemde bestuurders als referentie genomen en dan klopt het allemaal weer .

 12. Stephen Capella, ex directeur Girobank, is bereid het voor het minimumloon te doen.

  Mits de Centrale Bank 1 keer per jaar Avalon software bestelt bij zijn moeder in Panama.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties