28 C
Willemstad
• maandag 15 juli 2024 08:20

AD | ‘Ontwerp abb rammelt en is te complex’

Online gaming activiteiten in E-zone onzeker. De brandbrief is medeondertekend door VBC, KvK, CRA, Ciba, DMO, Ciga, VAB, Chata) en Cifa | Extra

Willemstad – De voorgestelde Landsverordening algemene bestedingsbelasting (abb) rammelt aan alle kanten en is te complex. Dat is de mening van negen invloedrijke belangenorganisaties die de Curaçaose private sector vertegenwoordigen.

De uitgangspunten – vereenvoudiging, internationale neutraliteit voor diensten en dat de heffing beoogd te worden ontdaan van haar cumulatief karakter – zijn oké, maar daarmee is het wat het bedrijfsleven ook wel gezegd.

De omvang van de Curaçaose economie is bescheiden, zo ook de gemiddelde (kleine) omvang van ondernemingen. Een eenvoudig fiscaal stelsel is daarom van onmiskenbaar belang voor de uitvoering door zowel de Inspectie als de Ontvanger en voor toepassing door het lokale bedrijfsleven, aldus de organisaties. ,,Het huidige ontwerp van de abb, zoals het nu voorligt, voldoet helaas niet aan deze doelstelling.”

Dit schrijven zij in een brandbrief aan Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN). ,,Op dit moment zou de abb, ook met deskundige hulp, nog niet goed uit te voeren zijn, omdat de wettelijke definities en bepalingen in de meeste gevallen niet leiden tot duidelijke antwoorden op feitelijke situaties.”

Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Zo is sprake van ‘onduidelijke definities’. Het betreffende wetsontwerp, inclusief de memorie van toelichting (MvT), heeft evident de nodige wijzigingen ondergaan. Hiervan kan men de sporen terugzien in zowel het ontwerp als de toelichting. ,,Zo wordt bijvoorbeeld herhaaldelijk nog verwezen naar de levering van goederen, in plaats van invoer.”
Verder worden in het ontwerp verscheidene (oude) definities opgenomen die in de rest van het ontwerp niet (meer)voorkomen.

Er wordt een zeer summiere definitie van ‘diensten’ gegeven, zijnde ‘alle prestaties niet zijnde leveringen van goederen’. Nu de ‘levering van goederen’ – anders dan bij invoer – niet belast is met abb, zou het naar de mening van de belangenvereniging niet logisch zijn een dergelijke definitie op te nemen. ,,Het zou daarom onze voorkeur hebben om ‘diensten’ nader te definiëren”, aldus het schrijven.

Het huidige voorstel is verder ‘erg problematisch’ voor samengestelde prestaties, waarbij leveringen en diensten gecombineerd worden aangeboden. Bijvoorbeeld het restaurant dat een maaltijd bereidt en serveert, de wegenbouwer die een weg asfalteert, de automonteur die auto-onderdelen verkoopt en installeert.

,,Steeds komt de vraag op of hier sprake is van een levering of een dienst. Een vraag die volgens de brandbrief eigenlijk niet te beantwoorden is omdat het steeds zowel een levering als een dienst betreft. Men zou hoogstens kunnen zeggen dat in het ene geval de dienst overheerst en in het andere geval de levering.”

In de meeste gevallen gaat het om één ondeelbare prestatie en geen van beide zal volledig zijn. Het is echter belangrijk om te bepalen wanneer er sprake is van een dienst of van de levering van een goed, vanwege de belastbaarheid voor abb. De nu gekozen route zal tot cumulatie van heffing leiden en daarmee één van de belangrijke uitgangspunten – het ontdoen van het cumulatief karakter – van het ontwerp ondermijnen.

Dit geldt zeker ook in het horecabedrijf dat reeds hard geraakt is door de verhoging van omzetbelasting (ob) tot 9 procent en de ‘extreme’ verhogingen van accijnzen (op bier en alcoholische dranken, red.). ,,Op deze wijze benadeelt het beleid van de regering de enige groeiende economische sector van Curaçao”, aldus de private organisaties.

De brandbrief is medeondertekend door de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), Kamer van Koophandel (KvK), Curaçao Restaurant Association (CRA), Curaçao Indian Business Association (Ciba), Downtown Management Organization (DMO), Curaçao Internet Gaming Association (Ciga), de Vereniging van Antilliaans Belastingadviseurs (VAB), Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata) en de Curaçao International Financial Services Association (Cifa).

Internationale neutraliteitvoor diensten

Met de nieuwe plaats van dienstbepaling wordt er volgens het bedrijfsleven voor gezorgd dat zowel de levering van diensten aan afnemers in het buitenland als de levering van diensten door buitenlandse ondernemers aan afnemers op Curaçao (met uitzondering van diensten ten aanzien van Curaçaos onroerend goed), niet zijn onderworpen aan abb.

,,Wij beamen dat deze verregaande maatregel het internationale dienstenverkeer volledig neutraal laat verlopen. Wij hebben nochtans onze bedenkingen bij deze keuze, nu het wegvallen van nagenoeg het geheel van de verlegde diensten een zeer ongewenst effect met zich meebrengt, in die zin dat de lokale diensten per definitie duurder worden dan het afnemen van dezelfde diensten uit het buitenland.”

Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van een lokale deskundige die wel 9 procent abb op zijn factuur in rekening moet brengen, versus de diensten van een buitenlandse deskundige waar geen rekening gehouden moet worden met 9 procent abb.

,,Dit zal de import van diensten stimuleren, hetgeen slecht is voor het lokale bedrijfsleven en tevens negatief zal uitpakken voor de betalingsbalans van het land, welke al zeer onder druk staat.”

In het artikelsgewijze commentaar van het ontwerp wordt door de regering gesteld dat de abb waarborgt dat er geen sprake is van cumulatie van heffing.

,,Zonder verdere maatregelen, zal hier geen van sprake zijn”, stelt het bedrijfsleven in de brief aan minister Gijsbertha. Bepaalde sectoren zullen door de huidige opstelling van het ontwerp ‘wel degelijk last’ hebben van de cumulatie van abb.

De bouwsector bijvoorbeeld, die vaak afhankelijk is van ingevoerde goederen van onderaannemers die zullen worden belast met abb voor hun diensten. Daarnaast speelt hetzelfde probleem bij restaurants, garages en andere reparatiediensten, de import-vervangende productie en de export van lokaal vervaardigde producten die afhankelijk zijn van geïmporteerde gronden hulpstoffen.

,,Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de concurrentiepositie bij de export van producten”, meent de private sector. In dit kader worden de goederen met 12 procent abb bij invoer belast, waardoor het product dat bestemd is voor de export fors duurder wordt en het in vele gevallen niet meer interessant zal zijn om producten te exporteren.

Dit geldt tevens voor de producten die thans met inachtneming van de ‘tax free’-regeling aan met name toeristen worden verkocht, welke regeling door de introductie van de abb volkomen oninteressant zal worden.

lmmers, vervolgt het schrijven, de bij invoer verschuldigde abb en invoerrechten zullen erg zwaar gaan drukken op deze categorie van producten die uiteindelijk door toeristen worden geëxporteerd, maar veelal vanwege een marginaal prijsvoordeel op Curaçao worden gekocht, welk voordeel verder teniet zal worden gedaan door de introductie van de abb in de huidige vorm.

,,Dit zorgt voor een verdere verslechtering van de situatie, die thans reeds suboptimaal is wegens een onjuiste invoering van de ‘tax free’-regeling, waardoor het niet de vruchten afwerpt die men voor ogen had. Met het voorliggende abb-voorstel wordt er nagelaten om de huidige omissies te repareren om, zoals bedoeld, de verkopen aan toeristen te stimuleren, maar wordt de situatie erger gemaakt dan vóór de invoering van de regeling.”

Aldus de brief van VBC, KvK, CRA, Ciba, DMO, Ciga, VAB, Chata en Cifa. Hoewel een aftrekrecht naar de belangenorganisaties begrijpen ongewenst is, zou een verrekenmogelijkheid van ‘voorbelasting (abb, inclusief invoerrechten bij tax (& duty) free)’ wellicht een verlichting kunnen bieden aan dergelijke sectoren.

De belangenverenigingen staan ook stil bij de douanezone. De douanezone, voorheen e-zone, zal worden opgenomen in de Algemene Verordening I.U. en D. (lUD ofwel invoerrechten, accijnzen en douanerechten).

,,Met uitzondering van de gelijkstelling aan een entrepot, is verder niet opgenomen of de activiteiten die waren toegestaan in een e-zone, in een douanezone kunnen worden voortgezet.”

Ook zijn geen voorwaarden opgenomen waaraan een ondernemer moet voldoen om tot een douanezone te kunnen worden toegelaten, ervan uitgaande dat een dergelijke toelating vereist is.

Het ontbreekt verder volledig aan een overgangsbepaling voor bestaande e-zone vennootschappen, vergunninghouders, beheerders, exploitanten exporteurs. Dergelijke subjecten is toegezegd dat het e-zoneregime gegarandeerd zal blijven tot 2026.

,,Het vertrouwen aan dergelijke toezeggingen door de overheid, wordt door deze wijzigingen en door het ontbreken van enig overgangsrecht, op deze manier ontnomen en komt de rechtszekerheid niet ten goede.”

De algemene indruk die gewekt wordt met dit abb-voorstel, dat aan de adviesorganen is aangeboden, is dat het zowel wetstechnisch als economisch onsamenhangend is en dus aanpassing behoeft. ,,Het voorstel lijkt averechts te gaan werken en niet de gewenste resultaten te gaan opleveren.”

Bron: Antilliaans Dagblad

16 reacties

 1. Er zijn bepaalde reacties/vragen die, naar mijn mening, niet via/per bladen als deze in de vorm van overdreven geldzorgen uitgedrukt moeten worden. No warda baka bai i tira su k….k ku piedra. Hasi bo pregunta serka e instansia o outoridat kende por kontestá al momento i al kaso.

 2. Van het regeren, het zaken doen, ABB, BTW etc. begrijp ik niks ofwel gaat dit mijn pet te boven. Immers, ik ben geen schaap van 5 poten. Een ding weet ik wel zeker, de werkelijke beleidsmakers van ieder land of volk, zijn diegenen die op alle maatregelen die politici nemen nooit tevreden zijn of het zoveel beter weten, van tevoren of later kritiek hebben, de werkelijke regeerders c.q. politici zijn van alle landen van de wereld.

 3. Wat de meesten waarschijnlijk niet opvalt is de hoeveelheid papier op de tafel bij deze idioot. Het geeft gelijk aan wat het grootste probleem met bestuurders op dit eiland is, formulieren raken kwijt en worden vaak bewust zoek gemaakt.

  Zolang deze dinosaurussen blijven vinden dat hun persoonlijke belang boven landsbelang gaat, komen we niet vooruit.

 4. Romero, voormalig raad van bestuurslid CBCS, belast met beheer financiële instellingen onder noodregeling : Giro bank dus.

  Danki, gracias, thank you, “proost”!

 5. En de persoon die verantwoordelijk is voor de 0 Naf gaat nu de commissie naar girobank leiden…

  Cbcs en Chos Romero: masja danki! Dankjewel! Thank you!

 6. Top prestatie van het jaar: “Deposito Garantie Regeling” voor Curaçaosche spaarders van Naf 0,00.

  Rammelt ook aan alle kanten!

  Danki CBCS, thank u Banko amigu, dank je Gijsbertha!

 7. Helaas @Drekkie ik kan het je niet kwalijk nemen dat je niet weet en ook niet begrijpt wat de naam Gerrit de Raaf betekend, ken je het liedje nog over Gerrit , nee, dat dacht ik al, aangezien je daar te dom voor bent, stom reageren dat kan je goed MFK …….!

 8. Bon ja, @Drechi pa bosnan tur….ik kan je niet helemáál ongelijk geven, we zijn er zelf ook debet aan dat we dit soort corrupte “Oega Boega” politici toleren en überhaupt “electen”.

 9. ………”En het is allemaal de schuld van Schotte”
  Alleen noemt Bram hem “Gerrit de Raaf”… :)
  Jullie kennen mijn naam he? En het is geen Haas……..
  Drechi pa bosnan Tur. Eigen schuld, dikke bult nu!!!!

 10. Gijsbertha is een typische salon politicus die zichzelf rijkgegraaid heeft en deel uitmaakt van de hardnekkige zittende “kaste” die zich laat sturen door eigenbelang.

 11. Ongelooflijk hoeveel lobby organisaties Curacao niet heeft: zouden die mensen niet eerst eens hun eigen organisaties goed kunnen runnen voordat zij zich met economie brede issues gaan bemoeien?

 12. Het rammelt bij de overheid aan van alles, omdat er aan de personen die de overheid runnen ook van alles rammelt!!!!!!
  Moreel en kundig!

 13. Wanneer denkt de Inspectie der Belastingen klaar te zijn zo dat de Ontvanger eindelijk de mensen die teruggaven van 2017 en 2018 nog moeten ontvangen, eindelijk hun teruggave kunnen krijgen??? Dat heeft niks te maken met de brand van hun kantoor.2017 moest al 1 jaar eerder klaar voor teruggave zijn!!!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties