AD | Nederlandse hulp luchtverbinding

De eilanden kunnen vandaag de dag niet meer zonder een intereilandelijke luchtverbinding. Daar is de Nederlandse politiek, door de delegatie, van overtuigd | FOTO CDN.AIRPLANE-PICTURES/Martial Del Ler

Willemstad – Nederlandse hoge ambtenaren en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ronald Plasterk, zijn door de ministers Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling (EO) en Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), overtuigd dat er gezamenlijk opgetrokken moet worden voor het garanderen van de luchtverbinding tussen de Nederlands-Caribische eilanden.

Dat blijkt uit een naar de Staten gestuurd reisverslag van Rhuggenaath. ,,In de gesprekken werd de eigen verantwoordelijkheid van de landen met betrekking tot de luchtvaart erkend, maar gezien de cruciale sociale, economische en maatschappelijke betekenis van deze intereilandelijke

Verbindingen, werd samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk noodzakelijk geacht. Op basis hiervan is er een gezamenlijke verklaring opgesteld, waarbij ook Aruba en Sint Maarten zich hebben aangesloten.”

De verklaring omvat de volgende afspraken:

,,(1) Er wordt een gezamenlijke expertgroep ingesteld waarin de landen van het Koninkrijk allen zijn vertegenwoordigd. Deze groep richt zich op de connectiviteit tussen de eilanden en bekijkt hoe, vanuit het publieke belang, de verbindingen tussen de eilanden op een veilige en betrouwbare manier structureel kunnen worden geborgd. Hiertoe worden verschillende opties verkend en worden, onder meer, de financiële, juridische, economische en sociale aspecten meegenomen. (2) In afstemming met alle landen binnen het Koninkrijk wordt de herziening van het Protocol betreffende de samenwerking op het gebied van burgerluchtvaart zo spoedig mogelijk afgerond en geïmplementeerd. (3) De landen houden elkaar op de hoogte van de vorderingen die worden gemaakt om cruciale intereilandelijke verbindingen in stand te houden en zo nodig onderling te bespreken.”

Verder is afgesproken dat Curaçao de landen op de hoogte zal houden van de vorderingen die worden gemaakt in het dossier over de kredietfaciliteit voor Insel Air en zonnodig vervolgstappen bespreken met alle partners binnen het Koninkrijk.
En, zo schrijft Rhuggenaath:

,,Verder hebben Curaçao en Nederland afgesproken dat de resultaten van de inspectie bij Insel Air, die onder verantwoordelijkheid van de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit wordt uitgevoerd met ondersteuning van de
Nederlandse Inspectie voor Leefomgeving en Transport, zo spoedig mogelijk na afronding gezamenlijk worden gecommuniceerd en de aanbevelingen worden, voor zover mogelijk, gezamenlijk opgepakt.”

Persoonlijke benadering

Rhuggenaath was – samen met Camelia-Römer, de voorzitter van de Commissie van Wijzen, en het waarnemend hoofd van de Burgerluchtvaartautoriteit – begin vorige maand in Nederland. De Nederlandse collega’s zijn persoonlijk geïnformeerd over de benadering die door de Curaçaose regering is gekozen om een mogelijke uitval van intereilandelijke luchtverbindingen te voorkomen.

De voorzitter van de Commissie van Wijzen heeft een presentatie gegeven aan Nederlandse hoge ambtenaren van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische Zaken. Het verslag: ,,Met deze presentatie is inzicht gegeven in de werkbaarheden van de commissie en de gronden op basis waarvan de commissie de regering heeft geadviseerd om, onder strikte voorwaarden, een kredietfaciliteit te verstrekken.”

Aansluitend is gesproken met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma. ,,Gedurende dit overleg is op politiek niveau gesproken over de recente ontwikkelingen in de luchtvaart in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Daarnaast is in dit gesprek afgetast welke gezamenlijke acties ondernomen kunnen worden om de continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de intereilandelijke luchtverbindingen te garanderen”, zo staat in het verslag.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *