AD | Koopkracht minder

Daling op Curaçao, Aruba en Sint Maarten; toename op BES-eilanden

Willemstad – De koopkracht is sinds 2010, toen de Nederlandse Antillen werden ontmanteld, afgenomen op de autonome (ei)landen Curaçao, Sint Maarten en ook Aruba. Op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba – die bijzondere gemeenten zijn van Nederland – is de koopkracht juist toegenomen.

Zo leest het Antilliaans Dagblad in het rapport van SEO Economisch Onderzoek – ‘Kerncijfers Caribisch deel Koninkrijk; Economische, financiële en sociale ontwikkelingen 2010-2017’ – dat onlangs in definitieve vorm is uitgebracht. Onderzoekers zijn Koert van Buiren en Leonie Ernst uit Amsterdam.

De vaste Tweede Kamer Commissie voor Koninkrijksrelaties had de wens geuit haar kennis te versterken over de financiële en sociaaleconomische ontwikkelingen in het Caribische deel van het Koninkrijk. De opstellers van het rapport: ,,Voor sommige (ei)landen kan – op basis van cijfers – worden vastgesteld dat er in vergelijking met 2010 sprake is van sociaaleconomische achteruitgang.”

Ook voor wat betreft de overheidsfinanciën kan feitelijk worden vastgesteld dat deze soms zijn verslechterd en hier ligt een relatie met de economische ontwikkelingen: met economische achteruitgang komen de overheidsfinanciën meer onder druk te staan.

Op de BES, alle drie de eilanden van Caribisch Nederland, is de koopkracht toegenomen tussen 2012 en 2016. ,,Op Bonaire steeg de koopkracht met gemiddeld 2,7 procent per jaar; op St. Eustatius met gemiddeld 3 procent per jaar; en op Saba met gemiddeld 3,6 procent per jaar”, aldus het rapport. De drie binnen het Koninkrijk autonome Caribische landen vertoonden een tegenovergesteld beeld.

Hoewel er geen officiële koopkrachtscijfers zijn, is het volgens SEO aannemelijk dat op Curaçao door de combinatie van een dalend reëel bbp (bruto binnenlands product), groei van de bevolking en stijgende prijzen, de koopkracht ‘fors is gedaald’.

Over de Curaçaose economie stelt het verslag dat deze tussen 2010 en 2017 is gekrompen. De gemiddelde reële groei van het bbp van Curaçao bedroeg in deze periode -0,5 procent per jaar. Omdat de bevolking in dezelfde periode groeide naar 160.000, daalde het bbp per hoofd van de bevolking met circa 10 procent; van 35.153 gulden naar 31.760 (met 2010 als basisjaar). In de periode dat de economie kromp, stegen de prijzen gemiddeld met 1,5 procent per jaar.

De Arubaanse economie is tussen 2010 en 2017 licht gegroeid. De gemiddelde reële groei van het bbp van Aruba bedroeg in deze periode gemiddeld 0,6 procent per jaar, gelijk aan de gemiddelde groei in de Caribische regio. De bevolking groeide in dezelfde periode naar 111.000; het reële bbp per hoofd van de bevolking daalde licht van 30.500 florin naar 30.200 (basisjaar 2000).

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *