30 C
Willemstad
• vrijdag 22 oktober 2021 12:53

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Geen bod op doorstart Le Clochard

Geen bod op doorstart Le Clochard

Willemstad – De curator van de vorige maand failliet verklaarde Bistro Le Clochard (Ghisteje bv) heeft met verschillende doorstartkandidaten gesproken en rondleidingen gegeven in het restaurant.

,,Dit heeft niet geleid tot een concreet bod.” Zo staat in het eerste openbare faillissementsverslag van de curator aan de rechter-commissaris.

Toen Ghislain Berends medio 2012 Le Clochard van zijn vader Freddy Berends had overgenomen kampte het restaurant ‘ook toen al met een forse belastingschuld’. Curator Stan van Liere van het advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne heeft dit en meer over de oorzaak van het faillissement afgeleid uit de gesprekken met de bestuurder, Ghislain Berends, en de overige aan de curator beschikbaar gestelde informatie. ,,In de loop der jaren is het de heer Berends niet gelukt de afname van het aantal bezoekers te stoppen, als gevolg waarvan de omzet van Le Clochard stagneerde.”

- Advertentie -

Uiteindelijk zijn diverse crediteuren onbetaald gelaten en is de schuld aan de belastingdienst opgelopen tot circa 275.000 gulden. Daarnaast is er een forse huurachterstand ontstaan van circa 90.000. ,,Omdat de heer Berends voorzag dat de lopende (personeels)kosten niet meer voldaan zouden kunnen worden, is uiteindelijk op 16 januari 2017 het eigen faillissement van Le Clochard aangevraagd.”

Daarbij verloren acht werknemers hun baan. De rechter-commissaris heeft op 25 januari de curator machtiging verleend tot ontslag van het voltallige personeel. De werknemers is bij brief geïnformeerd over het ontslag en – kort gezegd – de cessantiaregeling. ,,Naar verluidt hebben de werknemers hun salaris over januari 2017 niet ontvangen. Deze vorderingen moeten nog worden ingediend en geverifieerd.”

Le Clochard is in 1978 geopend door wijlen Freddy Berends. Ghisteje bv is op 28 december 2004 door Freddy Berends opgericht. Vanaf datum oprichting is de exploitatie van Le Clochard in handen van deze besloten vennootschap. Le Clochard wordt sinds medio 2012 bestuurd door de huidige bestuurder, Ghislain Ditier Berends. De aandelen in Ghisteje worden gehouden door de Stichting Particulier Fonds Risoldi, waarvan Berends en zijn drie zussen begunstigden zijn. Aldus het faillissementsverslag.
Het ging de afgelopen jaren steeds minder goed met het restaurant. Dat blijkt uit de cijfers. De omzetgegevens van 2016 zijn (nog) onbekend, maar vanaf 2013, toen de omzet nog bijna 2,3 miljoen bedroeg, daalden de verkopen tot 1,7 miljoen in 2014 en iets meer dan 1,3 miljoen in 2015.

In die jaren werd tevens met verlies gedraaid. Ook in het jaar 2013, toen de omzet nog een miljoen hoger was dan twee jaar later. De verliezen bedroegen de afgelopen jaren respectievelijk 134.000 gulden, 455.000 gulden en 418.000 gulden. Over 2016 is het resultaat nog niet bekend. Zo staat te lezen in het verslag van de curator. Het balanstotaal van de vennootschap kromp eveneens: van 627.000 tot, 529.000 en 366.000 per ultimo 2013, 2014 en 2015.

Op korte termijn openbare verkoop

- Advertisement -

Le Clochard huurt in het Rif Fort een zevental units van Riffort Village Exploitatie Maatschappij nv. De verhuurder heeft bij brief van 27 januari de huur met onmiddellijke ingang beëindigd en de curator verzocht het gehuurde binnen een week, per 3 februari 2017, te ontruimen en in de oorspronkelijke staat op te leveren.

Van Liere: ,,Gelet op de aankomende verkoop van de inventaris en voorraden, alsmede de uitlevering van zaken die aan derden toebehoren en zich ook binnen het gehuurde bevinden, acht de curator deze termijn te kort.”

Daarom is de rechtercommissaris verzocht om een afkoelingsperiode voor de duur van een maand te gelasten, welk verzoek bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg op 1 februari 2017 is gehonoreerd. ,,De curator zal op korte termijn een openbare verkoop organiseren”, schrijft hij verder in zijn openbare verslag. ,,De curator heeft de voor het voeren van een restaurantbedrijf gebruikelijke inventariszaken en voorraden aangetroffen. Verscheidende zaken die door de bestuurder voor en op datum faillissement waren weggehaald, zijn inmiddels op verzoek van de curator geretourneerd.”

Er is geen beschrijving van de onroerende zaken. Aan andere activa heeft de curator een voertuig, type Volkswagen Caddy, uit 2006 aangetroffen. ,,Dit voertuig wordt (online) te koop aangeboden. Daarnaast heeft Le Clochard een website met de URL www.bistroleclochard.com.”

De omvang van de debiteuren is nog in onderzoek. Naast genoemde schulden aan belastingdienst en verhuurder, zijn er vorderingen van banken op Ghisteje. De Girobank heeft een vordering van circa 31.500 gulden en de MCB een (geschatte) vordering van bijna 15.000.

De Giro heeft een fiduciair eigendomsrecht op de voorraden en inventaris, is begunstigde onder een inventarisverzekering, en heeft een pandrecht op vorderingen. Daarnaast staat Berends persoonlijk borg. Tot op heden is onbekend of de MCB eveneens zekerheden heeft bedongen. ,,Verschillende crediteuren hebben zich bij de curator gemeld en een beroep gedaan op hun eigendom(svoorbehoud). De curator is de verschillende claims aan het onderzoeken en zal bij aangetoond eigendom laten uitleveren.”

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren – tot nu toe zijn dat er negen geweest – bedraagt ruim 135.000 gulden. Nadat het restaurant op 19 februari in staat van faillissement is gesteld, heeft de rechter-commissaris op 20 januari desgevraagd machtiging verleend aan de curator om nog twee dagen open te blijven nadat de inkopen voor die dagen al waren gedaan en er ook nog boekingen waren. Vanaf 22 januari 2017 is Le Clochard gesloten.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

11 reacties

 1. Avin
  ik kan dus niet eenvoudig begrijpen dat het “dus eenvoudig te begrijpen is dat hij ALLEEN persoonlijk borg staat voor de schuld bij Girobank ad 31k” zoals je schrijft als je in dezelfde zin nota bene meldt dat je niet weet of hij ook borg staat voor de schuld bij MCB. ( de aansprakelijkheidsregeling tussen de BV en de eigenaar is mij bekend maar het ging om wat in het stuk vermeld stond over de persoonlijke borgstelling waar ik een vraag over had.

 2. Er is weinig horeca dat het lang volhoud op Curacao. Huren zijn vaak erg hoog en andere kosten ook. Je moet dus een goed product hebben. Voor de Bistro Prijsklasse zijn gewoon te weinig mensen op Curacao. Daarnaast krijg ik de indruk dat er geen actie is genomen en men maar de schulden heeft laten oplopen.

 3. Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder?

  Hieronder worden situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de praktijk regelmatig hebben plaatsgevonden. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Het is afhankelijk van de specifieke, individuele situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen cq of er dekking is op de verzekering.
  Ten aanzien van de boekhouding:Nalaten een boekhouding bij te houden, niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie, in het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vennootschap.
  Het niet tijdig melden van betalingsonmacht aan de fiscus, bedrijfsvereniging enbedrijfs(tak)pensioenfonds (Tweede Misbruikwet). Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken. Het aangaan van voor de rechtspersoon nadelige verplichtingen terwijl een faillissement op korte termijn niet ondenkbaar is.
  Het verwaarlozen van de kredietbewaking
  In situaties van dreigende betalingsonmacht crediteuren van de rechtspersoon selectief betalen.
  Het negeren van tegenstrijdige belangen van een bestuurder – zakelijk of privé.
  Het stellen van onevenredig grote zekerheden ten behoeve van financiers of het ongunstig vervreemden van activa.
  Het niet of niet op tijd informeren van aandeelhouders en commissarissen over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
  Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten.
  Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid van bestuurders. Zoals het niet aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon, terwijl duidelijk is of behoort te zijn dat de rechtspersoon de verplichtingen niet meer kan nakomen.
  Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen.
  Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen.
  ‘Zwart’ontvangen en ‘zwart’ betalen van bedragen (incl. lonen).
  Het abrupt ontvlechten van deelnemingen waarbij de solvabiliteit en liquiditeit met een verhoudingsgewijs uitzonderlijk hoog bedrag verminderd wordt.
  Ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking.

  Alles valt onder Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek.
  Enz, enz.
  Er is jurisprudentie over.

 4. Wij kwamen er gemiddeld 1x per maand. Aangezien wij beide meer dan 25 jr vegetariers zijn konden we 1 dag van te voren aangeven dat we kwamen en werd er een uitstekende maaltijd klaargemaakt. Het was iedere keer weer genieten. Je zat er prachtig.
  Bijzonder jammer allemaal, triest voor vooral het oudere personeel, zij waren altijd erg vriendelijk en dedicated.
  Het blijft gewoon vreemd dat de schulden vaak zo enorm kunnen oplopen hier, hetzij er worden geen sociale afdrachten gedaan of anderzinsl
  Gek blijft het en snappen doe ik het nog steeds niet.
  We hebben gelukkig wel een perfect alternatief en “doen” ook graag the Wine Cellar aan. Ook hetzelfde, even een dagje van te voren melden. Nico is altijd erg bereidwillig en echt een superkok.

 5. Sandor… bij een BV staat niemand persoonlijk borg voor belasting schulden etc. Alleen banken kunnen daar soms om vragen. Dus als je de tekst goed leest weten ze niet of hij bij MCB persoonlijk borg gestaan heeft (schuld 15k) en dus is eenvoudig te begrijpen dat hij alleen persoonlijk borg staat voor de schuld bij Girobank ad 31k

 6. er staat duidelijk in de tekst “Daarnaast staat Berends persoonlijk borg”. Voor wat hij precies borg staat is niet duidelijk. Ik vraag mij dus af of alleen de BV het haasje is zoals Pukkie schrijft.

 7. Het is een bv die failliet is, niet dhr Berends. Zijn vrouw heeft met het failliet niets te maken. Die ka dus gewoon zaken doen voor eigen rekening en risico. Of ze richt ook een bv op. Schuld wordt verrekend op basis van de opbrengsten van de boedel. Als dhr. Berends alles netjes heeft gedaan, is hij niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van de bv. Daar kan zelfs de regering niets aan doen. Voor meer informatie over frauduleus handelen in een bv kunt u zich tot de heer Schotte wenden.

 8. “In 2012 was er al een forse belastingschuld” Nu 275.000 + 90.000 huurachterstand.Het bedrag dat schuldig is aan crediteuren en personeel wordt maar niet genoemd.
  Waarom zijn de belastingdienst en crediteuren zo laks geweest om die schuld zo hoog te laten oplopen?
  Het personeel en bevolking worden door deze slappe houding bestolen! Wanneer wordt door de belastingdienst bekend gemaakt hoeveel geld er niet of nooit geïnd kan worden? en waarom zijn zij niet aktiever met innen? Is het niet zo dat een directeur hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schulden aan de overheid? Wat doet onze regering daar aan? Profiteren zij soms zelf door het ontvangen van een “pastechi” door bedrijven de hand boven het hoofd te houden? Riekt dit naar corruptie?

 9. Ik heb er 1 keer gegeten, betaalde er de hoofdprijs voor een minuscuul stukje vlees waarvan ik de ober moest vragen om het op mijn bord aan te wijzen want ik kon het niet vinden.

  Als gast werd je er gewoon bestolen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

DolfijnFM | Nederland en de eilanden moeten zich meer inspannen voor klimaatverandering

Er is een gebrek aan aandacht voor klimaatverandering op de eilanden in Caribisch Nederland en in Nederland zelf. Dat stelt de Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA. Die...

DolfijnFM | Voormalig Arubaanse minister Paul Croes in cassatie

Voormalig minister Paul Croes gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Hij kan zich niet vinden in de manier waarop de rechtbank heeft geoordeeld over zijn ambtelijke...

DolfijnFM | 275 foto’s toegevoegd aan Banko di Palabra

Banko di Palabra, de Papiamentse woordenbank op Internet heeft er 275 foto’s bij. 200 foto’s van planten en dieren en 100 van muziekinstrumenten. Alle foto’s zijn op Curaçao...

DolfijnFM | Salarissen in de geestelijke gezondheidszorg waarschijnlijk later uitbetaald

Personeel van de Caprileskliniek krijgt deze maand zijn salaris waarschijnlijk later dan normaal. GGz, de stichting in de Geestelijke Gezondheidszorg heeft belastingschulden. De Belastingdienst heeft nu beslag gelegd...

FD | Europees Parlement kapittelt Hoekstra om brievenbusfirma

Gaby de Groot Johan Leupen | Financieel Dagblad Het Europees Parlement heeft donderdag opgeroepen tot grondig onderzoek naar misstanden die zijn genoemd in de publicaties rond de Pandora...

ParadiseFM | Erven Maal willen Oostpunt eindelijk ontwikkelen

De familie Maal, eigenaar van Oostpunt, hebben grote plannen met het oostelijk deel van het eiland. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De familie zit in een rechtszaak...
- Advertentie -