AD | Fiscus onder handen

Inspectie, Ontvanger, SBAB en douane onder één dak | Extra

Willemstad – De Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao (NBC) moet uiterlijk 1 januari 2014 staan en operationeel zijn. Om dat te bereiken, heeft de regering de zogeheten Implementatiecommissie Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao ingesteld.

De commissie heeft tot taak om een businessplan te formuleren voor de NBC en om de minister van Financiën, José Jardim, te adviseren over de beste juridische vorm en inbedding van de NBC binnen de overheidsorganisatie. De vernieuwde belastingdienst ligt al jaren op de plank, zegt Jardim in een toelichting tegenover het Antilliaans Dagblad, maar tot nu toe kwam het er niet van.

De bewindsman wil er nu alles aan doen om het doel – een meer effectieve en efficiënte belastingorganisatie – echt van de grond te krijgen. De commissie moet dit traject trekken en realiseren. De fiscus op Curaçao wordt tegelijk ook op ander terrein grondig onder handen genomen: naast deze commissie NBC, heeft Jardim de Task Force Belastingplan Curaçao nieuw leven ingeblazen; die adviseert over het vernieuwen en aanpassen van het belastingstelsel en de belastingwetgeving.

Verder is er een commissie die tot taak heeft het in juiste banen leiden van de beleids- en besluitvorming met betrekking tot het sonderen, identificeren, onderhandelen en het aangaan van verdragen tussen Curaçao en andere jurisdicties.

De implementatiecommissie NBC staat onder voorzitterschap van Gregory Damoen, voormalig diensthoofd Financiën. Hij wordt bijgestaan door vicevoorzitter Aimée Francisco-Kleinmoedig, secretaris van Jardim. De commissie werd op voordracht van de minister van Financiën ingesteld. Het Landsbesluit dat de implementatiecommissie NBC regelt, is van 5 april 2013, maar tot nu toe is het nauwelijks of niet in de publiciteit geweest.

In de overwegingen van het Landsbesluit staat wat de regering uiteindelijk voor ogen heeft: namelijk dat het in het kader van ‘de noodzakelijke versterking van de belastingheffing, – inning en -controle wenselijk is om de betrokken instanties te integreren in een nieuwe organisatorische eenheid’. Het gaat daarbij om de belastinginspectie, de belastingontvanger, de nu nog aparte Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) en de douane.

Leden commissie zijn onbezoldigd

Een concept-businessplan voor de Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao (NBC) bestaat al en werd eerder opgesteld door het toenmalige implementatiemanagementteam (IMT), bestaande uit de diensthoofden van de betrokken instanties.

Maar tot invoering en uitvoering kwam het niet, vandaar dat minister Jardim van het transitiekabinet Hodge (PS/PAIS/PNP/Sulvaran) heeft gekozen voor een commissie met voorzitter Damoen die Financiën al van binnen kent, maar ook reeds een tijd aan de buitenkant ervan werkzaam is. Tegenwoordig werkt hij vooral voor de Centrale Bank. In de commissie zitten naast Damoen en Francisco-Kleinmoedig ook de hoofden van Fiscale Zaken, Stichting BAB, douane, Inspectie der Belastingen, Landsontvanger of hun vertegenwoordigers, maar tevens afgevaardigden van de ambtenarenvakbonden Abvo en STrAF.

De voorzitter van de Implementatiecommissie NBC doet, evenals de leidinggevende ambtenaren, vakbondsvertegenwoordigers dit werk onbezoldigd. Zo is deze krant door het ministerie van Financiën schriftelijk te kennen gegeven.

Minister Jardim heeft ook voormalig douanehoofd Julian Lopez Ramirez aan de commissie toegevoegd, volgens het Landsbesluit als ‘adviseur van de minister’. Laatstgenoemde is tegenwoordig werkzaam in de particuliere sector, namelijk bij het accountants- en (belasting)advieskantoor Deloitte, waar hij partner is. Lopez Ramirez is als adviseur van de minister de enige die het werk voor de commissie bezoldigd doet.

Conform de geldende comptabele regels is met het bedrijf waar Lopez Ramirez werkzaam is – Deloitte – een overeenkomst gesloten voor het ondersteunen van meerdere fiscale wetgevingstrajecten (waaronder commissie NBC, maar hij is tevens betrokken bij de Task Force Belastingplan Curaçao, namelijk als ‘coördinerend belastingexpert’). Ook een deskundige van de Belastingdienst Nederland die de commissie NBC ondersteunt, onder meer bij het automatiseringstraject, krijgt wel betaald.

Zoals te doen gebruikelijk bij de overheid, zal de ministerraad aan het einde van de rit – wanneer de commissiewerkzaamheden zijn afgerond – zich uitspreken over een eenmalige vergoeding voor alle leden. Zoals gezegd zijn er naast de commissie NBC nog twee andere commissies aan het werk gezet. Eén daarvan is gericht op het aangaan van belastingverdragen tussen Curaçao en andere landen, en wordt voorgezeten door de sectordirecteur Fiscale Zaken.

De Task Force Belastingplan wordt eveneens aangestuurd door de sectordirecteur Fiscale Zaken die voorzitter is van de Task Force. Tevens zitten hierin: de Inspectie der Belastingen, de Ontvanger, iemand van het bestuur van de belangenverenging Curaçao International Financial Services Association (Cifa), een persoon namens het bestuur van de andere belangenvereniging International Financial Group (IFG), van de Vereniging Belasting Adviseurs (VBA), de Curaçao Bankers Association (CBA), de Kamer van Koophandel (KvK), van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), van Downtown management Organization (DMO) en Julian Lopez Ramirez als coördinerend belastingexpert.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *