30 C
Willemstad
• zondag 14 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | Fiscale wijzigingen Aruba per 1 januari 2020

HomeLandenArubaAD | Fiscale wijzigingen Aruba per 1 januari 2020

Door Hans Ruiter

Hans Ruiter – partner Grant Thornton Aruba

In december 2019 zijn in Aruba enkele belangrijke wetswijzigingen aangenomen en er zijn ook enkele nieuwe beleidsregels aangekondigd. Deze wetten en beleidsregels zullen in werking treden per 1 januari 2020.

Country-by-countryrapportage

Aruba is lid van de OECD. De OECD heeft op basis van het Base Erosion Profit Shifting (BEPS) actieplan een pakket van maatregelen vastgesteld die agressieve fiscale planning en belastingontwijking moet tegengaan. Dit pakket, waar deelnemende landen zich aan moet houden, bestaat uit vijftien actiepunten.

Aruba is in 2018 lid geworden van het Inclusive Framework inzake BEPS. Daarmee heeft Aruba zich verplicht om uiterlijk per 1 januari 2020 te voldoen aan vier van de vijftien BEPS-actiepunten. Een van deze actiepunten betreft actiepunt 13. Deze heeft betrekking op ‘transfer pricing’-documentatie en ‘country-by-country’- rapportage. Deze verplichting voorziet in een gestandaardiseerde documentatieverplichting voor multinationale groepen, bestaande uit een landenrapport, een groepsdossier en een lokaal dossier.

Het landenrapport geeft, voor elke staat waarin de groep actief is, inzicht in de omvang van het inkomen, de winst vóór belasting, de betaalde winstbelasting, de winstbelasting welke is opgenomen in de jaarrekening, het gestorte kapitaal, de geaccumuleerde winst, het aantal personeelsleden en de materiële activa (niet zijnde geldmiddelen). Er dient in het landenrapport ook een omschrijving van elke groepsentiteit te worden gegeven, met vermelding van de voornaamste bedrijfsactiviteit en de staat waarvan de groepsentiteit fiscaal inwoner is.

De nieuwe verplichting houdt in dat de moederentiteit het landenrapport dient in te leveren bij de Arubaanse Belastingdienst, indien de moederentiteit in Aruba is gevestigd en minimaal 1.500.000.000 florin groepsomzet heeft. Dit dient binnen twaalf maanden na het einde van het boekjaar te geschieden. Is de moederentiteit niet in Aruba gevestigd, dan geldt deze verplichting niet, tenzij de moederentiteit in het land van vestiging niet verplicht is het landenrapport in te leveren, er geen overeenkomst bestaat tussen dat land en Aruba tot automatische uitwisseling van landenrapporten of deze overeenkomst wel bestaat, maar systematisch niet wordt nageleefd. In deze gevallen dient de Arubaanse groepsentiteit alsnog het landenrapport in te leveren bij de Arubaanse Belastingdienst.

Het ontvangen landenrapport wordt door de Arubaanse belastinginspecteur automatisch uitgewisseld met landen waarmee Aruba een overeenkomst tot een dergelijke uitwisseling heeft gesloten.

De groepsentiteit in Aruba dient de belastinginspecteur uiterlijk op de laatste dag van het boekjaar te informeren of zij de rapporterende entiteit is. Is de entiteit in Aruba dat niet, dan bericht de Arubaanse entiteit de Arubaanse belastinginspecteur welke entiteit binnen de groep dan wél de rapporterende entiteit is. Voor het boekjaar 2019 kan deze informatie tot en met 31 maart 2020 worden aangeleverd bij de inspecteur.

Op het niet nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het landenrapport staat een boete van maximaal 100.000 florin en zelfs een mogelijke strafrechtelijke vervolging in de vorm van een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een geldboete van de vierde categorie.

Het groepsdossier en lokale dossier bevat minder uitgebreide informatie dan het landenrapport en is een documentatieverplichting voor een in Aruba gevestigde groepsentiteit bij een groepsomzet van 100.000.000 florin. Deze documentatieverplichting kan worden gezien als een administratieve verplichting met de normale administratieve sancties. Er hoeft niets te worden ingeleverd bij de inspecteur, het groepsdossier en het lokale dossier is onderdeel van de administratie van de in Aruba gevestigde groepsentiteit. Deze wet is aangenomen in december 2019 en zal per 1 januari 2020 in werking treden.

10 Procent regeling dividend

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba heeft op 18 december 2019 besloten om het verlaagde tarief op dividenduitkeringen van 10 procent met één jaar te verlengen en ook van toepassing te laten zijn in 2020. Deze regeling gold al in 2019. Het normale wettelijke belastingtarief op dividenduitkeringen bedraagt 25 procent. De belangrijkste voorwaarden van deze regeling zijn dat de uitkerende vennootschap in Aruba moet zijn gevestigd en dat de winst wordt uitgekeerd uit winstreserves welke aan het einde van het jaar 2019 zijn gevormd door de onderneming.

Afkoop pensioen in eigen beheer

Op Aruba bestaat voor ondernemers de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dit is pensioen is niet verzekerd bij een externe verzekeraar, maar is als een verplichting is opgenomen op de balans van de eigen onderneming. Omdat de regelgeving als ingewikkeld wordt beschouwd door de regering en omdat normale werknemers deze mogelijkheid niet hebben, zal binnenkort een wetsvoorstel worden ingediend om de mogelijkheid tot pensioenopbouw in eigen beheer voor ondernemers af te schaffen.

Vooruitlopend op deze afschaffing heeft de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba op 18 december 2019 besloten om goed te keuren dat opgebouwd pensioen in eigen beheer in de eerste zes maanden van 2020 kan worden afgekocht tegen een inkomstenbelastingtarief van 10 procent. In de tweede helft van 2020 kan afkoop van het pensioen in eigen beheer plaatsvinden tegen een tarief van 25 procent. Na 2020 zal een afkoop van het pensioen in eigen beheer belast worden tegen het progressieve inkomstenbelastingtarief.

Vrije Zone

Ten slotte zal per 1 januari 2020 een wijziging op het Vrije Zoneregime in werking treden. Deze wijziging is ook tot stand gekomen onder druk van de OECD. De wijziging heeft te maken met het feit dat het niet is toegestaan om bepaalde belastingfaciliteiten alleen aan te bieden aan niet-ingezetenen. Dit wordt door de OECD als ‘ring-fencing’ beschouwd en daarmee als schadelijke belastingconcurrentie. In verband hiermee is het vanaf 1 januari 2020 ook toegestaan om diensten te verlenen aan de lokale Arubaanse markt tegen het verlaagde Vrije Zonetarief van 2 procent.

Vóór 1 januari 2020 was het alleen toegestaan diensten aan niet-ingezetenen te verlenen onder het verlaagde Vrije Zone-tarief van 2 procent. Bepaalde diensten mogen echter niet worden verleend vanuit de vrije zone. In de wet staan al opgesomd (i) financiële diensten, (ii) diensten verricht door notarissen, advocaten, accountants, fiscale adviseurs en soortgelijke diensten, (iii) diensten bestaande uit het vervreemden of in licentie geven van intellectuele en industriële eigendomsrechten en soortgelijke vermogensrechten of gebruiksrechten, naar het recht van Aruba en naar het recht van andere landen.

Verder mogen andere, bij landsbesluit aan te wijzen diensten, niet meer worden verricht vanuit de Vrije Zone. Dit landsbesluit is nog niet gepubliceerd, maar de verwachting is dat veel diensten niet meer vanuit de Vrije Zone mogen worden verleend om uitholling van de belastinggrondslag tegen te gaan.

Er worden ook ‘substance’ eisen ingevoerd in de Vrije Zone-wetgeving per 1 januari 2020. Dit houdt in dat er activiteiten in de Vrije Zone dienen plaats te vinden die passen bij de aard en omvang van de onderneming.

De auteur, J.P. Ruiter, is taxpartner bij Grant Thornton Dutch Caribbean op Aruba.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties