AD | Bouwvergunning Pen Resort oké

Pen Resort | Jeu Olimpio

Willemstad – ,,De bouwvergunning aan Pen Resort is verleend nadat de bouwplannen aan alle geldende voorschriften waren getoetst en bleek dat ze aan alle voorschriften voldoen.”

Dit antwoord geeft minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) meer dan eens op Statenvragen over het toeristische project Pen Resort.

De vragen waren gesteld door haar partijgenoot, parlementariër Stephen Walroud. Klopt het, vroeg hij, dat ROP (Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning) een bouwvergunning heeft verstrekt aan het project Pen Resort en zo ja, is bij de uitgifte daarvan aIles conform de vigerende wet- en regelgeving en toetsingskaders doorlopen?

Walroud vroeg ook of de interim-directeur ROP, ‘die naar verluidt tijdens de interim-regering-Pisas (Gilmar ‘Pik’ Pisas van MFK, red.) is aangesteld’, rechtmatig werd benoemd en of het klopt dat de bouwvergunning – indien verstrekt – door deze persoon is uitgegeven? ,,Ja”, is kort het antwoord van de minister.

Twee monumentale panden die op het terrein aanwezig zijn, te weten Kas di Pueblo en Cerro Bonito, maken deel uit van het project waar door ontwikkelaar Orco Group, met Bastiaan Guis aan het hoofd, een Hard Rock Hotel & Casino is gepland. ,,Zijn die genoeg beschermd binnen het project Pen Resort?”, wil Walroud weten. En welke maatregelen heeft het ministerie genomen om er garant voor te staan dat genoemde monumenten behouden blijven?

De monumentale panden Kas di Pueblo en Cerro Bonito zijn volgens de bewindsvrouw ‘integraal onderdeel’ van het bouwproject waarvoor de bouwvergunning is verleend.

,,De ontwikkelaar heeft, in het kader hiervan, ook een monumentenvergunning aangevraagd voor de werkzaamheden die aan de monumenten verricht zullen moeten worden. De Monumentenraad zal ook een rol spelen in het beoordelen van deze aanvraag.”

Sloop Huize Sebastopol

De ontwikkelaar van Pen Resort heeft in de media verklaard al in juni 2011 een verzoek voor een sloopvergunning te hebben ingediend in verband met het voormalige Huize Sebastopol. En omdat de overheid vervolgens conform de Monumenteneilandsverordening niet binnen de zes maandentermijn had geantwoord, beriep de ontwikkelaar zich op het verstrijken van de termijn ‘waarbinnen de overheid/minister diende te antwoorden’.

Twee monumentale panden die op het terrein aanwezig zijn, te weten Kas di Pueblo en Cerro Bonito, maken deel uit van het project waar door ontwikkelaar Orco Group, met Bastiaan Guis aan het hoofd, een Hard Rock Hotel & Casino is gepland | Jeu Olimpio

Ontwikkelaar Orco Group is de mening toegedaan ‘dat de overheid in gebreke is gebleven en het verzoek werd zo geacht te zijn toegewezen’. Statenlid Walroud (PAR): ,,Klopt dit voor wat betreft de gang van zaken voorafgaande aan de sloop van Sebastepol en heeft de ontwikkelaar hierin gelijk of geen gelijk?” De aanvraag voor een sloopvergunning is op 10 juni 2011 ingediend, begint VVRP-minister Jesus-Leito haar antwoord.

,,Omdat er vanuit de Monumentenraad bezwaren bestonden met betrekking tot de door de ontwikkelaar gekozen aannemer, en omdat de ontwikkelaar aangaf reeds alle overeenkomsten te zijn aangegaan met de bewuste aannemer, is de aanvraag blijven liggen. Ondertussen is het gebouw sterk achteruitgegaan en uiteindelijk was het onmogelijk om deze te restaureren.”

Conform de Monumenteneilandsverordening wordt de vergunning inderdaad ‘geacht te zijn verleend indien de minister niet binnen zes maanden na de dag van ontvangst schriftelijk zijn beslissing ter kennis van de verzoeker heeft gebracht’.

Parlementariër Walroud vroeg zich af of er door de sloop van Sebastepol een soort ‘eenzijdige aanpassing’ is opgetreden in de erfpachtvoorwaarden die ten grondslag liggen aan het project Pen Resort en zo ja, hoe moet dan de geldigheid van de mogelijk nu afgegeven bouwvergunning worden bezien? ,

,Nee”, antwoordt de bewindsvrouw. ,,In de erfpachtvoorwaarden en akte (verleden op 15 februari 2006) is opgenomen dat indien het monument in zodanige slechte staat verkeert dat restaureren niet meer mogelijk is, of te kostbaar is, een verzoek ingediend kan worden om het gebouw te slopen. Huize Sebastopol was oorspronkelijk opgenomen in de bouwplannen. Het gebouw was echter op gegeven moment, tevens zoals omschreven in een door de ontwikkelaar ingediende deskundigenrapport, dermate aangetast en verkeerde in zo een slechte staat, dat het niet meer mogelijk was om het te restaureren.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *