32 C
Willemstad
• donderdag 18 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | Aqualectra: wanbeleid 2010-2012

HomeMediaAD | Aqualectra: wanbeleid 2010-2012
Aqualectra in civiele enquete: wanbeleid 2010-2012

Willemstad – Wat er tussen 2010 en 2012 ten tijde van het kabinet-Schotte bij het water- en energiebedrijf Aqualectra is gebeurd, met rechtstreekse bemoeienis van politieke bestuurders en hun vertegenwoordigers, is ‘als wanbeleid te kwalificeren’.

,,In dat verband komen de namen van de heren Gerrit Schotte, Oswald van der Dijs en Werner Wiels het meest voor.” Dat stelde de advocaat van Aqualectra gisteren in de mondelinge behandeling van de enquêteprocedure inzake overheids-nv’s, waarin het Hof voornemens is op 2 mei 2017 – na de verkiezingen van 28 april dus – uitspraak te doen.

,,De grenzen van vennootschapsrechtelijke bevoegdheden zijn keer op keer overschreden, en de betrokkenen zijn bijna permanent op de stoel van het bestuur van Aqualectra gaan zitten, en zijn dientengevolge als quasi-bestuurders of schaduwbestuurders aan te merken, ook gedurende het grootste deel van 2012.”

Aqualectra heeft in deze procedure een ‘dubbele rol’, zowel die van verweerster als die van verzoekster. Aqualectra is van oordeel dat wanbeleid kan worden vastgesteld op grond van de feiten en gebeurtenissen. Als verwerende partij doet Aqualectra géén beroep op de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie en FAS (Fundashon Akshon Sivil), de burgerbeweging die de hele kwestie aanzwengelde.

Aqualectra verzoekt om ‘een voorziening die inhoudt dat door het Hof bij haar een onafhankelijke persoon/bestuurder wordt aangesteld’. De taak van deze persoon zal zijn het zo veel mogelijk trachten te redresseren van de gevolgen van het wanbeleid dat in de onderzochte periode is gevoerd. Een ‘onafhankelijke bestuurder’ om te voorkomen dat ‘de’ politiek en degenen die in dat verband naar voren worden geschoven, de acties die tot herstel van de schade moeten leiden gaan frustreren én omdat de huidige statutair directeur, Darick Jonis, als een van de belanghebbenden in deze procedure elke schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen.

Professor en oud-rechter Huub Willems heeft een en ander uitvoerig in een rapport in kaart gebracht met soms schokkende bevindingen. Advocaat Karel Frielink gisteren: ,,Tal van beslissingen (bij Aqualectra in de periode van 2010-2012, red.) werden buiten de formele kaders genomen, terwijl bij allerlei beslissingen ernstig moet worden betwijfeld of daarvoor een serieuze en voldoende onderbouwing is te geven.

De goede naam en faam van de toenmalige bestuurders van Aqualectra is bij voortduring ernstig aangetast. Van enige, laat staan voldoende, kennis en expertise bij de heren Schotte, Van der Dijs en Wiels om een onderneming als Aqualectra aan te sturen, laat staan te besturen, is niets gebleken. Niet alleen hebben er in 2012 gebeurtenissen plaatsgevonden die als wanbeleid te kwalificeren zijn, maar inzake van de gebeurtenissen die plaatsvonden voorafgaand aan de invoering van het enquêterecht hebben zij in 2012 niets ondernomen om de voor Aqualectra nadelige gevolgen ongedaan te maken dan wel te compenseren. Ook dat kwalificeert als wanbeleid.”

Waar ging het zoal over?

 • – Het zonder goede overwegingen annuleren van de nieuwbouw (op het Amstelterrein), met grote schadevergoedingsverplichtingen en kosten als gevolg. Het bestuur van Aqualectra was (ook) hier buitenspel gezet.
 • – Het zonder zakelijke redenen in dienst nemen van grote aantallen uitzendkrachten (terwijl Aqualectra juist moest bezuinigen, red). – De verlaging van 5 cent per kWh die aan Aqualectra werd opgelegd, juist toen Curoil de brandstoftarieven die zij moest doorberekenen aan Aqualectra substantieel verhoogde.
 • – Het sluiten van talrijke contracten met consultants en andere leveranciers, zulks tegen hoge kosten en zonder kenbaar nut.
 • – Het sluiten van een IT-contract met SAP, zonder reguliere aanbesteding.
 • – Het sluiten van een Memorandum of Understanding in juni 2012 inzake het te bouwen park met zonnepanelen.
 • – En vooral ook het bij akte van overdracht van 19 januari 2011 levering (om niet) van de aandelen in CUC Holdings door Aqualectra aan RdK (overheidsnv Refineria di Kòrsou), terwijl in de jaarrekening van Aqualectra van 2009 de waarde van die aandelen nog voor 65,5 miljoen gulden was opgenomen.

De omstandigheden waaronder de overdracht plaatsvond en de (politieke) druk die werd uitgeoefend zijn in het verslag-Willems beschreven. De toenmalige vertegenwoordiger van de aandeelhouder, de regering-Schotte namens het Land Curaçao, had de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewijzigd, en in die RvC personen benoemd die feitelijk het bestuur van Aqualectra hebben overgenomen ‘nota bene zonder dat was gebleken dat zij voldoende bekwaam waren om leiding aan een dergelijke onderneming te geven’, aldus de advocaat van Aqualectra.

En de toenmalige RvC en de toenmalige vertegenwoordiger van de aandeelhouder, het kabinet- Schotte namens het Land Curaçao ‘hebben het bestuur van Aqualectra, waarvan de competentie door niemand in twijfel werd getrokken, monddood gemaakt en vervolgens op oneigenlijke gronden ontslagen’.

Advocaat Pieter van der Korst heeft gepleit namens Oswald van der Dijs, Werner Wiels en enkele andere voormalige commissarissen. Kort gezegd komt hun verhaal hierop neer: het rapport van professor Willems is onvolledig en ondeugdelijk, en kan niet dienen als basis voor de conclusie dat sprake was van wanbeleid. Alles wat de RvC heeft gedaan was in het publieke belang. Bovendien betreffen de meeste verwijten aan het adres van de commissarissen de periode van vóór 1 januari 2012. Toen was er nog geen enquêterecht. Het rechtszekerheidsbeginsel verzet zich ertegen om die feiten en gebeurtenissen bij de vraag of sprake was van wanbeleid te betrekken. Anders gezegd: het enquêterecht heeft geen terugwerkende kracht. Er zou ook geen ‘fair trial’ zijn, omdat de onderzoeker op enig moment geen noodzaak meer zag om Van der Dijs in zijn onderzoek te betrekken, en hem ook niet het onderzoeksverslag in concept toe te sturen.

Douwe Boersema heeft namens ex-premier Schotte verweer gevoerd. Dat kwam hierop neer: Schotte handelde binnen de kaders van de besluitvorming van de regering en binnen de kaders van de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders. Schotte is op geen enkel moment op de stoel van het bestuur van Aqualectra of RdK gaan zitten.

Dave Liqui-Lung heeft gepleit namens RdK. Volgens RdK was de overdracht van de BOO-aandelen (CUC Holdings) aan haar logisch en noodzakelijk. Er is uitvoerig op alle aspecten rond de BOO-centrale ingegaan.

Het Openbaar Ministerie heeft verzocht om een schriftelijke ronde na de zitting van gisteren, omdat het de meeste verweerschriften pas een week geleden heeft gekregen en het OM zich dus niet heeft kunnen voorbereiden. Dat verzoek is door het Hof afgewezen, omdat het alle partijen bekend was dat de verweerschriften uiterlijk 31 januari 2017 moesten worden ingediend. Het OM had dus zelf kunnen nagaan of de stukken al waren ingediend, temeer daar het OM al enkele stukken via e-mail had ontvangen.

Bron: Antilliaans Dagblad

13 reacties

 1. ‘Douwe Boersema heeft namens ex-premier Schotte verweer gevoerd.’

  Wat een creep, die Boersema, een Stellavanrijniaanse MFK kontenlikker.

  Weet niet wie erger is, Douwe Boersema of Eric de Vries.

  Beiden, niet toevallig natuurlijk, van beroep ratvocaat.

 2. Pro Memorie
  Werner Wiels
  Gesjoemel MDPT
  (Multi Disciplinaor Project Team RdK)
  Onder Werner Wiels.
  Destijds aangesteld door Ivar Asjes.
  Werner kreeg vrij spel van de oud-premier.
  Hoefde aan niemand verantwoording af te leggen.
  Naf 18 miljoen gulden werd verspild.
  Door corruptie en vriendjespolitiek.

 3. Hoe zit het met de huisaccountant van Aqualectra?
  En de Interne Controle / Audit afdeling?
  En de CEO?
  Of de CFO?
  Hebben die niets gemerkt / aan de bel getrokken?
  Iedereen stond erbij en keer ernaar?

 4. Stel voor deze bloedzuigers allemaal voor het laatst op de Brionplein
  vast geketend een voor een RUSSISCH ROULETTE.
  Je hoort het klikken van het pistool maar weet niet welke voor jouw doodelijk zal zijn.

 5. Eens met Pukkie. De schade is veel groter dan de paar regels in het artikel doen vermoeden; SAP is crap en kost miljoenen.
  Aqualectra is slechts een van de schades die Schotte en zijn mede zakkenvullers en landverraders op hun geweten hebben. Zo lang die gasten nog vrij rond lopen neemt ook nog elke dag de financiële en imago schade voor Kòrsou toe. OM, rechterlijke macht en politie hebben dringend meer capaciteit en middelen nodig.
  UTS is een illegaal gok bolwerk van De Geus dat zich dreigt te onttrekken aan de Curaçaosche invloed door een fusie op St. Maarten.

 6. PAR regeert al meer dan een jaar mee en hebben beide Wielsjes (als GevMin en voorz. MDPT) hun gang laten gaan. Ik heb begrepen dat ook Sulbaran weer terug is bij de partij. Het excuus van PAIS dat ze bang waren voor verkiezingen is nonsens. We zitten toch weer in hetzelfde schuitje?

 7. PNP heeft zich zelf ook al opgeblazen…ik verwacht weinig stemmen.
  Was PAR ook een onderdeel van de regering? ik dacht alleen Sulvaren?
  PAIS heeft de regering de 4 jaar willen laten uitzitten omdat ze bang waren voor nieuwe verkiezingen met Schotte en Dos Santos.
  misschien was dit fout van ze, maar wel begrijpelijk.

 8. Klopt. Mijn kritiek blijft dat de huidige politiek, sinds 2012, ook niets hieraan gedaan heeft. Ze leverde kritiek, maar hebben niets ondernomen. Het is namelijk goed vissen in troebel water. Wiels mocht zelf het miljoenenteam van de MDPT voorzitten. Sorry voor de PNP en PAR. PAIS is al afgerekend voor haar bijdrage.

 9. Frente Sivil is in dit opzicht het geweten van het Curaçaose volk.
  De enige club die zich tegen de criminele bende die dit land wil besturen, met goede argumenten verzet. Hulde en hopelijk worden Schotte, Wiels en van de Dijs vanwege deze zaak financieel uitgekleed, tot lange gevangenisstraffen veroordeeld en levenslang verboden enige publieke functie te vervullen of te adviseren.

 10. Idd, wat een schoften allemaal. 1400 mensen in de pure armoede zitten momenteel zonder water en deze paysos zitten waar zij zitten. Volgevreten Wiels en zij kompanen moeten zich schamen deze mensen zo te benadelen!!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties