31 C
Willemstad
• woensdag 4 oktober 2023

Extra | Journaal 3 oktober 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, October 2, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 2 oktober 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | ’Trump maandag aanwezig bij opening proces over aandikken vermogen’

NEW YORK - Voormalig president Donald Trump woont naar verwachting maandag de opening bij van het proces waarin moet worden bepaald wat de straf wordt voor de...

PBC | Veiligheidsheffing maakt vluchten uit Curaçao weer een stukje duurder

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een nieuwe heffing op vertrekkende passagiers op Curaçao, de Passenger Safety Oversight Charge (PSOC), gaat reizen van of naar Curaçao weer wat duurder maken. Het...

AD commentaar | Analyse: Dag van de waarheid nadert

Je zou het met alle fratsen van de regering-Pisas rond de controversiële aankoop van Campo Alegre en alle (zure) grappen die erover worden gemaakt, gezien de...
- Advertisement -spot_img

Aanvragen tewerkstellingsvergunning

HomeNieuwsAanvragen tewerkstellingsvergunning

 

Wilhelminaplein no. 4

Tel. (599 9) 461-3083/ 463–4236 Fax.(599 9) 465-2599

Mail [email protected]

Website www.ordevanadvocaten.an

 

De Minister van Sociale Ontwikkeling,

Arbeid en Welzijn

De heer Hensley F. Koeiman, Esq.

Concordiastraat 24

Presente

Curaçao, 25 mei 2012

 

Betreft: Aanvragen tewerkstellingsvergunning

 

Excellentie,

Door middel van dit schrijven vraag ik uw welwillende aandacht voor het volgende.

Ingevolge artikel 5 lid 8 van de Landsverordening Arbeid Vreemdelingen moet de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) binnen zes weken na ontvangst beslissen op een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning. Met het geven van een beschikking wordt gelijkgesteld de situatie waarin wordt geweigerd op een aanvraag te beslissen, de zogeheten fictieve weigering (art. 3 lid 2 Landsverordening administratieve rechtspraak).

Van diverse advocatenkantoren zijn klachten binnengekomen bij de Orde van Advocaten Curaçao. In dat verband zijn mij meerdere rechterlijke uitspraken ter hand gesteld waaruit

 

Wilhelminaplein no. 4 Tel. (599 9) 461-3083/ 463–4236 Fax.(599 9) 465-2599 Mail [email protected] Website www.ordevanadvocaten.an

 

– 2 –

blijkt dat door de Minister van SOAW in allerlei gevallen niet wordt beslist op aanvragen om een tewerkstellingsvergunning en evenmin op bezwaarschriften gericht tegen al dan niet fictieve weigeringen. In die zaken heeft het Gerecht de Minister van SOAW bevolen om alsnog op die aanvragen dan wel bezwaarschriften te beslissen en wel binnen één maand.

Vastgesteld moet worden dat ondanks de rechterlijke bevelen in tal van zaken, de Minister van SOAW weigert om op die bezwaarschriften te beslissen. Zelfs in gevallen waarin de rechter aan het bevel een dwangsom heeft verbonden weigert de Minister van SOAW om aan dat bevel gehoor te geven. Zelfs herhaalde aanmaningen door de betrokken advocaten leiden niet tot resultaat.

Het behoeft geen betoog dat een weigering om uitvoering aan de wet te geven al niet acceptabel is. Het stelselmatig weigeren gevolg te geven aan rechterlijke bevelen maakt het alleen maar erger. Hoewel de procedures door de werkgevers (doorgaans bedrijven) worden gevoerd, gaat het uiteindelijk om de belanghebbenden bij de aanvragen. Ook deze mensen hebben er recht op dat de Minister van SOAW de wet naleeft, rechterlijke bevelen opvolgt en op een serieuze en verantwoorde manier met hun belangen en die van de werkgevers omgaat. Daarvan is op dit moment in het geheel geen sprake.

Voorts begrijp ik dat de Hoorcommissie Arbeid Vreemdelingen door de Minister van SOAW feitelijk op non-actief is gesteld. Deze niet-ambtelijke – gelijkwaardig tripartiet samengestelde – bestuurlijke commissie behoort echter, mede met het oog op een behoorlijke gang van zaken en de rechtszekerheid voor de betrokken aanvragers, ongestoord haar werk te kunnen doen.

Van belang is voorts dat als er een hoorzitting moet worden gehouden, dat niet alleen gebeurt door mensen met voldoende ervaring en kennis van zaken, maar ook dat daaraan niet de ambtenaren deelnemen die het verzoek eerder hebben afgewezen. Het kan ook niet zo zijn dat de ambtenaren die de aanvraag hebben afgewezen, ook beslissen op het daartegen gerichte bezwaarschrift.

De handelwijze van de Minister van SOAW leidt in allerlei gevallen tot schade. Die schade wordt veroorzaakt binnen het kader van de onrechtmatige uitoefening van de

 

Wilhelminaplein no. 4 Tel. (599 9) 461-3083/ 463–4236 Fax.(599 9) 465-2599 Mail [email protected] Website www.ordevanadvocaten.an

 

– 3 –

bevoegdheden van de Minister van SOAW om te beslissen over aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen. Een bestuursorgaan, zoals een Minister, dat in een door de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding schade heeft veroorzaakt door een aan hem toe te rekenen onrechtmatig handelen of nalaten, is gehouden deze schade aan de benadeelde te vergoeden. Is al beleid ontwikkeld inzake de vergoeding van dergelijke schade?

De Minister van SOAW wordt dringend opgeroepen om op heel korte termijn een drastische beleidswijziging door te voeren, zodat in elke zaak binnen de daarvoor gestelde termijn de wettelijke verplichte handelingen worden verricht en dat op een wijze die de toets der kritiek kan doorstaan, alsmede te bewerkstelligen dat er voortaan hoorzittingen overeenkomstig de wet plaatsvinden. Het is aan anderen (bijvoorbeeld de Staten van Curaçao of de Ombudsman) om te beslissen of en welke actie zij op dit vlak nemen.

Onder dankzegging voor uw welwillende kennisneming van dit schrijven, hoop ik op korte termijn een positieve reactie van u tegemoet te kunnen zien.

Met vriendelijke groet,

Mr. K. Frielink – Deken

Een kopie van deze brief zal worden gestuurd naar:

– De Voorzitter van de Staten van Curaçao

– De President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

– De Ombudsman van Curaçao

– De leden van de Orde van Advocaten Curaçao

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties