29 C
Willemstad
• zaterdag 10 april 2021 15:05

PBC | Reproductiegetal op Curaçao blijft boven de 1

Persbureau Curacao Willemstad- Alhoewel het aantal gevallen wellicht iets zijn gedaald is de positivity rate onverminderd hoog. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth ligt deze rond de 35 procent. Ook...

PBC | Vaccinatielocatie WTC wordt ingericht

Persbureau Curacao Er wordt nog een locatie geopend om te vaccineren. Ook het WTC wordt ingericht als vaccinatielocatie. Deze opent op 14 april. Vanaf morgen kunnen mensen zich...

NTR | Tien partijen in verkiezingsrace: boosheid over beperkingen campagnevoering

Sharina Henriquez ORANJESTAD – Tien partijen hebben aangegeven mee te willen doen aan de verkiezingen die na de val van de regering vervroegd op 25 juni plaatsvinden. Maar...

PB | Gouverneur samen met Gilmar Pisas en Ruthmila Larmonie-Cecilia

WILLEMSTAD – De Gouverneur van Curacao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft op 9 april 2021 de politieke leiders van de Movementu Futuro Korsou, de heer Gilmar Pisas...

BNR | Zorgmedewerkers schieten te hulp op Curaçao

Tientallen zorgmedewerkers stappen vanmiddag op het vliegtuig naar Curaçao. Ze gaan daar hun collega's helpen. De intensive cares op het eiland liggen namelijk bomvol coronapatiënten. 'We gaan met...

ParadiseFM | Twee mensen overleden; bijna 26% positivity rate

Opnieuw twee coronadoden op ons eiland vandaag, blijkt uit de cijfers: een persoon in het ziekenhuis en een persoon thuis. In totaal zijn nu 60 mensen aan...
- Advertisement -spot_img
HomeBijdragesOpiniesCuracao.nu | ‘Suzy’s opvatting over de rolverdeling tussen regering en parlement raakt...

Curacao.nu | ‘Suzy’s opvatting over de rolverdeling tussen regering en parlement raakt kant noch wal’​

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

“Toevallig ben ik ook staatsrechtelijk geschoold.” | persbureau Curacao

Minister Suzy Camelia-Römer werd deze week betrapt op het influisteren van Statenleden bij het opstellen van een motie, die zij dan – na dat-ie aangenomen is – zelf met haar collega-ministers kan uitvoeren. De documenteigenschappen van de motie (in Word getypt) bevatte de naam van haar persoonlijke assistent en PIN-corryfee, Alvin Daal, en haar eigen naam. Hé, maar was zij niet minister? Ministers dienen toch geen motie in, Suzy zit toch niet in het parlement?

De motie was niet zomaar een motie, maar eentje die er voor moet zorgen dat de Landsverordening Integriteit (kandidaat)-ministers, de screeningswet, zodanig gewijzigd wordt dat Suzy Römer in de nabije toekomst geen last meer krijgt van het Openbaar Ministerie. Wie de gewenste aanpassingen in de screeningswet aanschouwt kan maar tot één conclusie komen: ‘Openbaar Ministerie, gij zult ons niet vervolgen vanwege vriendjespolitiek en belangenverstrengeling!’

Geschoold

Suzy reageert in het Antilliaans Dagblad fel op de consternatie rondom haar bemoeienissen met de parlementaire motie. “Als minister heb ik geen enkele rol voor wat betreft moties van de Staten. Binnen de coalitie draag ik wel bij, bij het innemen van gedeelde en breed gedragen standpunten. Toevallig ben ik ook staatsrechtelijk geschoold.”

Camelia-Römer zegt dat ze bij de concept-motie niet betrokken was als minister, maar als lid van de coalitie en als staatsrechtjurist. Op de vraag van de krant, of de scheiding der machten – ook wel trias politica genoemd – niet strikt dient te worden gerespecteerd en nageleefd, antwoordt zij:

“Er zijn toch samenwerkende partijen? Een regeerakkoord waar onze handtekening onder staat? Mag ik als coalitielid niet meehelpen aan een motie? Ministers worden altijd gevraagd. Er was woensdag een coalitievergadering met ministers van álle partijen. Dus het antwoord is dat het gewoon is dat ministers een bijdrage leveren aan moties. Het dualistisch stelsel is binnen een reëel politiek functioneren en is dus niet los te maken van de noodzaak tot politieke afstemming.”

Open Brief

PAR-parlementariër Stephen Walroud ziet in de bemoeienissen van minister Camelia-Römer helemaal geen kwaad. Hij is ook betrokken bij de motie. Net als kennelijk iedereen van de huidige coalitie. Opvallend, want nog niet zo lang geleden waren min of meer dezelfde partijen en personen de initiatiefnemers van de eerste strenge screeningswet uit 2012 om te voorkomen dat die door toenmalig opponent Schotte buitenspel zou worden gezet. En nu moet diezelfde wet wijken omdat het voor een aantal coalitie-politici kennelijk te heet wordt onder hun voeten.

Stephen Walroud | Persbureau Curacao

De bekende advocaat Margué Nahr, een Nederlandse juriste die voor haar pensionering op Curaçao werkte, waaronder ook met Walroud, wil hem desgevraagd wel uitleggen wat het probleem is van Suzy’s bemoeienissen met de motie. Zij schrijft dat vandaag in een Open Brief aan de PAR-politicus.

Daarin zegt de juriste dat de door Suzy bedachte misvatting over de rolverdeling tussen regering en parlement, in het betreffende AD-artikel raakt volgens Nahr kant noch wal: zij motiveert haar bemoeienis door te zeggen dat er sprake is van een noodzaak (!) en het Parlement wordt opgedragen (!). De juriste schrijft het beide met een uitroepteken en merkt op: “De omgekeerde wereld, de minister laat het parlement aan een touwtje hangen.”

Suzy Römer zou de staatsrechtelijke immuniteit die zij al geniet in het geldend staatsrecht onvoldoende vinden om haar te beschermen voor de politiek-bestuurlijke blunders in het door haar gevoerde beleid door er nu ten overvloede een wetswijziging voor te willen hebben. En die wijziging moet haar dan ook beschermen tegen bestuursdaden die onder het geldende strafrecht reden tot strafvervolging geven. Suzy laat dat buiten beschouwing, maar in de Memorie van Toelichting op de wijziging wordt dit ironisch genoeg wel nadrukkelijk en openlijk erkend.

Nahr vervolgt: “het strafrecht is echter dwingend recht en bij de beoordeling van strafbare handelingen, in welke vorm en welke hoedanigheid dan ook gepleegd, heeft uitsluitend de beoordelende rechter in een strafprocedure de bevoegdheid om eventueel vrijspraak te verlenen, indien en voor zover er sprake is van enig ontbrekend wettig en overtuigend bewijs. Dan is de rechter zelfs daartoe verplicht.”

Het is volgens Margué Nahr wetgevings-technisch en moreel ontoelaatbaar dat het parlement al bij voorbaat alleen ministers op wettelijke basis vrijwaart van strafvervolging, zoals de strekking van de wetswijziging in de bijbehorende Memorie van Toelichting wordt vermeld. “Pure, onversneden klasse justitie wordt hier voorgesteld”, aldus de juriste.

“Suzy Römer laat zich er op voorstaan dat ze staatsrechtjurist is, maar ze slaat de plank finaal mis met haar onzinnig en krom onsamenhangende betoog”, aldus Nahr. Letterlijk zegt de minister: ‘Het dualistische stelsel is binnen een reëel politiek functioneren en is dus niet los te maken van de noodzaak tot politieke afstemming.’

Volgens Nahr is dit de reinste kolder en volkomen uit verband gerukt. “Om recht te praten wat absoluut krom is in haar werkwijze die niet door de beugel kan, te weten: persoonlijk, doelgericht en opzettelijk het parlement voor haar karretje te spannen.”

Er bestaat namelijk – in tegenstelling tot Suzy’s geciteerde bewering – in het normale en gebruikelijke politiek-bestuurlijk handelen geen enkele noodzaak (!) om inbreuk te maken op dat dualistisch stelsel, volgens Nahr: “Het wordt juist oogluikend in incidentele gevallen toegelaten en daarbij ook meestal meteen sterk bekritiseerd als Achterkamertjespolitiek, wanneer leden van de Nederlandse Tweede Kamer in het Torentje bij de premier politieke afstemming doen op een in te dienen voorstel.”

No alt text provided for this image

Nahr betoogt: “Het dualistisch stelsel vloeit rechtstreeks voort uit het grondbeginsel van de bekende trias politica waarbij de staatsmacht die vroeger in al haar verschijningsvormen geconcentreerd was bij de koning of de keizer – als absolute vorst-, voortaan werd gespreid over drie machten in de staat, de wetgevende (het parlement), de uitvoerende (de regering) en de rechterlijke macht (zowel de rechters, als het Openbaar Ministerie).”

Volgens Nahr is in de evolutie van de trias politica nuancering en relativering aangebracht door de maatschappelijke ontwikkelingen, maar het uitgangspunt van de scheiding der machten is wel dwingend-rechtelijk vastgelegd in de wet. “Door het onverenigbaar te verklaren van tegelijkertijd functies in het parlement met functies in de regering en idem dito in de rechterlijke macht. Het betreft namelijk natuurlijke personen die niet tegelijkertijd als volksvertegenwoordiger en als minister in het Landsbestuur of als rechter kunnen functioneren. Op deze wijze is de trias politica in de praktijk van het politiek-bestuurlijk handelen uitgewerkt in een dualistisch stelsel tussen parlement en kabinet.

Nahr: “Een doorkruising van de trias politica manifesteert zich bijvoorbeeld wanneer de rechter een ministeriële beschikking of zelfs een wetgevingsproduct na toetsing aan een hogere wet, onverbindend verklaart. Dit doet de rechter niet lichtvaardig, want steevast wordt dan in de procedure naar voren gebracht dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag plaatsnemen. Zo ook in de gedingvoering die heeft geleid tot het Arrest van de Hoge Raad in de Urgenda zaak.”

Een doorkruising van of inbreuk op het dualistisch stelsel wordt nooit gelegitimeerd – er bestaat daartoe geen wettelijke grondslag – maar soms wel gerechtvaardigd door dringend noodzakelijk samenspel tussen kabinet en parlement vanwege onvoorziene en zwaarwegende maatschappelijke omstandigheden die dat wenselijk maken, zegt de juriste. “Het beste voorbeeld daarvan in Nederland is de manier waarop aan de coronacrisis het hoofd werd geboden in de briefings van de regering aan de Tweede Kamer en het overleg tussen beiden. Geen weldenkend mens zal aanstoot hieraan nemen als zou dat een inbreuk op het dualistisch stelsel zijn in het staatsrecht, temeer nu de briefings volledig openbaar waren via de TV en dus plaatsvonden ten overstaan van de burgers die het ontwikkelde en toegepaste beleid op de voet hebben kunnen volgen.”

Merkwaardig genoeg was er tussen het Parlement en het Kabinet op Curaçao géén overleg via de TV, maar juist nu bestond er wel een noodzaak (!) tot doorkruising van het dualistisch stelsel om de burger over die noodzaak te informeren.

No alt text provided for this image

Persconferenties tijdens de corona lockdown

Deze, in de ogen van Nahr uiterst merkwaardige gang van zaken, geeft blijk van een gebrek aan inzicht in de meest fundamentele aspecten van het staatsrecht voor het politiek-bestuurlijk handelen, zowel bij de ministers in het genoemde coalitieberaad, als bij de Statenleden, aldus Nahr. “Of wellicht is dat inzicht er wel, maar wordt dat genegeerd en doodgezwegen in een power struggle tussen een assertieve minister en een lamlendig en gemakzuchtig Parlement.”

Marguè Nahr beëindigt haar Open Brief met de wens aan Stephen Walroud dat hij zich aangesproken voelt: “Jij had beter moeten weten met je HBO-opleiding en je inmiddels opgedane ervaring als parlementariër. Ik pretendeer niet staatsrechtgeleerde te zijn, ik ben een simpele civiliste, dus het staat je vrij om mijn bovenvermeld betoog tegen te spreken, met steekhoudende argumenten, alsjeblieft.”

Bron: Curacao.nu

Naschrift KKC

Lees ook: Camelia-Römer: Binnen coalitie draag ik bij | Antilliaans Dagblad

De motie is hier te lezen: http://www.qracao.com/docs/Konsepto_Moshon_lei_Screening_9_yuni_2020.docx

Vanmiddag na het Statendebat over de Screeningswet biedt de coalitie een motie aan die de regering opdracht geeft om de mogelijkheden te onderzoeken de screeningswet aan te passen. Reden: het moet afgelopen zijn met het misbruiken van deze wet om zittende ministers te vervolgen. De motie is hier te lezen: http://www.qracao.com/docs/Konsepto_Moshon_lei_Screening_9_yuni_2020.docx Wil je weten wie hem opgesteld heeft? Kijk dan even in de properties van het document. Weet je meteen ook waarom de screeningswet NU moet worden aangepast…. | Dick Drayer

Motie veiligheidsdienst screeningswet door Suzy Camelia Romer-Alvin Daal

8 reacties

 1. Sushi heeft inderdaad in Nederland gestudeerd, om daarna weder te keren naar Curacao. Haar studieschuld had ze nooit betaald, dus toen Sushi op dienstreis was in Nederland toen moest men hals over kop centjes overmaken aangezien madam was aangehouden op Schiphol wegens uitstaande schuld. Uiteindelijk heeft de belastingbetaler dus twee keer voor haar studie periode betaald plus de boete. Maar uiteraard is men kort van memoires en is dit euvel allang vergeten door iedereen. Ta prohibi pa lubida!!

 2. Roberto, je hebt de plank helemaal verkeerd geslagen. Suzy heeft helemaal niet aan de UNA gestudeerd maar in Nederland. Als ik mij niet vergis in Groningen. Zijn echtgenoot heeft zowel in Nederland zijn MO boekhouden gehaald en hier aan de UNA zijn meester. Nogmaals als ik mij niet vergis. De streken die veel academici op de eiland uithalen, hebben ze zowel aan de universiteiten van Europa en Amerika geleerd. En gelieve de UNA en onze lokale universiteiten met rust te laten.

 3. Wiens idee de wijziging was lijkt steeds duidelijker te worden.
  Collega minister keken ernaar en vonden dat het goed was.
  Dit kan volgens mij betekenen:
  a: Het past deze ministers ook wel
  b: deze ministers zijn marionetten van Suzy
  c: vult dhr. Daal wel in.

 4. Het zijn dieven die stelen van hun eigen bevolking.
  En deze mongol.n. vinden alles best..
  Wat een rots leef ik op.
  En ja Bululu ik ben een echte Ydk.
  Wij kunnen echt NIETS

 5. Sushi Suzy dient vervolgd te worden voor faillissementsfraude.

  En haar laffe schoothondje, de enge aalgladde AALvin Daal die al tientallen jaren op de overheid parasiteert, moet een verbod krijgen om ook nog maar 1 overheidsopdracht binnen te halen.

  Momenteel incasseert AALvin Daal maandelijks, volgens eigen opgaaf, VIJF CHEQUES, en uiteraard allemaal bij de overheid, want de private sector lust deze enge gladjanus niet:

  Chief of Cabinet
  Minister of Health, Environment and Nature
  Dates Employed Jun 2017 – Present
  Employment Duration3 yrs 1 mo

  Change Manager
  UOOW
  Dates Employed Sep 2015 – Present
  Employment Duration 4 yrs 10 mos

  President
  Secretariat Policy & Corporate Governance
  Dates Employed Sep 2015 – Present
  Employment Duration4 yrs 10 mos
  Location Ministry Traffic, Transport & Urban Planning

  Principal Consultant
  Service Change Manager at Cpost International N.V.
  Dates Employed Jun 2015 – Present
  Employment Duration5 yrs 1 mo

  Change Manager
  Police Force of Curacao
  Dates Employed May 2013 – Present
  Employment Duration7 yrs 2 mos

  Het is hoogst twijfelachtig of er voor deze opdrachten aanbestedingen zijn geweest. Maar zoals we weten heeft Sushi Suzy een broertje dood aan aanbestedingen.

  Het is de hoogste tijd dat AALvin Daal zijn change manager kwaliteiten eens bij PIN laat zien, maar dat zou ten koste gaan van het inkomen van deze gladjanus.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties