27 C
Willemstad
• donderdag 7 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Slaan kinderen mag niet

 

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie maakte in een uitspraak van gisterochtend heel duidelijk dat het slaan van kinderen door het Hof niet wordt getolereerd en ook wordt gesanctioneerd.

- Advertentie -

De uitspraak werd gedaan in een hoger beroepzaak waarbij een werkneemster van een crèche door haar werkgeefster op staande voet werd ontslagen nadat de werkneemster een kind in het kantoor van de crèche een klap had gegeven.

De werkneemster in kwestie verklaarde dat dit feit inderdaad had plaatsgevonden, maar dat ze toestemming had van de moeder van het kind om het kind een klap te geven.

Het incident vond in april 2011 plaats, terwijl de werkneemster al een jaar eerder, op 21 april 2010 een op schrift gestelde lijst van disciplinaire maatregelen had ontvangen van haar werkgever, waarin duidelijk staat omschreven dat bij het plegen van fysieke of verbale mishandeling van een kind ontslag op staande voet volgt. Het ontslag van de werkneemster was op deze maatregelen gebaseerd.

Het Gerecht in Eerste Aanleg gaf vervolgens aan dat er wel sprake was van mishandeling maar dat deze in de gegeven omstandigheden geen rechtvaardiging opleverde voor een ontslag op staande voet.

Het ontslag moest worden herzien.

De stichting Kresh Montagne ging hiertegen in beroep, wat ervoor zorgde dat het Gemeenschappelijk Hof de gehele zaak nogmaals onder de loep nam, ondanks het feit dat de gronden van het hoger beroep niet waren vervat in het beroepschrift.

,,Dit leidt echter niet tot niet-ontvankelijkheid van de stichting in haar hoger beroep. Doordat de stichting bevoegd is en niet verplicht is middelen voor te dragen, is door het hoger beroep de zaak in beginsel in volle omvang aan het oordeel van het Hof als appelrechter onderworpen”, aldus het Hof in de uitspraak.

Omdat de werkneemster geen bezwaar had tegen de memorie van grieven die door de stichting werd aangedragen, zijn alle daarin genoemde punten door het Hof in overweging genomen in de zaak. Het beroep van de stichting was gebaseerd op principiële gronden. Zo werd door advocaat Nelson Navarro naar voren gebracht dat het gaat om een vast beleid van alle crèches van Curaçao, een beleid dat ondersteund wordt door de Curaçaose overheid, waardoor al eerder leidsters van crèches op staande voet werden ontslagen wegens lichamelijke mishandeling van kinderen.

,,Strikte handhaving is noodzakelijk, mede ter vermijding van negatieve reacties van ouders”, is te lezen in het vonnis.

,,Het hoger beroep slaagt op de gronden door mr. Navarro aangevoerd. Het streven van de overheid en de onderwijs- en onderrichtautoriteiten hier te lande is gericht op het terugdringen van lichamelijke bestraffing van kinderen. In het onderwijs geldt al geruime tijd een absoluut verbod”, aldus het Hof.

Ter illustratie haalt het Hof artikel 19 van het Verdrag inzake de rechten van het kind aan, en de conclusies ten aanzien van lichamelijke straffen die zijn geformuleerd in de 50ste sessie van het comité van de Rechten van het Kind van het Verdrag inzake de rechten van het kind, die op 27 maart 2009 zijn ingediend.

Hierin maakte het comité kenbaar zich zorgen te maken over het feit dat lichamelijke straffen thuis, op school en in opvangcentra nog niet is verboden op Aruba. Het comité adviseerde het eiland toen dit verbod in te stellen en met informatiecampagnes en educatieve programma’s te komen ter bewustwording van de bevolking.

Ten derde haalde het Hof aan dat het lichamelijk straffen van kinderen op school en het dreigen daarmee eveneens op gespannen voet staat met het ‘Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden’ waar Curaçao eveneens aan gebonden is.

Uitspraak heeft gevolgen voor gezagszaken minderjarigen

De uitdrukkelijke sanctionering van het verbod van lichamelijke bestraffing op een school of crèche door een ontslag op staande voet, zoals in casu door de stichting is geschied, is, mede uit het oogpunt van preventie, passend en niet disproportioneel”, aldus het Hof.

Het feit dat de leidster toestemming zou hebben van de moeder van het kind maakt niet dat niet sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet omdat artikel 19 van het Verdrag inzake de rechten van kind zich ook richt tot ouders.

,,Inmiddels is zulks uitdrukkelijk neergelegd in artikel 1:247 tweede lid, tweede volzin van het Burgerlijk Wetboek (BW) ”.

Hiermee wijst het Hof op het feit dat het niet alleen het slaan van kinderen in crèches niet tolereert, ook in andere situaties waaronder bij de ouders thuis, zal het slaan niet worden getolereerd.

Opmerkelijk is dat rechter Jan de Boer dinsdagochtend tijdens zijn ‘woorden in het algemeen belang’, naar aanleiding van de beëdiging van een nieuwe advocaat, uitgebreid inging op het slaan van kinderen waarbij de nadruk lag op het feit dat dit niet geoorloofd is.

De uitspraak in de zaak van de crècheleidster volgde enkele minuten hierna. ,,De uitspraak is een bevestiging van het Hof dat mishandeling van kinderen zelfs in de meest minimale vorm niet geoorloofd is”, zo zegt advocaat Achim Henriquez van Henriquez en Knoppel Advocaten in een reactie aan deze krant.

,,De uitspraak is van belang omdat het, voor zover mij bekend, de eerste uitspraak is van het Hof over dit onderwerp na het invoeren van de Landsverordening gezamenlijk gezag op Curaçao, waar het aangehaalde nieuwe artikel 1:247 tweede lid, tweede volzin deel van uitmaakt. De bepaling houdt in dat ook ouders zich dienen te weerhouden van het toepassen van enig geestelijk of lichamelijk geweld jegens een kind. Ook zij mogen een kind niet vernederend behandelen. De regel vloeide eerder reeds voor een ieder voort uit internationale verdragen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). Het Hof vindt hier de klap die de crècheleidster gaf aan het kind ook een daad die ongeoorloofd is volgens deze norm en voldoende reden voor een ontslag op staande voet. ,,Het verweer van de crècheleidster dat een ouder toestemming zou hebben gegeven om het kind een klap te geven, kon gelet op deze regel niet slagen”, aldus Henriquez.

,,De trend is gezet. We kunnen verwachten dat het signaal dat is gegeven door het Hof met deze uitspraak zal doorwerken in andere zaken waarin de mishandeling van kinderen een rol speelt. Dat betekent dat we in wezen een stapje vooruit zijn gekomen met de bescherming van kinderen tegen mishandeling”, besluit Henriquez.

Bron: Antiliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 6, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 6 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NTR | Eén op drie Caribische Nederlanders gediscrimineerd, ‘Weet waar je aan begint als je naar Nederland wil’

John Samson DEN HAAG – Eén op de drie Caribische Nederlanders ervaart discriminatie in Nederland, blijkt uit onderzoek van het CBS. “Weet waar je aan begint als je...

DH | Ministry of VROMI announces opening of Great Bay Fresh Water Pond Channel

GREAT BAY, Sint Maarten (DCOMM) – The Ministry of Public Housing, Environment, Spatial Planning, and Infrastructure (Ministry of VROMI), will temporary open the Great Bay Fresh Pond...

Ingezonden | We doen het maar zelf

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Duurzame energie onderwerp van gesprek

Kralendijk - Het traject om geleidelijk over te stappen naar een (bijna) volledige duurzame energieproductie bevindt zich in de eindfase. Dit heeft minister Rob Jetten van Economische...
- Advertentie -
- Advertentie -