31 C
Willemstad
• vrijdag 24 mei 2024

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 21 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Column Curacao | Devotie

HomeLandenCuraçaoColumn Curacao | Devotie

©2015 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries
Renée van Aller en John de Vries

Oneindige en echte liefde begeren we allemaal. Het is weliswaar een illusie, maar zo’n pikante. “Ware liefde verwarmt je. Passie is het enige medicijn in tijden van cynisme, crisis en angst”, aldus Poetin op een ingelaste persconferentie, meldde de Speld in februari 2013. Een op de drie huwelijken mislukt, maar niet die van u en mij! Die staan als een huis. Weliswaar geen huis in Groningen, daar is het nogal onbestendig door decennia dynamische gaswinning. De NAM heeft daar nu geveinsde excuses voor aangeboden. Het belang van de burgers was gedurende het winnen kwijt geraakt. De Speld weet als geen ander het enthousiasme voor duurzame liefde te verduidelijken. Onze Wancho of Maritza is een lot uit de loterij. Vreemd gaan? Nooit. Onze relaties lopen niet op de klippen. Zelfs niet als Wancho lijdt aan een hormonale opstoot en zijn ware en enige liefde (ik) opeens ziet als een uitgewoonde, verkreukelde en merkloze regenjas? Hij gaat op zoek naar vijftig tinten grijs. We menen allen dat we recht hebben op een adembenemend liefdesleven, maar kennelijk gaan een lange relatie en intense opwinding niet samen, zegt Bart Smout in de Volkskrant van 26 juli 2013. Daarom is het van belang uw financiële zaken te regelen, voor als het wel mis gaat. 85% van de huwelijken wordt nog gesloten in gemeenschap van goederen. Behalve Nederland kennen alleen het Caribische deel van het Koninkrijk, Suriname en Zuid-Afrika deze huwelijksvorm.

Liefde vermorzelt het verstand?
Frederike de Raat geeft verstandige tips in het NRC-Handelsblad van 18 april 2015. Verliefde mensen denken niet graag na over eventuele toekomstige problemen in hun relatie.

“Het is misschien verstandig voor het huwelijk uitgebreid de financiële gevolgen van het huwelijk te bespreken met de notaris. Wat zijn de gevolgen van de gewenste juridische afspraken en wat verwachten partners van elkaar? Wie zorgt er hoe vaak voor de kinderen? Willen beiden carrière maken?”

Het is aan te raden onder bepaalde omstandigheden huwelijkse voorwaarden te maken. Bijvoorbeeld als een van de partners geld heeft, een erfenis krijgt, of een eigen onderneming heeft. Regeling vooraf is niet echt een amusante bezigheid, maar voorkomt veel ellende als het misgaat. Huwelijkse voorwaarden zijn cruciaal als een der partners familiestukken heeft geërfd, die hij niet wil kwijtraken. Het schilderij van Bonpapa blijft zo van mij, dat leg ik vast. Heeft een van de partners veel geld en wil hij dat niet gelijk delen, dan moet dat ook worden vastgelegd. Dat geldt ook als een der partijen een eigen bedrijf heeft. “Met huwelijkse voorwaarden wordt voorkomen dat schuldeisers een deel van het privévermogen opeisen. Over huwelijkse voorwaarden moet goed worden nagedacht en partners moeten er zich strikt aan houden.

“Meestal maakt men zich drukker over de tafelschikking op de trouwdag, dan om de juridische afspraken die zijn gemaakt. Terwijl die afspraken invloed hebben op de rest van hun leven.”

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt
In de praktijk moet jaarlijks rekening en verantwoording worden afgelegd en bijgehouden worden wat gemeenschappelijk is en wat niet. Vaak wordt dat nagelaten. Bij een echtscheiding wordt dan gescheiden en gedeeld alsof de partners in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

“Zo doe je dus je eigen huwelijkse voorwaarden teniet.”

Verandert er iets (erfenissen of verbouwingen) dan moet dat gelijk op papier worden gezet, bij voorkeur bij de notaris. Goede afspraken kunnen vechtscheidingen en veel onnodige kosten voorkomen. Het is mogelijk dat de partners afspreken dat hij carrière maakt en zij huisvrouw wordt.

“Daar kunnen ze de alimentatieafspraken op afstemmen, voor als het tot een scheiding komt. De meeste mensen trouwen zoals een automobilist zonder rijbewijs. De bedoeling is dat binnenkort het huwelijksvermogensrecht wordt gemoderniseerd.”

Seniorenfabriek
Nu we toch een aantal pijnlijke punten bespreken, nog een paar praktische tips voor oudere werknemers van Ben Tiggelaar in dezelfde NRC. Want we moeten allemaal langer doorwerken, terwijl werkgevers eigenlijk geen oudere werknemers willen. Hoe realiseren we ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers? Vroegtijdig beginnen met zorgen dat 50-plussers fit en productief blijven. Dat kan door aanpassing van de werkomgeving. Zo heeft BMW sinds een paar jaar een heuse ‘seniorenfabriek’. Zo wordt onmisbaar vakmanschap behouden. Oudere werknemers hebben een aangepaste vloer en orthopedisch verend schoeisel. Computers hebben een groter lettertype. Ook rouleren medewerkers tussen verschillende taken en zijn er speciale zit- en ligplaatsen om tussendoor te rusten. De lopende band gaat langzamer. Een andere aanpak is dat mensen zelf gaan werken aan hun gezondheid. Zo nodig geholpen door de werkgever met scholing of ‘activerende begeleiding’. Meestal draait het dan om de zogenaamde BRAVO-factoren: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Vooral roken, overgewicht en te weinig bewegen leiden tot meer ziekteverzuim. Voorlichting, fitnessruimtes, fietsonderhoud op het werk. Zo wordt de oudere werknemers vanzelf nieuw en hip, evenals uw huwelijkspartner. Dus bestendiging van bestaande relaties heeft mogelijk meer toekomst dan Second Love. Elke keer een nieuwe partner leidt tot slaapverwekkende soesa. Passionele vervoering kan duurzaam zijn en niet altijd onvindbaar. Wie zoekt zal vinden. Laat uw verstand uw emoties leiden, dat geeft optimaal geluk, evenals ervaring, deskundigheid en inzet. Dat hoeft niet verloren te gaan met het ouder worden.
Renée van Aller & John de Vries

Devotion
Infinite and true love we all want. It is a true illusion, but ever so pleasant. ” ‘True love warms you. Passion is the only medicine in times of cynicism, crisis and fear’, said Putin at a press conference in ‘The Speld” (Pin) in February 2013. One out of three marriages fails, but not yours and mine! They stand like a rock. Although not like a rock in Groningen, there it is rather wobbly because of the dynamic gas winning. The NAM has recently offered feigned excuses. The interests of the citizens unfortunately got lost during the winning. The Pin knows how to clarify lasting love. Our Wancho or Maritza, is a winning lottery ticket. Adultery? That never happens. Our relationships do not go amiss. Even if Wancho suffers from a hormonal surge and his true and only love (me) suddenly looks like a generic, rumpled raincoat? He looks and finds fifty shades of gray. We all agree that we are entitled to a breathtaking love life, but apparently a long relationship and intense excitement do not go together, says Bart Smout in the Volkskrant of July 26, 2013. It is perhaps important to arrange your financial marital affairs, before it goes wrong. 85% of marriages are contracted in community of property. Apart from the Netherlands, the Caribbean part of the Kingdom, Suriname and South Africa boast this form of marriage property laws.

Love empties the mind?
Frederike de Raat gives sensible tips in the NRC-Handelsblad of April 18th, 2015. People in love do not like to think about possible future problems in their relationship. “It might be wise before contracting marriage to discuss the financial implications of marriage extensively with the notary. What are the consequences of the required legal agreements and what do partners expect from each other? Who cares how often for the children? Do both partners want a career? “It is advisable to make a prenuptial agreement under certain circumstances. For example if one of the partners has money, gets an inheritance, or has a private company. Arrangements in advance are not really an amusing pastime, but widespread misery is prevented, if things do go wrong. Prenuptial agreements are crucial if one of the partners has inherited family heirlooms, that he does not want to lose. The painting of Bonpapa remains mine, which I record. Does one of the partners have a lot of money and he does not want to share equal parts, then that needs to be defined in a written agreement. This also applies if a party has his own business. “With a prenuptial agreement, creditors demanding a share of the private wealth are prevented. Prenuptial agreements should be reconsidered during the marriage and partners must fully observe them. “Usually one is more concerned about the seating arrangement on the wedding day, than about the legal agreements made. While these arrangements have an impact on the rest of the partners lives

Say what you do and do what you say
Practically accounts should be made and registered annually. Then it is clear what is common and what is not. This is often neglected. When a divorce occurs under such circumstances, then property is separated and shared between partners according to a marriage in community of property. “So you invalidate your prenuptial agreement.” Will anything change (inheritance or conversions of the conjugal home) that must be put in writing, preferably with the notary. Good agreements can prevent bellicose divorces and unnecessary costs. It is possible that the partners agree that he makes a career and she is a housewife. “They can register alimony agreements beforehand, for when it comes to divorce. Most people marry as a motorist without a license. The intention is that soon matrimonial property law in the Netherlands is being modernized.

Seniors Factory
While we’re discussing a number of painful points, a few practical tips for older employees by Ben Tiggelaar in the same NRC are most interesting. Because we all have to work longer, while employers actually do not wish older employees. How do we achieve “sustainable employability of these unwanted employees? Early start with over-50’s to stay fit and productive. This is possible by adapting the working environment. BMW has a real ‘senior’s factory’ since a few years. That is important to maintain indispensable craftsmanship. Older workers have a customized floor and wear resilient orthopaedic footwear. Computers have a larger font. Also employees are rotating between different tasks, and special seating and berths to rest in between, are provided. The production line is slower. Another approach is that people work on their health. If necessary aided by the employer with training or ‘activating guidance’. Usually has to do with the so-called BRAVO factors: exercise, smoking, alcohol, nutrition and relaxation. Especially smoking, obesity and too little exercise lead to increased absenteeism. “Information, gyms, bicycle maintenance at work have fabulous effects. These way older workers become new and hip, as well as your spouse. Thus perpetuation of existing relationships may have more future than Second Love. Every time finding a fitting new partner leads to soporific bother. Passionate rapture can be sustainable and can be found. Who seeks, will find. Let your mind lead your emotions, which gives optimum happiness, as well as experience, expertise and commitment. That does not have to be lost with aging. Renée van Aller & John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2015

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties