26 C
Willemstad
• woensdag 21 april 2021 22:51

PBC | Rekenkamer: ernstige tekortkomingen en zwaktes financieel beheer overheid

Persbureau Curacao De Rekenkamer constateert bij herhaling dat er ernstige tekortkomingen en zwaktes zijn in het financieel beheer van het Land. Dit heeft geleid, om 10 oktober 2010...

PBC | Overheid neemt besluit avondklok pas op 3 mei

Persbureau Curacao De maatregelen die gisteren zijn ingesteld of verlengd duren tot maandag 3 mei. Eerder had de overheid 30 april aangehouden. Dat wordt nu dus over het...

PBC | Curaçao is het snelst vaccinerende land ter wereld

Persbureau Curacao Curaçao is op dit moment het land waar de meeste vaccins worden gezet. Met 13,44 prikken per 100 bewoners is Curaçao volgens De Volkskrant het snelst...

PBC | Advocaten en Notarissen hebben weer ontheffing

Persbureau Curacao Weer is de lijst met ontheffingen aangepast. Vanaf vandaag staan onder andere advocaten en notarissen weer op de lijst van vitale functies en processen maar ook...

Democracy now! | Wednesday April 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 21 april 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img
HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Voormalig cfo Girobank onder vuur

AntilliaansDagblad | Voormalig cfo Girobank onder vuur

Met vonnis | Hof stelt reeks vragen over ‘Scam’ in 2013

Voorlopig oordeel Hof: “Dat Capella als cfo & coo vertrouwen stelde in Eric Garcia, de chief executive officer (ceo) van Girobank, disculpeert hem niet.”

Willemstad – Dat Stephen Capella als toenmalig chief financial officer (cfo) en tevens chief operations officer (coo) bij Girobank vertrouwen stelde in Eric Garcia, de chief executive officer (ceo) van diezelfde bank, ‘disculpeert hem niet’.

Zo luidt het ‘voorlopig oordeel’ van het Hof in een hoger beroepszaak van Girobank tegen Capella. Insteek is bestuurdersaansprakelijkheid. De Curaçaose Girobank belandde zo’n acht jaar geleden in zware problemen, zodanig zelfs dat deze momenteel wordt ‘afgewikkeld’ (lees: opgedoekt).

Een ander voorlopig oordeel is dat in deze specifieke zaak tegen Capella ‘kennelijk geen verificatie/‘ authentication’/certificering heeft plaatsgevonden’. Dit levert volgens het Hof ‘ernstige verwijtbaarheid op’.

,,Van de heden ten dage als uiterst belangrijk geziene KYC (Know Your Customer)-procedure is immers dan een wassen neus gemaakt.”

De drie rechters hebben overigens ‘iedere verdere beslissing aangehouden’ en de zaak verwezen naar begin volgende maand. Partijen worden in de gelegenheid gesteld antwoord te geven op een hele reeks – scherpe – vragen van het Hof. In eerste aanleg had Girobank van Capella, Garcia en de naamloze vennootschap Giro Holdings gevorderd hoofdelijke veroordeling tot betaling van een bedrag van in totaal 10.260.000 dollar.

Het gerecht had de vorderingen jegens Capella afgewezen en verstaan dat de procedure tegen Garcia en Giro Holdings is geschorst. In het hoger beroep tegen Capella heeft Girobank haar eis verminderd: de bank vordert nu eerdergenoemd bedrag van 7.260.000 dollar, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf maart 2013.

Waar het volgens Girobank – sinds de noodregeling in december 2013 bestuurd door de Centrale Bank CBCS – in de kern op neerkomt is dat Capella als bestuurder van Girobank betrokken was bij de opening van een bankrekening ten name van een zekere BGL Born Group en bij het verschaffen van een lening van bijna 7,3 miljoen dollar door Girobank aan BGL Born, terwijl BGL Born zélf ontkent een bankrekening te hebben geopend en een lening te hebben aangevraagd of gekregen.

Toen het bedrag van de lening op de rekening van BGL stond, is het overgeboekt naar verschillende andere rekeningen, onder meer om debet-standen op andere rekeningen op te lossen. Ook is geld overgeboekt naar rekeningen van Panamese vennootschappen. Capella heeft verder zelf diverse overboekingen goedgekeurd.

Opvallend is voorts dat er geld op de rekening van BGL is gestort door IIG Capital (Curaçao) Collections. Daarna zijn uit deze van IIG afkomstige gelden, twee bedragen van de rekening van BGL overgemaakt naar de rekening van de eenmanszaak van zijn Capella’s moeder. Tevens is een overboeking gedaan aan Martin Silver van de IIG Group.

Volgens de voormalig cfo heeft hij op deze wijze – via de rekening van zijn moeder dus – bonusbetalingen ontvangen van Girobank. Het gaat hierbij om bijna 200.000 dollar in november 2013, dus nog enkele weken vóór het ingrijpen door de Centrale Bank, gevolgd door de noodregeling.

Deze vermeende bonussen kwamen echter niet van Girobank en zijn ook niet binnen Girobank bekend. De vordering van Girobank is grotendeels gebaseerd op het rapport van FSC (Forensic Services Caribbean), dat onderzoek heeft gedaan. Daarnaast beroept Girobank zich op verklaringen die in een andere procedure – waarbij Capella geen partij was – door getuigen zijn afgelegd. Een ‘scam’ volgens Giro.

‘Capella groot aantal verwijten’

Girobank maakt Capella, voormalig managing director en chief financial & operations officer (cfo & coo) van Girobank, een groot aantal verwijten. Capella heeft ervoor gekozen deze niet in de memorie van antwoord, maar pas bij het schriftelijk pleidooi gedetailleerd te weerspreken.

,,Dit is niet zoals het hoort”, aldus het Hofvonnis. Het Hof wil dat ook Capella antwoord geeft op een hele reeks vragen die ‘a prima vista bij het Hof zijn gerezen’ waarop ook bij pleidooi in hoger beroep onvoldoende antwoord is gekomen. Het Hof verwacht dat in Capella’s akte per vraag ‘een duidelijk en nauwkeurig antwoord’ wordt gegeven.

De vordering van de Girobank is gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid. Op grond van die bepaling in het Burgerlijk Wetboek (BW) is elke bestuurder tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. De bestuurder die ernstig in die taakuitoefening tekortschiet is daarvoor jegens de rechtspersoon aansprakelijk.

Deze bepaling wordt naar vaste rechtspraak zo uitgelegd dat voor aansprakelijkheid noodzakelijk is dat aan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken.

Aansprakelijkheid is aan de orde indien geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben. Het gaat verder om hetgeen de bestuurder wist of kon voorzien ten tijde van de gewraakte handeling. Er moet van worden uitgegaan dat een gefabriceerde bankrekening van BGL bij Girobank is geopend en dat BGL van niets wist (verwezen wordt naar de verklaring afgelegd onder ede van de directeur van BGL).

Volgens Girobank heeft Capella zelf de gefabriceerde BGL-rekening geopend, hetgeen niet gebruikelijk is. Bovendien zijn de bij de Girobank geldende regels en procedures door Capella veronachtzaamd, zoals een gebrekkige procedure in de kredietcommissie en een onvolledig dossier. Kennelijk heeft geen verificatie/‘ authentication’/certificering plaatsgevonden, nu ervan moet worden uitgegaan dat BGL van niets wist.

,,Naar het voorlopig oordeel van het Hof levert dit dan ernstige verwijtbaarheid op. Van de heden ten dage als uiterst belangrijk geziene KYC (Know Your Customer)-procedure is immers dan een wassen neus gemaakt.” In het algemeen geldt dat procedurevoorschriften bij een bank van grote betekenis zijn: ter vermijding van fraude door een enkeling.

,,Naar het voorlopig oordeel van het Hof levert overtreding van bancaire procedurevoorschriften spoedig ernstige verwijtbaarheid op van een bestuurder, die beter weet althans behoort te weten. Dat Capella als cfo & coo vertrouwen stelde in Eric Garcia, de chief executive officer (ceo) van Girobank, disculpeert hem niet.”

Volgens Girobank heeft Capella ook eigenhandig rekeningen geopend van rechtspersonen die betrokken waren bij de ‘scam’. Capella heeft een overboeking van de gefabriceerde BGL-rekening, kennelijk met een gefabriceerde BGL-overboekingsopdracht, teruggedraaid omdat de begunstigde de transactie niet herkende. Het ging hier om een groot bedrag (bijna 4 miljoen dollar). Er is circa 400.000 dollar van de gefabriceerde BGL-rekening, kennelijk met een gefabriceerde BGL-opdracht, overgemaakt naar een bankrekening van Capella’s moeder met een valse omschrijving.

Links ex CFO Stephen Capella en rechts ex-CEO Eric Garcia

Board of Girobank supervisory directors: Ivan de Windt, Willem van Bokhorst Anthony Cijntje, David Hu, Philip Martis, Martin Silver, Dieudonné van der Veen in 2012. Twee leden van de raad van commissarissen van Curaçao Girobank en eigenaars van Malta International Investment Group (IIG) David Hu en Martin Silver hebben zich inmiddels schuldig gepleit aan het bedriegen van klanten en investeerders in een Ponzi-achtig fraudeplan van meer dan $ 100 miljoen

Volgens Capella gaat het hier om een Girobankbonus voor hem. Hij biedt aan anderen, die op dezelfde wijze Girobankbonussen zouden hebben ontvangen, als getuige te horen.

,,Bedoelt Capella dat deze andere personen ook hun pretense Girobankbonus ontvingen vanuit een – al dan niet gefabriceerde – rekening van een klant van Girobank?” Voordat de bonus naar Capella’s moeder werd overgemaakt vanuit de gefabriceerde BGL-rekening, werd er, met zijn medeweten, voldoende aanvullend geld op deze rekening gestort door IIG Capital (Curaçao) Collections.

,,Moet hieruit niet worden afgeleid dat deze vennootschap – die volgens Girobank belang betrokken bij de ‘scam’ – en niet Girobank (er bestaan geen besluiten van de Raad van Commissarissen tot toekenning van deze bonus), aan Capella een bonus wilde toekennen voor bewezen diensten?”

De gefabriceerde Girobanklening aan BGL, waarvan BGL niets wist, zal door de gefabriceerde lener BGL niet worden afgelost. De garantie door Total Bank Curaçao zal Girobank geen soelaas brengen. Zelfs als deze garantie zo moet worden uitgelegd, zoals Capella bepleit, dat deze ook nieuwe leningen aan BGL bestrijkt, dan moet het wel gaan om échte leningen aan BGL, niet om door bestuurders van Girobank gefabriceerde leningen.

,,Bestaat de schade van Girobank van de onderhavige ‘scam’ uit de door Girobank op de gefabriceerde BGL-rekening gestorte bedragen van 7.260.000 dollar, verminderd met wat na het wegsluizen nog resteert op die rekening (volgens Girobank vrijwel niets)?”

Feiten

De rechters achten de volgende feiten uit het betoog van Girobank van belang: In 2012 heeft Girobank voor een lening van BGL Born Group de Venezuela (BGL) een bankgarantie verstrekt (Girobank-garantie). Zowel lening als bankgarantie golden voor een bedrag van 9.444.444 dollar. De bankgarantie is door Capella ondertekend.

De schuldeiser van BGL heeft de bankgarantie op 7 maart 2013 vrijgegeven (‘Liberacion Total’). Voor maximaal het genoemde bedrag (‘hasta por un cantidad maxima’) heeft Total Bank Curaçao (TBC) een bankgarantie afgegeven aan Girobank (‘Beneficiario’) voor hetgeen BGL (‘Sujeto Obligado’) aan Girobank is verschuldigd (de TBC-garantie). Deze bankgarantie vermeldt:

,,Esta garantía mantendrá su vigencia hasta la total cancelación de las acreencias del ‘Beneficiario’ frente al ‘Sujeto Obligado’.” Een ‘commitment letter’ van 22 maart 2013 houdt in dat Girobank een bedrag van 7.260.000 dollar leent aan BGL. De lening heeft tot doel ‘to finance working capital components’.

Als zekerheid vermeldt de commitment letter de TBC-garantie, die volgens de commitment letter tot stand is gekomen op 1 februari 2013. Onder de commitment letter staan de handtekeningen van Garcia en Capella namens Girobank en T. R. Estrada namens BGL.

,,Bij het openen van de rekening van BGL en het goedkeuren van de op naam van BGL gestelde leningsaanvraag zijn verschillende administratieve fouten gemaakt, zoals een gebrekkige procedure in de kredietcommissie en een onvolledig dossier”, staat te lezen in het recente vonnis. Op 22 maart 2013 en 11 april 2013 is het bedrag van 7.260.000 dollar bijgeschreven op een rekening bij Girobank die op naam staat van BGL. Daarnaast is op 30 september 2013 via een cheque een bedrag van 547.000 dollar op deze rekening gestort, afkomstig van IIG Trade Opportunity Fund (IIG).

Het op de rekening bijgeschreven bedrag is in verschillende tranches overgeboekt naar rekeningen van verschillende entiteiten. Hieronder bevinden zich twee bedragen van in totaal bijna 200.000 dollar op de rekening van ‘Eclipse Curaçao’, een eenmanszaak van de moeder van Capella. Estreda, directeur van BGL en van wie de handtekening op de ‘commitment letter’ staat, heeft in een procedure tussen TBC en Girobank onder ede verklaard dat BGL ‘nooit een lening bij Girobank heeft afgesloten’, ‘nooit geld heeft ontvangen van Girobank’ en ‘geen rekening aanhoudt bij Girobank’.

Estreda heeft ook verklaard dat de enige relatie die BGL met Girobank heeft gehad de bankgarantie uit 2012 betrof in verband met de lening van 9.444.444 dollar van een derde.

Bron: Antilliaans Dagblad van 23 februari 2021

Naschrift KKC

Vonnis van 19 februari hier

Naschrift KKC

Vonnis van 19 februari hier

Noot: Hoewel dat nergens lokaal door de journalistiek wordt opgepakt, is dit het complete girobank verhaal dat werd gepubliceerd op 28 januari 2021: “Advisory Firm Pleads Guilty To Defrauding Clients And Investors In Over $100 Million Ponzi-Like Fraud Scheme” (bron: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/managing-partner-investment-advisory-firm-pleads-guilty-defrauding-clients-and )

Manhattan U.S. Attorney Audrey Strauss said: “Today, David Hu admitted to shirking his fiduciary responsibilities and defrauding IIG funds and investors for more than a decade, causing millions of dollars of losses. Hu mismarked millions of dollars of loan assets, falsified paperwork to create fake loans, sold overvalued and fake loans and used the proceeds from those sales to pay off earlier investors, and falsified paperwork to deceive auditors and avoid scrutiny. He now faces a serious term of imprisonment.

International Investment Group (IIG) owners David Hu and Martin Silver in Malta plead guilty to defrauding clients and investors in over $100 million Ponzi-like fraud scheme

Girobank board of supervisory directors 2012: Ivan de Windt, Willem van Bokhorst Anthony Cijntje, David Hu, Philip Martis, Martin Silver, Dieudonné van der Veen in 2012. Thans blijkt dat twee leden van de raad van commissarissen van Curaçao Girobank en eigenaars van Malta International Investment Group (IIG) David Hu en Martin Silver inmiddels schuldig hebben gepleit aan het bedriegen van klanten en investeerders in een Ponzi-achtig fraudeplan van meer dan $100 miljoen | Jaarverslag girobank 2012

Bron: Department of Justice, U.S. Attorney’s Office (Southern District New York)

Dit is het hele verhaal wat de Girobank heeft kapot gemaakt. De grote vraag is waarom de lokale journalistiek heel veel aandacht besteed aan zowel Eric Garcia en Stephen Capella (overigens beide fraude) maar geen journalistieke aandacht geeft aan de werkelijke omvang van de fraude, die 10x zo groot is.

Dit is de link naar de rol van de Maltese bank bij Girobank, beschreven door The Malta Times. De rechtszaken in New York van Girobank onder curatele tegen meerderheidsaandeelhouders David Hu en Martin Silver is hier te volgen:

http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/SQLData.jsp

Het nummer is 655968-2018. In nrs 41, 45 en 49 worden de rollen van Girobank bestuursleden Eric Garcia, Stephen Capella en manager Neysa Isenia-Schoop nader belicht.

Lees hier het complete Girobank dossier dat de KKC ten behoeve van haar trouwe lezers bijhoudt.

Dit is de link naar de rol van de Maltese bank bij Girobank, beschreven door The Malta Times. De rechtszaken in New York van Girobank onder curatele tegen meerderheidsaandeelhouders David Hu en Martin Silver is hier te volgen:

http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/SQLData.jsp

Het nummer is 655968-2018. In nrs 41, 45 en 49 worden de rollen van Girobank bestuursleden Eric Garcia, Stephen Capella en manager Neysa Isenia-Schoop nader belicht.

Lees hier het complete Girobank dossier dat de KKC ten behoeve van haar trouwe lezers bijhoudt.

9 reacties

 1. ….”Meer dan 7 miljoen gejat en iedereen bij de Giro keek ernaar en deed niets.
  En Capella loopt nog vrij rond?”….

  @Brian S. Ongelovelijk.
  Laten we OM en Justitie een handje helpen!

  Hofpresident Eunice Saleh come in!! Criminal detected.

  Oh en als u dan toch bankrovers gaat veroordelen, neem dan gelijk die wegkijk toezichthouder van de Ennia, een naamgenoot van u, mee!

  Deze toezichthouder Kan heel goed”goed van kwaad “onderscheiden. Kreeg ook een “bonus van 3 miljoen mee, voor wegkijken?.

  Pak aub niet alleen kruimeldieven hard aan, dat is so easy!

 2. De Staten zijn ook wel erg stil hierover. Je zou toch verwachten dat er een parlementaire enquête hierover zou komen?

 3. Again, Stephen Capella’s echtgenote Milaika Capella Ras heeft een hoge functie bij het havenbedrijf CPA waar zij over veel grote transacties gaat.

  Als deze dame zo integer is om een louche partner en een louche schoonmoeder in huis te halen, hoe integer zou ze dan zijn bij haar werkzaamheden bij CPA?

  Of draait CPA inmiddels ook al op Avalon software uit Panama?

  De familie Capella moet zich toch ook doodschamen voor hun kinderen, voor zover de Curacaoenaar het woord schaamte kent.

  Schaamteloos.

 4. Bij zijn afscheid schijnt Capella een beruchte Curacaose bankrover geciteerd te hebben:

  “Macha danki, thank you, dankuwel!”

 5. En dit is een van de onwaarheden waar de elite zich mee bediend en de reden dat je rotte bestuurders steeds weer ziet opduiken.

  Als je met bepaalde lieden in zee gaat dan ben je gewoon medeplichtig aan alle corruptie op het eiland.

 6. Meer dan 7 miljoen gejat en iedereen bij de Giro keek ernaar en deed niets.
  En Capella loopt nog vrij rond?

  Maar bv overvallers kunnen 14 jaar cel krijgen?

 7. Pek en veren.
  Juist, maar hoe komt het eigenlijk dat:
  A de situatie heeft kunnen ontstaan.
  B dat de situatie zolang heeft door kunnen studeren, zelfs na ontdekking.
  C dat er maar zo weinig betrokken een veroordeling hebben gekregen.
  De dat er betrokken waren, met kennis van de feiten en die niets hebben ondernomen en nu weer deel uitmaken van andere entiteiten?
  Het antwoord zit in dit systeem waar, de elite er mee wegkomt door te stellen dat de “gekwalificeerde bestuurspool zo klein is dat ze geen keuze hebben.
  En dit is een van de onwaarheden waar de elite zich mee bediend en de reden dat je rotte bestuurders steeds weer ziet opduiken.

 8. Pek en veren!
  Vieze lui hebben we op deze rots.
  Zuigers, uitmelkers, uitbuiters.
  Capella is er een van !
  CBCS directie idem
  ENNIA RvC destijds idem
  E. Ys idem
  Jaime Saleh, idem
  En alle gieren van advocaten , die de hompen vlees afscheuren, zodat het karkas voor de rekeninghouderoverblijft.
  O ik vergeet Gijsbertha, en Martina profiteurs en saboteurs van de financian en economie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties