30 C
Willemstad
• donderdag 18 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Schotte: Verzoek om terugtrekken is staatsrechtelijke dwaling

HomeMediaAmigoe | Schotte: Verzoek om terugtrekken is staatsrechtelijke dwaling
 Schotte: Verzoek om terugtrekken is staatsrechtelijke dwaling | foto: Anneke Polak
Schotte: Verzoek om terugtrekken is staatsrechtelijke dwaling | foto: Anneke Polak

WILLEMSTAD — Statenlid Gerrit Schotte (MFK) heeft vandaag de brief van Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco, met daarin het verzoek om zich als lid van het parlement terug te trekken, beantwoord.

“Aangezien de inhoud van beide brieven, zoals u zelf toegeeft, het niveau van brutum fulmen (inhoudloos machtsvertoon, red.) niet overstijgt, zal ik die als zodanig behandelen en dus niet vereren met een inhoudelijk antwoord op het volgende na”, aldus Schotte in zijn brief, om vervolgens een aantal zaken op te noemen.

Schotte verwijst in zijn brief van vandaag ook naar de protestbrief van afgelopen dinsdag, die de coalitieleden aan Franco hadden gericht om hem te verzoeken Schotte te benaderen met genoemd verzoek. Schotte herinnert in zijn brief zowel Franco als de coalitieleden eraan dat zij, net als hij, conform artikel 47 van het Statuut voor het Koninkrijk de eed of belofte van trouw aan het Statuut hebben afgelegd. “Dit houdt in dat wij allen gehouden zijn aan zowel de letter als de geest van artikel 43 daarvan en dus de verzorging en waarborging van onder andere de fundamentele menselijke rechten en vrijheden moeten bevorderen. Dit houdt tevens in dat wij allemaal verplicht zijn om de uitoefening van die rechten door wie dan ook met woord noch daad te belemmeren.”

De brieven van Franco en de coalitieleden zondigen nu juist daartegen, aldus Schotte, en het verbaast hem dat het de Statenvoorzitter, kennelijk verblind door zijn vooringenomenheid tegen hem, is ontgaan dat hij met zijn brief een gedrag vertoont dat getuigt van gebrek aan respect voor één van de meest fundamentele staatsrechtelijke beginselen. Schotte doelt hiermee op de onschuldpresumptie (presumption of innocence). “Ingevolge dit beginsel wordt eenieder geacht onschuldig te zijn totdat zij/hij na een eerlijk proces in uiterlijke instantie onherroepelijk schuldig is bevonden aan een strafbaar feit. Voorts, zelfs dan, ingevolge de beginselen van een democratische rechtstaat, heeft betrokkene geen andere straf te ondergaan dan de straf die de rechter heeft opgelegd.”

Schotte stelt in zijn brief verder te begrijpen dat de Statenvoorzitter en de briefschrijvers graag politieke munt willen slaan uit hetgeen Franco kennelijk als bekroning van de strijd tegen hem beschouwt. Het strookt echter niet met de eed of belofte die Franco heeft afgelegd om voorschot te nemen op een hangende strafrechtelijke procedure, aldus Schotte.

“Als geen ander moet u een voorbeeldfunctie vervullen, teneinde alle burgers die om welke reden dan ook met justitie in aanraking komen niet voortijdig en onherstelbaar (reputatie) schade te berokkenen. U weet dat in onze samenleving helaas, ondanks de grondwettelijke onschuldpresumptie, zodra iemand verdacht wordt of strafrechtelijk vervolgd betrokkene door menigeen behandeld wordt als ware hij of zij reeds onherroepelijk veroordeeld. Zij worden ontslagen, zij worden niet geselecteerd in sollicitatieprocedures, zien hun bedrijf te gronde gaan et cetera.”

De MFK-leider hoopt verder dat Franco het met hem eens is dat volksvertegenwoordigers willen bevorderen dat werkgevers niet zo reageren. “Ik zou teleurgesteld zijn indien dat anders zou zijn. Echter, met uw brief en die van de brievenschrijvers zendt u juist de verkeerde boodschap naar werkgevers op Curaçao. Indien uw ‘twisted’ logica gevolgd zou worden, zullen werkgevers met recht kunnen zeggen dat als de Staten iemand mogen behandelen alsof hij/zij reeds onherroepelijk is veroordeeld, dan mogen wij dat ook. Dat kan toch niet uw bedoeling zijn?”

Schotte hoopt bovendien in verband hiermee dat Franco inziet dat zijn brief en die van de coalitieleden getuigen van alles behalve de juiste morele en juridische opvatting, conform onze grondwettelijke regelingen. “Ik laat het aan u over of u de brief wilt intrekken of dat u er de voorkeur aan geeft de annalen van de Staten permanent te ontsieren met deze staatsrechtelijke dwaling.”

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

31 reacties

 1. Beste Sonny , BlO opleiding? Jij bewijst weer hoe laag en racistisch de mens kan zijn. Zelfs mensen die zo een opleiding hebben gehaald heb ik diep respect voor. Het enige wat mij rest is F you.

 2. @ van Aller:
  “…Hoger beroep en cassatie zullen niets essentieels veranderen aan de aangedragen overtuigende bewijsmiddelen en feitelijke misdragingen…”

  Ik weet niet waar u rechten heeft gestudeerd maar n cassatie worden nimmer de aangedragen bewijzen getoetst. De hoge raad kijkt enkel of de rechtsgang en de rechtsregels goed zijn toegepast en de uitspraak juist is gemotiveerd. V.w.b. hoger beroep heeft u gelijk. Ik geef G.S. daarin ook weinig kans. Cassatie kan echter geheel anders uitpakken.

 3. de vraag die nog steeds bij me blijft hangen is het volgende, indien GS veroordeeld is tijdens het hoger beroep.
  Dan blijkt het dus dat het geld wat hij heeft uit criminele zaken is verkregen.

  1. komt er een belasting aanslag.
  2. komt er een ontnemings zaak
  3. heeft de advocaat dan nog wel recht op de verkregen gelden van de crimineel.
  (kan toch niet zo zijn dat de crimineel van gestolen geld zijn verdediging gaat betalen)
  4. kunnen burgers een rechtzaak tegen de staat maken omdat deze heeft gefaald waardoor de burgers hogere belastingen hebben moeten betalen .
  5, kunnen burgers GS aansprakelijk stellen voor het falende beleid.

 4. Hoe dan ook het is een aflopende zaak. In hoger beroep bekijkt de rechtbank de zaak helemaal opnieuw. In cassatie bij de Hoge Raad wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar wordt slechts beoordeeld of het recht goed is toegepast en juist is geïnterpreteerd.

 5. Schotte is veroordeeld. De executie van zijn veroordeling is tijdelijk uitgesteld om hem in de gelegenheid te stellen om in beroep te gaan. In zijn wijze van denken betekend dit nieuwe ronde en dus nieuwe kansen, echter ervaring leert dan een herhaling van zetten vaak dezelfde uitkomst brengt. De argumenten zijn allemaal gepubliceerd tot aan de tranen bij zijn laatste woord in de behandeling van zijn zaak. Als er ook maar enige aanleiding voor ‘verzachtende omstandigheden’ was geweest zou de rechter niet de strafmaat geeist door het OM hebben opgelegd. De partij die in hoger beroep gaat, hoopt meestal dat de hogere rechter een gunstiger uitspraak doet. De kans bestaat echter dat de nieuwe uitspraak minder gunstig is en ook dan moet de partij dat accepteren.

 6. Maar de vraag blijft : is hij nu nog steeds slechts een verdachte , zoals S. en zijn kornuiten beweren, of is hij een veroordeelde? (van een misdaad, dus een misdadiger).
  Een juridisch onderbouwde uitspraak uwerzijds hierover wordt zeer op
  prijs gesteld.

 7. Alhoewel ministers, leden van de Staten-Generaal en Statenleden een zuiveringseed, of -belofte en -verklaring afleggen, vóórdat zij hun functie aanvaarden, lijkt het sommigen niet te weerhouden toch in strijd met de eed, belofte en verklaring te handelen.
  Deugdelijk bestuur betekent verantwoordelijke ambtsdragers. De volksvertegenwoordiging moet haar controlerende taak serieus uitoefenen. Controle op het bestuurshandelen is essentieel in een volwassen democratie. Daarin schoot de minister en parlementariër Schotte schromelijk in tekort. Nepotisme, vriendjespolitiek, politieke benoemingen en ontslagen en het eigen belang van overheidsdienaren ondermijnen de rechtsstaat. Dat is nog erger als de premier van het nieuwe Land Curaçao van mening is dat de wettelijke regelingen niet voor hem en zijn medestanders gelden. Kan hij ongestraft het kwaad ruim baan geven en zo ja waarom? Mag dat ongestraft en zo ja waarom? Van hem zou toch het goede voorbeeld mogen worden verwacht?
  De binding van de staat aan het recht komt in gevaar als politieke opportuniteit op gespannen voet komt te staan met de rechtszekerheid en het legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel eist immers dat alle beslissingen van de overheid moeten steunen op de wet en dat iedere burger voor de wet gelijk moet worden behandeld. Deugdelijk bestuur houdt dan ook in dat de wetgeving niet kan worden aangepast aan een bepaalde situatie of mag worden gebruikt om de ene burger boven de andere te bevoordelen. Bij voortdurende ondeugdelijk bestuur dient de Koninkrijksregering in te grijpen op grond van artikel 43 Statuut. Geen verder gedraai van minister Plasterk, noch van de Koninkrijksregering. Wij bewonderen minister Plasterk voor zijn gebrek aan daadkracht en deugdelijkheid. Maar toch. Pontius Pilatusgedrag met verwijzing naar de eigen politieke verantwoordelijkheid voldoet al jaren niet, is ongepast en onhoudbaar, tenzij Nederland het Koninkrijk ook afdoende wil vernietigen. Het eigen Curaçaos politiek destructief optreden wordt kennelijk door Nederland goedkeurend bezien. Hoe kan dat? Wilt u zelf de vragen beantwoorden, daartoe missen wij de bevoegdheid. Wij houden ons vast aan het Handboek der Voorzichtigheid van de Jezuïet Baltasar Gracián (1601-1658). Renée van Aller&John de Vries

 8. Er is al een eerlijk proces geweest waaruit onbetwistbaar vaststaat dat betrokkene niet brandschoon is. Hoger beroep en cassatie zullen niets essentieels veranderen aan de aangedragen overtuigende bewijsmiddelen en feitelijke misdragingen. Hoe luidruchtig ook het tegendeel wordt beweerd. Een dergelijk besmette bestuurder zou het sieren zichzelf terug te trekken, zolang niet onomstotelijk vaststaat dat hij bewijsbaar niet schuldig is. Maar dan hadden de gelopen risico’s minder in het ooglopend moeten zijn en vermeden moeten worden. Dan had betrokkene ook de afgelegde eed in de praktijk moeten brengen. Daar lijkt geen sprake van te zijn. De eed is bedoeld om deugdelijk bestuur te waarborgen. De rechter kan in de preventie van politieke partijdigheid een belangrijke rol spelen zoals ondermeer kan worden afgeleid uit de uitspraak van de Hoge Raad inzake Trias/Lopez tegen het Land Aruba, Hoge Raad (HR) 19-12-1993, Rechtspraak van de Week, 1993, 58. Waar blijft het geweten van het Land als onze bestuurders te koop zijn? Renée van Aller&John de Vries

 9. Sander,

  Spijt me, maar ik zou je willen adviseren om eens naar de rubriek ‘de pontjesbrug’ van Radio Paradise vlak voor 19.00 uur, te luisteren. Dan vraagt men voorbijgangers hun mening over de dagelijkse zaken.
  En geloof me, daar hoor je zo ontzettend veel domme opmerkingen dat je je haast afvraagt waar die mensen die kolder vandaan halen. Er is er bijna geen 1 die logisch na kan denken, ze denken allemaal in complottheoriën en begrip van het recht is ver te zoeken.
  Dus de opmerking dat de idioten uit de mondi komen is geheel terecht, ware het niet dat ze niet alleen uit de mondi komen, ze komen gewoon van het hele eiland. En nee, dat zijn niet alleen arme mensen, ook gewoon mensen met een baan.
  Zo zie je wat een gebrek aan scholing en opvoeding teweeg kan brengen.

 10. Stanley,

  Voor iemand die claimt bij de politie en de reclassering te hebben gewerkt heb je verdomd weinig verstand van de wet.
  Schotte is niet onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Schotte is nu schuldig bevonden en is derhalve veroordeeld. Hij kan hooguit nog worden vrijgesproken in hoger beroep, maar tot die tijd is hij gewoon veroordeeld.
  In Nederland wordt bijna 80 % van de veroordeelden, in afwachting van het hoger beroep, in hechtenis genomen. Dat Schotte nu niet in hechtenis zit is dus welhaast een uitzondering te noemen en heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat men later geen verwijten wegens politieke vervolging wil hebben……….mocht hij alsnog worden vrijgesproken. Doch gezien de feiten lijkt die kans mij zeer klein.

 11. ik zou ze geen mongolen noemen.
  gewoon stumperds die de 100 NAF goed kunnen gebruiken.
  ze worden al jaren belazerd door allerlei politieke spelletjes.
  De PAR heeft ook boter op het hoofd.
  ze zijn allemaal schuldig aan de armoe en ongeschooldheid.
  het stemvee voor de maffia, dat is toch wel duidelijk.
  dom houden, dat was het credo..

 12. Renee van Aller en John de Vries,, mag ik voorstellen dat jullie als jurist jullie lichtjes laten schijnen over de redeneringen van al onze “KKC-juristen” vwb de status in dit geval van veroordeelde verdachten in hoger beroep ??
  Ik zie hier wel 10 homemade wetboeken voorbijkomen….
  Mag evt. ook in vragende vorm ! . .:) 🙂

 13. Ik ben geen jurist maar duidelijk is dat Schotte veroordeeld is. Rechter en/of OM hadden onmiddellijke uitvoering van de straf kunnen eisen, maar dat is niet gebeurd. Was waarschijnlijk bij een moordenaar wel gebeurd.

  Blijft triest dat de meest criminele premier die ons koninkrijk ooit gehad heeft gewoon in de Staten blijft zitten, terwijl zijn laffe zakken vullende marionetten (waarvan Constantia en Thode ook een strafblad hebben) zwijgend toekijken en de kont van hun idiote leider blijven kussen.

  En dan worden we boos als we een corrupt boevennest of bananenrepubliek genoemd worden.

  En in september komen alle mongolen weer uit de mondi om Movemientu Fraude y Kriminalidad te stemmen.

 14. @. LaStiwz,
  Inderdaad. Hoger beroep heeft enkel een opschortende werking. Die Stanley lult gewoon maar wat. Zijn BLO-opleiding komt hier tot uiting! De sukkel.

 15. Stanley Held, je lult weer uit je nek.

  Er komt geen “nieuw proces” er komt een nieuwe zitting. Op deze zitting kan de veroordeelde verdachte zijn grieven uiten waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter in eerste instantie.

  Het is aan het hof of ze ingaan – en in welke mate – op zijn grieven.

 16. Schottes beroep op ” onschuldpresumptie” gaat niet op. De rechtbank veroordeelde hem immers ómdát hij schuldig was.

  Tot de uitspraak in tweede instantie, blijft Schotte: “één schuldige en dáárom veroordeelde verdachte”

  Hoe de tweede instantie gaat oordelen is onbekend, ook voor Schotte.

  Schotte is veroordeeld omdat hij schuldig was aan strafbare feiten. Hij en zijn advocaten kunnen op hun kop gaan staan. Voorlopig is Schotte schuldig bevonden. Basta!

 17. Dus beste, LaStiwz, er begint een nieuwe zaak… Dus hij heeft dan vrijbrief. Dat weet u. Onzin is het niet. Hij kan nu vrij staan en gaan waar hij dat zelf wil. Kom op dat weet je. Stel als hij zich nu verkiesbaar stelt? Hij heeft een nieuw proces lopen. Ik vrees dat hij het wint. Hij blijft niet schuldig. Hij wordt wederom aangemerkt als verdachte. Dat weet u. Er is een uitspraak gedaan. Op dat moment is hij veroordeelde. Het feit dat hij in beroep is gegaan, is hij gewoon verdachte. Of heb ik het verkeerd? Er starwederom een nieuw proces. Wilt u mij vertellen dat de rechter
  hem veroordeelde zal noemen? Nee, Hij is en blijft verdachte. Maar ach, uw stelling begrijp ik. Veroordeelde of verdachte zegt in dit geval niets. Totdat aan gratie aan toe. Dit gaat heel lang duren. Dat weet u ook. Stel dat zijn partij wint? Zijn minister geeft hem gratie, wat zegt u dan? Zo ligt het eenmaal. Ik kijk zoals u naar de wetgeving en procedure. Stel als hij zich verkiesbaar stelt? U weet bliksem goed dat het door zijn in hogerberoep gaan, hier een ontheffing plaatsvind.

 18. “…De vonnis of uitspraak vervalt…”
  Grote onzin Held. Het vonnis staat. Door het hoger beroep is het alleen nog niet onherroepelijk.
  Het betreft nu nog een herroepelijk vonnis.

 19. Simpel. De rechter heeft geen gevangenhouding of neming gelast. De heer Schotte is in beroep gegaan. De vonnis of uitspraak vervalt. In hogerberoep zullen dan de drie rechters bepalen of de uitspraak goed was. Dat duurt maanden. Na hun uitspraak kan hij, indien men de eerste uitspraak in stand houdt , in Cassatie gaan dat duurt weer een jaar. Stel dat in cassatie het voor hem negatief afloopt?kan hij naar het Europees gerechtshof. Dan pas is het einde. Dan zijn wij dan bijna 3 of 4 jaar verder. Is de wetgeving die wij zelf in het leven hebben geroepen. Een landsverordening mag nooit in strijd zijn met een Rijkswet. Dus de regering weet het. Puur politieke campagnejaar. Sorry mensen zo ligt het.

 20. “…..Schotte doelt hiermee op de onschuldpresumptie (presumption of innocence). “Ingevolge dit beginsel wordt eenieder geacht onschuldig te zijn totdat zij/hij na een eerlijk proces in uiterlijke instantie onherroepelijk schuldig is bevonden aan een strafbaar feit. ….”

  Schotte is veroordeeld door de rechter. Deze zei bij de uitspraak: “de ten laste gelegde feiten acht ik (wij) wettig en overtuigend bewezen en acht u schuldig….. bla bla bla. Ik veroordeel u tot het gevang”.

  Schotte is vanaf dat moment schuldig, echter zijn straf is (nog) niet onherroepelijk. Door in hoger beroep te gaan BLIJFT hij schuldig totdat een hogere rechter bepaalt dat dit niet zo is.

  Verwijzen naar onschuldpresumptie in deze is derhalve niet juist

 21. Nogmaals, een test voor het zelfreinigend vermogen van de Cura politiek. Maak een noodwet, waarbij veroordeelde politici geschorst worden voor alle functies. Na het hoger beroep kan dan alsnog worden doorbetaald bij vrijspraak, danwel betaling beeindigen vanaf de datum schorsing indien het vonnis terecht blijkt.
  Zijn we gelijk van die l&l-verhalen van Schotte verlost.

 22. MAVO3 draaideur crimineel denkt dat het normaal is als een Statenlid die net is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf een land vertegenwoordigt.

  Hij gaat zelf ook alleen maar om met criminelen, of ze nu van der Dijs of dos Santos heten, dus het is hem niet eens kwalijk te nemen.

  De vuile idioot.

 23. Schotte en kornuiten vergeten voor het gemak even dat iedereen vrij is om van alles te vragen. Als hij daar verder maling aan heeft, dan is dat, in dit geval helaas, zijn goed recht. Dat maakt een en ander nog geen staatsrechtelijke dwaling, dat zou het zijn als ze hem buiten zetten. Degene die de brief voor hem heeft geconcipieerd kletst maar wat manipulatief raak.

 24. hij is nog smeriger dan ik al dacht.
  ik hoop dat hij geen rustig moment meer heeft in zijn leven tot hij de bak in draait.
  zie ik dat nou goed op de foto, heeft hij herpes op zijn lip?

 25. Schotte en Eerlijk proces.. Al die mensen die hij liet ontslaan bij overheids NV en UNA hebben nooit een eerlijk proces gehad (overigens wel de zaken gewonnen in de rechtzaal).
  En Schotte is veroordeeld en daarmee is hij niet onschuldig!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties